29 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

16 Tuğbay Generalliğe Terfi Ettiler ZL m Churchil Uçuşa Şeker SlklntlSl ordu Terii LiStesı Hazırlanan Çekmeyecegız dy tep ö "General Salih Omurtak — "e Bugülkü Tayyarecilerini | F abrikalarımız Karanlığın Orgenerallıge Tel’fl Etti Teftiş Ediyor | butun kapasıtesıle B M GAĞ gpgab Do yerlermi | aa AMAYA / Taabili ada n B
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

700 Klüp Açılıyor Ankara, 28 (Telefonla) — 30 Ağustos Za- fer bayramı gününde yurdun birçok yerlerin- İpek Kozası Alınacak Ankara, 28 (Telefonla) — Vekiller Heyeti doğrudan doğruya müstahsilden ipek kozası de gençlik klüplerinin açılma törenleri yapıla- caktır. Bu bayramda açılacak klüp ve grupla- rın adedi 700 e yakındır. Satın alınması için Ticaret Vekâleti emrine 500 bin lira vermiştir. Vekâlet icap eden bütün * tedbirlerini almıştır. VATAN SIYASİ SABAH GAZETESİ Sayız:li Fiyatı; 5 Kuruş Vatan Matbaası: İstanbul, Cağaloğlu BAŞMUH YALMAN Telgrat: Vatan, İst. - Telefon: 24136 Porşembe 29 Ağustos 1940 eker Sıkıntısı Fabrikalarımız ıbiitiin kapasitesile EHELEZ çalışıyor Köğ H Milyon Lira Pancar Bedeli , Ankara, 28 (A.A.) — Ordü terfi Tistesi bügün Resatcümhurun tasdi- | Kino iktiran eylemiştir. Bu listaye göre Öngeneralliğe terfi 16 Tuğbay Generalliğe Terfi Ettiler L 'Churchil Uçuşa Hazırlanan çekmeyeceğiz : d tep Go? (General Salih Omurtak — "e Karanlığın Orgeneralıiğe Terl:i Etti' Teftiş Ediyor En Sonu —H vanamasaa u| Örgeneral Oldu , Ordu Terfi Listesi Bugünkü Tayyarecilerini S — doi Selâmettir. General Nafizde ' lasanlık tarihindeki gidiş dai- bat inişler, sağlık devirlerini has- hığa güvenirler, en yüksek idea leri bozulur. - Akıllarını kullan- î?likenn gelip çatmasını bekler- Bütün bir memleketin siniri neden bozuluyor? Neden birden. bire ayağı kayıyor? Neden ön taflarda giderken en gerilere doğru çöküyor? Basit bir insan vücudüne ait Tahatsızlığın teşhisinde tamamile | | birleşen iki, üç doktora rastgel- diniz mi? Muğlâk bir siyasi bün- yenin çökmesine —kolay — kolay | teşhis kondurulmasını nasıl bek- | eden Korgeneraller şurlardır. Korgeneral A. Nafiz Gürman Korgeneral Salih Omurtak. Tümgenerallelğe Terfi Eden Tuğgeneraller Tuğgeneral Zekâi Okan M. Nuri Berköz, Zeki Erkmen, H. Fehmi Atakan, İ. Haklı Uluğ, Baffet Pozantı, M. Rasim — Topse- Biltan, Rıza Yavuzalp. Şabap Gürler, M Kenan Esenkut,i ver, Tahsin Hiraerim, M. Sırrı Bey- rek, M. Celâleddin Yakal, M. Zeki Doğan, M. Şefik Çakmak, Y. Razi Veriliyor 28 (AA) — Ver- ta göre, bü yıl çeker fabrikalarımız — Ağustos ortasığ- dan itibaren kampanyalarına büş imaş bulunmakta; lar. Dünya ahvalinin bugünkü — vaziyetine rağmen, fabrikalar, normal yşart lar içinde bulunduğumuz günler den fatksız olarak çalışmaktadır. lar. al, Eskişehir, Uyak ve Alpulflu fabrikaları tam kapasite- lerile — faaliyettedirler. Türkiye şeker fabrikaları umum müdür- |lüğü bu fabrikaların istihsal ede cekleri şeker içi lüzumlu olan malzemeleri tamamile hazırlamış tir. -Bu fabrikaların bu yıl istihsal Vedecekleri şeker miktarı istihlâk BERLİNİN Bombardımanı . N eee Ghürehil'in Mektübu| Umumiyetle — tarihçiler — bir M. Münir Kocaçıtak, Pronsip moktasında akdanıyorlar. Gündüç. Daima gözlerine carpan sebep, Yikürmey amayıga Terti zi | 6 Hür Fransanın harici hâdiselerdir. Meselâ Roma Kurmay Yarbaylar Mparatorluğunun — inkırazındı İ Haklı Güvendik Süleymaniye, bahsederken «Barbarların istilâ- Behçet Kurbay Bitlis, — Salâhaddin | M. . ö Üzerine ( ter Gebrik Vodina 20 Kazın Türgüvüli islile Mukabele redilecektir. İstihlâk- mormal se Halbeki haklata Barbarlar Ro: Yaare Y y aa onş ga | Yardım Edeceğiz,, Yetiştirildi nelerdeki hadleri aşaa bile istih Mayı istilâ edebilmişlerdir. Çün- sus. A. Cevdet Çulpan Fatih, Raşit | — Londra, 28 (A.A.) — Başve- B Lonâre, 28 (XA.) — Salâ- **1, bütün ihtiyaçları karşılıyı kü Romanın eaki faziletleri yıkıl- Akşar Üaküp, Mithat — Alaçakoğlu | kil Churçhill, General de Gaülle'a Edeceklermiş hiyetlar Kaynaklardan gelen ma. | F*dar yüksek olacaktır. mış, ahlâki destekler ortadan Tiraa, M. Hamdi Tutgayt Praincan, yâzdığı bir teektupta — şöyle de- |— Stokholm, 28 (A.A.) — Reu-| lümata nazaran, İngiliz havâ an-| - Pancar rekoltesi bu. sene de, kalkmış, herkes zevkini, menfa- Remzi Ağan Ayazma, Fazıl Bilge <pektedir: teri treneman işleri büyük bir sürat- | S*S*A yıl gibi, çok bol ve feyizli- atini en kestirme yoldan elde et Manastır, Cemsl Gürsel Refahiye, | — <Pransız müstemleke arazileri-| — Berlinden gelen malümata na-|le ilerlemektedir. Kanadada an- | ” Ekilen saha 40 bin hektarın M Ratim ||| İıiz P"o"a" İtamamile karşılıyadak ' miktarda olacaktır. Alâkadarların verdik- me Ü ça leri rakamlara nazaran, âmi:;uı deki rdumuzda bir Almanlar Yüz | Fanadada 3 Bin (S0i NO ban d manlar Yüz İngiltere İçim — |”>dd bi eelecek yıla ba ve neden daha fazla bir stok da dev: mek kaygusuna düşmüştür. Han- &i memlekette olursa olsun, böy- le bir gidiş, memleketin kapılar ni her istilâcıya derhal açar. Çü kü örnek olabilecekler hususi menfaat çanaklarına üşüştüler mi, diğerleri de: «Bizim aklımız yok mu? Biz budala mıyiz?» diye son hızlı arkalarından koşar- lar. Roma, talan hires yüzünden Sökmüştür. Fransanın — gözümü- zün önündeki Akıbetinin sebebi, bundan başka bir şey değildir. » S ani Alman askeri hamlesi tek Fransa içeriden çöktüğü için Al- manlar az zâhmetle vaziyele hâ- kim olmuşlardır Bu manzara, kısa — görüşlüleri aldatıyor. Diyorlar kit «Demok- rasi iflâr etmiştir. Bir memleketin bayatında verimli, — tesirli çalış- mak ancak bir tek elden idare başına Fransayı çöktürmemiştir. | İlk hava generallerimizden Zeki Viyana Konfaransı M. Söyfeddin - Çalepatur İstanbul, ,, yerilecek iktısadi yardım hak- / Zaran, bu gece gehirde verilmiş $ M. Nureddin Turgay Bülikesir, H Avni Aynagüz İzmit, Rıza Çal Eğri- kapı, A. Şükrü Baysoy Birzincan Kurmay Hava Albaylığa Terfi Eden Kurmay Hava Yarbayları İhsan : Kziner Y. mahalle. Kurmay Yarbaylığa Terfi Eden Kurmay Binbaşıları Arif Bilea Yavedut, Hilmi — Belen Nişantaşı, Ali Eşref Uaklidar, Alâ- #ddin Ozsan Bursa, Mithat Akçako- ca astanbul, Nedim Ryensoy İstanbul, M. Bahattin Yüce Yanya, — Cevdet Bunay Ersürüm, M. İhsan Güney (Devamı Sa: 8, Sür 3) kında İngiliz hükümeti adına ya- pılan muhtelif beyanata tevfikan | ve Çad arazisinin müttefikler dâ- vasına' iltihakı sebebi ile, İngiliz hükümeti adına size şu cihetleri temin etmek isterim: 1 — İttifakımıza müzaheretle- ri gartile bütün deniz aşırı arazi- sine, ekonomik istikrarlarını mu- hafazaları için hür Fransa topra- teşekkül edinceye kadar iktidanı- mızda bulunan ber teyi yapaca- üz 2 — Zafere götüren yolumu- za engel olmadıkça halen esir bu- lunan Fransa ile teması bulunmı- yan büyük Fransız imparatorluğu kısımlarının tearetini inkişaf öt tirmeğe ve idaresine yardım ey- lemeğe hazırız. Bu teş atile size iltihak trenemanlarını yapmış olan lay- olan ve iki saat devam eden a-| yarecilerin adedi haziran sonun- | ( nb'ne yaklaşmıştı. Bundan ev- Jarm işareti, gece on ikiyi 'kırk | da beş yüze baliğ “olmakta idi. | “Siki senelerde ise zer'iyat mik- Avustralyada pilot üstündedir. Geçen sene bu sahâ tarı 20 - 25 bin hektar arasında Tayyare | Bugün yukariki rakam, — asgari | yal motörü ve top sesleri işitilmiştir. | üç bine çıkmıştır. almıştı. İsveçli muhabirler, pazar gün- | kü İngiliz akınlarından sonra Ber- 'ne kabul edilenleri, lin sokaklarında obüs parçalarile | tempoları, ayda beş yüz Tadde- Pancar fiyatlarının, mıntakala- 30 paradan dedilme | | de âzami 50 paraya çıkı (Devumı Saz 3, Sür1), | e iyatı teşvik etmiştir. Zer'iya ğında müstakil ve meşru otorite | bütün hür Fran- — — | tın feyiz ve bereketi ve fiyat yük- a selişi Türk köylüsüne geçen se' nelerden daha geniş bir kazanç temin etmiştir. Tahmin edi me göre, bu sene köylüye ödene- cek olan pancar bedeli baliği 7.5 milyon lirayı bulacaktır. Dahiliye Vekili | Dün Akşam Fazların şeh sayesinde olabilir.> — Hakikat şudur: Umumi men- faat, umumi mürakabr, açık mü- dakaşa üzerine dayanan bir Si tem, bir memlekete — inkişal, va- . : höşnutlük, samimi ka- | Hıtler, Ciano , emniyet vermek — bakımın man fena olamaz. Ne çare ki bu G" A ERE vasıflarda bir demokrasi, henüz le oruştu yarılması İâzım - gelen bir ideal- dir. Bugün demokrasi adı altm-| — g İzburg. 28 (AA.) — D, N. da takip edilen - sistemler, de- | p, bildiriyor: |B. bildiri, mokrasinin bazı — vasıflarını kıs- men temin edebilmekle beraber ş esasta yalancı bir yafta mahiye- NM h tini geçemiyorlar. Çünkü umus h Viyana konferansında Romanya-| Lâkin bütün bu zayret netice | Gerginliğin Biraz mi fan d ( salat etr n a F n mi menfast pördesi oltnda busu- |K a e. çaat 14 raddele- Yü Temsil eden Hariciye Nazırı| sinde ne oluyor?. Bunu bilmi- ginliğ FŞ luyor. Bir de demokrasinin yanlış |rinde Führer tarafından * Ober- Manoilescu yoruz |Azalmasına Rağmen i Kabi tefsiri yüzünden mütehasmal: zalzberg'deki evinde kabul edil. , gn ğt . Bu komisyon, ofia, mamur İlerli Şefı Kabineye etmiş ve bazı köylülerle görüş- tobiiri, yüztadien, yolabakaların | Sla | ve kontrollerin, haftada mı, on | Hazırlık İlerliyor :1 Ol |müstür. İzmir seyahati hakkında bilgili ve devamlı sevk ve idare. |miştir. — (Üzümcülerin Borcu bese mi olur: Bahil Dildu <: ”| köndeindan, armasron ieell Fara Deansa, Blüğerıa TELE | DeiieRi DF SĞ ziyafei' Yör”| — İşte ey ahali, eskiden et | — Atina, 28 (AA-) — Reuteri bir muharririmize Dahiliye Veki: haeeas AAA | Çerille Na D öğle Dre e aa | Tecil Olunacak — bu kadara satılırken bizim mü- | — 1939 - 1940 sınıfları gimdi si- Belgrad, 28 (A-A.) — Stefa- )i ezcümle şunları söylemiştir: A “"*d"_d HEPUN'A gEGGEĞ | MHişle Fi ”"“""ğ Cimmösinü, dahalemizle şu kadara indi. |lâh altında bulunmaktadır. - Şi-| ni ajansından: v KN R D b döre d ğ M D Dino Alfieri ile d_“'" ';“."___"_w İzmir, 28 (Telefonla) — Ü- | Yağ da yüzde şu nisbette ucuz. | mâfden gelen raporlarda. geçen| — Nasyonalistlerin gefi — Danilo / gördüm. İktisadi. kültürel ve tu: ünyanın bugünkü, manzarası | hususi kalem. direkiSrü. /DT | zümleri mahvolar müstahsillerin| İadı.. diye mesaileri hafta diğer dört anifin'askera ça | Vuluviteb. “Krek'in yerine mafia | ristik bakımından şehrin arzeyler elbette karanlıktır. Hakiki halk |lardan ise Von Ribbentrop, Üü |Zirsat Bankasına ve kooperalile | cutla ' gnldığı bildirilmektedir. “Aye| naziri tayin edilmiş 've Krek, | diği çehreyi çok mükemmel bul- ;—ı_:ı—_-.:m.db.m.ınkv; '::—::;;::ı İ.:.ı...Kİ.':-.İAĞĞ g'_m'smm_ b | eraşolam Hrrcları tenilolumcakı |: Sidzah et nca mülüm olduğu üzere, maka: | devlet nazıri olarak gene kabine- | dum. İzmir seyahatim tamamen unı hiç de parlak gö N e "| den arazilere gittikçe daha ziy de bir kuvvetle şamildir. - Buna (Devami Sa: 3, Sü: 6) Şehrimize Geldi Dahiliye Vekili Faik Öztrak. ame :.::n.ı dün Bandırma / yolile |1.'7îıvden İA SA DĞ DEİİ | gehrimize gelmiştir. Vekil, İzmir- t izi p den Bandırmaya kadar bütün —— güzergühta halk ve memurlar ta. Yunanistamını İtalyaya karşı olan cografi vaziyetini gösterir harita rafından teşyi edilmiştir. — Akhi —.. |sarda askeri bir müfreze ve ban eT KA do ile karşılanmış ve uğurlanmış Yugoslavyada — |- Kukağaça iyi giyinmiş mini- mini kızlarımız Dahiliye Vekili- z i mize en iy kavunlardan takdim Nasyonalistlerin — |etmişlerdir. Vekil, her istasyon- da kendisini karşılıyanlara iluğıı NOTLAR : Gönül İstiyor ki! güçlüklerile —mücadele v aşikâr.. Her yerde komisyon- Yunanistanda ı— lar kuruluyor, kadrolar düzü- yan- hariciye —nazırı - kont Ciano, bugün öğle üzeri hava yo- İzburga muva- ©r ve koniroller yapılıyor. gAA | Odar istiyor mat tarafından şimal — mıntaka- | de kalmıştır. hususi bir mahiyette idi. İstanbul Fakat böylü manzaraların, ken- | lunmuşlardır. tır, Bozhovada . zarar- gören-Ü-| * Röylece hemi biz. “hem' e İtında gizlice * ihtiyat — tedbirl Yugoslav Ticaret Nazır mua-| seyahatim de ayni mahiyettedir. dine sahip milletleri yeise düşür- | — Öğleden sonra Alman ve İtal- zümcülerin zararları tesbit edil-| .f hem bu kadrodan iş bek- |alınmıştır. Maamalih İtalyan rad- | vini bugünkü beyanatında, — Yu-| Maamafih bu seyahatten istilade memesi lâzımdır. Aksine olarak, | yan hariciye nazırları Macaristan mektedir. Evvelâ Bornova teci-| Jiyen hükümet aydınlanmış ©- |yo ve matbuatında müşahede ©-| goslavyanın bu sene buğday - ih-| ederek İstanbulda idari bazı teb (Dovamı Set 3, Bü: &âr2) |le tâbi olacaktır. Yacolı; İ (Devamı Sat 3, Sü:2) - İraç etmiyeceğini söylemiştir. kikler yapacağım.>

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler