19 Mayıs 1936 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

19 Mayıs 1936 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

az p ALTINCI YI YIL Mi —e salı aAyıs ARON ES ATİ (1 100 ) Para 2 |! Halkın Sesi HAKKIN SESİDİR Başmuharriri SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birin Beyler Sokağında (Halkın Sesi) Matbaasında Basılmıştır Geçmiyen yazı geri verilmez Bir hayali bir hakikat yapan Türk dahisi iv DURUM Çaldarisin 'Ölümü Etrafında 18 (A.A) — Ba d akal ve Çaldarisin ölü- e“ sili münün bay Metaksas tara- fından Venizelos partisine ya aleyhti r parlamento cep- ilmi dar olacağını tahmin etmektedirler. H IN SESİ — Akşam gele adyo haberleri isi Z ıkla- TREE gasyan etmi ları arsında can reyi ol- luğunu yazıyorlar. Cenaze buğün kaldırıla- v al Çaldarisin karı- sıni kr ta- v dire, re ii vlây ila haklı hücumu İla eşi yaam NOKTALAR im Memurları Kontrol eli, Maliye Tasarrufta m, örnek Olmalıdır eu “ “ ok | 1 n oktardan fena neticeler rü Ra REFİK İNCE! Maliye memurlarına duysun. ak vergi tarhetm tinde olan bir ur vergiyi az tarhetiğinden iyi m ul olacağı korkusile tarhetmek tarafını tutmak- adır. Refik İnce, bazı vergi me- ncüde — | İngiliz Kabinesinde Hararetli Görüşmeler | "Almanlar ingilizi atlattı Ingiliz ga: gazeteleri ne diyor Almanya İnşiliz sual listesine gizli yaptır- dığı gemilerle cevap veriyor İstanbul çi (Özel) ye İki İ Almanya ile ve kuvvet hararetli görüşm bul meseleleri baledilecektir. nuyor. Bay Eden harici siya | ALMANYA İNGİLTERE- et hakkında izahat verdi DEN SORUYOR ten sonra kabine İtalyan ve İstanbul 19 (Özel) — İn- Iman meselesinde iş- tur. Herşeyden evvel bu iki giltere hükümetinin Alman- meseleyi ohaletmek onda yaya verdiği sual doner sonra Âvusturya, Macaristan, | cevab vermezden vel Al- Lehistan meselelerine temas | manyada bi al Ai etmek kararları verilmiştir. | hazırlamıştır. Bu tedeki çepallerden biride İtalya ile bugünkü ve gele- ANKETE DEVAM Sy m i Eskiden köylüler bir günde iş- lerini bitirip köye dönüyorlardı e |Bugün bütün bu zorluklar içinde neden inlesin e neden terlesin! Geçenlerde imzasını at- | kan terlerdökedöketa Bul- maktan kinen tamircinin | vara götürüyo lari insanın yazısını okuduk, bu garib kalbi sızlıyor!... ektubun sahibi, “ Belediye Onbeş sene evveli kararını geriye alırsa hepi- | —Ar kasi 4 üne tüde - iz mahvoluruz! Diyor, ani hepimizin mahvolmasını — tıklarını bu yazıları yazmaktan çeki- nirdi. Yolcular yalnız Kemeral- tından pastırma almak gelmezler? o Kemeraltından yi Balcılardan kahve, pirinç, Hitlere suikast ileri te- eyyüt etmemiştir. ıma | (Yazısı 4 üncü Bayfalızda) iz imiş!...) Diyerek ıkına ık ya i temel olan Uluslar sosyete- Resimli dünya hâdisesi Fransada senenin muhtelif zamanlarında büyük otomobil yarışları tertib edilir. On binlerce kişi bu yarışları büyük alâka ile takib eder. resmimiz yarışlardan bir sahneyi gös- termektedir. “ Almanyanın girmesi muh- : sinin vaziyeti ne olacaktır ? ALMANYA İNGİLTEREYİ SIL ATLATT İstanbul 19 (Özel) — Al- — Som iinde — (Kadın kocasını 19 MAYIS öldürecekti Türk ulusunun) Fakat kazdığı çukura kendi düştü en büyük günü Bu > varlığından ümi- arafu iç türk yen z ve sevilmiyen betbahtlardan bi- milletin kurtarılması prjesin risi imiş. Hatta okadar ki, ortaya sürdü. Ulu karısı uzun di ü- Bugünde idi ki, yeis vi nüb yata sonra koca- m içinde yaşayan Türklüğe | sını öldürmeğe karar vermiş ve bir Çise kı n Veri , Onun kırılmış arısına bü- olan maneviyatını: oyandır. ve vip bir yılan sıpa- ma Atatürk or'aya | riç etmi atılmış ve Türk yurdu için Kadının İçime Beri kutu kalbleri çarpan arkadaşlarını | içinde dur: la ko- tolıyarak bir varlık yaratmiş, | casını sebili "Öldürmek: ürklüğü, Türk O yurdunu, | ten ibarettir. Hem öyle bir Türk varlığını kurtarmıştır. katillik ki kadına hiçbir mes- un için 19 Mayıs her- kesin sandığı bir cidalin | bir tesadüf neticesinde öl- Türkün dahisi tarafından | müş gibi görünecektir. hakikate evi en büyük Kocasını busuretle öldür- bir gündür. —Sonu 4 üncü sayfada— HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR ü el Macar çalgıcıları mükemmel, Fakat bizim kulağımızdan; işsiz kalmış Türk SAN BİRPSİ sızıltı ve iniltileri bir ürlü çıkmıyor! ii gezetecilerin büyük ve sempatik dostu- muz z Trentiy ef yoldaşa verdikleri ziyafet finalde tile Şehir kazinosunu, liğe caristandan e Macar ö kestresini dinlemek eninliği elde ettik. Macar dostlarımı: zin > parçalarını dinlerken la ee n, Sizle am ar gelip derdini dök Türk (o san'atkârlarının soluk ve yeleli çehreleri bir dürlü gitmiyor, ilam “Senede z ya mek parası bulabiliyoruz, diye başlıyan fi a Bişi ia ürü kulaklarımızdan silinmiyordu.. dostlarımız emin olsunlar ki: Biz bu satırları bir Macar ecnebi düşmanlığı veya ven abi sanatlarına karşı bir peer saikası ile y ilâkis ilk ii işittiğimiz | gün Yalnız onlarda pek âlâ e bildi rig sanatlarının uk. takdir ederler ki ei edebilir, onun yeri derse e bir sab getirelim e- gene pon hizmellarlai yadeğler ii kendisini müdafaa n Sesi,, olacaktır. gibi bilmeli rebilmiyarsi öğrenmelidir HALKIN SESi HAKKIN SESİDİR Sahib, Neşriyat Amiri ve o /İ muharr i

Bu sayıdan diğer sayfalar: