19 Mayıs 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7

19 Mayıs 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— 19.5-938 Tiyatro Sinema eeeeaeserrereree Klâsik san'ati Rusya yaşatmağa çalışıyor Klâsik balenin, tiyatro gibi he fta buhran geçir. sli sinema b niden belirmiş oldu. itli, muzikalı linda birakan filmlerinden bi- zi ve artisti ilk plâna geçiren filmler başladı. Sesli filmlerin bü lesi tiyatrorun ve lehine bir cereyan al: tır, diyebiliriz. Yalnız sahne şekli ve tarzı meydana ri alışılmış olar Sahne artistinin bu değişmesinden asıl sah- Be san'ati zarar gördü mii? Bu suale mütehassıslarm verdikleri cevap- lar çok değ W sahnede dahi ga bir şekildi. Dekoru ti yerlerde esasmda gayri ta lamış bir sa n ayni şekilde deva yoktu. Böylece, belki laşmış, hayatm Mış olan görünen ik baleye gelince; bu san'at Avrupanın hemen her tarafında yavaş miyetini kaybetmek üzere bulun Avrupa da ülen klâsik bale nümu slından seçilmiş b Börmeğe gideni münakkidi yana yakıla anlatıyc Şu kısa anlatışlarla Bımız hükümleri böyle topl Sesli « a #an'atkârla beraber de; baleyi ısrarla 3 de muvaffak : bale bütün 3 Amerikaya eski itibarmı Opera ve ağır tra Busiyet ve fevkalâdelik göstermek arzuları- Me ayakta duruyor gibi hükümler verebiliriz. Şekisbiri en iyi oynadıkları söylenen Almanyanın ikiağır trajedi artisti Harpten evvel kt balenin fevka. lâde sahnelerini gördüğümüz Skola dö Milan'da son verilen bir Bale Yazan mı? Oynıyan mı? Oynatan mı? Seyreden mi? Son zamanlarda tiyatronun içinde, tiyatroyu yaşatan dört eleman arasını etli bir mücadele başlamıştır. Bu çekişme şu nokta üstün de toplanıyor: Bir es Yazan mı? Oynıyan Oynatan mı? Seyreden £ ız sahnesinin kuvvetli muharrirleri eserlerinin ruhunu kendi iradelerinden, ne artiste, ne rejisöre, ne de seyredenlere birak; im kılacak deres bazan rejisörün, ba: ve halkm arzusuna göre yumuşayıveren eserlerini hamurunu şekille, 1 Fransanı Yalnı dizmek, mükâlemelerini değiştirmek, hattâ ba başlatmak suretiyle eserin y uhunu değil, kur mek salâhiyetini kendileri, üşler v lerini tamamen Bu farkların mutlak bir netice vereceği şimdiden kestirilemez. Rus tiyatrosunun ve tiyatro yazıcılarının daha yükseldiği bir gün rejisör ta- (o Süsünü ve güzelliğini opera salonlu. hakkümünü silkmesi ve orada da Avrupanm ayni halin meydana çık- (rında teşhir eden güya klâsik marak- xası pek muhtemeldir. ısı bir kadın Skola dö Milân'ın büyük gecelrinden birinde tiyatronun ici

Bu sayıdan diğer sayfalar: