29 Ağustos 1940 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3

29 Ağustos 1940 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29.8 - 940 Türkiye Japonyada Tek Parii Yerine Taç ve Taht Yazan: Ömer Rıza Doğrul eni OJaponya o Başvekili Y Prens Konoye'nin Japon İirkalarından bir tek fi ie getirerek İekküll kurmakla meşgul olduğu halüm, Japonyadan gelen haber. ere göre, Japonyunın yeni siya. li varlığı bir fırkaya dayanı acak, milli vazife hissinin tae ve İsht etrafında teşkil ettiği birli- İe İstinat edecek. Japonya Baş- ?ekiline göre, tek parti usulü daşka yerlerde muvafiak olabi. İr. Fakat Japonyada herşeyi 'evkinde sayılan tek bir makam Tardır. O da hükümdarın maka. hıdır, Bütün milletin vazife his- ii de bu makam etrafında birle. fiktir. Binaenaleyh yeni siya. li bünyenin temeli de ancak bu. Mur, Bımun manası bütün Japonla- an hükümdarlık makamı etra. ında birleşen tek hir fırka teş il etmeleri ve hükümdarlık ma. #nmını devlet ve milletin en üs- ün mümessili saymularıdır. Bu füzden Japonyada Hitler veya Mussolini tarzında bir diktatöre ter verilmemektedir |. Jindi Çinide : | ransızlara alt olan Bindiçi. »inin ergeç bir harp sah- , desi olacağı anlaşılıyor. Çünkü ? İsponlar, burasını © zaptetmeyi burmuşlardır. Buna mukabil Çin. 5 İler de, Japonlardan daha acele ! inreket cimek ve onlardan daha ! ivvel buraya girmek için hazir anmışlardır. Çin Hariciye Nazı. nın beyunatına göre Çin kuv. 0 ietleri, O Hindiçini okududunda Yâdiselerin inkişafını beklemek. & olup Japon istilâsmın baş gös- ermesi üzerine derhal hareketle 8 £ / Demek ki, Çin - Japon harbi 4 buraya da y. # hn silâhını terketmesi yüzünden 'u sahada da yangın kopacak. ir, DÜNYA HAVACILIĞI KARŞISINDA Türk Havacılığının 30 AGUSTOS'u 0 Ağustosun büyük mana. sından hiz alan Türk çocu. Bu, uçma kudreti bakımından, Avrupalının teknik kombinasını kavrayarak onu zaferler peşin- den kaşturacak kadar varlık gös. termiş olmanın haklı sevincini duyabilir. Onun yüksek ruhunda. ki tevazun, silâh arkadaşlığı yap. tuş olanlar da çok yakından gör- müşlerdir. Tabariye gölünde kalan Fethi vs Sadık, Marmarsyı en geniş yerinden aşan Salim, İstanbul göklerinde tek başına döğüşen genc Fazıl, hava tarihinin unu, temiyacağı Türk çocuklarıdır. Sakarya kıyılarında taşı kemi. rerek çarpışan Mehmetciğin kı. rilmaz imanına güvenerek tayya- tesinin kırığın kavak dalından yamayan, eskiyen bezini gömle, ginden biçen ve boyasını da pata. t6s suyile yumurta ha, zırlayarak hırçın göklerde düş- man kovalayıp istiklâl arayan Türk çocuk daha aramızda yaşıyorlar. Fen dünyasının göz- deleri tarafından "“uçamaz,, diye veren Türk makinisti oldu, ve bunlarla uçan da Türk pilotu idi.. boşa düş lü tehlikeye finin burnu dibine kadaş sokula. rak hayatını birçok defalar istih. kar etmiş olanlarını da tanırız. HİKÂYE Zaçaltir ği bulduğu için artık es kisi gibi kisbet giyinerek köy düğün lerinde güreşlere iştirak edemiyordu. Yalnız büyük müsabekelarda bir ih- Hlâf çıkarsa, bazan Tayini sararlardı. Ahmet pehlivan oldukça (tanınmıştı, Meşhur Keçeli ile güreşmiş, bir man, da kadar kuvvetli olan hasmının kez imana çekerek iki kaburga kemiğini gökertmiş olmasına onun 5 yağını yerden kesmek suretile gale- be çalmiya muvaffak olmuştu. Ah- met pehlivanın hayatında bu en mü- ...... Türkkuşunun yetiştirdiği gene havacılarımızdan biri AAraratın dört binden üstün Yalçın kayalarını tepeden gören, Dersimin cehennemi derelerini Kara kopmaların arasından süzen hava çocuğu bugün tarihinin ö-|k münde açık alın ve dik bakışile duruyor. diyordu. Bir gün Karlsls inmişti. Tanıdık- larından birisine rast geldi: — Pehlivan Ağa, dedi, İki gündür seni arıyorum, — Hayır ola! Yazan : sacanzaz A. AHISKAL DANIŞIKLI GÜREŞ Yazan: ULUNAY Ahmet pehlivanın yaşı | Pars toplıyarak birkâç para edine- bilmek için, ortaya güreşti. Kâh yen- di, kâh "yenildi. Nihayet desteye bi çıkmaya mecbur oldu. Uztalık kuvve #lle karşısına çıkan gençleri ekseriya yenardi. Deste pehlivanların pfikâ, fit verilmediği için, Ahmet pehliyan ancsk toplıyacağı parsa ile kanaat e- TAN D ünya havacılarının sürat, irtila, yük taşıma, heva- da kalma gibi fantezi rekorları karşısında yer almış bir Türk uçucusunun bulunmayışına alda. narak, çocuklarımızın uçuş kabi. liyetleri üzerinde tereddüde dü. genler varsa onlara bir ulak ör- nek vermek isteriz. | Bundan birkaç sene evvel Av. rupada yapılan bir Istatistiğe gö- mek İstiyenler arasından, gerek kabiliyetsizlik ve gerekse kor- kaklık dolayısile muvaffak ola. miyâarak meslekten ayrılanların miktarı yüzde birle yüzde kırk arasındadır. Her mille. tin i bu fireyi çok tabiidir ki, memleketimiz de recektir.. Yalnız şunu iftiharla hatırlamalıyız ki, yüzde bir fire veren İngiliz ve Amerikan hava. cılığının hemen yanıbaşında ve ondan hiç te geri kalmamak üze- te kendimizi görüyoruz.. Memle. ket müdafsasinın en kıymetli si- lâhı olan tayyarecilikle yüzde kırka kadar geri kalacaklarm karşısında Türk havacısımn re. kordan kaçacağına inanılır mı, bilmem?. Paraşüt harplerinde yüzde o- tuz zayiatı kabul eden, ve bunun ekseriyetini atlama ve malzeme taları teşkil edeceği muhakkak görülen bu hava oyunile, gencliğinin muhtelif vilâyetler. — İdeki yüzden fazla atlayışını ve hiçbirinde de tek bir muvaffaki, yetsizliğe uğramadığıni hatırlat. task İsteriz. po ki yerinde ve funte. ziden uzak'olarak yapıla. cak işlerde yetişmiş olduğumuz gibi, memleketi müdafaa uğrun. da rekorları bir hamlede çiğne- mekten çekinmiyecek bir güveni. mizde vardır. Dünya havacılığına muvafla- kiyetlerinde hız veren taraf, tay. yareciliğinin her memleketiu kendi toprağında filiz vermiş ve neşvinema bulmuş olmasıdır. Bu vaziyette Türk uçucusunu müsterih tutan cihet, istiklâlini derme çatma silâhlarla ve fen külçelerile kazandıktan sonra, bü re memleket bavacılıklarına gir. | Türk |p Terfi Listesi (Başı 1 incide) Barem 4. dereceye terfi eden As, Ad, hâkimler; M. Münir Kocaçtak, M. Rasim Gündüç. Kurmay albaylığa terfi eden kurmay yarbayları; 1, Hakkı Güvendik Süleymaniye, Behçet Kurbay Mitlis, Salâhattin 8 tık Vodine, ML. Kâzm Erguvaligil Pi. reşuva, M. Ni Oktay Tarsim, A. Cevte Çulpan Fatih, Raşit Akşar Üs. küp, Mithat Alaçahoğlu, “Tiran, M. Hamdi Turgayt Erzincan, Remzi Ağım Ayazma, Fazıl Manastır, Çemal Gürsel Refahiye, M. Seyfettin Çalpa. tur İstanbul, M. Nureddin Turgay Ba. İikesir, EL. Avni Aynagöz İzmit, Riza Çal Eğrikapı, A. Şükrü Baysoy Er. incan. , Kurmay hava albaylığa terfi eden kurmay hava yarbayları! İhsan Esiner Y. Mahalle, Kurmay yarbaylığa terfi eden kurmay binbaşıları: Arif Bilen Yavedut, Hilmi Belen | Nişantaşı, Ali Eşref Üsküdar, Aliad- din Bursa, Mithat Akçakoca İs. tanbal, Nedim Erensoy İstanbul, M.| Bahattin Yüce Yanya, Cevdet Sunay| Erzurum, M. İhsan Güney Trabzon, M. Sıtkı Ortaç Selânik, M. Sadik A- tak Kırklareli, M. Şükrü Akıncıoğlu Misin, Kurmay binhaşılığa terfi eden kurmay yüzbasılar: Fahamettin Cebecioğlu İstanbul, Kurmay hava binbaşılığa terfi eden kurmay hava yüzbaşılar: Fehmi Tekin Fatih, Seyfettin Tura. gay Edirne, 1. Gavsi Uçagök Topkapı, piyade Albaylığa terfi eden yarbaylar; Faik Umarhan Erzurum, Hakkı Ho. lago Galata, $. Sevki Oğuz İşkodra MW. Rüstem Metiner Edirne, Musa U- iutaş İstanbul, A. Vehbi Subaşı Bitlis. İzrettin Kocasinan A. Karahisar, Ali Riza Ataman Sivar, M. Zeki Sezçin Süleymani, Ali Tek Elmalı, A, Turhan Taran, Erzincan, Hüsnü Algan Erm. rum, A. Necati Değirmenci Kayseri, M Beşir Pakalınlı Kafkasya, A. Tur. - | Mükerrem Süer Ka; bim Günay İstanbul, Mustafa Tigaz 1. gaz, H. Çetin Oktay Bitlis, Necmettin Baydar İstanbul, İ. Hakkı Sesgir Ra. rahisar, A. Rüştü Selçuk Üsküdar, Fu. at Özdemir Sul. Ahme, İ. Neşet Fıçı &oğlu Otakçılar, A. Hamdi Aykut San'a, Pusat Eğeli Selânik, Halid Sa. vaşer İstanbul, Abdurrahman Kara. kullakçu Sivas, Şefik Öner Üsküp, M yseri, M. Celâl Ö. net İstanbul, M. Rifat Tuğcu İstanbul, M. Mümtaz Bozkurt Laleli, H. Şmasi Gökyayla Edime, M. Ruhi Baykal Ak. | saray, Şükrü Altay Van, £, Cenati Ak. alın Üsküp, M. Şevki Tüten Kımltep. rak, İbrahim Kulan Ramis, Mehmet Kurtcebe İzmit, A, Süreyya Ateş Fa. tih, Şerefettin Eroğlu Sivas, Abdurrah man Bee Sivas, Pahretdin Canârtürk İstanbul, H. Pelimi Özyslmaz Manas. br, Sadrettin Ölmertürk Selimi Nazmi Kaşka Akşehir, H. Sabri Y. tem Fethiye, Yunus Hazar Gence, M kaya Sivas, Mazhar Devri! Fatih, Kâ. zım Yarkart Bağdat, Akif Savcı Van, M, Unan Trabzon, H, Niyazi Gülerman Selânik, 1. Marsffer Bizi. oğlu Edirne, M. Faik İlban Harpar, İbrahim Oktay Ortaköy, Ömer Öncel Erzurum, Osman Velibi Akalp Erme. İ rum, Ömer Lâtfi Kösebay Erzincan, M. Niyazi Tulgar Kadıköy, M. Ceiğ.| | lettin Çetinkaya İsparta, İ, Saip Dağ. | kılıç İstanbul, M. Fehmi Taycan İş. | tanbul, İhsan Kurtoğlu Amasya, Eşret Can Mekke, M. Kinin Kutla Süleyma. niye, Ahmet Tinkaya D. Bakır, A. Rİ, #8 Özalp Manastır, A. Yürinli Süer Van, Behçet Timeçin Balya, Adil Boz. tunç Edirne, Topçu yarbaylığa terfi eden topçu binbaşılar: : A. Yaver Üner Süleymani, A Palk Polak Edirne, M. Nuri Çelli SE V8s, H. Kemal Topçuoğlu İzmir, Hulk Xi Baykara Errurum, Halit Başaran Yenicevard, * Siret Gürkan Erzincan, | Bnver Bütev Fatih, Esat Ulusoy Gü. müşsuyu, Kemal Obüs Girit, Abdül- kadir Ercan Beşiktaş, O, Sadi Öz- gür Bakırköy, A. Enver Dramalı Dı- Tağman, ML. Zeki Kaya Trablus, H. Basri Özdemir Çatalca, Abdullah / Bâr Boyebat, H. Nozmi Öztürk Ka, han Karaca Malatya, M. Refik Bağ. kaner Van, A. Necati Akdüngüz Kapı. dağı, M. Rifat Aşkım Erzincan, Sabri Erkorur leymaniye, o Hüsamettin Soylu Beşiktaş, Ali Riza Güven Her. Topçu albaylığa terfi eden top- çu yarbaylar: M. Ali Aktan Ü'küy. Nazmi Tola. nay een Albaylığa terfi eden istihkâm

yarbı yları, İ. Halil Aleyolu Malkaca, A, Muhtar Kvsal Bingazi, Albaylığa terfi eden tabip yar. bayları: Kemal Pilevneli Tetanbul, A. Hik. met Cankat İstanbul, Albaylığa terli eden cezaevi yarbaylar: Ahmet Nazif Baykurt Samsun, Ab. dollah Dinçer Küçük Mustafapaşa, H. Fehmi Özel Mer Nuri Özve. ven Karabiga, Besim Ünsal Girit, Tef. pi Özaksöy İstanbul, Haşim Erksplen Ülger İstanbul. Usküdar, H. Süreyya Albaylığa, terfi eden veteriner yazbayları: Şeref Aoytun Antalya, A. Hilmi Ka. daroğlu Manisa. yeler, İlhami İlter Mopyar, İ. Hakkı Korkut Adana, Kemalettin. Tümuk Manastır, Cevat Evronkurt İstanbul, Dustafn Naci Üney Trabzon, Aziz Tokaç Ergiri, Mazhar Arılat Harpst, M. Hilmi Sürek Eliziğ, İ. AN Alpar Selimiye, Hakkı Birmek Dığıstan, AL. Gafur Yeşilyurt Karahisar, Akkaş Kural Kozan, M. İzzet Özgür Geli. bolu, Mustafa Akgün Kemaliye, Ce- mal Özkan Erzurum, İ. Hakki Ergin Erzincan, İlhami Orhun Erzurum, M Halim Sözeri İstanbul, Ziya Tamberk Niğde, Necati Berker Geylan, Abdür» rezk Akpolut Firzarum, Abdülkadir Depkan Kemaliye, H. Sabri Doğen- sey Kastamonu, Tevhit Gürkan Er- zincan, Raif Gürünlü Elbistan, Refik Topsever Errürum, H. Remzi Orhon Borgama, Kâzm Karaöz Harput, O. Refik Doğar Selânik, yarbaylığa terfi eden süvari binbaşılar; Nuri Çetin Zeyrek, Niyazi Aytuğ Manastır, Kâmil Erden Ko, M. Paşa Hamit Yurt Bağdat, Şerafetiin Tu, mücin “Bâremit, Arslan Şanalay $ Kafkas, albaylığa terfi eden h Süvari süvari yarbay A Emin Senver Trabzon, M. Nazem Alp- | ler? Nerede Kı gözün © Yardıma Bir Adam! orkarım bütün bu didişme. | lere, uğraşmalara, batia) Fatih Halkevi Tesmil şubesinin büyük bir gayretle üflediği | fil suruna rağmen “Karagöz, Ül dirlitmek pek güç olacak! i Nerede bir oyunu bir daha teke | tar etmiyen (hayal küpü/ Emin Ağalar, şair Ömerler, Kör İzzet ler, Kütip Salihler? Nerede daha yakın zamanlara kadar lezzetle dinlediğim Serçe Mehmetler?! © Nerede bu sanalkârların yün. larında yardaklık ederek elindes| i tefi dile getiren Pepe Neşefs analı öksürüğü? Nerede daha birkaği gün evvel en yüksek yazıcıları, | mızın yana yakıla araştırdıkları o boğuk ve biraz çatlak ses? Ben Karagbzü bir şalısiyet gibi değil bir karakter alırım, | Onda burtlu Zihni gibi güzl len,, , “Nasrettin Hoca gibi ağ“) layan, bir ruh vardır. O, felsefe. | mizde, tasavvufta, edebiyatımız 4 da, milli benliğimizde ve bilhas. sa dilimizde top sakalı, sesi imli simasile her zaman kenaği ni o gösterir. & Asırlardanbe.; ri dilimizin sadeleştirilmesi İİ çin uğraşmış, yaptığı teker. | lemelerle, sözlerini Arap ve As) cem lügatlerine boğan sahte Hs) sanerların ıstılah meraklarını ©) gülünç benzetişlerle ne güzel İ zeklenmiştir. Ona: / “— Veçhi didarma hürşidi mis | nevver. dediler. diyene; j — Bekçi Hurşide lüverver mi verdiler? Diye sorar. Bugün dilimizin aldığı sade$ likte birar da onun hissesi var, İdır. Fakat bu uzun müeadeleler. /den zavallı Karagöz ne halde) çıkmış? Dün akşam tarihi temsşa | haftasının ikinci gecesi olan Kaj | rağöz temsilinde onu çok yorgun, | hasta ve solgan buldum. | Bu eski âşinamızı diriltmek İsi çin evvelâ iy 'oynatırı,,, $Ofie ra mükemmel bir “yardak,,, daha sonra da o devre nit tasvirleği bulmalı, Bununla meşhur Siçan Mehmedin tasvirlerini kasde yorum, Çünkü . onlardan müzelerde bile yoktur; fakat o yakın olanlar elbette bulunur. Karagöz böyle dirilir, bizi böye le sarar, sarmalar ve ancak 0 745 man Üsküdar hapisanesinin gipz kene diyanları gibi seyrederken dimirden geçeri: - Vaktile Üsküdar hapisanesinde | mevkuflar, Karagöz İ müsaade isterler, Büyük koğuşa | perde kurulur, şem'a yakılır, BÜZ tün gardiyanlar hazır! Tef gis rültüleri “nareke,, zırıllılarile © i Akkılıç Kemah, tomanya - Macaristan : ylığa terfi eden istihkâm yun başlar. Karagözün her atis. yışındaki gümbürtüler ortalı sarsarak seyredenleri kırıp pi rirken perdenin arkasından | biri ir? Albaylığa terfi eden levazım yarbayları: Kümil Bingöl Bursa, Ferid Edis Kirklareli, Osman Özkaya Antalya, A. rf Saydam Zeyrek, Niyazi. Gülarman İstanbul, Sabri Batur Berat, Kimi Ya. — Benim tarıdıklarımdan vs bir delikanlı var. Bu hafla Yukncıkta köy 'düğününde ilk defn güreşe çi- kecak. Daha yüzü gözü yırtılmamış Yenilmekten körküyor. Sana iki tane elban verecek, Biraz uğraştıktan son- him bir veka idi, Köy kahvesinde pehlivanlık bahsi açıldığı zaman, bu- nu bütün tafsilâtile anlatmaktan zevk ahrdı: Dinliyenlerde alâka uyandır. dığını görünce: günün yeni ve ker bakımdan modern silâblarile bu istiklali ı büyük bir emn'yetle müdafaa e. deceğine imanı olmasıdır. Bir Avrupalı uçuet demişti ik: omanya ile Macaristan a. tasındaki ihtilâfların sulh iolile hallini temin etmek için * İnlabtrz mülâkatlarını hazırla. Refii Gökkeya Teyrut, Hayrettin AÂkvüz Halep, Feridun Kutluhon Ak- saray, Enver Sürekan Musul, Hilmi fop İle görüştükten sonra Ro « hanya ve Macaristan Hariciye fazırlarile konuşmak üzere bera. tree Viyanaya hareket etmiş. 2rdir. Bu mülâkatın hedefi de Ro- anya ile Macaristanın müsellâh i ki devleti anlaşmağa mecbur tu. vicdanımız hiçbir zaman Hi- ve rahat duymıyacaktır, bi ve Neşriyat Müdürü Halil DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve « $ , Basıldığı yer MATBAASI tT. TAN VEE EET Hey gidi gençlik hey! Şimdiki pehli- yanlar da pehliven mi ya? Çolak Mümin Hocanın büyük Yusufu alta düşürdüğü düğünde ban de, Herge- leci ile güreştim, Herkes büyük Yu- #ufu unuttu, bizi seyretti, Diye tutturarak, sözü döndüre Keçeli ile olan çarpışmasına getirirdi. İkimiz de yorulmuştuk. Kafa kafayı dayandığımız zaman Koçeli: “Ahmet! dedi. Boşuna yorulma, dana İle koçu Diye başlasa: — Onu biliyoruz pehlivan. Başka lifin varsa, söyle, diyorlardı. İhtiyar pehlivan bir itiyat neticesi, olarak yine düğünlere gidiyordu. acıdım, dedi, Bu sözü işiten Ahmet pehlivan, Davullar gümbürdüyer, kes deste pehlivanlarından sonra or, ta ve başa çıkacakları bekliyorlardı. Güreş meraklın mirssyedinin birçok ahbapları, dostları da aridaydı, Ve nihayet sirn Ahmet pehlivanla deli- kunlşa geldi. Kişbetlerini giydiler, Yağ süründüler. Peşrev vurarak or- her-itir.,, Bunu biz de biliyoruz. Cünkü inancımızı tarihteki tek Önder- İden ve Onun yarattığı 30 Ağus- tostan almış bulunuyoruz. Gu. turumuzda haklıyız.. Ve bu hak tiyen meemi peblivana bir kılçık attı Delikanlı İri vücudile boşlukta bir ——ÜRKCE Otel Emperyal İsa Miranda - Ray Milland'ın en büyük zaferidi: Psk Serez, s Albaylığa terfi eden askeri fabrikalar yarbayları: M, Kerami Demiroğlu Van, İhtiyatta albaylığa terfi eden piyade yarbayları; Muhittin Artuğ Küçükayasofya, M. terfi edenler; M, Kemal Kalkan Kalkandelen, Şa. Hayrettin 'Tmaz Kadıköy, Musyefa Arslanova Kastamonu, Necati Altay Edirne, M.Ali Arslan Şam, M. Bida. yet Baştuğ Şehremini, Halil Hadi Atay. irne, Muammer Ertuğ Y. Paşn, E.| binba; yüp Süsey an mihver devletleri, bu teşeh- | — Ben, derdi, o zamsn tam yirmi |ra yenileceksin, “Türklerde m kabi, | 187 İstanbul, Abdulvahit Gürsel Kıp.| UY! Nevrekok, Ömer Takgiz Kas-| mahpuslardan birkacı yardima « İlsterinin. > mavaftakiyetailiğe yaşımda idim. Büyük Yunutun Pran || Ahmet pehivan pezarlı kabulİliyetinin nie Mİ re Ürimi Aa | giderler. Döğüş uzadıkça boyuma # İğraması üzerine yeni hür millâ. | anlarda ben Ge çay Rk ae modem tayyareler sadece buzü.| yarbay, ven Mera İÇerum, A. Ferit Sungur wiğde, Sabri | yardıma adam çağırılır. Nilimyoği e at tertip etmişlerdir. Kont Ci-İ yarrağımın arasına sıkişırıp elimi A * rün değil yarının da en korkunc Salihatin Düzgün Ahmediye, M. Özinn Boyabat, Ö. Cemil Aktaş Er- | Hacivat kaçar, Kar, de alay. bo Berline giderek Von Ribben. | dizime vurunen, cam gibi kırardım. eyönn dolmuştu, vasıtası olduğunu ispat edecek-| Cemal Akyamcı Usküğar, H. Bır | li h,, çekerek sertüstü düz Yarbaylığa terfi eden demir. yolları binbaşıları: M. Remzi Akatürk Girit. Yarbaylığa terfi eden mühen- dis binbaşılar; Cemalettin Tubmay İstanbul Yarbaylığa terfi eden nakliye km verdiği cesaretle Türk uçu-| Necati Özver Krenbk, Ömer Lâti OL| binbaşıları; kendiliğinden kalkıp gardiyanlâz — v Vi l : Âr ihtilâf girişmeden anlaşma. azal el bie hellim. Dez bakır Kalabalığı ekin 0 sa genlini İcusu dünya havacılıı karşısında | gan Girit, M. Tesan Araş Erreram İM Şikel Van Van, Y. Ziya Beve-| ra karsı bie kalka savarmağiz ÜR lacazlalan karşı | Ozzuzuaa Di Yar kaş az le larin Bal ünün aça Jaçık alın ve dik bakışla > Guru. | Deniz yarbaylığından” albayı. yaa i TAKVİMİ e ea iyot, | gezerdi. İlle güreşimde, el ense ei-| revden sonra tutuştular. Genç adam, |YOF- ğa terfi edenler: Be ti eden bile - rşıya a uldıkları vaziyot, | izi zaman, karşımda bir çınarla| saheisisiz —————— | Hilmi Üler, Mahmut Gökbora, Ziya| binbaşıları; 2 Il ük ilmi izi ye m > Öğüt, Sami Gültay, Tahsin Ertan, Meh| M. Arif Yurcu İstanbul, M. Nuret-| İstanbul, Y. Ziya Korey Fatih, O İ Bu iki devletin harbetmesi| Dolayba'lı Osman Ağanın beyden, barmımı göğüs çaprasna alıp, altıma | met'Ali Ege, Hüseyin Karagözoğlu | tn Yamctoğlu C. M, Paya, H. İbra! Siya Bayraktar Telermi M Sürü ği © İihver devletlerini en mühim | pöseden güreş meraklısı çok ahbap, | ni fena halde zedeledi, Meta bir kez | dürürdü. Nehmet Ali Deği jen Göze İstanbul, ML Baydur Bave zcn Midili, A. Moyri Gerçekçi (BE * hire ve petrol depolarından | !sri vardı. Hele bir Hafız Paşa ver-İre de kadınların arabalarına kadar) O Zaman iki ira için yenilmeyil © Albı terfi eden mühendis | İsip, Ahmet Uraz Manisi, A. Furil | Mesçit, Sami İp eğ ld üreşte bulunur, kazana, öld kabul eden ihtiyar, kendisine en bü- iş Ersin İstanbul, D£. İhsan Tigin İz, |ml Subiler Rdime, Hifz İrem Sivai # eee İğ lke Pe akça MDA Eee Da e Ee anl lmboia oyelğan mi | e rende tonbul, A. Ulvi Çelikyol Ankara, AN odina, , sulh yolile > ie im le tutuştu. Güreş iki sast sürdü.) .. Zavalı ihüyaza bakın. Vi amir > yö görünce Birinci sınıf askeri hâkimliğe | 7v22lcğ'u İstanbul, A. Kema) Ver- eden harita di İstanbul, M. Al Bilen Rize, A. Ce- mil İğçi Menemen, H. Medeni Ay berk İstanbul, M. Palk Taşcıoğlu G si Yarbaylığa terli eden ien sanal 4İ #örlerine akan terli yağ demlalarını | kavis çizdikten sonra tâ kudınbızın g- | sir Örs Antalya, U Antep, H. Hulki Keymen Konya, M e a yeteri ba lâm sevap ali ea ba | ie sildi Ondan sonra yaşından W-İnüne sırtüstü yuvarlandı. ,Yarbaylığa terfi eden piyade | hami Yargıcı İşkoirm, Reh Öney . Mi dim. Keçeli bir daha mırıldandı: “xp. | #ulmiyacak bir metanetie delikanlı. vx binbaşıları; ktanbul, Kudretullen Kurt Kırşehir, öydciedin “Bl z . m sıl Ahmet işine geliyor mu?,, , «oL. | İN Karşısına dikildi, Arif Gençener Lüleburgar, M. Ser-İH. Avni Birhekimağlu Kozona, Yu. | een Bultanacilm, Ki. Şövkl Yeğğ elerine sebep olmuş ve Vİ-| maz, dedim. Yehezsin, damay! da, ko- | Meydandaki halk artık, nazarındı D Üğünden dünenler yolun kena- | ket Ozay Odabaşı, Hüseyin Tunçer |suf Bulkan Köprülü, A. Hikmet Bas | 712 Marpat. / # i na mülâkatı hazırlanmıştır. — |çu da, parayı da ahırın. Yoksa ben, rında, hendeğin başında otur- | #erincan, Ali Özer Akşehir, Kümil 1. | ran Giresun, M. Niyazi Sayan İstan | , Yarbaylığa terfi cden askeği #İviyana mülâkatı, xâhirde iki |bile bus yenip namusu lekele' anıya, muz bir fhtiyar gördüler. Güreş me- | senç Urla, asan Erdem İstanbul, blur | bul, Mümtaz o Aktalay İsterbul — g | fabrikalar binbaşıları: i hilaşbirisiğe yirdi Için İ mem, hasmında gördüğü bu değişikliğe gaş- | rakhıları tafa Gürer Konya, A. Yakup Oral İs. | Nerhet Dirisu Adana, O. Zeki Tar Muhittin Erka pığeafı uzlaştırmağa yardım 4, solrularskz: — Ağaçaltın Ahmetmiş! dediler, | ssnbul, M. Gelip Barlas Os. Pazarı. |çı Buldan, Sabri Şallı Antalya, Sü, | Gü7€3 Çünkiri, Ke eye Pala vaivöe döv: | a Mü biber bilmez Kapali, Dani) “gaya ağ geçi akik gel İDAMA ERKAM nn İlle Te. | Celile Onar D. Pa Afif Erkan K. | ieyman Karçal Batum, Mustafa şa, |»sr. Muhlür Gi arada bütün niltuzları. | bir karakucak etti; çam M. Paya, M. Sabri Berksun Sultanse. |hin Kemah, O. Kümil Galatalı Hoça, nir Kurtoği p İ kullanarak bir zor. | tırdadı. Alta düştüm. Keçeli bir ke- lim, B. Adem Oskayman Maçka, Ha-| Halit Kumral İstanmul. gu $, Ahinet, Bahattin #İmağa çalışacakları şüphe gö.|mon1 çeki, Gözlerim karardı. Bir şim Arıkoğlu Ke. M. Paşa, A. Rasim) O Yarbaylığa terfi eden © veterk| “Sİ N Bakalım! netice ne ola, | 9* Dalum ki, sağ tarafı açık. O 25- Tuğay Raslık, A. Saim Eryiğit İstan. Ville; P İkinci sınıf askeri hâkimliğe l “İman bir e primin Be . A | b. Sadi Artun Böirne, 1. Hulüsi Ör. | "EK MN Kavala, C. Neyini | terfi eden üçüncü sinif askeri N elim; Ayağını yerden kestin | İstanbul'un Büyük Bayramı yaklaşıyor... yayaya Bra er Paha İvemin Üsküdar İsor Göçkir İstan, | hâkimler: vx 30 Ağustos Zuler Bayramını selâm. Öğ A Emin Akın Bilecik A Marka G0 | bu, Sadrettin Köcaman Üsküdar, (| M. Salâhattin Günaçen Kumkapı, p b lamağa hazırlanan berk Hersek, M. Sıddik Özyurd Van | Burhanettin Uluç İstanbul, Memduh | Hasan Sıtkı Kalay Tesbron, İzzet Ter © hmet pehlivanın omuzlarına She) M. Avni a Ea arm e Özkun Kozan, Kemaletin Çağlatan|Cın Sivâs, Serif Bufük oAvrakhisar, |, tiyarlık ile beraber ofukaralık ÂLE i ia, mein Hekiegil Ti Aşıkpaşa, Rifat Tümer Ankara, M.İM. İbrahim Öztüre Bursa, l tt çöktü. Çoluğu, çocuğu hastalandı. | 0 L Ss MEMASI Kİ son icmet Erel Yenice "A. Genci Müammer Baykara Altuniza, Mu Ibtiyat yarbaylığa terfi eden Bütün elindeki, avucundakini sürfet- p > Seyhun Seliinik, M. Necii Uğaşten |li5 Gürny İstanbul, 21. Hayri Kıl piyade binbasıları; p t. Velâketler birbirini takip etti. NE Bugün matinelerden itibaren Balonu ÜN Kastamonu; Musa Kâzen Arâl Üsküp | İstanbul Cevat Horan İzmir, Rauf) Müstafa Yalçın Hasköy (A. Vasi & hayet kimsesiz ve sefil kald. Artık nu yeni mevsime açıyor, A. Hadi Altan Süleymaniye, 'Hayrul, | Yuce Üsküdar, Nazif Öktem İzmir,| Polat Sıvas, A, Sükrü Mekiş Suriye. N Havacılığırmıa yardım ei. || böyük kimse Sinema dünyasının eşini bir daha lah Baykara Kızıltoprak, İrfan Bağa, | Az“ Türkân ler, Seni e Deniz yarbaylığına terfi eden : vazifesini yarına bırakırsa || veyini mn a Li yaratamayasağı tur Nasliç, A. Remzi Özcan Bursa, | 90İ Aptara, Musmmer İskender kurmay binbaşıları; tanbul, A. Tevfik Erkan İstanbul, AH Çağatay Şam, 8. Hamit Siman İs, tanbul, Zülkefil Kaan Ezurum. Yarbaylığa terfi eden levazım şıları: O. Nuri Usman Konya, Ahmet Bay kurt Kemaliye, M. Rifat Çirpan Çır- pan, Hüseyin Pekean lafa Kesey Kapınfası, Burhaniye, Mus Ahmet Yarat — Yardıma bir adam! Dekhali şer. Gardiyanlar biraz beklerler, || perdenin arkasında ses sada vap, Koşarlar, perdeyi açarlar ki, du- varda kocaman bir delik! Bu fıkrayı ne zaman düşün. sem nasıl olup tn Karagözüm Trubzan, Mi. İTE | binbayıları: M. Ali Durukan Başiktağ, Kemalettin Bozkurt, Süruri Akal, Deniz yarhaylığına terfi eden güverle binbasıları; Rifat Mutlu. Kermeletin Enelneğ Abdürrakman Hehlloğlu, . Sulâhattir Burak, İzzettin Dinler, Müüt Tunes, Kenan Or, Eihem Çeviker, Seyfettin Bengi, Halil Aydıner, Fevzi “ Güre, #etim Durak. Kemale. Siyyag,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler