19 Mayıs 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

19 Mayıs 1936 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ğa mi ilânlar meli 13 - Ne : 699 Abone şartları: Seneligi Di alt mr vi müracaı se ilânlar: Hlarebepili aralar D: Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM Neşriyat Müdürü : HAMDİ NÜZHET Adres : İzmir İkinci Beyler Sokağı iyeti icat e ULU SAL e BIRI KES İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir Sovyet - İngiliz Deniz görüşmelerine başlanmak Baltık müsavi donan- üzeredir. Sovyetler deni» zinde Almanya ile ma istemektedirler. Telefon : 2776 — Salı — 19 Mayıs 1936 Fiati (100) Para Para 19 Mayıs En Kudsal Günümüzdür Bugün, büyü ük kurtarıcının Anadolu. ee Despere ya ayak bastığı feyizli gündür Türk gençliği, bugün yurdun her yau nda harekete - gelecek ve 19 Mayın candan kutlulıyacaktır en 7 olan yük- İşte ululal ki pırdama, az bir zaman di de e Türk ul baştan demirden bir kale şeklinde sel gibi akarak dü binin asmış ri a azli yük- ke ak sek bir kahramanlıkla müs- vli düşmanları (o toprak- larından koğmuş, mağlübi- yeti kabul etmez bir millet gelene cihana isbat ey- lemişti İşte "9 Mayıs, oObundan dolayı bizim için kudsal bir gündür. Bugünkü hürriyet ve istiklâlimizin başlangıcı Mayıstır. Büyük kurtarıcının yüksek debâsından doğan feyizli in- - © e ra biç şüphe 19 Mayıs bir maya eder. itibarla, Türk u ust teşkil 19 Mayısın u için bi hareket gr arak kalması, çok indedir. BA kulüplerin in sında bugün Alsanca bir geçit resmi ikale Kız e Erkek or! ektep tale- Izmir A.ve B. ebeliği he er ar. Dahiliye Vekâletinden vi- telgrafta, lâyete gelen bir spor kulüplerine (O mensup ütün gençlerin O bugün) bunun için de şirketlerle, e kriz me ur 'culari reina Hesen “vie dirilmi Han uraz” Dö B. Bono Askeri komisyon i ş a a Italya'nın n Habeşistan askeri sayan pi ına tâ- Yugoslavya kıtaatını teltiş elti işer eml e (Radyo) reşal agora ettikten a Yugoslavya askeri ricali şerefine muka- den memn; yeli öğe SylmikG, —184— Doktor Şaht istifa etmekten vaz eçti Berlin 18 (Radyo) — Bugün kanlığında yapılan bir top- 3 lantıda Finans bakanı dok- tor Şahbt ta hazır bulunmuş- tur. Bu toplantıda Taği da için ayrılmış ol ların bir kısmı, Alma a mas- suatının bariçte sürülmesi işte ayrılması kararlaştırı!- mıştır . Doktor Şahtla olan ihtilâf ta bu toplantıda halledilmiş ve mumaileyh istifadan vaz geçmiştir . lm Mussolini ey ziya- ermiş Romi ği, di solini, dün Osita parkında prens Starenberg lir bir vu (Alman harb filosu- sunun cüzitamları Neşr olunan listeye göre ikmal edilmiş filotilalar üçtür i gg P e. Doçland kruvazörü 18 ( Radyo ) — | land, amiral Steyer, amiral ete, Almanya'nın | Graf Seyttir. Bunlardan baş- harp filosu cüzütamlarının | ka 2 z Berlin, esmi gazel rhlıda inşaat tezgâh- 1 Nisan 936 tarihindeki mik- | larında bulunmaktadır. Bun- anna aid li eşret- | larda Erzak Elyak ile Erzak miştir. Bu listeye göre, ta a e üç tanede eski filotila vardır. Bunlar Doç” Ni akli ir. m e e 40 —a mm Italya, Uluslar sosyetesi. ne adam akıllı küstü Dün toplanan afyon komisyonuna Italya e ei iştirak etmedi Cenevre, 19 Dün toplanan lı seda hiçbirisine iştirâk etmemeğe kar: Yeni Fransız kabinesi ne zaman teşekkül edecek Zecri tetbirler hakkında “kat'i ve karar verilmeden bu olmıyacak diyorlar lideri Müsyü Leon Blum'le İS sağı uzun uzadıya konuşmuş ve Fransa'nın umumi vaziyeti etrafında Gi li efkâr- dar bulunmuş Alâkadar eli iddi- asına göre, İtalya aleyhine tatbik edilmekte olan zecri yin edilmi ir ziyafet vermiştir. F. İ aviensi Limanımız hakkında ki raporu Limauların Ekonomi Ba kanlığına devri hakkındaki kanun yakında çıkacak kümeti, bı lu: lar sosyetesi komisyonlarının ar vermiştir. tesi afyon (komisyonuna ———>em— Italya (o murahhası iştirâk |p #2 is 'dan yele || rankturd sergisi Frankfurd 18 (Radyo) — Bakan Bardo Alman sanayi sergisini dün açmıştır. — ( Ulusal Birlik ) e Göre Mekt öde zup, sari ep era Lala ar. Kiminin altına sıkıştırmış. Kimi t mi di id kirane, eski ve perişan bir hal yüzi Miner canlı, neş'eli ve sevinçli, bir kı ıska. 8! n bugünkü arap bunlardan başka Sokaktan geçenler... Varan: 6 çantası var, kimi kitapla- temiz ve yeni kıya- » Bazılarının ısmının ise mah- otobüslere biniyorlar, bir a unlar, muhtelif partiği ve giden ıda gidiy Bütün siliyer” tabiki mi gerinim Simli ha ördüğümüz halle- mının cemiyetle alâ- ız, ridir. Elbette ki bu oki kası çoktur. Fakat bir noktay ikaz! ğım. O'da in evinde ( sosyalistler gs ei yapalım diye Eras: ı harbe sevketmiyeceğiz,, Kalemliği göre, Flânden yeni kabinede vazife almıya- caktır İzmir lim; Ankara 19 (Özel)— İzmir- o e Liman vaziyetini tetkik etmiş olan Iktısat Vekâleti baş müşaviri Fonder Porten hazırladığı raporunu bakanlığa vermiştir. Mütehassisin bu raporu ii eke Limanların mi bakan- lığına devri Kemeri ka- nun sk yal mii kira çıkacaktır. iştira - kile İsra bire plantı ya- parak yeni inla teşkilâtı etrafında görüşmelerde bu- lunacaklardır. do! Mektepli tevazuu, mektepli ilani İsrbiye ve otoritesidir. Bir genç bulunduğu müddetçe, rast gele bir gencin lâübali, lâkayt ri uzak valadlğa, ve bir i müessesesinin istediği vakarı takınmağa mecburdur. ğin serbest yetişmi esi hususundaki arzularımız, bu vakar ve ciddiyetle hiç te ti taban en 5 değildir. Gen- cin söz söylemeğe, gülmeğe, kon nakaşa etmeğe, etrafı ire muhit ve bâdiselerle aiükaler slaağa hakkı vardır. Fakat bu hak, vakar, disiplin ve ciddiyet mefhum- larının a kaldıkça ele Mektep müessesesinin talebenin giyinmesine kadar şümulü olan vakarını, yanlış bir (serbestlik) ile bir başka türlü sanmak, ne bileyim, biz- zat talebenin EE düşürebi ilik Evet, sokaktan geçenler arasında, mektep kasketinin gi“ yiş tarzından apış rak hususi jestlerine, konuşmalarına, saçlarına, başlarına, pervasız kahkahâlarına, leşi ına ka dar, tamamile tetkike ve Sini olen muhtaç bazı simalar gö- rüyorü; Dikkat edelim j GÖKÇE

Bu sayıdan diğer sayfalar: