19 Mayıs 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

19 Mayıs 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, arr, örümcek ve bütün haşaratı kökünden, Jai rine sına aralarma yuvalarını 'le tahrib ediniz bu muzır ha ki ve rahat ede- klarda yemekleri: böceklerini, apartımanlarda, mu nizi, erzklarmızı telvis eden han apte- sanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatında, bulunan bitleri, nebatat ve ağaçlar FAYDA ileimha ediniz Nümunelik, 20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur. FAZLA PARA VERME le ecnebi malı diye FAYDA köpeklerde pireleri, hay- yanlarda bulunan £ keneleri, Üzerindeki tırtılları behemehal NİZ. Tesiri daha para koparmak sakininiz. maline nazaran daha kadar RADYOLİN de insanlığa hiz- met etmekted Çünkü En hog meyva usarelerile hazır- lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. İnkıbazı izale eder. Kanı temiz. erek vücuda tazelik ve canlı bahşeder. İNGİLİZ KANZUK EOZANESİ Beyoğlu - İstanbul 1) olunan 23 Mayıs İ N | IHTIRA İLANI “ Devvar mermiler için mik İteehhtirlü tr Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı ETi BANK Genel Direktörlüğünden: — Eragni civarındaki Guleman krom made- ninde yaptırılacak dokuz adetbina ile bunlara aid kanalizasyon ve toprak tesviyesi eksiltmeye çıkarılmıştır. 2.— Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: A — Eksiltme şartnamesi B — Mukavelename C — Fenni şartname D — Plânlar çi Talipler bu evrakı beş lira mukabilinde Anka- ra'da Eti Bank Genel Direktörlüğünde Sekreter- likten ve Ergani Madende Eti Bank Guleman Bü- rosu Direktörlüğünden alabilirler. 3.— Eksiltme 30-5-1936 Cumartesi günü saat 11 de Ergani Madendeki Eti Bank Guleman Bü- rosu Direktörlüğünde yapılacaktır. 4.— Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 5-— Eksiltmeye iştirâk edebilmek için şimdiye kadar asgari 35.— bin liralık bir yapı işini hüsnü suretle bitirmiş olmak lâzımdır. 6.— Teklif mektubları yukarıda yazılı gün ve tayin edilen saatten en aşağı iki saat evveline kadar Eti Bank Guleman Bürosu Direktörlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. kuvvetli ve daha ucuzdur. HASAN markasma dikkat sayılı ihtira beratı bu defa mevkii| Posta ile gönderilecek mektubların nihayet iha- Hasan deposu: ANKARA, İSTANBUL, BEYOĞLU da Meşrutiyet tile berabe: görülür, beraber nde bulunmalıdır. ubile Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilânı İtimadı Milli “Güven, Türk Sigorta Anonim Şirketinden: imadı Mili hanı ittisalinde arsalar ilzerinde 1— kin elye alatada Voyvoda ca n 124 numaralı bin yapılacak inşaat (kapalı zarf usulile eksiltmeye mıştır. İnşaatım muhammen bedeli 31239 liradır. 2—Bu a) Eksiltme şartı i, b) Mukavele pro; topdan çıkarıl. aid eksiltme evrakı şunlardır «) Fenni şartname ve kalorifer şartnamesi. d) Keşif hülüsası, €) Plân ve projeler, İstekliler bu evrakı 10 lira bedel Galata'da Sümer Bank İstanbul şubesi binasındaki şirketimizden satın alabilirler. itme 23-5-936 cumart esi günü saat onbirde İstanbulda Galata'da Bankalar caddesinde Sümer Bank İstanbul Şubesinin orta katında Şirketimiz merkezinde icra edilec: mukabilinde 4 — Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 5 — Taliplerin eksiltme şart. yazılı olduğu | veçhile (2050) liralık muvakkat teminat vermeleri lâzımdır. Eksiltmeye gi- esinde recekler Makal 30 bin liralık bina yaptıklarma dair kanaat verici ehliyet vesaikini teklif mektubuna raptedeceklerdir. 6 — Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat ev- veline kadar Şirketimize makpuz mukabilinde tevdi edilmiş buluna- caktır. Posta ile gönderilecek mektupların mezkür saatten bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış bulun- mast şarttır, 3454) dişleri, dişler, mi- deyi, mide vücu- füle konmak üzere ahere devrüferağ veya icar edileceğinden talip olanla- le saatinden iki saat evveline kadar gelmiş ve zarf- rm a'da, İktisat hanmda, Ro- bert Ferri'ye müracaatları ilân olu- nur, dü kuvvetlendirir Sıhhatli ve kuv- vetli insanlar da medeniyete hi met eder. | KÜÇÜK ILANLAR | 80 - 100 lira irad getiren pi rinde dükkân Cihangir, zi gayet İ âğir bina arıyorum. Fia-| ta, mevkli, geliri, vergisi hakkında tafsilâtlı mektupla TAN gazetesinde Işikbay rumuzuna müracaat. D. No, ve mahallesi Beyoğlu Kamerhatun sine iylek 3 rköy Bağlar mev Galata Alipaşa Kurtuluş Ayvansaray Atik Mustafapaşa N Beyoğlu Kamerhatun İ Bakırköy Zeytinlik Bakırköy Cevizlik Galata Bayazıt Heybeliada 635 O Büyükçarşı 7504 Bakırköy Zeytinlik Zilkknemii İ VENUS PUDRASI : Çehreye hilkatin veremiyeceği yu İmuşak, cazip ve tatlı bir beyazlık Boyacıköy ların usulü dairesinde kapatılmış olması lâzımdır. (1068) (2705) İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: Sokağı Emlâk No. Cinsi ve His, Hisseye göre muhammen K.| Şirket E. 25 54 metre arsa Y.>5 4 162 Açık arttırma 6430 metre tarlanın 170 1/4 His. E. 4 Ahşap odanm 6 Y. 38 1/4 His, Tulumbacı E.Y. Hanenin 4/112 His. 50 Çınarlı çeşme E.30 Kâgir hanenin 500 Y E Y Maslak Cad. Medrese . 59 3/8 His, E. Tevfik 2. 15 Arsanın 1/2 His, Y. Mavi K. 12 E. Denize giden yol © 49 yeni Odabaşı mahellen 69-71 No, hu iki hane arsasında Eve Y12 1 279 metre arsanm (150 1/5 His. E Yeniyol Y. Çekirge Bayazıt ve Hurma (OE. 23-23 mükerrer Y.25 Kuyubaşı 3 126 metre arsa ML Altı dükkân olan ah- 1000 Kapalı Şap hanenin 1/2 His. zarf Harap ahşap ha- nenin 9/32 His, Kügir dükkân 12 His. 285,50 metre dört arsanın 1/4 His. 110 Açık arttırma Keseciler Iz 40 , E. Orta ve Mektep Y. Mabet ve Taşevler EZI Mü. ma- hallen mabet sokağın, Taşevler soka- ğından 25-27 Maslak Bağlar E yolu 10 1840 metre arsa İle besle İ ravetli güzelliğidir. verir, VENUS KREMİ : bir cild dünyanın en ta-| Kadıköy Caferağa R. Aya Kiryaki Y. Teşrifater E. Moda X. Halis Ef, Arsa ve kulubenin 25/42 His. Dükkân enkazı ve arsa | VENUS RUJU : Kullanan bir dudakdan kelime bir Feriköy çıkan her eş damlası gibi yakıcı Kasımpaşa unda tanınmış Karlman, N. a tanmmış Karlman AM Tarika, Şark Merkez, Itriyat ve tü- hafiye mağazalarında satılır. Deposu: EVLİYA ZADE NURED- İDİN EREN, Kimya, Ecza, Alât ve rıyat ticarethanesi, İstanbul-Bah- ekapı, Gürcü Katolik kili- sesi mahallen çifte cevizler Kıble 366 metre arsa 1090 Kapalı sarf Harap ahşap dük- kün ve üstünde odanm 5/6 his. Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün milddetle satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 5-6-936 tarihine tesa” Hüf eden Cuma günü saat on dörttedir. Satış mlnhasıran gayrimlibadil bonosiladır. BUYUKADA YAT KULÜBÜ Türk Anonim Şirketinin Meclisi İdare Reisliğinden: 20 Mart 938 tarihinde yapılan His- sedarlar Heyeti Umümiye toplantı. İ sında ekseriyet hasıl olmadığından | iş nizamnamemiz mucibince ikinci toplantı 5 Haziran 996 Cuma günü | saat 16 da Büytikadada' Yat Kulübü merkezinde yapılacaktır. Ruzname * 1 — Meclisi İdarenin 1985 senesi hesabatına aid raporunun okunma- inin ibrası. İ 2 — 1935 senesi bilânço ve kâr a m anan) FEŞİRİİR 4 — Sira ile çikacak olan tüç aza.) (ETLERİN ELİ nm yerine yenilerinin seçilmesi. BN EdT Le Teli ELAT lee

Bu sayıdan diğer sayfalar: