20 Eylül 1936 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12

20 Eylül 1936 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NEDKALANA e Sİ KAŞE EOKALMINA me Gece Günsel Kız Er ek: Eski: inkılâp YUCA ÜLKÜ LiSELERİ Kuranı ve ihtektörü Nebi oğlu Hamdi Ülkümen © Kayıt — muamelesine başka Paş'apmıştr Cumartesi Pazardan Wu müracaat edilebilir İstiyenlere tarifname gönderilir Cağaloğlu, Yanık saruylar ve hergün arasında — okula Pelefun . 20019 1 Nafıa Bakanlığından: Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7130 Vira olan 230 ton kok kömürü Bakanlık binasında teslim şartile kapalı zarf usülile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25 Eylül 936 tarihine ras'ıvan Cuma #iinü saat 15 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve res mi gazetenin 7 / 5 / 1936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın- da çıkan talimatnameye göre Nafıa Bakanlığından alın- mış müteahhitlik vesikası ve 534 lira 75 kuruşluk muvak kat teminatları ile birlikte 25 Eylül 936 Cuma günü sa- at 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lâ- zımdır. İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız 0- larak Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden ala- bilirler. (719) (943) 1383 Manisa Defterdar'ığından: Memuriyet ünvanı Ade 583 Maaşı Lira Merkez varidat mümeyyizliği Merkez Ş. Tahakkuk memurluğu Akhisar varidat memurluğu Akhisar tahsilât memurluğu Salihli varidat memurluğu Manisa vilâyet merkeziyle mü'hak kazalarda mevcut yukarıda yazılı memuriyetler münhal bulunmaktadır. Taliplerin: 1 — Hukuk, Mülkiye, yüksek ticaret mektebi mezunu veya bu derecede tahsil görmüş olmak. 2 — Hizmeti filiyesini yapmış bulunmak. 3 — Sıhhat raporu ibraz etmek. 4 — Hüsnühal vesikası bulunmak. Kaydi şartile müracaatları. (1396) TACETTİN GURTAN Me) AZ VAKİ İstanbul Hayvanları Korums Cemiyetinden: Köpek Sahiplerinin d.k at nazarına Köpeklerin ağızlıksız ve numarasız olarak sokaklarda dolaşmala - rı Belediye talimatnamesine göre memnudur. Ara sıra kuduz has - talığı zuhur ettiğinden son derecede dikkat edilmesi. Sokaklarda a- ızlıksız ve başı boş gezen köpekler Belediye tarafmdan tutularak Cemiyetimiz hastanesine gönderilmekte ve hastanemizde üç gün mu hafaza edilmektedir. Sahiplerinin müracaatları rica olunur. — Istanbul Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden 28/9/936 Pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Na- fıa müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 2939 lira keşif bedelli Çapada kız müallim mektebi çatı tamiratile jimnastik salonu tahkimatı işleri açık eksiltmeye konul - muştur, Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel. hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşif hülâsasile buna müte- ferri diğer evrak dairesinde göfülecektir. Muvakkat'teminat 228 liradır. İsteklilerin en az 2500 liralrk bu işe benzer iş yaptığı- na dair nafıa müdürlüğünden almış olduğu müteahhit - lik ve ticaret odası vesikalarile 28/9/936 pazartesi günü saat 15 şe kadar Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. (1124) BASKÜL “Seca,, Marka Alman Baskülle- ri gelmiştir. Son derece hassas ve Ölçüler kanununa uygundur. İKantarcılar: No. 64 Tel: 20736 AHMET HAMDI 1431 Beykoz Sulh mah- kemesinden: Beykozda Yalıköy Sanoel Baharın büyllk kız (4936 tarihinden itibaren kabili itiraz ve itizar olmak Üzere vasi tayin edlil- miş olduğu ilân olunur. o (1444). İstanbul 2 İnci İcra Memuürluğun- dan: Haralambo Yaniden istikraz olu- nan paraya mukabil İstavro Foti Maçanko tarafmdan alacaklıya | bi- rinci derece ve bir sene vade İle ipo- tek olunan Beyoğlunda Feriköyün - de Kir sokağında eski 1 No, lü iki Ananiyan Efendi arsası (Ve sütgü Yuvan ve Kosti Vangelin bak kal dükkânı ve tarafı rabi tarıki âm ile mahdut 219 arşın miktarda ve tahminen 1000 lira kıymet takdir © lunan arsa ile yine Feriköyünde Şiş- 1 Kâğrthane caddesinde eski 16 ye- ni 74 No. lu bir tarafı Nalbant To - dorinin örsası ve bir tarafı Debreli | Açvanokonun kasap dükkân, &ir tarafı sütçü Yuvan ve Kesti gel arsası, tarafı rabii Kâğıthane caddesile mahdut ve tamamına 2550 lira kıymet tekdir olunan maa dükkân binanm 2/6 ve altında ik: hiş- seleri satılığa çıkarılmıştır. Maa- dükkân binanın zemini tahta döşeli ve bodrumu hâvi ve önü camekânlı bir dilkkân olup arkasında keza Ze- mini tahta döşeli ve bir sofa üzerin- de harap ve gayrimüstamel Odak Sofadan ayrıca bir kapi İle ir. Burada ahşap döşeli ufuk bir sofa üzerinde içiçe iki oda ve he- lâ ve #ofadan ahşap merdivenle bod- rum katma inildikte: Burada zemini kısmen taş ve kısmen toprak bir an- tve ve bir ahır ve bir kuyu ve hir sa. bit yük ve bahçede ahşap bir sa- manlık mevcuttur. Arkasında ipo - tekli olan bir numaralı arsa vardır. Mezkür arsanm halen bahçe ve kir sokağında cephesi olduğu gibi içinde muhtelif ağaçları ve etrafı telle çev- rilmiştir. Binanın fevkmnde ayrı bir çalı arası mevcut olduğu gibi terkos ve elektrik tesisatı da vardır. sadif çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar dairede icra kılinmcsk ve takdir olunan kıymetlerden hisseye İisabet eden kıymetin © 75 şinl bul- duğu takdirde en son ve çok arttı - ran üstünde bırakılacak ve aksi tak- 14 den 16 ya kadar temdiden arttır. maya devam olunacak ve verilecek bedel gayrimenkulâttan hisseye isü- bet eden kıymetin yüzde yetmiş be- şini bulmadığı takdirde 2280 No .lu cile tâbi olacaktır. Artırmaya iştirak edecekler işbu gayrimenkulâttan hisseye isabet eden çuğu nisbetinde pey akçesi veya ulu- vermeğe (o mecburdurlar. Arttırma İ peşin para iledir. Gayrimenkulâtm vergi ve tanzifi- ye ve tenviriye ve çöp parası gibi rüsumu borçluya ait olup bedel mü- lâliye müşteriye aittir. 2001 No: lulera ve İflâs Kanu-| nunun 126 mer maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadar- larm ve irtifak hakkı sabiplerinin bu haklarımı ve hususile faiz ve masra- fa dair olan iddialarmı ilân tarihin- den itibaren 20Ögün içinde evrakı müspitelerile — birlikte | dairemizin 9834/6057 numarasına (bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları ta- pu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka » ırlar, : Arttırma şartnamesi 1/10'936 ta- rihine rastlıyan perşembe günü hör- kesin görebilmesi için daire divan - hanesine asılacaktır. Dahn farla malümat almak istiyenler şartname. ye ve 934/0057 No.li dosyaya mü acs raporunu ilân olunur. nee , 2 No: lu şap ve Van-| Arttırma 21/10/9386 tarihine mi!) verilecek bedel işbu gayrimenkulâta | dirde arttırma on beş gün daha uza- || İtilarak 6/11/9386 cuma günü saati

kanun hüklimlerine göre beş sene te-| muhammen kıymetin yüzde vedi bu- || #al bir bankanm teminat mektubunu |! İzayededen tenzil olunacaktır. Yirmi! senelik vakif taviz bedelile resmi tel- | Erkeği, eşinin VENÜS- KREMİ kullandığını bilseydi, onu böyle her- gün, biraz daha cana yakın buluşu- nun sebebini araştırmazdı. VENÜS KREMİ, bütün ömür müddetince bahar demektir. Onu kullananlar, ebedi gençlik “sırma ererler. Bir tecrübe bin nasibatten evli... Umumi deposu: NUREDDİN EV- LİYAZADE, Hezayi kimyeviye, alât ve ıtriyat deposu. İstanbul « Bahçe- kapı. Eyüp İcra Memurluğundan: Hasanın, Ömer, Aliye, Macide, Ya | şar, Todin, Dürdanenin şayian mnta- | sarrıf oldukları Eyüp Defterdar A- lacaçeşme caddesi 4 sayılı bahçeli| evin kapısından girildikte zemini toprak üzerinde bir oda, bir kuyu ve birinci kata çıkıldıkta ufak hır sofa, İki oda ve ikinci katta ufak anfa ü- zerinde bir oda ve iki erik ağucmı havi muhtacı tamir bir bap ahşup evin şüyuunun izalesi için açık art- tırmaya çıkarılmış olup şartnamesi 11/10/9836 tarihinde divanhaneye n- sılacaktır. Birinci arttırma 21/10 036 çarşamba 14 « 16 ya kadar satı- lacaktır. Arttırmaya girmek için 300 lira konan O kiymeti © 7 buçuğu nisbetinde teminat ali- nır. Biriken vergi, vakıf icrası. hissedarlara, rüsumu tellâliye müş - teriye aittir. Birinci arttırmada kıy- metinin ©£ 75 gi bulursa müşterinin üzerinde bırakılır, Aksi halde en son arttıranm taahhüdü yerinde kal mak üzere arttırmanın 15 gün dana uzatılarak 411/936 tarihine rast). yan çarşamba günl-ayni önaite tkin- ci arttırma yapılarak İhaleyi kat'iye- si iera edileceğinden ipotek sahibi) Kimden metruk Mavromati zarf usulile artırmaya konulmuş | ladır.. | No. 270099 mahminenin / * İ olmadıkça paylaşmadan hariç bıra - ODEON Yeni çıkan plâklar cayan Bed'iye Süheylâ Diyarbekir şarkı sı — AY.DOĞAR SİNSİ SİNSİ | No. 270100 sseyni çarkı — YAYLALAR İÇİNDE Bayan HAYRIYE DERVŞ Halk şarkısı — AFŞAR GÜZELİ Niğde No. 270102. isik sarkı — SAFFET EFENDİ Niğde NEZiPLi DELI MEHMET Uşak türkü — ANAM OLASIN ÖMER No. 270094 yiüseyni şarkı MALATYA UZUM BAĞI Bayan Birsen Yakup Necp Orkestrasle Tango — SEVMEK GUNAHSA (Müzik Akçay Tango — EMİNE Müzik Akçay Istanbul Vilâyeli Naf a Müdür.üğünden 28/9,/936 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Nafıa Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasmda 974 lira keşif bedelli İstanbul Kuduz tedavi evi köpek koğuşu ve bod - rum katı tamirat ve tadilâtı açık eksiltmeye konulmuş - tur. Mukavele, eksiltme: Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hülâsası ile buna müte- ferri diğer evrak dairesinde görülecektir. « Muvakkat teminat “74,, liradır. İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığı- na dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarile 28/9 /936 Pazartesi günü sa- at 14 de kadar Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. (1135) Göz Hekimi Dr. Şükrü Ertan ağaluğlu Nuruusmanıye cad Nu. 3 lu ewzanesi bitişiği) Gaip aranıyor Üsküp vilâyetinde Radiş kazan nin Kocaali kariyesinde Kamber Ali oğlu Mehmetten 1916 senesindenberi bir haber almamamıştır. Bahasr ve kardeşi Ahmet hayattadır. Dört se- ne evvel İştip muhacirleri Galatadan geçerken o kendine tesadüf edilmiş” tir. Kendisini tanıyanların veya ne- rede olduğunu bilenlerin Yuğva'av - yada Radliş kazasında Kocaali ka- riyesinde Kamber Ağaya veya aşa» ğıdaki adrese bildirmelerini rica ede- rim, Beşiktaşta EE yokuşunda Gazlosmanpaşa konağında alâcakkılarla diğer alacaklıların. ve irtifa hakkı sahiplerinin gayrimen- kul üzerindeki haklarını bıflzile faiz ve masarife dair olar. iddiaları müsbet evraklarile birlikte ve 20 gün içinde idaremize bildirmeleri ve aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit kılacakları ve daha fazla malümat âlmak İstiyenlerin dairemize “6. 1193 sayılı dosyasına müracastları Istanbu, Gayrimübadi' ler komisyonundan: Satışı Cinsi ve His, “ğu veresesi Adana Hisseye göre muhammen K 453 dönüm tar lanın 120/140 His. 299 83 1360 240 ” 250 sısfınm 125/140 His. 50 . 3000 arşınlık çiflik ebniyesi- nin 88desi His. 540 dönüm tar lanm tamamı 215 100 250 " sıf His, Yukarda köyleri ve dönüm ve hisseleri gösterilen arazi gayrimübadiller hesabına Adanada kapal ve 5/10988 tarihinde ihalelerinin İcrası mukarrer olmakla taliplerin o gün saat on beşten evvel Seyhan defterdarlığına müracaatları. Satışmünhasıran gayrimübadil bonosi- Gü üzel Sanatlar Mahrukatın nevi Lâve maden kömürü Gürgen odunu Meşe odunu Mangal kömürü Kok kömürü Çıra Akademiye yukarıda cins ları gö misinden alabilirler. (1338) ad Almacak 1200 Kilo ğünden: Muvakkat teminat Akçesi Se 7.50 Akademisi D'rektörlü Tutarı Lira Kr Muhammen fiat L. RK. miktar 100 Ton 60 Çeki 20 ii 50 2 40 270 O 3.25 30 Ton 16 50 495 37 13 500 Kilo 5 25 — ı 38 ve miktarı ve muhammen: bedelleriyle teminat miktar- 1150 144 54 39 86 25 10 80 rilmiş olan mahrukat açık eksiltme ile alınacaktır. İhale 5'10 1936 Pazar- at ederek vaziyet ve takdiri kiymet tesi günü saat 9 da Cağaloğl undaki yüksek mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. görüp © anlıyabilecekleri| Talipler mufassal şartnameyi bedelsiz olarak Fındıklıdaki Güzel Şe Akade -

Aynı gün çıkan diğer gazeteler