19 Mayıs 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

19 Mayıs 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 HERGÜN BİR FIKRA Yalmızlık Şairim! Gol de vaz geç şu yalnızlıktan şikâyet etmekten. Gel de vaz geç yalnızlığını kule saatinde çarmıha gerip ruhunun eşini, kalbinin kız kardeşini arayıp durmaktan, Şairim! Nasıl olur da sen, büyük bir şair olmak istediğin halde, en bü- yük şairlerin en büyük san'atkârların mahalle mahalle, diyar diyar, asır 8sır, dolaşarak yalnızlığı aradıklarını bilmezsin? Yalnızlık, en basit mânasile yalnızlık senin için nekadar korkunçsa şai- | rim, onlar için o kadar faydalı bir şeydi. Onlar yalnız “Yalnızlığın,, hizi- le doldurabildikleri kocaman kafalarını, yine yalnız kendi başlarına kal- an temize çekiyorlardı, Halbuki sen zavallı şairim, içersin de | Başka bir şey bulamıyacağın için pin yalnızlığına küfretmen aezini ilâna kâfi değilmiş gibi üstelik süküta da kafa tutuyor, boş bir kibrit kutusuna sinen masum süküta da çatıyor- sun! Şalrim! Senden önce gelen bi pıları açmada, pencereleri kırmı ği, ağzı, dili olmıyan “yalnızlı misin, Büyük san'atkârlarm iç âlemlerinde uğuldayan muazzam ük bir titizlikle, gürültüden koruduklarından haberin yok mu. ne bi Şairim, içerisinde bir tek sivrisinek bk ne de sessizlik vardır, yeter ki senin otların saniyeden saniyey yürken çıkardıkları hışırtıyı ve tırnaklarının uzarken çıkardıkları sesi se- zebilecek kulaklarm ola, şairlerin odalarma İlham perileri, ka- n, giriyorlardı. Müz'lerim eti ve kemi- tâ kendisi oldi evine dönmekten korkan şairim, se- nun farkında değil senfoniyi uçan göklerde şair için ne yalnız. e bü. BEDRİ RAHMİ Sağlam iş Avusturyann yeni diktatörü Şuş- nilg'in dünyada en çok sevdiği çalış- niş ve söylendiğine göre hayatın da hiç gülmemiş. Hattâ, iktidar mev- kiine geçtiği rayı söylemişler: Bir Viyanalı bir arkadaşma rasli- kür, nihayet bir iş bul dum. — Nasil bir ig? — Beni büyük kilisenin çan kulesi- ne yerleştirdiler, Şuşnig gülerse çan çalacağım, sonra da bana yol vere cekler., para veriyorlar mı? — Çok değil, günde iki gilin ama, bütün hayatımca sürecek bir iş! Çeneye kuvvet si edip ve gazeteci, imiş. Avukat, gazeteci ve profesör dai ma ve İyi konuşmağa alışmış kimse- ler olduğuna göre Fransa meclisinde, başkalarmı kesaba katmadan, en â- zmdan 214 çenesi kuvvetli mebus var demektir. Allah Fransız kabinelerine dayanık hik versin! Köpek sevgisi Geçenlerde, Negilslin kendi haytı - Bi iki Amerika kumpanyasma yük- sek bir miktara sigorta ettirdiğini yazmıştık. Habeş İmparatoru, her ibtimali göz den uzak tulmıyan bii olacak ki, böyle sigorta ettirdiği yalnız kendi şahsı değilmiş. Haile Selâsiye çok sev diği ve memleketinden ayrıldıktan ç ayırmadığı k köpeği Trotuda 10000 liraya sigorta ettirmiş. Bu köpeği imparatora Iki sene ev- vel, İngilterenin Adisababa sefiri hediye etmiş. Bunu haber veren Avrupa gazetesi “köpeğe karşı gösterilen sevgi için yüksek bir kıymet doğrusu!,, diyor. Gripin ilâcı Bir Fransiz gazetesinin yazdığma göre, şiddetli bir gripe yakalanmış olan İsveçli bir doktor, boğazma düş kün olduğunu bilen bir arkadaşmın tavsiyesi üzerine köpek balığı mide - sinden yapılmış bir börek yemiş. Er- tesi gün gripten eser kalmamış. Bunun bir tesadüf mü, yoksa yediği köpek balığı midesi neticesi mi olduğu merakma düşmüş ve bazı has talarıma ayni şeyi tavsiye etmiş. Bu hastalarda da 24 saat içinde gripten eser kalmamış. Şimdi bu doktor bir taraftan köpek balığı midesinin kim yevi hassalarını araştırırken, bir te- raftan da gripli hastalarına bu grip ilâcı tavsiye ediyormuş. Vay, vay, vay!., Romanm büyük (Boncirolamo dö- kümhantsi) iki senedenberi çok gizli olarak, Mussolininin muazzam bir beykelini hazırlıyormuş. lamonun kendi söylediği - imdi bitmiş olan bu heykel aşağı yukarı seksen-metro yüksekli- ğinde ve beşyüz ton ağırlığında imiş. Yine Boncirolamo demiş ki: “Dev boksör Karnera yanmda Sir- !Bilginizi Yoklayınız Sorular Şimdiye kadar gelip geçen papa- | n sayısı kaçtır? — Yunan esatirinde rüyalara ka- İ rışan ilâh kimdi? — Alber Dürer kimdir? — Eristof Kolomp nerede ölmüş - tüh — Meşhur Italyan ressam ve hak: | Kâklerinden Bottocellinin başlıca e- serleri nelerdir? Dünkü soruların cevapları 8 — “Uç silâhşorlar” romanım kahramanları olan dört silâhşarun isimleri nedir ? Cm Atos, Portos; Aramis, Dartan- yan, 5 Mütseiito kimdir * — 1852 de doğmuş ve Japonya- garp medeniyetini sokmuş olan Japon imparatoru. & — Otwsbeş yaşında ölen Avus- duryalı meşhur bestekâr kimdir ? C — Mozar, $ — Münih şehri nesiyle meşhur- dur ? | C — Birasile, 8 — “Beni unutma” çiçeğinin ma- salı nedir ? | C — Eski bir Alman masalına gö- re iki nişanlı Tuna kenarında gezer- lerken kız nehrin kenarında ve suya yakın bir yerde güzel bir çiçek gör- müş. “Ah, ne güzel çiçek; gök mavi si renginde!,, demiş. Erkek bu çiçe- ği koparmak isterken Tunaya yuvar lanmış ve boğulurken elindeki çiçeği “beni unutma,, diyerek nişanlısına fır tatmış, İİ ley Tempi nasıl Kalırsa, eski dünya - nın yedinci ucubesi olan Rados hey - İ keli Duçenin bu heykeli yanmda öyle İ kalacaktır. Avrupa gazetesinin verdiği bu ba- ber doğru ise, Mussolini gittikçe yük- seliyorve ağırlaşıyor demektir. Kadın köşesi Cütleri yağlı olanlar, bu mevsimde yani soğuk günlerden sıcak günlere geçerken, bir müddet her gün ciltleri ni aşağıki tertiple silmeli ve temizle- melidirler:. İyi çilek almız, sıkarak yarım bar- dak kadar çilek suyu çıkarmız; bu su yu ince bir tülbentten geçiriniz ve içi- | ne toz halinde bir tutam boraks ve birkaç damla iyi kolonya koyunuz. ——— Konservatuvar imtihanları Konservatuvar imtihanları devem etmektedir. Mezuniyet imtihanlart- na dahil olacak talebe ihzari imti - hanlara girmiş muvaffak olmuşlar- dır. Yalnız bunlardan biri hi © larak diğeri de Ankarada olduğu cihetle ikisi bu imtihanlara hiç gire- memişlerdir. Mezun olacaklar (26 Mayıs ve 30 Haziranda Tepebaşmda umum huzurunda iki imtihan daha geçireceklerdir. Konservatuvar mütehassısı Pro - fesör Marx daha gelmemiştir. Ken- disinin mukavelesi tecdit edilmek üzere belediyece hiçbir teşebblis yapılmadığı cihetle artık hiç gelmi- I Eneme faaliyeti Baytar müdürlüğü bir istatistik hazırlıyor Istanbul baytar mmtakasındaki nde eneme yapan ytarlar, aldıkları neticeyi bir har a kadar v raporlara göre, İstanbul minteka- sındaki hayvanlarm cins ve adetle- atistikle tesbit edilmiş ola- Bu sene Veliefendi çayırında ya- pılacak olan at koşularma 26 Tem- muzda acaktır. Koşular ar- ka arkaya altı hafta devam edecek- tir. Kazananlara verilecek mükâfat miktarı on beş bin lira olarak tesbit edilmiştir. Baytar müdürli Edirnekapı ışındaki tanzifat ahırlarında açıla- cenk olan hayvan sergisi için haz bklara başlamıştır. Sergi, 15 Eylül de merasimle açılacaktır. Bu sene- ki hayvan sergisinin her senekinden daha mükemmel olması için çalışıla» caktır, Karadenizde bir torpil daha görülmüş! Karadenizde yeniden #ık sık ser- seri torpillere tesadüf olunmaktadır. İneboluda görülüp bulunamıyan ma- yinden sonra, Sinopta, Boztepe fe- terinin 20 mil şarkında ikinci bir serseri mayn daha görülmüştür. Mahalli liman idaresinin, maynin mhast İçin tedbirler almakta oldu - ğu bildirilmektedir. car acente ve kaptanlarını telâşa düşürmektedir. Adliye Bir yankesici dün hapse mahküm oldu Emin İsminde birinin parasını yankesicilik suretile çılmağa teşeb- büs etmekten suçlu Mehmet, Sul - tanahmet Birinci Sulh Ceza Mahke- mesince bir ay yirmi gün hapise mahküm olmuştur. * Kahveci Cemilin dükkân! önün- de duran bir su damacanasını çal- maktan suçlu mekânsız takımından Osman, dün Sultanahmet Birinci Sulh Ceza Mahkemesi kararile tevkif edilmiştir. * Bayazıtta, Cimhuriyet cadde - sinde 180 numarada otran fırıncı Bedros, Ali isminde birinden alaca- ğını İstemeğe gitmiş. Aliden, parası olmadığı cevabmı “Ne vakit verecekei ğim. İstersen mahkemeye git.. hak- kı ara.” demiş. Firmcı Bedros, bu sözden hiddetlenerek mahkemeler #leyhinde bazı fena sözler söylemiş- tir, Bedrosun, dün Ikinel Cezada du- ruşmasma başlanmış, şahitlerin ça- Zırılması için, muhakeme başka bir güne bırakılmıştır. Brezilya mümessili tetkikle- rini bitirerek Atinaya gitti Bir haftadanberi şehrimizde bu- lunan Brezilya | hariciye memurle- rından Baros, dün sabah Atinaya gitmiştir. Şehrimizin Brezilya konsolosha - nesi erkânı ve Brezilya kahve şirke- ti mümessilleri Barosu uğurlamış - lardır. Baros, Ayrupanm muhtelif mem- leketlerinde ve Balkanlarda iktısa- di ve içtimai tetkikler yapmaktadır. imizin iktisadi mahafilinde yap- tığı temeslardan çok memnun Ol- muştur. Kahve ithalâtmm sırf Brezilya - dan yapılması ve bir şirket tarafın- dan idare edilmesi, Brezilya kahve- sinin Türkiye piyasasında sürümü - nl arttırmış, ve bu sayede iki mem- leketin mukabil menfaati olarak, Türk madenkömürünün de Brezil - yaya İhrac temin edilmiştir. 935 senesinde Türkiyeye ithal €- dilen Brezilya kahvesinin miktarı 87.000 çuvala çıkarılmıştır. Halbuki geçen senelerde başka memleketler. den ithal edilen kahvenin miktarı yeceği sanılıyor. ancak 60.000 çuval olmuştur. AN Bomba hâdisesi Tahkikatneticeye doğru gidiyor Galstadaki Türk Gragoryan kilise- Gümrük işleri (Otomatik saat Usulü ihdas ediliyor sinde bulunan bomba hâdizeşi etrafın- | diye sor - muş. O da: “Şimdilik veremiyece -| daki tahkikat de vem etmektedir. » | Polis, cemaat ih- tilâflarınm dedi- koduları içinde, tahkikatını neti - ceye doğru vaffakıyetle rütmektedir. Bulunan bom - banın © evsafını bildirecek rapor henüz polise gel memiştir. Yalnız bu bombanın, bundan lâakal 1415 sene kadar evvel yapılmış, kça kuvvetli infilâk kal etine malik nu- | HINKAYA - İve temasla patlıyan neviden olduğu zannedilmektedir Yine tahmin olunduğuna göre, bu bomba, mütareke senelerinden kal - madır ve şimdiye kadar saklanmış ve yakm zamanlarda Gragoryan ki- lisesinin bodrumuna atılmıştır. Kilise mütevellisi Şahinkaya, erme- ni patrikhnesi cismâni meclisi ma - hafilinde, kendisi hakkında mevcut olan kanaate şiddetle hücum etmekte dir, Bu hususta bir muharririmize şu sözleri söylemiştir: “.— Patrikhanenin bir din mieasö- sesi olduğunu ileri sürenler, yakın bir tarihte bu müessesenin oynadığı me- şum rolü tamamen unutmuş görünü yorlar, Yurtsever bir Türk Gragor - yani için böyle bir milşahede çok a- cıdır. Benim şahsıma gelince, müte- velisi olduğum kiliseye kanuni bir intihap neticesinde geldim. Beni bu- » İraya tayin etmediler, bizzet cemaatin reyile seçildim ve yerimde onların muhabbet ve itimadile oturuyorum.,, İstanbul ve İzmir limanlarında ıslahat Yaman işleri ümümi müdürü Kaur Mahyas ile, deniz tlearet müdürü Mü- fit Necdet Deniz, dün akşamki trenle Ankaraya hareket etmişlerdir. Her iki müdür, İzmir manda yaptıkları tetkiklerin neticesi hakkım da Iktisat Vekâletine izahat veretek- ler ve Istanbul limanının müstakbel şekli için, her iki idarece birlikte hal- edilmesi icap eden noktalar üzerinde Gümrük idaresinde yapılan yeni- liklere devam olunmaktadır. İstan- İbul ve Ga ithalât gümrükleri | müdürlüklerinin manifesto ve kon - ! tenjan servislerinden sonra muhase- i be servisleri de tamamen birleştiril- i miştir. Servislerde işlerin sür'atle görü - #lüp görülmediğinin kontrolunu te (min etmek üzere gümrük başmü- idürlüğü hususi otomatik saatler yaptırmaktadır. Bu otomatik saat vasıtasile beyannamenin manifesto servisine alındığı saat işaret oluna- cak ve muamelesi görülüp, sahibine verildiği anda, ikinci bir saat işare- ti vurulacaktır. suretle, bir be- yannamenin gümrükte ne müddet zarfında müusmelesinin tamamlandı- ğı köntrol edilebilecektir. Belediye r Bir aylık muvakkat bir bütçe hazırlanacak Belediyenin 938 bütçesi henüz Dahi liye vekâletince tasdik edilerek bura» ya gelmemiştir.Bütçe ay sonuna ka- dar gelmediği takdirde geçen sene İ bütçesine göre bir aylık muvakkat İ bütçe tanzim edilecektir. Belediye İriyasetinin 936 bütçesile belediyede yapmak istediği değişiklikler bittabi yeni bütçe gelince tatbik edilecek, maaş kısımları ve diğer tayinler mu vakkat bütçede yer alm * Müstakbel İstanbul plânını ya- İpacak olan Mösyö Prost dün de gel- İ memiştir. * Belediye, ekmek ve francala fiyatlarını müteakıp on böş gün tan bugünkü fiyatlar üzerinden ipka et miştir. Dahiliye Vekili gitti... . Relsicimhur Atatlirkün refakağle- rinde şehrimize gelen Dahiliye Veki- | li Şükrü Kaya, dün Ankaraya gitmiş tir. Dahiliye Vekili vali ve belediye reisi Muhittin Ustündağ ile diğer 2e- vat tarafından uğurlanmıştır. temasta bulunacaklai İ ler, bir haftaya kadar şeh. İrimize avdet edeceklerdir. 19. 936 SEHİRDE OLUP BİTENLER Küçük Haberler * Denizdeki cisim bulunamadı — Salıpazarı ile Tophane arasında gir keti hayriye vapurlarına çarptı dia edilen cismin araştırılması için dün, bu sahada birkaç dalgıç indiril- miş ve bunların yaptıkları araştırma lara rağmen bir şey bulunamamıştır. * Yolcu salonunda nakliyat Gümrük idaresi, Galata yoleu salo- nü için, bagaj nakliyatımda kul! İmak üzere yaptı |dan bir nfümune yaptırmıştır. Bunun bugünlerde tecrübesi yapılacak ve matlüba muvafık görüldüğü takdir- de bunlardan şimdilik beş tane imal larm- olünacak ve ileride ihtiyaca göre bun lar adetleri arttırılacaktır. * Olgunluk imtihanı sunlleri — Ol gunluk imtihanlarınm sualleri maarif Vekâletinden gelmiştir. | * Türkçe imtihanlarınm sualleri — Türkçe imtihanlarında gramerden #u İal sorulmıyacağı dün Maarif müdür» lüğünden mekteplere tamim edilmiş- tir. * Yazlık tiyatro temsilleri — Şehir atrosu artistleri tarafmdan yazlık yatroda verilen temsillerde yalnız komedi ve piyes oynanması kararlaş« mıştır. Bunun sebebi, operet kısmın- dan zarar edilmiş olmasıdır, * Ayasofya mozayiklerinin temiz- lenmesi — Asarı atika mütehassıs profesör Vitmor, Ayasöfya müzesin- deki mozayikler üzerinde tetkikatına devam etmektedir. Kıymetli mozayik lerin meydana çıkarılması işi temmuz ayı ortalarına doğru kabil olacaktır. * Yüz çllt kitap almıyor — Çocuk esirgeme kurumunun Divanyolunda- fı çocuk kütüphanesi çok rağbe- te görmektedir. Sergiye gösterilen a“ lâkayı gözönünde bulunduran kurum yüz cilt daha çocuk eseri mübayaa et meğe karar vermiştir. Kütüphaneye alınacak bu kitaplar bir heyet tara « fından tetkik edilecek ve içlerinde terbiyevi olanlar satın almacaklar « dır. ““Deriz'yolfarı heyeti Denizyolları umumi o müdürü Se- dettin dün akşam Ankaraya hareket İelmiştir. Sadettin, yeni yaptırılacak gemiler için Avrupa şantiye -grupls- rı mümessilleri ile yapılan temasların İneticesi hakkmda vekâlete izahat ve- recek ve bu hafta içinde Ankarada toplanacak olan Denizyolları amuml heyetine iştirak edecektir. İ Göçmen yüklemek üzere Roman- yaya giden Hisar vapuru, 1.800 göç menle evvelki gece llmanımızdan geçmiş ve doğruca Tuzlaya gitmiş - tir. Bulgaristandan getirilecek göç- menleri almak üzere Varnaya giden Nüzım vapuru da bir o kadar göç” menle yarın gelecek ve o da doğru- ca Turlaya gidecektir. Göçmen nakliyatma başlanal he- nüz on beş gün olduğu halde, mem- lekete mühim miktarda göçmen ge- tirilmiştir. Bulgaristandan, yarın gelecekler de ilâve olunursa son ge- lenlerin yekünu 3 bini bulacaktır. Bunlarm mühim bir kısmı Edirne yolu e olmak üzere trenle getiril. Tuzlaya sevkedilen göçmenler | miş ve buradan araba vapurile Tuz- ilaya gönderilmişlerdir. Romanyadan getirilenler ise şim- diye kadar 3.600 U bulmuştur. Bu yıl, bunlardan masada getirilecek göçmenler de tamamen Tuzlaya çi- karılacaklar ve Orta Anadoluya yer leştirileceklerdir. 'Trakyaya göğmen İskânma an- cak gelecek seneden itibaren başla- nacaktır. Göçmenlerin Istanbuldan geçtikleri sıradaki ihtiyaçlarını kar şılamak üzere, Sarayburnundaki €s- ki askeri sevkiyat binasınm müced- deden İnşası işleri de İlerlemektedir. Binanm tesellüm muamelesi hazi - randa yapılacaktır. — Göçmen nakliyatı işi ilerliyor Trakyaya göçmen iskânına gelecek yıl başlanacak, hazırlıklar tamamlanıyor eren ce ii ii | Üç gün süren yasak £ Otedenberi bir geyden şikâyet$i yiz: Bizde yasağın uzun sürmemesi” Bunu neye hamledebiliriz? Eski? fikrinin zâfma mr? Yoksa 7 ciddiliğine inanılmamasma mı? Seb* bi ne olursa olsun yasağa hürmet © memek endişeye değer bir içtimai mü İşahededir. İ Bunlardan birini son günlerde hf di zatinde ufak bir meselede dayi, müşahede ettik: Gazetemizin bir şikâyeti üzerine mahut can Ke taran otomobillerinin canhiraş düü ğünün artık çalınmaması ve ya” can ile kendisine yol açması bü 0!” mobillerin ait olduğu daireye #* dan Tun en salâhiyettar âmiri tarafı a emredilmişti. Hakikaten birkaç ses sada çıkmadan otomobiller e tılar. Bugünler esnasında düdük mamalarına rağmen ne kimsey© Jar tılar, ne de bir hastaya geç otork Bundan dolayı da burada şehir 9” v4 tesine teşekkür bile ettik. LÂKİ 4. gündenberi bu kaldırım çaylı tekrar feryada başladılar. Bu nin suçu değildir. Onlarda ©“ küçlk memurların lâübaliliğidir. kin netice itibarile yasağın Cİ ni bozması yüzünden valılm bir dir. Biz böyle düşünüyoruz. Siz

Bu sayıdan diğer sayfalar: