19 Mayıs 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

19 Mayıs 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a * Son Posta Sene 6 — No.2081 — Yazı işleri telefonu: 20203 İTALYA ARNAVUTLUK — SALI — 19 MAYIS 1936 İdare işleri telefonu: 20203 Fiyatı 85 Kurua HUDUTLARINI TAHKİM EDİYOR ıtalyan gemileri Arnavut Erzurum - Sivas sahillerine mütemadiyen mühimmat taşıyorlar ıs"'İcre de Korsika, Nis, Dîmı—çyı ve lfiı kısım İsviçre &razisinin İtalyaya ait olduğu hahkında risaleler dağıtıldı - 7 | İ Arnavutluktan bir manzara Atina, (Hususi) — Yanyadan Atina gazetelerine bildiriliyor: «Günlerdenberi beklenilen kalabalık bir İtalyan asıkeri hey'eti Draç — Himanma Sıkmıştır. Bu haber Görico ve Ergeriden gelen yolcular tarafından kat'i surette-te- | Yit edilmektedir. Ayni haberlere göre hey'et Avlonya etri afında yapılmakta olan kuvvetli tahkima- Bu tahkimatla İtalyanın Lason adacığının müdafnası ik- H tetkik ve teftiş edecektir. e ile Adiryatik ve İyoniyen denizlerinde hâkimiyeti temin Yal edilmiş olacak, bu surel Tilmiş bulunacaktır. Yunan hududunda yapılan istihkâmlar Deskobda ve Görice taraflarında da Bi d ir hud üzerinde bulunan unanistanın Epir hududu üzerin YRÜE İlakyün eli TARLLE V'atle istihkâmat yapılmaktadır. Bundan başka Fün her tarafını dolaşarak haritalar yapmaktadırlar. P çe S İtalyan gemileri — Avlonya ve Draç İlmanlarına hemem hergün mühim muktarda Phane çıkarmaktadırlar. İsviçrede dağıtılan risaleler Sviçrede dağılılan risalelei ka, Mtdra 18 (Husüsi) — Korsika, Nis, Dalmaçya ve Ürv ,,'."' olan araziyi İtalyaya ait gösteren bir risale İsviçre bükümel ilmiştir. Eski Macar Başvekili Romaya gitli ——— . — Macar Başvekili Kont Bethlen, bu gece Romaya ,ya ve İsviçrede İtalyanlarla mes- ti tarafından mene- h__“v—ı. 18 (ALA.) — Eski 'eket etmiştir. ——— Avrupada günün en meraklı hâdisesi Avusturya Ba;vâirmu;vini—Pr;';s Starhemberg Fransanın teşebbüsü ile yıkılmış *A'v?“mdu son günlerin en meraklı isesi Avusturyada Prens Starhem- ergin sukutudur. Avusturyada başve- W Muavini olan bu prens ile başVekil tor Şuşning Avusturyanın başına 8öÇrniş çifte diktatör sayılıyorlardı. Deyli Herald)” gazetesinin verdiği Malümata göre Prens Starhembergin Sukutuna sebep, geçenlerde Sinyor Musoliniye gönderdiği tebrik telgrafi- ır. Prens bu telgrafında İtalyanın ka - Zandığı — son askeri hsederken «bu zafer faşist Mussuz ve tiyakâr demokrasiye karşı Zaferidir.» demişti. Bu telgrafın gön - derilmesi üzerine Fransonın Viyana sefiri Avusturya başvekilinden, hükü- Metin bu fikirde olup olmadığını sor- Muş, ve Fransız sefirinin bu hareketi Sl'"'“'“'bcruiıı sukutunu çabuklaştır - Mişlir. — (Devamı 10 uncu sayfada) muvaffakı Prousg Starhemberg'in yörine gelen Rinbaşı Barenfels hattının inşasına başlandı İlk kazmalar Erzurum halkının sevinç sesleri arasında yvuruldu Erzurum, 18 — Erzurum - Sivas - de- miryolunun inşaatına başlama töreni bu- gün saat 12,30 da Aşkalenin beş kilomet- re garbinde yapılınıştır. Törene Tahsin Uzerin, uzun bir söyle- viyle başlanmıştır. , Halk büyük Önder Atatürkü, İnönü'nü derin saygılar ve heyecanla an- İsmet mışlardır. Bundan sonra — Erzurumlular — a- gdina Erzürüm — Şarbayı ve Aşkaleliler adına da bir — öğretmen — coşkun Kaleliler adına da bir öğretmen coşkun şa, Tahsin Uzer, bu yolun doğu illerimize saadetler getirmesini dilerim» diyerek ilk kazmayı vurmuştur. Kazmalar vurulurken binlerce ağızdan çıkan «Yaşasın Cumhu Fiyet, yaşasın Atatürk, yaşasın İnönüv ses- leri dağları, dereleri doldurmuş ve binler- çe Erzurumlu, Atatürkün yolutda — yeni hızla çalışmaya and içmişlerdir. ea A l e ŞĞ İtalyanlar hergün 40-50 Habeşi Kurşuna diziyorlarmış Londra, 18 (Husust) — Adisaba - badan gelen haberlere göre bugün dört Habeşli, divanıharp karariyle, yağmakârlık ve katil suçu yüzünden İt larü bti sllüdilür vi kürüünü dizilmişlerdir. Habeş imparatorunun başında dolaş- tırılan şemsiyeyi taşıdığı için — şöhret kazanan ve 227 santim boyunda olan Habeşli de caşusluk ve eşkiyalık su çiyle idam olunmuştur. Bazı haberlere göre her gün kırk elli Habeşli kurşuna dizilgn_r_!ı_ırdiı. Evvelki gün, Dolmabahçede - bir genç 'kız cesedi bulunmuş, cesedin — üzerindeki elbiselerde kan lekeleri görüldüğü söylen- mişti. Cesed Morga nakledilmiş, ve hüviye- tinin tesbiti için tahkikata girişilmişti. Dün cesedin, Üsküdar kız San'at mektebi son sınıf talebelerinden Münevvere ait oldu- ga anlaşılmıştır. Yukarıdaki resim ne çeşit bir - ölümle öldüğü henüz öğrenilemeyen bedbaht Mü- nevvere aittli HALİDE EDİP Bu haftadan itibaren YEDİGÜN'ün ya- zıcıları arasına girdi. Bugün bir YEDİGÖÜN alımız, ve değerli muharrir Hulide Edib'in nefin bir yazısını okuyunuz. Türk inkılâbının hakikt mebdei 19 Mayıs 1919 Atatürk, aziz vatanı kurtarmak için Samsunda mukaddes Anadolu toprağına bugün ayak basmıştı Bugün on döküz yıl —— Ata. türk, aziz vatanı içeri- oluyor: — Yüce de hâinlerin, dışanda düşmanların cana kas- teden — salgınlarından kurtarmak için Sam- sunda, mukaddes A- nadolu toprağına ayak basmıştı. Dört — gün müttefikler, zi yabancılara pişkeş yurdumuzu evvel, İzmirimi- çekerek, paylaşmak — husüsun- daki emellerini tahak- kuk ettirmeğe başla- mışlardı. Bu koskoca ülke- | den artakalacak kısım | da, Osmanlı padişahı- nin gizlice imzaladığı 12 Eylül 1919 tarihli muabede ile İngiltere-|ni faslına, dünyanın gıptasını uyandıracak nin mandası altına geçecekti. bir revnak veren bu günaş © gün bugün- Bu mülk ve bu millet için ölümden da- | dür yaratıcı huzmeleriyle irfanımızı, vicda» ha beter olan bu vaziyete imkân bırakmas | nımızı, varlığımızı aydınlatıyor. yacak, bu vatanın hakikt sahipleri — olan Bu itibarla 19 mayıs tarihi Türk inkı- 'Türklerin varlığını ve kudretini isbat ede- | lâbının hakiki mebdeidir. cek bir Atatürkün mevcudiyetini, düşman | Zira 6 gün Samsunda atılan ilk adım, tasavvur bile etmiyordu. bürün hu milleti, İnşnünden, Sakaryadan, Onun içiğ, korkınadan, — çekinmeden, | Dumlupınardan ve İzmirden geçirip, — Lo- Tonun Anadoluya geçmesine müsande etti-|zana ulaştırmıştır!. ler. Spor Bayramı 19 Mayıs 1919 da Atatürkün mübarek Bu tarihi gön büt ayağı Samsunda karaya bastı. Ve © gün- | bayramı olarak kabul & tir. Şehtimizde den sonra bu aziz yurdun semasında can| sabahleyin — saat 10 mektepler — ve 10,30 da klüpler Cumhuriyet — âbidesine (Davai Samsunda Atatürk âbidesi leket için spor yerici bir güneş parladı 'Türk tarihinin ön dokuz senelik yepye- Aksaraydaki , Haydutlar ele gğçirdikleri altın ve mücevherleri toprağa gömmüşler, dün zabıtanın ve gazetecilerin gözü önünde meydana çıkardılar Aksarayda Per - Na tevniyal lisesi karşı - sında Nadirenin evin! güpegündüz — basarak zavallı kadının on ta- ne beşibir. yerdesiyle elmas küpelerini, bile- ziklerini, alün — saat kordoniyle, küğit >pa - ralarını çalıp kaçan üç hayduttan — Mehmedin |yakalandığını bütün tafsilâtiyle — yarmıştık. Haydutlardan — ikincisi Nocati, üçüncüsü de |İsmall isminde biridir | Hırsızlığı Necati ta- sarlamış, Mehmet ve İsmall ile anlaşarak işl idare etmiştir. Mehmedin — polis tarafından nasıl — ya- kalandığını bundan dört gün evvel bu sü - tunlarda yazmıştık. Bazı akşam ve sabah güzeleleri bu haberi - miri yalanlamak iste - Yukarıda haydutlardan Mehme, tuçi boyaz — daire içinde), mişlerdi. Fakat İşin gazeteciler ve zabıta memurlarının ünde, aşağıda topraktan hakikati bütün açıklı - çıkarılan altınlardan bir kısm Zabita dün — bu;k akkında şu tafsilâtı vermişi Necati Nadireyi nasıl tanıyor? Necati, Nadire e bundan altı, yedi sene ve köl mda yardım. etmeğe evvel Karsta tanışmıştır. Nadire İstanbula başlamıştır. Sık sık deyam oden temaslar gelâlkten sonra kocası ölmüş ve himayesiz (Devamı 4 üncü sayfada) ana çıkmıştır. tır. İ Necatiyi * direnin k gelp giderek ona odun

Bu sayıdan diğer sayfalar: