19 Mayıs 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4

19 Mayıs 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Emen SATANA a No, 137 Ziya pi Sefil saltanatın sahte haşmetini | gösteren bayrağı parçalamışlardı — Haaaa oğlum. Şuna sancak de- Bene... — Evet sanzak... — Fakat., Size yanlış haber vermiş ler, oğlum... Biz, o sanı günlerinde, bayramlarda, donanmalar da çekeriz. Kimseye işaret vermeyiz. Çıkarm onlar. Bir dolap açılıyor. Bü; İü birtakım sancaklar çıka rada, üst gözdeki rafta duran bohça nazari dikkati celbediyor. Za- bit, onun raftan indirilerek açı için emir veriyor... Bohça açılıyor, İ- çinden koyu vişne çürüğü zemin ül: rine -ortasımda padişah Vahid. (tura) sı bulunan beyaz - güneş işle- meli (saltanat bayrağı) çıkarılıyor. İngiliz zabiti, tercüman Rum vası- tasile soruyo: — Bu, hükümetin resm! bayrağı değildir. Burada, ne münasebetle bu- unuyor?. — Padişah, harbiye nezaretine gel diği zaman bu bayrağı kulenin dire- ğine çekmek âdettir. Ya, bu cevap İngiliz zabitini tatmin etmiyor; ve yahut, Rum (tercüman kasten bu sözleri yanlış tercüme edi- yar; o zaman İngiliz zabiti, derhal öf) ke ile emir veriyor: — Parçalaym şunu... Hain hüktümdarm ihaneti yüzün - den burayı işgal eden Ingiliz nefer-| leri derhal atrlmışlar,sef'i bir saltana | de mi göst tın sahte haşmetine mahsus olano vişne çürüğü bayrağı yakalamışlar; süngülerinin uçlarına takarak biran da parçalamışlardı. Manzara; çok elddt, çok hazin ve ibretâ verdi... Vahidettinin varlı temsil eden onun bayrağı; kendi şahsi müttefikleri ve dostları! elinde, bir iki saniye içinde parçalanı vermişti, Hiç şüphesiz ki, bu; artık iklü küçükin İbir akağa, İrada k Gülhane parkınm kapısmın iç tara fında, iki Senegal bölüğü mişti... Kapı ile alay köşk daki kale bedenleri Senegal efradı Kay işgal altı. ıştı, Silâh çatıların önü- Tam dört buçuk asırda bugünkü hâşmet ve azametini bulan; her ta- şında ve her tahtasında Türk mille. inin avuç avuç kanı, saçı bitmedik yetimlerinin hakkı olan bu sareym harikalar ve hurafeler taşan esrarli köşelerine, omuzlarında uzun süngü- ler parıldıyan bu yabancılar dağıl- mıştı. Hırkai saadet dsiresinin o de- rin ve hürmet celbeden ilâhi ve uh- revi slikütu içinde, Senegal neferle- rinin nalçalı postallarından çıkan sert ve kaba sesler, islâm kalplerini Htreten hazin ekisler yapmıştı. Bu bina kurulduğu gündenberi buraya ilk defa olarak haristiyan bir mille- silâhlı askerleri ayak basmamış- tr.Saçlarını Hırkai saadet dairesi kapı eşiğinde, bu derin ve mukaddes süküt Içinde ağartmış olan ihtiyar orla kapmın altm yal- dızlı revakmın kuytu bir köşesine çekilmiş; elleriyle yüzünü kapamış: — Tâhi yarabbi Bize, bugünleri . Dilerim bari Hu- dadan, bu sie lap olanlar, sebep- siz kalsın. Diye, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Hassas bir kalp, bu ta - rihi fecaate daha fazla dayanamaz- dı. Halbuki bu hale sebep olan, (Ha- life) unvanmı taşıyan, padişah Vah- dettindi. O Vahdettin ki; şimdi bu- ca bir islâm âleminin mü- bu hain ve menfur hükümdarın #On| kaddesatını yabancı ayaklar altnda günlerine erişen saltanatm; yine bu dostları ve müttefikleri elinde parça lanacağına mânevi ve rabbani bir işa retti, Bu İşaret, hiç şilphesiz ihtiva.etti- Zi yülesek hikmet ve ibreti gösterecek cihan tarihine o suretle geçecekti. Çünkü bu hükümdar, dört günlük se fil hayatı için, hem kendinin, hem de milletinin bütün mukaddesatm: düş- man ayakları altında çiğnetmişti. İslâm tarihinin nefretle kaydettiği (Endülüs) ün son hükümdar; Cer- kekler gibi müdafaa edemediği mem- leketi için, kadmlar gibi ağlamıştı). Fakat o bile, koca islâm âleminin mu kaddesatını, yabancılarm silâhları karşısma ve ayakları altna atmamiş- tr. Halbuki, Osmanlı seltanatınm son htlkümdarı 350 milyon müslüma nın önünde hürmetle eğildiği mualla bir makamı Senegal neferlerinin a- yakları altında çiğnetmek felâketine yol açmıştı. İşte bu yüzden, - Yalnız Türk ve Osmanlı tarihinin deği! - İslâm tarihi nin de en derin nefretle kaydedeceği bu sefil hükümdarın, vişne çürüğü rengindeki (Saltanat bayrağı) kendi ne dost zannettiği hakiki düşmanla. Ti elinde parçalanirken,Topkapı sara» yını da Fransız müfrezeleri işgale başlamıştı. Devlet Demiryolları ve Limanları Umum İdaresi ciğnenirken,. cahil; basit ve iptidai ruhlu zannedilen bir akağa dabu fecaate hıçkıra hıçkıra göz yaşları dökerken.. o, Yıldız sarayınm büyük mabeyn dairesindeki hünkâr odasma gelmiş; gözlerini Hamidiye camiinin köşesinden ayırmıyor; biribiri arka» sına gelen habercileri orada görür görmez, oda kapılarma koşuyor; on- arın getirdikleri haberleri, heyecan içinde dinliyor; — Mili teşkilâta mensup olanla- rm en mühimleri yakalandı. Her taraf işgal altına almdr.. Sehzadeba- şmda, ehemmiyetsiz bir hâdiseden başka, mühim hiçbir vak'a olmadı... Her taraf, sükün ve mutlak bir ita- at içinde... Haberlerini (o aldıkça derin bir memnuniyet içinde titriyordu. Vahdettinin taş kalpli ve hayasız bendezânmm, Şehzadebaşındaki © muazzam faciayı pek ehemmiyetsiz görmeleri istisna edilirse; kendisine verilen haberler yalan değildi. Memleketin birçok münevver ve v tanperver evlâtları tevkif edilmi: etraflarma İngiliz sünglleri çevril- mişti, Esaslı noktalar işgal edildik- ten sonra, şimdi de teferrüata giri- lmişti. diki (Arkası var) ——— işletme ilânları Muhammen bedeli (30,882) lira olan muhtelif civata, vida, rondelâ, gupilyalar 3 Temmuz 1936 Cuma günü saat 15,30 da Ankarada İdare binasında satın alımacak- tır. Bu işe girmek isteyenlerin (2316,15) liralık muvak- kat teminat ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesi- kaları aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler beheri 150 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden satılmaktadır. (2651) Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı Istanbul satınalma komisyonundan: 1 — Gümrük Muhafaza örğütü için 40 ton meşe kö- mürünün 21-5-936 perşembe günü saat Ii de pazarlığı yapılacaktır. 2 — Tasmlanan tutarı 1200 liradır. 3 — Şartname ve evsafı Komisyondadır. Görülebilir. 4 — İstekliler yüzde 7,5 teminat olarak 90 liralık vezne makbuzu veya Banka mektuplariyle birlikte Ko- misyona gelemeleri. (2732) Abone ve ilân şartları: Türkiye için Dışarı içir Lir RK. Lik Bir aylık 3: s . iydid Sigortalı abone şartları Yıllık Altı aylık 1700 900 Ap için Dâncılık Şirketlerine müracaat edilmelidir. Küçük ilânlar doğrudap doğ ruya idaremize almabilir. Küçük ilânların 5 satırlığı bi defalık 30 kuruştur. 5 satırdar fazlası için satır başına 5 kurus alınır Bir defndan fazla icin ye kindan 96 10 kuruş ineiritir. (BULMACAMIZ SOLDAN SAGA VE YUKARDAN AŞAĞI: 1 — Şeb (4). Bir renk (4). 2 — Mahsul (4). Sayma (6). 3 — Habeşistanda bir yer (6). 4 — İnilti (4). Hastalık (5). 5 — Hane (2). Beygir (2). 6 — Bir vasıtal nakliye (7). Ya - ma (2). 7 — Uzak değil (5). 8 — Akciğerin ifrazatı (5). 9 — Kamer (2). Beygir (2). Yaş (5). 10 — Nota (2), Genişlik yan eden (3): 11 —Koku (3). 'Tir (2). Aynıba- tından birlikte doğmuş (4). DÜNKÜ BULMACAMIZIN HATLI: 1 — Kaza (4). Ses (3). At (2). 2 — Tse (3). Kaide (5). 3—32i (2). Ak (2). Lir (3). 4 — Asa (3). Ma (2). İde (3). 5 — Ekmek (5). 6 — Ak (2). İtilâf (5). 7 — Eki (4). İn (2). Elâ (3). 8 — Sul (3). Et (2). Şir (3). 9 — İri (3). Leş (3) 10 Ad (2). Ali (3). 11 — Teke (4). Rare (4). ——— ——— (2). 1 ğunun Taksime Uğramış| Düyunu Umumiye Meclisi! Paris, 13 Mayıs 1936 | OSMANLI BORÇLARI ILAN 25 Mayıs 1830 tarihinde tediyeye | vazedilmiş olan eski Osmanlı tahvil- lere aid kuponlarım 26 Mayıs 1936 tarihinde müruru zamana uğrayaca» ği alâkadar olanlara (hatırlatılır. Hamiller, işbu tarihinden evvel, muhtelif piyasalardaki tediye servi- sile mükellef müesseselere mezkür kuponları ibraza davet olunurlar. Amasya Asliye Hukuk Mahkeme- sinden : Hazine ile Amasyanın Ba- yezitpaşa mahallesinden Çekem oğlu Artin, Barinas, Anna, Meryem ve Serpohi aralarmda derdest olan me- ni müdahale davasının icra kılınan muhakemesi esnasında müddel aleyh lerin ikametgâhı meçhul olması ha- sebile kânuni tebliğler ilânen yapıl- dıktan sönra cari muhakemenin ne- gayyip ermeni milletinin gayri men- Kullerinin aynına o müteallik bulun- oğlu veresesinin Şurayı Devlete mü- racaat hakkı saklı olmak üzere Ha- zinenin müdahelesinin menine dair açtıkları davanm reddine ve mahke- me masrafının da kendilerine aidi- yetine 7-4-938 tarihinde karar ve- rilmiş ve mahkumunsleyh olan ve İ- simleri yukarıda geçen veresenin halen nerede olduklarının bilineme- diği bittahkik anlaşılmış o olduğun- dan tebliğ makamma kaim olmak Ve İtebliğden sonra onbeş gün geçtik- ten sonra hilkmün kesbü katiyet e- deceği bilinmek üzere ilânı keyfiyet olunur. (23079) ticesinde dava tehcire tabi ve müte-| masından dolayi davacı olan Çekem | Eski Osmanlı İmperatorlu-| MEMLEKET MANZAR ALARINDAN : Çarşambanın umumi görünüşü || Ka a “TAN, 'Elmalıda da bir elektrik santralı vücude getirildi Elmalı, (Tan) — Nısfından bir fazla hissesi belediyenin olmak üzere bir elektrik anonim şirketi kurulmuştur. Medeni ışık, şehir hayatmda bir değişiklik vücuda getirmiştir. Elektrik santralı yanında elektrik ile işli yen bir un fabrikası kurulacaktır. Kâzanm başlıca ihtiyaçlarından birinelsi orta mekteptir. Halk, büyük mahrumiyetlere katlanarak çocuğunu il merkezine göndermektedir. Merkezde birisi yaşlı olmak Üzere iki, Bayat nahiyesinde de üç lk okul ve ayrıca on köy mektepli vardır. Halkevi henliz açılmamıştır. Spor teş kilâtı bazı sebepler yüzünden matlüp bir intizam altında çalışamamakta- dır, Kız sanat mektepleri açılıyor Trabzon, (Tan) — Bu sene eylillde şehrimizde ve Erzurumda birer kız san'at mektebi açılacaktır, Bu mekteplere ilk tahsili bitiren çocuklar &lmacak ve mektep dört smiflı olacaktır. Bunlardan mezun olanlar orta tahsil görmüş addedileceklerdir. Ayrıca gece tedrisatı da yapılacaktır. Namzetlere dikiş, biçki, çocuk bakımı, çocuk hıfzıssıhhası, ev idaresi öğretilecektir. Giresun köylerinde eneme faaliyeti iyi netice veriyor Ed pm YAŞ için esaslı tedbirler almmıştır. Her tarafta aşi tatbik edilmektedir. Şim- diye kadar 705 sığır, 2887 koyun, 155 keçi, 282 beygir aşılanmıstır. Susurluk bölgesinde aşılanan hayvan lar 1516 koyun, 161 keçi, 130 kuzu, 205 sığırdır. Giresun, (Tan) — Vilâyet dahi - linde baytari çalışmalara çok eliem- miyet verilmektedir. Eneme işi mu - vaffakıyetli neticeler vermiştir. Bu- güne kadar sekiz köyde 62 at enen- miştir, Şarbon hastalığınm önüne geçmek Istanbul Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündag'ın yüksek himayeleri altında FEYZİYE MEKTEPLERİ Cemiyeti menfaatine Bu akşam saat da MELEK spıemasında Senelik muhteşem ve zengin müsamere: SİNEMA, KONSER, BALET, (S.ATTILA) ve Bayan EFTALYA SADi konseri Zeybek dansları ve türküleri, Bayan HALİDE tarafından komedi ve Profesör ZATİ SUNGUR tarafından müntahab illüzyonizm tecrübeleri, harikulâde zevkli nu- merolar, Fiyatlar : 50 ve 100 kuruştur. & Biletler MELEK sineması gişesinde satılmaktadır. Fen memuru veya mühendis aranıyor Anadolu su ve elektrik işlerinde icray! san'at etmeğe resmi vesikayi hamil inşaat ve işletme işlerinden anlar ve bu işlerden dolayi mes'u- liyeti der'uhde edecek fen memuru ve ya mühendis aranıyor. Sirke- cide Büyük İsmail paşa han, Akşehir Komisyon evine müracaat, Kayseri fabrikasının faaliyeti artıyor Kayseri, (Tan) — Türkiye min ekonomisinin bir sanat yuvası olan Kayseri bez fabrikası, burada fayda- lı çalışmalarına devam ediyor, Fab- rika, senede 30 milyon metre, yahud 5 milyon kilo kumaş istihsal etmek» tedir, Istihsalât, kaput besi, Japon basmaları ve renkli bezlerdir .Fabri- kanın senevi pamuk istihlâki beş bus çuk milyon kilodur. Halihazırda bir, takımla çalışmaktadır. İlerde faali yeti genişletilecek olan müessese üç takımla galışacak vE 0 3aMan “mele adedi 4500 e çıkarılacaktır. ea Sa Fındık satışı Trabzon piyasasında dugunluk var Trabzon, (Tan) — Fındık satışlar ri son günlerde durgunluk içindedir. Piyasadaki bu hareketsizlik fiatlara da tesir etmiştir. Müstabeil, piyass- ya mal getirmemektedir. Elde mev- cut stokun iki buçuk milyon kilo olduğu tihmin ediliyor. Yeni mah sal kalite itibariyle yüksek olacak- tar... Satışların normal fiat üzerinden başlaması, eldeki stokun miktarmi azaltacaktır. İzmir Sovyet konsolosu izmir, (Tan) — Dört senedenbe* ri, dost Sovyet Rusyanm ( gehrimis konsolosluğunda bulunan Trentiyef, Moskovada yüksek bir vazifeye ta * yin edilmiştir. Trentiyef yakında 1“ mirden ayrılacaktır. YENi ENŞRiYAT Havacılık ve spor Türk Hava Kurumu tarafında9 çıkarılan bu değerli mecmuanm 167 İ inci sayısı temiz bir baskı, zengi” mündericat ve bol resimlerle süslü olduğu halde intişar etmiştir. Bab” çet Kemal Çağlarm “Gökl Şehitleri", Falih Rıfkı Ataym “Ha” va Kurbanları" ve Server Ziyan” “Havacınm Ölümü” isimli yazıls”” bilhassa değerli mevzularından bi” kaçmı teşkil etmektedir. Mecm ayrıca, İstanbul ve İzmir Türki me8 eği” müesseselerinin açılışma ait ro' resimler de vardır. Bu kiymetli 5 muayr okuyucularımıza tavsiye ADEM IKTİDARA /7

Bu sayıdan diğer sayfalar: