19 Mayıs 1936 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

19 Mayıs 1936 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a, — e Ş a Yirmibeşinel Yel No. 6615 Mayıs 1936 İzmir'de hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. ürk Oğlu, Bugün H Telef on: 2776 Hitler Mussolini'nin Ilhak Hakkında- ualine (Cevap Vermedi areket Günüdür imei Samsun'da sahil gazinosunda Atatürk'ün heykeli... Bugün Şenlik İri ünü olmak Bugi e ne kız, kek bütün lerle sporcular tarafından cak sahasında saat 15 te ve yük bir spor genliği yapılacaktır. Ban Jel Orta Ve tali mek Dü» iye en çıkmamıştır. Hareket Günü Ingiliz kabinesi takviye edilecek ve Ingiliz lordu, Altı 7 süren © mütarekeden Mona ep bize öntün gelen yanlar tara» İlin hs edilmişti. İzmir'e Yu "lılar, "ya kr An ii ve Koi y aye. Tra — F beleş TE RE s4 ta durak bilecek bi Yoke, ie vaziyet e... İsi İnd teşekkül eden (Kuvayı Mi. Üye) don» başka © gürenil ei eye ve er ka Fakat bu kup bu kos-koca da- ütün ai 18 ( li in, Almanya'nın > meslnden evvel Berlin'i zl — ——mea—— yo) — Lord zi ene kuvvetle rivoyet N N ge e — Deyli Berlin'e: gitmeden M. Mussolini ile konuşacakmış! dı Kabinesi Dün Toplan- saldı, Harici Vaziyeti Konuştu. Cenubi Alrika'da yeni bir deniz hareket üssü kurulacaktır. M. Eden izahat verdi. Başbakan da yarından sonra atta bulunacak. beyan Mi kile Iogiliz va ikviye ayı bap iile, kleriae ina Patlar ça er ilece! ne Şundan ötürü Mi Akhisar'da ku. İS) ler, yurdun iti üne çi bük yaratılmış e. aa le Mkküliedi,. Bu teşekküllerde ni: Mm ve intizam ğe ii Man topraklarının, Selden e him ve ii ia Aydın'da ve e ie vr cep ilmesi ve kalin ys ik Yi yeis, derin bir milletin kurtulması M. Eski Başvekilin ölümü, Yunan Far- İlamentosunda Yeni Cephe Yaratacak Çaldaris “öldü e dönerek yatmıştır. aldaı t birde uyanmış ve şiddetli bir öksürüğe tatul- muştur. Bundan sonra 8yal etmiş ve baygın bir halde ya lı tağa düşmüş, saat tam otuz da karısı kolları ara sında son nefesioi eşin Mi Binlerce kişi gece yarısından Vey, urla m za A gm 8 evin önün toplanmış, we milletin cevherini bilici ve El iii K fp işletici bir başın bağcımızda: yek yermi, göseneetek ve kr una 0 meyus anları: |, ş «line senil ni bildirmiş, yda gönüllerimizde yer tutu, | “MSS m al KE baş | çok dostlarıda evine gelmişti 1* Türk'ün kalbinde şu his kök 1. Çalı Dün! eril, matem ie inişi : Türk esir olmıyacak, bi bul, 15 (Öze Tiğ — Eski süre Çaldaris'in ce “7 Sonu 8 ncü sahifede unan Başvekili M. Çaldaris, ona 4 üncü sahifede — sinin, yortulerdan sonra, e yinmilt ii. Ha mühim tebeddölât ole gine gör; ES dirkdsi-g'ci sayfoda Vali Fazlı Güleç Dün Ankara'ya gitti Vali Fazlı m bersberlude Sıhhat müdürü doktor Cevdet ere. bulunduğu holde dün enile ay br etmiş! bahleyin alya istasyo- Fin bk ire ağieri tarafından nan Vekâletlerle temaslarda bulı caktır. li, Ankara'da uğu müddetçe valilik vazifesini vekâleten vali mus id ver İfa edecektir M. Hitler'e Sui- kasd Teşebbüsü. Vehip Paşa Kahire'de Habeş'lerin Zehirli Gazdan Ric'at Ettiklerini S ledi. Necaşi Istanbul'dan My la Ni Ö tenbul, 18 (Özel) — Habeşistan m m b, © Selâse mayısın 27 sinde Filistind. ileri m gelecek ve deniz yolile Küle 'ye gide bulunacaktır. Bir ta Pore Sald, li dan bul vE an di (000 Babe vanl vol ek e e vakit yerli tarafından eti a a) Vehip hip paşu, diğer Habeş rüesaskle birleşmek e Kahire'ye gitmiştir. azetecilerin yer eğin bili ti po iki ein kavemet kabi battı gayri ka Vi üzerine mu: .A)— Gazetecilerin sormuş ol dukları suallere cevaben Vebip paşa şunları söylemiştir. — Habeşletan'ın müdafasını tensik için tatbik Hindeni e BE 5 3 g Habeş örn rle'ate mecbur 200 kişi tutuldu.. e 18 (özel) — anya reistcumuru M. Biler'u arşı bir suikasd diği haber alınmış ve suikasdı hasırlıyanlardan (200) gömlekli tevkif” edilmiştir. tertip edil mavi Sağdâ Manisa'l TN Manis güreşmeden vi hakem hi Dinarlı Ile Mülâyim Berabere Kaldılar. Güreş Çok Sert Oldu. Manisa'lı Rifat Ta ömer'e Galip! r günü aleninle an evk Iktizası aa az Emme ev saad: halkımız, syni zamunda Dinar'lı e yapılacak güreş ii Mehmed'in Mülâyim pshlivanla sebe mi için, beşbin. | yapacağı Amerikan usulü &er- den fazla seyirciyi sinesinde | best güreşe karşı çok meraklı toplamıştı. davranıyordu. oDinar'lı, genç, spıda ve tribünlerin üstün | centilmen bir pehlivan olmak, de parti bayrakları dalgalanı. | İzmir'le hususi münasebetleri üreşler, partisinin Al | bulunmak ve e emle » Bulk, büyük ka o a fileler halinde, İzmir mahliln. | bitte başka bir sempatiye ma arak sahaya akıyordu. | lik bulunuy ğı halde seyir İlik göreşi İsale yamalı vam ediyordu. | Hüseyin'le Manlss'lı Süleymi 2 şkanı yaptılar. Hüseyin, mütenasib Ti — Sonu G6 ıncı sahifed. Ömer eli Solda Dinarlı ile Mülâyim, eyeti ile bir arada,

Bu sayıdan diğer sayfalar: