19 Mayıs 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

19 Mayıs 1936 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fransız yorlar gazeteleri Avrupada harp tehli- kesinin arttığını yazı- AKŞAM Meclis dünkü celse- sinde maliye teşkilâtı kanun lâyihasını itti- fakla kabul etti Sene 18 — No, 6316 — Fiatı her yerde 5 kuruş Mısırda dünya sulhü için en büyük tehlike şimdi başladı Şarki Afrikadaki 7 Italy Ingilterenin vaziyeti kuwvetleri, İraı yYayLaRıN pps EŞ SADIRIN İSTİKAMETE İratyan YAYA YSLERİ İnikiz ? * DEMiRyoOLU OremosiL yelU i GORVsU Askeri Mi P İtalyan - Habeş savaşı daha hazır- ik hatiide iken İngiltere kendisini telâşa düşmekten alamadı. Yalnız Hindistan yolunu değil yakın Şarkta ye Akdenizdeki bütün İngiliz menfa- atlerinin en can alacak noktasında bulunan Mısır şimdi tamamen müda- Rİ pili “see MUSUL PETROL 3 açi ve yanların Afrikadaki vaziyelerini gösterir barla İngiliz ve Italyan TR faasız, himayesiz ve iki taraftan, şi- mali garbi ve cenubu şarkiden tehdi- de maruz bulunuyordu. Derhal büyük İngiliz filosu bu mıntakaya yığıldı. Ki- #a bir zamanda Afısır ve şârki Akde- nize 1200 yeni tayyare getirildi. Bah- riye silâhendazları hariç olmak üzere (Devamı 4 üncü sahifede) 3 üncü Dil kurultayı 24 Kurultay Atatürkün himayelerinde sinin Dolmabahçede toplanacak Ankara 18 (AA) — Türk dili ku- rumu genel sekreterliğinden : 1 — Üçüncü Türk dili kurultayı Atatürkün o himayeleri altında 24 ağustas 1935 pazartesi günü saat 14 de İstanbulda Dolmabahçe sara- yında toplanacaktır. 2 — Birinci Türk dili kurultayında üye olarak bulunmuş olanlarla on- dan sonrâ kurum üyeliğini almış bu- Yunanlar, bü kurultayda da üye ola- rak cü Türk dili kurultayında bulunmak enler, ona emr üzere, 15 temmuz 1938 akşa- mına kadar adlarını, işlerini ve ad- reslerini kurum gehel sekreterliğine bildirmelidirler. ü olup 3 — Kurultay üyelerinden üçüncü. Türk dili kurultayında bir t83 yedinci sahifede” Konyada müthiş bir cinayet Bir kadın, arkadaşını ve bunun kızını kuyuya attı Küçük kız ölü bir halde ” Konya 17 (Akşam) — Burada em- Baline pek az raslanır feci bir cinayet olmuş, bir kadın, ötedenberi kin bes- etmiş ve bu kadının 9 yaşındaki 28- vallı yavruyu kuyuya atarak ök dürmüştür. Vaka ur: mi genç bir kadın bir hırsızlık sırasında kendisini gören Hacı Yusuf Mescit mahallesinden Ab- #nedin eşi Fatmaya bu ayıbını bildi- Hi için müthiş bir kin beslemeğe bağ” Yamıştır. Zahirde bu kinini bir dostluk per” olarak, kuyudan çıkarıldılar m e annesi ağır hasta ve (Devamı 4 üncü sahifede) HALIDE EDiP Bu haftadan itibaren İp azıcıları arasına girdi, Bugün YEDİGÜN alınız, ve değerli muharrir Halide Edib'in nefis yazısını d GA SALI — 19 MAYIS 1936 Avrupada harp tehlikesi Fransız gazeteleri vaziyeti çok gergin görüyorlar Paris 18 (Akşam) — Fransız gaze- teleri Avrupanın vaziyetini çok tehli- | keli görüyorlar. Bütün gazeteler bu | vaziyet karşısında tedbirli bulunmak lâzım geldiğinden bahsediyorlar. Temps yazdığı makalede diyor ki: «Avrupanın bugünkü karışık vazi- yetini aydınlatacak bir yol bulmalı- dır. Siresa cephesi kati surette yr kılmıştır. Telefon: 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) Atatürkün Anadoluya ayak bastığı gün İ Bugün memleketin her tarafında idman şen-| likleri, Samsunda büyük meraşim yapılacak Bugün 19 mayıs, kurtuluş da- | dır. 10,30 da klüpler Cumuriyet W vası için Atatürkün Anadoluya || âbidesine çelenk koyacaklardır. 4 geçmek üzere Samsunda karaya İ 10,45 de klüpler arasında Tak- | ayak bastığı büyük güne tesadüf || sim - İstinye - Kefeliköy - Bent- ediyor. lere gidi i i j — e iş ve geliş 60 kilometre- | Şimdiye kadar 19 mayıs yak | lik bisiklet yarışı yapılacaktır. nız Samsunda kutlulanıyordu. | Sant 14 de Taksi sindinde Bu büyük günün memleketin her || p., ir rm E İN tarafında tesidi muvafık görül b a 2 sa ayd 15 de Bebekte yelken ve kürek | müştür. Bunun için bir kanun lâyihası hazırlanmıştır. Fakat he. | | Yarışları, 16 da gayri federe klüp- lerin Karagümrük stadında geçit ( nüz lâyiha kanun haline gelme- diğinden bu sene 19 mayısta yal- resmi ve maç yapılacak, 17 de Tak- nız idman şenlikleri yapılacaktır. sim stadında mükâfatlar dağıtı- Bugün mektepliler saat onda lacaktır. Cumuriyet âbidesine çelenk ko- Bu akşam Karadeniz talebe yacaklardır. 10,15 de mektepler birliği tarafından Park otelinde jimnastik şenlikleri yapacaklar- bir eğlence tertip edilecektir. İtalya, Avrupa işlerinden uzak du- ruyor. Orta Avrupa işleri gittikçe ka- rışıyor. Lehistan, Belçika endişe İçin- dedir. Bu vaziyet karşısında bütün sulh muhipleri elele vererek çalışma- hdır. Milletler cemiyetini bir an ev. | vel ıslah etmelidir.» 63 numaralı kömür ocağı Eti .banka devrediliyor Ankara 18 (Telefon) — Yanı hissesi devlete aid olan Zonguldaktaki 63 nu- tnaralı kömür ocağının Et banka devri kararlaştırılmıştır. Dahiliye vekili Ankaraya gitti Evvelki gün şehrimize gelen dahi- liye vekili Şükrü Kaya dün akşamki trenle Ankaraya dönmüştür. Aksaray haydutları nasıl meydana çıkarıldı? İ FİLİSTİNDE VAZIYET Araplar müzakereye girişmeği kabul etmiyor Yahudi muhacereti durmadıkça Ingilizlerle görüşmiyeceklerini bildirdiler Kudüs 18 — Filistinde vaziyet çok ir gergindir. İngiliz fevkalâde komiseri : arapların Londraya bir heyet gön- ) dermelerini teklif etmiştir. Araplar etmiştir. d Araplar, yahudi muhacereti dur madıkça hiç bir suretle müzakereye girişmiyeceklerini bildirmişlerdir , Umumi grev silâhsız itaatsızlık mü- cadelesi devam ediyor. Londra 18 — PFilistinde cumartesi günü kanlı hadiseler olmuştur. Ku- düste örfi idare ilân edilmiştir. Hal- kın geceleri sokağa çıkması yasak edilmiştir. İngiliz askerleri &sayişi mu- 'hafaza ediyor. Vaziyet çok vahimdir. Deyli Telgraf, yahudi muhacereti hakkında hiç bir kayt konmadığını, bü hafta Filistine 4000 muhacir ge- leceğini yazıyor. FEVKALÂDE TEDBİRLER Kudüs 18 (A.A) — İngiliz memur- ları, arapların bugün yapmak ta- savvurunda bulunmakta oldukları nümayişler dolayisile fevkalâde ted- birler almışlardır. Zabita, şehre gi- den bütün yolları muhafaza altında bulundurmaktadır. Yahudi ahali, en- dişe içindedir. Filistine giden yahudi muhacirlerden bir grup Telâvivde ve Hayfada kargaşalıklar devam etmiştir. İki yahudi ölüdürül- müş ve ikisi de yaralanmıştır. Hayfa limanında yangınlar çıkmış» tır. Hasar, mühimdir. Kudüs 18 (A.A) — Buranın başlı- ca caddelerinden birinde Avusturyalı bir hiristiyanın cesedi bulunmuştur. elmasları tetkik ediyor HAYFADA YANGIN Bu cinayet, cumartesi günündenberi . (Yazısı yedinci sahifemizdedir) Kudüs 18 (A.A) — Evvelki akşam | yapılan cinayetlerin dördüncüsüdür. URBAN AMAN ERONEUNEEEERAAEEEASENAEBAEAİEABASEAEEA BAN DENASEEAASAESE SANEM BESE EDERSEN EEE BERE EEE DEE EEE EE AE KA Türk ulusu (19 Mayıs 1919) da Samsuna ayak basan Atatürk'ten aldığı emri bugün idman bayra— İD NK e Ae Muharririmiz, komiser bay Abdürrah- manın meydana çıkardığı altınlarla h İZA ri

Bu sayıdan diğer sayfalar: