19 Mayıs 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

19 Mayıs 1936 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aa - Gazi ii IZMIR aa Cumhuriyelin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazeledir No. sp2as KIRKBIRINCI SENE SALI 19 MAYIS 1936 EŞ Yeni Tefrikalarımız Iki gün sonra bitam buluyor. Gazete- miz okurlarımızın büyük alaka ile kar- Şılayacakları tarihi tefrikalar bazırla- maktadır. Pek yakında ilân edeceği Yeni Asır matbaasında basılmıştır. Ç o e) Cc ürk ulusunun O tükenmek syn bayi Giima üpheye düşenler ei Bütün bir dünya umumi harb çöken Osmanlı imparatorluğu ile be- raber Türk ulusunun çöktüğüne ii mal edildiğine inanmıştı. Je r yer müstevli ordular tara- tale işgal altıma alınan T irk toprakları © üzerinde, müstakil bir Türkiye ierleti ma iş ihtimal vermiyordu, Hatta harptan yor- gun ve bitkin ek an si bir çok” evlâtları bile kendilerini yese kaptırmışlardı. Bir ulus için yese kapılmak inkıraza yüz tutmak demek olduğunda ötürüdür veli yoktor; Bundan ki Türk ulusu bir uçurumun kenarına sürüklenmiş bilim? yordu. Bununla beraber büyük bir medeniyetin (yaratıcısı olan Türk ulusunun re kendi ev- lâtları arasında hür doğan ve hür yaşıyan bir ayakları- a esaret zenciri vurulamıyaca- ğına inananlar da ii Fakat itiraf e meğe mecburuz — bu temi rekli Türk ç ları krallar kesif bular altından 2: raşan ve . tan belirtmeğe savaşan yıldız- un ğrma saplanan hançeri söküp atmak için baş- larına geçecek bir şef ve bir a. ai dı. Onu pi ıç kâlmadı İzmi üyük felâketinin dördü: cl gin Atatürk Sam- suna ayak bi — Sonu 2inci iile > Eakkı Ocakoğlu Çaldarisin ölümü etrafında Metaksas yeni bir cebhe mi teşkil edecektir? Halk partisi başkanı karısının kolları arasında can vermiştir Atina, 18 (Ö.R) — ia ler, halk partisi başkanı Çal- darisin ölümü iakılda tafsi- Yâtla doludur. Eski: başbakan :e saat Em ima” ölüm, siyasi mabfillerde, bili Halk fırkası arasında büyük teessür iü EE, i Salı kaldırı" Kral, Çaldarisin karısına ya- verini geek taziyetlerini bildirmi Atma 18 (A. Em Bazı ma- hafil bay Çaldaı olümünün ba, ay Me alan Ve- izelos partisine aleyhtar bir parmeno © ay ii i teşkil edil- mesine me olacağını tahmin el imü münasebetile ye yn adaların başlıca şel ehir- lerini yürü Sbs ya A zamanda kral Kefalonya nı ranın saylavı başbakan Ri Me A kabul o Ataturk İstanbulu şerellendlirdiler: E - © z 2 > 2 bugün Floryada bir EN yapmışlardır. Bavyera Veliahtı Atinada 18 (Yeni Azir)— Eski y midir. Atinayı gezdikten sonra Prens t ile Hal I FILISTINDE DURUM ÇOK VAHIMDİR Hayfa limanında yangınlar çıktı Arapların yeni nümayişler Kudüs, İ 8 (A.A) — Evelki akşam Telavivde ve Hayfada e klıklar devam etmişti B z z z 5 a 5 Be B ğ 5 S z 3 z etmiş o e eğ Hatiplerden iri il tir ki: “Araplara ya iz son ve in anlar ve: hükümete ver- emi izi bun! tedirler. “Yahudi gzetelri buna Ti et etmiştir. makta ve beş genç musevinin yapmalarına karşı tedbir alındı Filistinde Ingiliz Tankları ruhsatsız silâh taşımak suçuyla | haber alma bürosu bildiriyor: terk elimden ve evle- Filistindeki durum burada inde a yapılmasından | fevkalâde bina ii telâkki ler "imektedi ir. ediliyor. Cumai ünü kanlı Londra, 18 (A.A) — Alman — Sona SR sahifede — Sovyet Konsolosu izmirden ayrıldı Belediye tarafından verilen ziyafette karşılıklı söylevler verildi loskovada daha mühim bir vazifeye tayin eiiğimen do- lı şehrimizden ayrılacakları- yazdığımız dost Sovyet Kiya ici cumhuriyetinin EZ ir gen .onsolosu Aleksis Talay lin devlet denizyol- larının ve e vapuruyla İstanbula gitmişlerdi alter “öldü ış VE namına bukuk ii 'apurda vali lanmışlardır. Parti ve belediye namına kei isine birer büket verilmi mia akn şehrimiz- ayrılması münasebetile be- i R.G S n Mak Trentiyef yoldaş şerefine vr matbuat va bir intiba parti bi niz reisi bay Behçet Uz afından pazar günü ağa Şe bir aya bir veda ziyafeti Z yaferte iğ zde bulun- ei olan saylavlar.” vali, aşkanı, mülkiye müfet- tişleri, belediye encümeni aza“ ları, Ticaret odası ve Ofis er- kânı, Neft sindikat müdür Dün akşam Başdurakta Sabıkalı Reşat bıçakla idürdü iğe ısm. kları il h- veyi içerlerken kahveye, ta- mınmış, (o sabıkalılardan © ve — Si hazır bulunmuşlardır. Çok sa- — Sonu 2 ind e incü sahijede — Türkiyenin en namdar pehlivanları karşılaştı Çok heyecanlı bir güreşte Dinarlı ile Mülâyim berabere kaldılar Oyunun heyecanlı bir. safhı ası cevabını bulacaktı, Aylardan beri Türkiye spor âlemini alâkalandıran bu sual | müthiş kalabalık.. Bir ire nihayet bir zaman sonra — Sonu 6 ıncı sayfada

Bu sayıdan diğer sayfalar: