24 Haziran 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

24 Haziran 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Je b ç EREN : Asiri 243 BAŞMUHARRIRI: Ispanya Ihtilâfı Almanya İle İtalya İspanya Sularında Kontrol Vazifesinden Yazgeçtiler Londradaki Alman Büyük Elçisi Von Ribbentropp Bulk 3 Vine Tehlikede 1 ç, dört gün evvel dünya- nm ne güzel bir manza. Tası vardı: Almanya Hariciye zırı Von Neurath, 23 Haziran- da (yani bugün) Londrada bulu- bacak, Dünyanın müşterek dert- &ri görüşülecek. Almanya ve talya ile diğer devletler arasın- da bir tesanüt köprüsü kurula- Sak. İspanyadan gönüllüleri çek- Mek için zemin hazırlanacak. Böylece dünyanın mukadderatı| sakin, istikrarlı bir istikbale doğ- Yu gidecek. Bu tatlr rüyadan torpil gürültüsi. uyandık. Almanyanın Leipzig azörü Fas sularında bir ârıza- Yü uğramıştır. Ya bir torpile çarp- Miş, ya bir denizaltı gemisile çarpış- MIŞ, yahutta bir denizaltı gemisi ipsigi torpillemiştir. D taarruz ve Almelra Jimanmın bombardımanı Arızaları tatlıya bağ- ınca herkes geniş nefes almıştı. mek ki, bir cihan harbine yol aça- lecek ani hâdiselerden korkmıya Sbep yok, Herkes gürültüyü bastır. Miya ve beruberci görünüyor... ewtschland kruvazörüne olan ört devlet Londrada başbaşa verdiler, çalıştılar. İspanya İşleri için yeniden müşterek Dir cep- © kuruldu. İspanyada çarpışan kuvvetlerden ikisine de bildirildi ki, | daha kontrol gemilerine sz) Olursa dört devlete i Yilanacak ve mlşterek surette hare- ket Aradan çok vakit geçmeden yeni Sistem, filli bir imtihana maruz kal- Ü. Almanyanın bir kruvazörü Fas Sularında esrarlı bir taarruza uğradı Bu taarruzu kim yapmıştı? İspan- Ye bükümeti diyor ki: “Beni &- iu Arasında İngiltere Kabinesi Hariciye Nazırı Eden'in Hareketini Tasvip Etti Londra, 23 (TAN) — İspanya sularmda kontrolü deruhde eden dört devlet mümessilleri arasnda, Leipzig zırhlısma karşı vukubulduğu iddia edilen taarruza mukabil almacak tedbirler hakkındaki müzakerelerin inkıtar üzerine Almanya ile İtalya, tek- rar Ademi Müdahale namına İspanya sularını kontrol sistemin. den ayrılmışlardır. Almanya namına Von Ribbentropp, İtalya namına Kont Grandi, ayrı ayrı birer nota ile hükümetlerinin kon- trolden çekildiklerini Mister Eden'e bildirmişlerdir. Fakat bu ii devlet kontrolden çekilmekle beraber ademi müdahale ko mitesinde kalmakla hüdiseyi sulhantasfiye etmek fikrinde “olduklarını da göstermiş oluyorlar. Müzakerelerin akamete uğramasınm sebebi, Leipzig zırhlısımın taarru - za uğrayıp uğramadığının tahkikine lüzum görülmesidir. Almanya, kon- trole memur bir devlet sıfatile sö- zünün, tahıkiksiz kabulünü istemekte ve bunun üzerinde israr etmekte idi, Almanya, dört devlet arasındaki te- be ancak bu' suretle teeyyüt tiBttğin! söylüyor ve iki talep ileri! sürüyordu, Birincisi dört devletin Valensiya önünde bir deniz nümayis şi yaparak bayraklarmı birlikte gös- İtermeleri, Ikineisi Valensiya hükü - metine bir ihtar gönderilmesi ve bu çeşit hâdiselerin tekerrürü tâkdirin- İde dört devletin müşterek tedbirler alacaklarınm bildirilmesi. Almanyanm bu taleplerine yalnız (İtalya müzaheret etmiş, İngiltere ve Fransa deniz nümayişi talebini red- dederek buna iştirak etmiyecekleri. hi bildirmişlerdir. Bunun Üzerine mü zakere kesilmiş ve Almanya ile İtal ya kontrol sisteminden ayrılmıya ka Tar verdiklerini İngiltere dış baka- nma tebliğ etmişlerdir. İngiltere kabinesi bu sabah toplan. miş ve Eden'in takip ettiği hattıha- reketi tasvip etmiştir. İN 30 Millet j / # Altıncı Olduk Kahraman Türk Sü- varisi Büyük Bir Zafer Daha Kazandı Londra, 23(A.A.) —Va x lide Kraliçe Mari'nin de ha- & | zır bulunduğu Londra Er $ ternasyonal Binicilik turnu- V vasının üçer kişilik ekip h&- Xİ “Almanya kontrol sisteminden ay. linde 30 milletin iştirak el- & | rlmalıa serbestisini inde ve istirdat miş olduğu Prens dö Gal ku- X | “tmiş olduğu için alacağı tedbirler S 4 | merak edilmektedir. Berlinden gelen pası müsabakalarında yal- Kİ hab ii va hil hen 6 millet taenife girebik erlere göre Almanya hükümetinin “> 9 | Valensiya hükümetine karşı girişe miştir. 9 ileği icraat, Valensiyayı bombazdi- Bu çok güç müsabakada X| nan derecesine kadar ileri gitmiye- Fi ile bi V| ©ektir. Fakat ciddi bir ihtar olmak &- kipete ipi 12 esi e Çİzere bir deniz nümayiş yapılması rinci, manya ile Belçika $ | beklenmektedir. 28 er hata ile ikinci, Büyük $| | Ingiltere Hariciye Nazırı Mister B- Britanya 44 hata ile üçüncü, X | den bu akşam Avam Kamarasında Birleşik Amerika 48 hata ile X| yam kontroldan çekilmekle —ö tifi ederek başka bir tedbir alm dördüncü, Romanya 68 hata X| çağını öneme edir almya. ile beşinci ve Türkiye 84 ha- < (ispanya hüdiselerine alt diğer te. da ile altıncı olmuştur. ferruatı bildiren en son haberleri ü- güncü sayfada okuyacaksınız.) Türk - Alman Ticareti İçin Müzakereleri Ankara, 23 (Tan muhabirinden) — ç Aİ Zehistanda Çok vahim Bir buhran Varşova, 23 (A.A.) — Hükümet Capulcu Bası Şaki Seyit Rıza Aman Diledi Sergerde Seyit Rıza Melünu En Geniş Dostluk B. Rüştü Aras, dost Irakın Hariciye Nazırile Ankara istasyonunda. Çarpışmalar Birtakım cahilleri etrafına toplıyan Seyit Rıza, âsayiş müfrezelerimize aman diliyen bir mektup gönderdi Irak Hükümdarı Dün Vekillerimizi Kabul Etti Bütün Bağdat Halkı Vekillerimizi ra Yeni Çocuk Ansiklopedisi, Cit | Kuponu | Kuponu 30 kupona mukabil bir | cilt (800) kuruştur. Cüz (169 1 kupona mukabil bir cüz 7 uruştur. Klâzizde Muhakeme Başlıyor Elâziz, 23 (TAN muhabiri bildiriyor) — Tunceli vilâyetimizin mahdut bir kısmında kendini gösteren çapulculuk ve şekaveti sona #rdirmek vazifesile meşgul olan âsayiş müfre. zelerimiz melün Seyit Rıza ve avenesini artık iyice sıkıştırmış bulunuyor. Bu vaziyet karşı- sında sergerde Seyit Rıza teslim olmaktan baş- ka bir çare kalmadığını anlamış ve âsayiş müf- rezelerimiz kumandanına aman diliyen bir mektup gönderip teslim olmak ricasında bu- Tunmuştur. Son gelen haberlere göre, çapulcu- larm bu son döküntüleri çok müşkül bir vazi- selesidir. Heyecanile Alkışlıyor Bağdar, 23 (A.A.) — Anadolu Ajansının hususi muhabiri bil- | diriyor: Dün Bağdada muvasalat eden heyetimiz istasyonda Irak ricali ve Bağdad halkı tarafından merasimle karşılanmıştır. Irak Hariciye Veziri, Hariciye Vekili Doktor A: sarayında heyete tahsis edilen daireye otomobili ile Kral ürdü. Öğleden evvel Rüştü Aras ve Ce- lâl Bayar Hariciye veririni ve Başve- kili ziyaret ettiler. Bu ziyaretler ken- diletine iade edildi. Doktor Aras ve Celâl Bayar be: raberlerinde İrak elçimiz Tahir Lüt- fi olduğu halde saat 5.30 da Majeste Kral Gazi Hazretlerini Kasrızzuhur'- da ziyaret ettiler. Bu ziyaret esnasm- da Irak Başvekil ve Hariciye Veziri de hazır bulunuyorlardı. Saraya gi- derken ve çıkarken Bağdad caddeleri ni dolduran kesif halk kütleleri heyo- timizi pek samimi tezahürlerle selâm lamışlar ve alkışlamışlardır. Gösteri. len samimi alâka ve muhabbet eser- ler! her türlü tasavvurun fevkindedir. Bu tezahürat heyetimizi çok müte- bassis etmiştir. Akşam Hariciye vezirinin heyetimiz şerefine verdiği ziyafete iki memle- ket arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının sulh ve iki memleketin in- kişafı için olan ehemmiyetini teba rüz ettiren nutuklar teati olunmuş- tur. Ziyafet çok samimi bir hava i- çinde geçmiş ve bunu parlak bir şü. vare takip etmiştir. Bağdad, 23 (Tan Muhâbirinden) — Son günlerde buraya Türk müteşeb- | bislerden mürekkep bir heyet geldi. Bu heyet, Irakta muhtelif iş sahala- ile Grakovi başpeskoposu arasmda vahim bir ihtilâf çıkmıştır. Reisicümhur Krakovi bagpeskopo- sundan, Saint Leonard türbesinde mu lrda dolaşan denizaltı gerğik 4 yok. | ddrTruzu bana meni inle ap” Wadr.,, İngil yağli Ser Yum gösterdi. Tahkikeğhtiyaç tüf, | Asi kuvvetlere ua (Arka Si 5 ni tiğinde uncüdaj iş eümharg "istifasını vermiştir. 5 VA vakkaten bulunmakta olen Mareşal Pilsüdskinin cesedini derhal başka bir vöte naklinden vazgeçmesini iste miştir. İişpeskopos bu talebi reddet şvekil Skladkowski Reisi | Türk Alman ticaret ve Clearing mua hedesini hazırlamak Üzere 3 tem. muzda başlıyacak olan Berlin müza- kerelerinde Türkiyeyi temeli edecek heyet İktisat müsteşarı B. Faik Kurdoğlu teisliğinde Türkofis Baş kanı Burhan, Maliye vekâleti nakit işleri umum müdürü Halit, Merkez Ba lerinden Cabir ve diğer zevattan mürekkeptir. Brüksel, 23 (Tan muhabirinden) — | T2ğ8 teser” islere giriştiği gibi mem- Bugün burada 6000 kişilik bir eşki | Je4t dahilinde yol inşaatı için hükü. ke muharip kafilesile polis arasında kan | 2616 Vâsi mikyasta anlaşmalar ak- W bir çarpışma oldu ve birçok kişi yaralandı. Vakanm sebebi, eski mu. haripler kafilesinin meçhul asker â- bidesi önünde bir nümayiş yapması ve büyük harpte Almanlara taraftar Uk eden Belçikelılarn, son af kanu- nile affedilmiş olmalarını protesto etmesidir. dine muvaffak oldu. Müteşebbisler, memleket dahilinde bütün otomobil yolların inşası işini üzerlerine uldr- lar, İran - Irak İhtilâfları halledildi Tahran, 23 (A.A) —Bir müddet evvel Milletler Cemiyeti konseyinde yette kalmıştır. Kaçmalarına imkân yoktur. Hepsinin iltica ve teslimi artık bir gün me- Hozat istikametindeki Kızıldağ,a sayiş müfrezelerimizin elinde bulunu- yor. Bu dağın muhtelif girinti ve çıs kıntılarma sığınmış olan şakiler müf. rezelerimize teslim oluyorlar. Aşiret usulü üzere ettikleri yemin dolayısiy- ls şimdiye kadar teslim olmıyan ve Kutuderesine siğminış olan son çapul cu döküntüleri arasnda bu yemini bozmak cereyanı urmumileşmiştir. Ie tica edenlerden miirekkep kafileler hergtin Elâzize getiriliyor. Tüncelinde isiahat programım en esasi: maddelerinden biri olan nafıa * olanca hızıyla 'evam etmekte- dir. Dersimin merkezine doğru yapı. İlan yollar uzadıkça ve kurulan köp- rülerin sayısı arttıkça çapulcuların barınma ümitleri kırılıyor. Şakileri en çok bunaltan iaşesizliktir. Seyit Rr aya akıl hocalığı yapan, çapulcu ele- başılarından Ali de fesatçılar İsrasmda culunduğu öğrenilmiştir. Bu adam Koçkırı isyan hüdise. sinde de şakilerin beraberinde bulu- İnuyordu, Kutuderesinin ilerisindeki sarp mmtakada uzun müddet muka» vemet gösteren haydutların dehaleti bir saat meselesi halini almıştır. Tunceli mahkemesini de şakilerin e lebaşılarmı muhakeme etmek Üzere hazırlıklar başlamıştır. Evvelki gün yakslanan bir reis de Elâzizde mev» kuf bulunmaktadır. Mahkeme, Tunceli kanunu mucis bince kabul edilen biraz farklı muha keme usulü dairesinde vazife göre“ cektir. Mahkemelerin süratle iş göre bilmeleri için kadrolar genişletiliyor. Ve icap eden adliye memurları büras ya gönderiliyor. Vekiller Heyeti dün toplandı Ankara, 23 (Tun muhabirinden) — Vekiller Heyeti bugün Başvekilin pe isliğinde toplandı. Dört buçuk saa devam eden bu toplantıda dahili mes seleler etrafımda mühim kararlar verildiği anlaşılıyor. mevzuu bahsedilmiş olan Irak — Iran ihtilâfları etrafında yapılan nüzake reler meticelenmiş ve kati anlaşma projesi yazılmıştır. Türk - Iran Tahran, 23 (A.A) Pars Ajans tebliğ ediyor: Gazeteler Türkiye Has İ rieiye Vekili Rüştü Arasın yakındı Tahrana yapacağı ziyaret münasebeti Ie Türkiye ile Iran arasndaki dosteği luk münasebetleri etrafında uzu, ragsiği kaleler neşrediyorlar. 3

Bu sayıdan diğer sayfalar: