19 Mayıs 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11

19 Mayıs 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— mukabilinda büyük bir tüb PER- LODENT diş macunu alabilirsiniz, PERLODENT fenni bir tarzda hazirlan- mış, iyi, idareli ve çök hoş lezzete malik olub, nefesi serinletir ve dişleri mü- kemmel surette temizler, —e- İğen ve düşlerim » PERODENT e olm iktiyazı, bu Uğumlara olan ihliyacımız kadar mühimei HAYAT Sigortalarında Değerli Bir Yenilik Bundan böyle, en büyük felâket olan ölüm ve malüliyetin acı- larından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi : Malüliyeti de temin eden Senelik Temettülü Tam Muhtelit Sigorta De koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegâne tat bik eden : ANADOLU ANONIM Türk Sigorta Şirketi yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarmda mühim bir inkılâp yapmıştır. Çünkü bu sigorta ile ; Ölüm ve malüliyet temin olunur — Her sene nakdi temettü ve- rilir — Vefat halinde mllermmen meblâğ derhal ödenir — Mukave- lenamenin hitamında sigortalı hayatta bulunursa ve malüliyete uğramamış İse müemmen meblâğ $e 10 fazlasiyle tediye olunur — Muvakkat ve daimi malüliyet müddetince ücret alınmaz — Daimi malüliyet halinde müemmen meblâğın $ç 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenin hitamında müem- men meblâğ yene tamamen ödenir, Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigor- tanızı yaptırmak üzeresu adreslere müracaat ediriz : i ANADOLU Sigorta Şirketi Muamelât merkezi : İstanbul Yeni Postane karşısında Büyük Kmaciyan Han. TELEFON: 39 24294 Manisa Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: Manisa Ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı 1-5-936 rihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulile ünakasaya konulmuştur. Bedeli muhammenden yüz- i 7 buçuk teminat akçesi verildikden sonra münakasaya #tirâk olunacağı ve verilen fiat haddi lâyık (görüldüğü dirde 20-5-936 günü saat 15 de ihale edileceği ve bu G Sta şeraiti anlamak isteyenlerin Manisa Cumhuriyet €nel Savamanlığına müracaat eylemeleri ilân olunur. beğ (2663) 3470 , Uyuşturucu maddeler inhisarından 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü O Afyonu olup 1 '€miz emanet deposuna teslim edenlere, merhun bu- up lağu Bankaca vaktinde cins ve mikdarı bildirilmiş o- leri afyonların sahipleri, ihraç programımızı kabul ettik- hü, me dair 1 Haziran 1936 günü akşamına kadar taah- meleri imzalayup İdaremize tevdi etmedikleri tak- t İhracatımıza iştirâk hukukunu kaybedeceklerdir. © “Vfiyet ilân olunur. (2589) 3584 TAN Ankara Nümune Hastanesi Baş Tabipliğinden: Hastanenin 1936 mali yılına aid aşağıda mikdarve tahmin edilen fiatları ve eksiltmenin şekli ile muvakkat teminatı yazılı muhtelif ihtiyaçları eksiltmeye konulmuş- tur. Şartnameler Ankara'da Nümune Hastanesi Baş Ta- bipliğinden İstanbul'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü- dürlüğünden almır. Eksiltme 29 Mayıs 936 cuma günü saat 14 te Ankara- da Nümüne Hastanesinde yapılacaktır. DİKKAT : Muvakkat teminatlar nakit olarak komis- yonca alınmıyacağından nakit vermek isteyenler ihale gününden evvel hastaneye müracaatla temiantlarını Ma- liye Vekâleti veznesine yatıracaklardır. (1047) (2614) Tahmin edilen Muvakkat fiatı teminatı Lira Ku. Lira Ku, Eilo Cinsi Eksiltmenin gekli 17400 5400 6600 8112 26400 3212 287 2210 44000 27000 44000 70000 800 4150 23000 34000 22000 500 500 8000 1000 3500 10000 5500 2000 1000 500 300 1305 405 495 605 50 1980 241 2156 165 75 330 800 532 30 1315 HK 210 160 87 37159 1950 937 484 675 15 1125 45 2156 1959 12 1575 1912 2250 6750 18 2531 3375 33 1950 1275 525 540 90 120 7125 Koyun ve kuzu eti Kapalı zarf usulü Yoğurt Süt " Ekmek ve francelâ ,, Kok kömürü Sade Yağı Yumurta Tuz Pirinç Salça Mercimek Limon Nohut Kesme şeker 'Toz geker Sabun Pirinç unu Makarna Şehriye Nişasta Un Kuru Uzüm Kuru Bamya Kuru Fasulye Zeytin Yağı Taze Bamya Havuç Tâhna Domates Pırasa Taze fasulye Taze Bakla Taze Kabak Ispanak Patlıcan Semiz otu Soda Kuru Kayrar Kuru Soğan Patates Tavuk ve Piliç Benzin ton Açık eksiltme adet 6000 16000 4000 2500 . Samsun Valiliğinden: | Terme Ünye yolunda yaptırılacak iki köprüye aid ilân: | 1 — Terme köprüsü 20895 yirmi bin sekiz yüz doksan beş lira 52 Elli iki kuruş ve Mılıç köprüsü 15700 On beş bin yediyüz lira 45 kırk beş kuruş olmak üzere keşif be- delleri yekünu cem'an 36595 Otuz altı bin beşyüz dok- | san beş lira 97 doksan yedi kuruştur. 2 — Muvakkat teminat 2745 İkibin yediyüz kırk beş liradır. 3 — İhale 30 Mayıs 936 Cumartesi günü saat 12 de Vilâyet Daimi Encümeninde kapalı zarf o usulile yapıla- caktır. 4 — Buişe aid evrak şunlardır: A — Eksiltme şartnamesi B — Mukavele projesi C — Nafra İşleri şeraiti umumiyesi D — Fenni Şartnameler E — Keşif hülâsa cetveli F — Proje İsteyenler bu evrakı Vilâyet Nafra Müdürlüğünde göre- bilirler. 5 — Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odasında ka- yıtlı bulunduğuna ve bu iş derecesinde iş yapmış olduğu» | na dair Vilâyet Nafıa Müdürlüğünden alınmış veya tas- dik edilmiş vesika ibrazı şarttır, lunurlar. 7 — Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif mektubları pullu olduğu halde o zarfın içinde ikinci bir kapalı zarfta olacaktır. 8 — Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza muka- bilinde Encümen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü mad- dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mü- hür mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. « 9 — İhale 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale ka- nunu hükümlerine göredir. 10 — Keşif hülâsaları fenni şartname, eksiltme şart- namesi ve mukavele projesi suretleri Ankara - İstanbul ve İzmir Vilâyetleri Nafia Müdürlüklerine gönderilmiş- tir. (2664) 3669 Sahibi: Mahmut SOYDAN — Umumi Neşriyatı idare eden; 8s SALIN m m 6 — Eksiltmeye girenler bütün evrakı görmüş addo- İp 1 VT “TAN” ın içtimai yardım teşebbüsü "Tan" a "Sigortalı Abone kaydedilecek karilerimizi 1,000 liraya sigorta ettiriyoruz 4 44 A Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta şirketi olan ( Anadolu) temin etmekted (Tan) ın büyük içti- mai yardım teşebbüsü- nü teşkil eden (OKU- YUCULARINI SİGOR- TA ETTİRMEK) fikri- miz, teşebbüsün ciddi- yet ve ehemmiyetine uygun bir intizamla A- DIM ADIM TATBİK E- DİLMEKTEDİR. İlk adım, gazetemi- ze (SİGORTALI ABO- NE) yazılacak olan o- kuyucularımızın sigor- ta edilmesiyle atılmış bulunmaktadır. İkinci adım (Sigor- talı perakende satış) olacaktır. Bunun tatbi- kine yakında başlıya- cağız. (Sigortalı abone) nin esas şartları şunlardır: Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- rı5 X 360 - 18lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo- neler, yıllık olarak 17 lira ve altı aylık olarak 9 lira diye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir ayrı kayıtwe külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül! etmesile aşağıda tafsilâtını yazdığımız kazalara karşı ve abone- nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta- hane karşısında Kınacıyan Hanında kâin ANADOLU Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir. Sigortası ” KÜRE L 1 “TAN” gazetesinin 1000 liralık sigorta abone kuponu Tarih : Neri 19/5/1936 Adı, baba adı soy adı Doğduğu yer ve yıl | 1 mm | isi ve gücü m——— an i —— —— —— — ——— Bedeni bir sakat- | lığı var midir, var ise nedir? M1 Nekadar (ozaman için abone olduğu Bu kupona dercedilecek yazıla gayet okunaklı yazılmış olmalıdır. Istanbulda Tap gâzetesi sigorta servisine, ç Gazetenizin 73 Nisan 1936 nüshasında yazılı şartlar dairesinde kazaya karşı 1000 liralık sigortah abone yazılmak İstiyorum. Abone man bedeli gönderilmiştir. Sigorta munmelesinin yapılması dile rim, Bu teklif mektubuna 15 kuruşluk pul yapıştırılacak ve imza pu- hun üzerine atılacaktır. A Istanbul Vakıtlar Direktörlüğü ilânları Cinsi Mikdarı Tahmin edilen İlk teminat İhale günü EN bedeli Düzine 71 Lira Lira Rontgen 200 40X30) Filmi 150 30X24) 30 24X18) 5 18X13) Guraba hastahanesi lüzumu olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı Rontgen filimleri açık eksiltmeğe konul- muştur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Baş Müdürlüğünde toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım kaleminde görülebilir. İs- teklilerin ihale saatine kadar pey akçelerile birlikte gel- 2600 195 1-6-936 Pazartesi Saat 15 te Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. 8. — Basıldığı yer: TAN Matbaası meleri, (2644)

Bu sayıdan diğer sayfalar: