31 Mart 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

31 Mart 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ri Penmek icin gece Tür Yediden de Yetmişe Kadar Herkes Yeni Harfleri Öğreniyor ntakya, A ribirine ka ve yumuşak sesler: —Öğretmen geldi! diye sınıflara doğru * Genç © öğretmenleri önde, ben arkada, talebeleri on iki yaşla elli rcesine yürüdüler. yaş arasında değişen birsmıfa Gündüz, dükkünlarında alış veriş yapan, çocuk- ırma, küçük kardeşlerine emirler veren babaler, aşında bir muallimin karşısında çocukla. a Türk Hârflörile okuyup yazmayı" öğ - imdi 18 mekte ! “Atatürk Ha - kurtarıyor.,, be (Atatürk) kelimesi - bi bir süratle ve iyi e yazdı. (Hatay) rağır ağ'r fakat yine düzgün yazdı. Fakat “kurtarıyor,, u becereme- di. — Neden? Dedim, Atatürk ve zdın da bunda durakla- k? (Atatürk) ün rde görünce al tındaki yazıya bal rum. Bir de- fa bana bir liseli “Atatürk, keli. mesini gödterdi. Ondan sonra her defa bu kelimeyi seçmiye başla - dım. Fakat, “kurtarıyor.u daha.» Küçük, esmer, iri gözlü bir genç parmak kaldırdı:. Öğretmen! Ben yazayım mı? ç öğretmenler Zabilecek mi? Küçük & , traşı gelmiş, saç Yarı kır bir manav, kızararak; — Ben de yazarım Bay öğret « men! Öğle vakti Celâl ile çalıştık. Diye seslendi ve yazdı. Sordum: — Arap harflerile okumak yaz- mak bilir misin? — Hayır! Üç ay - küçük iken - hocaya devam ettim, Ancak elif cüzünü bitirdim. Onlar çok güş bayım. Bir haftadır gece derslerine ge yorum. İşte karalamayı öğren « (dim. Bu gidişle on gün sonra ge Zete okur, mektuplarımı kendim Yazarım. dum Vasıl? Talebelerinizden mem Hun musunuz? — Cidden çok zeki olanları var. Bönra hepsi Atatiirk, Hatay, Tür- kiye, Cenevre, istiklâl gibi kelime İleri ezbere yazıyorlar. Bu ne har - idir diyorum bilmiyorlar. Fakat simdi alfabeyi tamamen kavra- Hilar. Hecelemekte biraz yayalar. — Yaşları on, on iki olanlar da var. — Evet. Bunlar fakir diye ma - arif idaresi mektebe almak için “in horluk göstermiştir. Halbuki Biltçede karar varmış: Pakir on - enç muallimlerindan sor - (TAN muhabirinden) Mektebin avlusuna girer girmez bi- an kalin, ince, öksürüklü, sert ne devam ediyorlar. enç öğretmen, kundura boyacılığı k bir talebesini tahtaya kaldırdı. 5s — Sen otur. Bakalım, baban ya” girdik. yapan bir Türk Hataylılar, gece kurs. larına büyük bir intizamla de- vam ediyorlar ve oğulları ile bir sırada çalışıyorlar cuklara kitap, defter, kâğrt veri - | lecek, selbise yaptırılacak diye.. — 'Tabü bu karar. Sözümü bitirmeden cevap al- dim: — Hasıraltı olmuş. Her ihtiyaçları temin edilen ta- lebeler bir haftadır gece kursla - rında öz yazılarını öğrenmek için müracaat edip duruyorlar, Hepsi de kabul ediliyor ve maarif mek - tepleri geceleri halkla doluyor. Ma arif idaresi, Hatayın çok yakla - şan istiklâl günü arifelerinde hal- kın hlasiyatını fena bir hareket - le tahrik etmekten çekiniyor. Cebimden (başlığı © gözüken UTAN) ı göstererek bir ihtiyar so ruyor: — Bayım, ne haber? Ne vakit kavuşacağız? Torunu olduğunu bir mini mini atıldı: — Dede sen işine bak! Merak etme, (baba) mız bizimle beraber! Onun (baba) sözü ile Atatürkü kasdettiği anlaşılıyor. İstiklâlin - den bu kadar emin, atasına bu ka- dar bağlı olan bir varlık acaba is- tiklâline kavuştuğu gün bayrami- nı hasıl kutliyacak? öğrendiğim en genç muallimle, yaşlı fa- kât genç imanlı talebeleri- ni çocuklarile başbaşa bırakıp #i- nıftan çıkarken öğretmen tahtaya “Hatayda sünnilik, şiilik yoktur. Türklük vardır, diye bir bakkala yazdırıyordu. © | — Paris Sergisine Karışmıyoruz Hükümetimiz Paris sergisine işti: rak etmemeğe kat'i bir surette karar vermiştir. İ Bu kararm sebebi, sergiye küçük |Biçilde iştirakin muvafık görülmeme- i büyük ölçilde karışmak için ar vakit kalmamasıdır. İk k Hatayda Yukariki resimde, Hatay maarif idaresinin fakir diye okutmadığı çocukların | yeni harfleri öğrenmek için gece mekteplerinde nasıl çalıştık - larını görüyorsunuz. JAN Jkuldaş limandaki diğer tetkiklerini bu Ş Gümrükler Başmüdürü Mustafa lar müsteşarı Adil trepoların yıkılmasına başlanacaktır. İtrepolarda bulunan eşyaların diğer antrepo ve ambar- lara nakli işine girişilmiştir, Yapılacak asri antrepo iki katlı olacak, içinde eşyaların istifi Bu antreponun tamamlanmasından İdeki ve diğer yerlerdeki antrepolar da — niden inşa edilecektir, Gümrükler Müsteşarı B. Adil O. güne bırakmıştır. Bu gün de Gümrük- | le Başmüdürü ve liman erkânı ile be- | raber dahili ticaret eşyasının çıkarıl. dilesektir, Bunun İçin hal binası ya - nmdaki arazide, Sarayburnunda ve Galstadaki şarap iskelesinde tetkikler | yapılacaktır. 1 Nisandan sonra dahili denret eş- Seyyah Nasıl Bulundu ? vvelki gün 400 kadar seyyahla Umanımıza gelen Alman ban- | ben vâpurun- da tuhaf bir vaka geçmiştir: Vapur limanımızdan ayrılacağı s1 rada seyyah adedini kontrol eden li- man ve zabıta memurları bir kadın ve bir erkek olarak iki seyyabın eksik ol duğunu görmüşlerdir. Bunun Üzerine sapurun, bunları yolcu olarak şehre çıkardığı kabul edilmiş ve gemiden âdi bir yoleu vapuru gibi tam rüsun almması kararlaştırılmıştır. Kaptanın bütün itirazlarma rağ - men bu yolda muamele yapıldıktan sonra gemi serbest bırakılmıştır. Vapur, Hmanımızdan ayrılmak Kavaklara kadar bir tur yapmış, fa- kat dönüşte limanda tekrar durarak fki yolcunun bulunduğu besinci şube müdürlüğüne bildirilmiştir. Bu olduğunu görmüşlerdir. Yapılan tah- kikatta bu iki yolcunun şehre çiktık- ları vakit fazla miktarda Türk içkisi İletikleri ve vapurun alt kamaraların- dan birinde uyudukları tesbit edilmiş ve vapura yapılan yolcu muamelesi bozularak gemi serbest bırakılmıştır. Eski Tas Eski Hamam SUt satışı meselesinde süt müstah- sillerile eski süt satıcıları esnafı ta - mamile anlaşmışlardır. Süt satışmı! dünden itibaren sütçüler İdareye baş- lamışlardır. İ Belediye, şimdilik sadece sütleri hıfzıssıhha kanununa ek olarak çıkarı | İlan sıhhi talimatname bak'mın(lan kontrol etmektedir Kaybolan 2 İ kargılığına ayrılmış, 32 yası ecnebi mallarla karışmaması için DUAYA çiaerilacaktır. | Sıhhiye Tedbir Alıyor ebrin bazı semtlerinde bilhas Bü YAKI suların VOL Yeşilköy, Eyüp ve havalisinde sivri- akımı görüldüğü hakkınd riyatımız üzerine Sıhhiye mildür- i derhal Yeşilköye memur ve mü- | tehassıs göndermiştir. Rakit sulara i- cap eder ilâçlar döküleceği gibi sivri- a fenni sineğin imhası için de maze tedbirlere hemen basvurulacaktır. Bu mıntakadaki mücadele m vir va meyte sokulunca avri heyet Evlip ci- yarında da fanliyete geçecektir. Adapazarı Türk Ticaret Bankası Umumi Hissedarlar He- man Müdürü Raufi olduğu halde, dün, limanı- | mızdaki antrepo ve ambarları gezmişlerdir. Bu tetkiklerden sonra, Tophanedeki Mumhane antrepolarının yıkılması ve yeniden asri suret- te İnşası kat'i olarak kararlaştırılmıştır. Bu inşaat süratle yapılacaktır. Nisan başında an liyesi için otomatik tesisat bulunacaktır. | mssı İçin yeni iskelenin yeri tayin e- | olğu t Tophanedeki antre- polar yık- tırılıyor ehrimizde bülunan Gümrük ve İnhisar- Okuldaş, yanında Nuri ve Li- ün, Ankara Şimdiden an- ye bula gelen Hasan #onra Sirkeci- bu şekilde ye-| « lediyeye baş vurm adamı al Serseri | Mayin bulu- | | namadı T rabzon açıklarında görülen serseri ma- yin bütün araştırmalara rağnien hâlâ; bulunama - mıştır, Trabzon, Polatha - ne ve Görele limanların dan hususi tahrip müfre - zeleri Karadenizi altüst et mektedirler. Mayinin bu - lunması için bütün Kara - deniz limanlarına yeniden haber verilmiş ve sularla aşağı mıntakalara sürük - lenmesi muhtemel oldu - #u için dikkatle aranması li nül msi mi DB. kaz dışındaki tahlisiye İs tasyonlarına da | dikkatli bulunmaları ihtar edilmiş- Çocuk Haftası 23 Nisanda hem milli bayramımız ve hem de çocuk bayramıdır. Her yil olduğu gibi önümüzdeki 23 nisanda da çocuk haftasında büyük eğlenceler yapılacaktır. Bu seferki şenlikleri İ- dare için Çocuk Esirgeme kurumuna belediye de yardım edecektir. Çocuk haftası progranına göre, hafta içinde Otomobillere bir geçit yeti Bugün Toplanıyor | Adapazarı Türk Ticeret Bankası! umumi hissedarlar heyeti bügün at 15 te Ankarada toplanacaktır, İdi re meelisi, bankanm r senelik faali. yetini gösteren bir rapor hazırlamış. tr, Burapora nazaran, banka bir yıllık bilânçosunu 170988.40 Yira saf kârla kapamıştır, 1034 yılnda mev .! duat hesabı 21699 tira Men bu miktar 985 te 3147782,67 biraya çıkmış, 836 yılmda da 4106856,53 liraya baliğ ol muştur , Bilâinço yekinu umumisi eski sene, lere nazaran bir misli | fazlasiyle| 12524198,08 liraya yükselmiştir. Bankanın geçen yil edi 90951,51 lirası eski idared ver işlerin tasf'ye olunabilmiş kısım. larından hasü olan zararın imhasma, | 44187,89 lirası eski idareden müdev. vet matlübatın melhüz açıklarnm 143,72 lirası da menkul ve gayrimenkullerin it- fasma karşılık olarak tefrik edilmiş. tir. Bankanm Andapazarındaki fabri kası, teşkilâtlandırılmış, muntazam çalışmaları başlamıştır, Göçmeu. ler için devlet tarafımdan yaptırılacak araba ve pulluğu bu fabrika verebile- cek kabitiyettedir. Bu milif mürese. | semiz, 500 bin *ira sermaye ile kuru lan Ankara sigorta şirketine de yüz- de 15 nisbetinde iştirak etmistir. Bankanm bütün bir senelik faa'iye. ti müsbettir, Banka munmelâtı bü yük bir inkişaf icinde ilerlemektedir resmi yapılacak, umumi yerlerde tem | siller verilecektir. Sinemaların da bi- rer gününü Parasız olarak çoruklara basretmeleri İçİn temaslar yapılmak- tıdir Çöp İşi Bir Müteahhide Verilecek Belediye İstanbul çöplerinin muuy- yen -skelelerden mavnalara yükle! mesi ve bu maVnaların motörle:? hağğ ak İstanbuldan çok uzaklara gö- türülerek denize dökülmesi işım bir İ aitenshhide vermeğe karar v*rmiz- tir. Diğ taraftan Adalardaki çöpler de Arlaiar sahilinden denize dekurmiz yecektir. Bu suretle Adalıların rahat denize girmeleri temin edilecektir. Ada göpleri de yine bir müteahhide erilerek uzaklara taşıttırılacaktır. Çöplerin mavnalara yükleneceği İs- kelelerden çöplerin etrafa dökülme- nice ktır, pi A) ÇARŞAMBA Bugünkü hava, sureti umumiyede açık ge çecektir. Rüzgürlar, orta kuvvette şimal iş- tlkametinden esecek, Eğe, Marmara havzâ larlie Karadeniz sahil mımtakasında hava, bulutlu olacaktır, DÜNKÜ HAVA Dün barometro 762 milimetre, harâret en ti gok 14, en a at olarak kaydedi! » miştir. Rüzgâr, etmin heva çok belatlu germiştir mesi için bu İskelelerin üzerleri kapa | 31.3.0937 Sokak ortasında kalmış bir zavallı caddesinden geçenler merhameti tahrik eden bir manzaraya şahit olmuşlardır: Yerlerde sürüklenen iki ayağı sakat bir adam, yanın» da beş çocukla, kaldırımlar üzerinde, belediyenin yox lunu sorarken görülmüş, herkes bu adama acımıştır. Bosnadan muhacir sıfatile İstan - ismindeki bu zavallı, beş çocuğunu yanına katarak, kendisine yiyecek verilmesi için be- uştur. İskân müdürlüğü, bu sakat sile birlikte iskân etmelidir. Şenliklere Girecek Mektepler 1 seneki idman şenlikleri için r tertibat almak üzere toplanan İkomisyon, çalışmasını ilerletmiştir. Bu komisyon, Taksim ve Fenerbahçe statlarında yapılacak şenlikler için İbir program hazırlamıştır. Bu prog- rama göre, Taksimdeki şenliğe İstan» bul Kız lisesile Galatasaray, Kabataş ve İstanbul Erkek liseleri ve Pertev. İniyal, Vefa, Kız muallimi, Cümhuriyet, İnönü, İstanbul, Nişantaşı, Süleyma- niye, kız orta mektepleri ve Dawt- paşa, Fatih, Gazi Osman Paşa, Ge- enbe makama eşlelorla Biçkimez muhtelit orta mektepleri ile Selçuk Kız Enstitüsü, İstanbul ve Beyoğlu akşam kız sanat ve İstanbul bölge at ve terzilik mektepleri, Darüşsa- İfakaX Hayriye, İstiklâl, Işık, Şişli Fas akki, Yüce, Ülkü ve Okullar Güneşi mektepleri iştirak edecektir. Esnerbahçede yapılacak şenliklere de şu mektepler İştirak edecektir: Erenköy, Kandilli kız ve Haydarpa» İşa erkek Tiseleri, İstanbul erkek mu- «lim mektebi, Beykoz. Emirgân, Hey beliada. Kadıköy bir, iki ve üç ve Üs. Je? bir, İki ve üçüncü orta mektep- leri, Üsküdar, Kadıköy Kız Enstitüleri ve Poğaziçi lisesi, Bunlardan Taksimdeki şenliği Ga. ıtasaray lisesi müdürü Behcet, Fe « nerbaheedekini Erenköy kız lisesi mü dürü Mahir idare edeceklerdir. Bu Listeye dahil mekteplerin beden eğitim öğretmenleri telebe ve mektep midüvlerile temas ederek fimnastik bayram'na kadar icap eden hazmri:ğ1 ikmal edeceklerdi MALL LL BİRKAÇ SATIRLA Ş #hrimizde bulunan Deniz Nak- liyat Umum Müdürü Ayet Altug din akşam Ankaraya gitmiş , tir, , . ahiliye Vekâletinin 937 yılma ait kadrosu hayırlanmıya başlandığı için nisandan İtibaren na, hiye kadrolarında değişiklikler yapıl mıyacaktır , . niversite Rektörü Cemil Bilsel, önümüzdeki salı günü şehri, İ mize dönecektir , Mİ Binay Gün.31 Kasa 144 1355 Hleri 1353 Rumi Muharrm 18 Mart 18 Güneş: 548 — Öğle: 12,18 1332 403 İiındi: 45,52 — Akşam: Yatsı: 20,04 — İmsâk:

Bu sayıdan diğer sayfalar: