17 Ağustos 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 3

17 Ağustos 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 AGUSTOS hikâ iye: Aşkın sonu, — Berrak bir gecede, vapu- D Şöpheli niııtte rumuz etrafa köpüklerini sa- | çarak bizi, o ellerden uzak- laştırdığı gündenberi kızım, biricik yavrum bir gün olsun gözlerini açmamıştır. Hum- malar içerisinda kıvranıyor, derece giltikçe yükseliyor. Çok yalvarırım, doktor bey, benim kızımı bana bırakın, onu — ölümün pençesine tes. lim etmeyin.. Hanımefen li fennin gö- sterdiği icopların — hepsini tatbık ettik, son kalan çare- lere baş vürdük. Artık bu geceyi beklemek mecburi- yetindeyiz. — Olmazsa yarın hastahaneye kaldırırız — Yok, istemem doktor bey, ben dünyada kızımla seviştim, ona âşık oldum. Bir dakika yanımdan ayrıl- Masını istemem. —Ah... Gene sayıklama- Ba başladı... Ne söylüyor acaba?, Anne ile doktor halılar üzerinde yürümeğe başladı- lar. Öyle yavaş yürüyorlar- di ki, gece yarısında düvar Baatinin tiktakından başka birşey işitilmiyordu. Hasta- Din yanına geldikleri zaman bir hırıltı ile hasta sayıklı. Yyordu.. — Anne, diyordu.. Anne.. Evet.. Bırakmasınlar.. O bir hırsızdır.. Yok, yök o, bir dolandırıcıdır.. Benim üaşkım- dan., benim sevgimden.. Ku- Mtulmak için mi öyle yaptı. Anne.. Benim aşkım yüzün. den seni de mi payladılar?.. Neresiydi orası?.. Dur, dur.. Görüyorum . Suları — vardı., Her taraf yeşilljikti.. Bak, an. ne., Görüyor musun? İki ka- dın bizi karşılamağa geliyor. Oh anne bu benim — sevgili. Mmin annesi. — Of bayılıyorum. Ölü. Yorum.. Beni aflet annecı- ğim,. Kaçalım buradan.. Burada benim — kalbimi çalan hırsızlar var. Hırılti — ile sayıklamalar nihayet bulurken nemli gö- Zü doktora çevrilrdi. Cevap ver, diyordu. Doktor — #0ü teşhisini anlattı: Hanımefendi — kıziniz Oksantirktır — ve — İsteriklir. Ona karşı yapacağınız tedavı, ANcak kalbını kendine iade *tmektir. Bu ise kabıl de- Bill... Sabaha kadar — daha Sakin bir gece govi"hiım”' S1 için biraz morfin yapaca- ğim. Morfin tesirile - &iz do l""“lıln beraber uyursunuz, *abaha düşünürüz. morfin yaparak 'A'm"v kızının yanıbaşına :zhng..,m çekerek parma- d"*“îun kısaçlarıarasın - a dalğın uyuyordu e e aydınlığı pençere frından loş odaya dam- Sanayici! B AA Sabahın Söml, STT dolaşanlar Eskikuyumcular — mahal- lesinden — kahveci Mehmet oğlu Mustafa — ile Burdurlu Ahmet oğlu Hüseyin dün gece şüpheli olarak istasiyon cıvarında görülerek yuka- lanmışlardır. Hüseyin yaka. landığı vakit sol momesi al- tında bir bıçak yarası oldu ğüu görülmüş ve mermleket hastanesine yatırılmıştır. p" Ypmjş! ııııııııı 5 — Hilâliahmeri 5 ıslırap çeken — insanlara « eyilik yardım ede gaa TKaReemsesE Salık EİSİKON Fotoğraf Makinaları Dünyada birinciliği ka- zanan fotoğraf makinelerinin 934 otomatik modelle- | önü yol ile mahdat tavaa rini makine, sehpa ve çantanlarını «ŞAH MEH 7 Devlet Demiayolları 7 ğf ci işletme müfettişliğ- 4 inden: | — İzmirde 26 Ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmile İ pım.l’ıı- ve 9 eylül 1934 dekurtuluş şenlikleri münasebe- tile Damiryolu ücretlerinde, aşağıdaki tenzilât ve - toshilât e 4| yapılacaktır: van bu şaheser (fil- Dği 1— Avkara ve Konyadan 24 va Afyon ve Bandırmadan Z. Sizi bağmıı niha- Ş 25 Ağuston 1934 tarihlerine doğruca İzmire hareket ede- $öVe garîı'edı—cvktir | cek katarlarla Ankara-Afyon ve Konya -Afyon, Alayunt-Ba. E t % ) .llı_ı $eylan ve imini hep halde unulmal 5l& « ZEİSİKON» | | © yetine kadar » | hkesir, Afyon-Menemen, Bandırma.Menemeh kısımlarındaki GŞ kadar zeğ j :İİRLEİH,_ lı(:ısıyolı’rılın münhasıran İzmire gitmek üzere gıdiş döne aK rıu;ı) ht mız 2,30 dadır İ üş bileti alacak yolculara yüzde 80-86 nisbetlerinde müh. j n g' im tenzilât yapılacaktır. ENRL A ELEĞİ — İşbu tenzilât, ikinci defa olarak Ankara ve Konyaden .d 7 Eylül, Afyon ve Bandırımadan Bı l'yılll tarihlerinde hare- ü >| | ket edecek katlar için tekrar edilecektir. 'mek'tep Yolcular, dönüş biletlerini İzmir istasyonuna vize etti- - Ağustomun hergün sabahları - saat 10 dan kadar talebe kaydına haşlanacaktır i d_ürlı"ığ_ünden; X T gĞS ankader Giğamen DU | Ba - | hariço, Alayunt-Afyon «Afyon hariç», Konya: Afyon «Aly- P .Aye akşamları 14ten 18 z0 rmek şartile İzmire muvasalat tarihinden sonra beş gün MM_W—MM katarlarla, tevakkulurn, VN avyudam aND tenzilâttan istifade için Ankara-Balıkesir «Balıkesir 2 — Mezuniyet jmtibanlarına Eylülün birinci Cumarte- * 44 hariça, kısımlarındaki istasyonlardan bilet alacak yole- Bi günü, 3 b . şlanacaktır. —— Sınıf ikmal imtihanlarına E?l!ılun Z. Gumar- tesi günü, Derslere Birinciteşrinin Birinci " Pözartosi günü 2 ncj Cumar- Balıkesir İcra — — Memurluğundan: u'l'kcıiı— Yü iş — bankasına keçeeci ııd:“ Muhallesinden Emin beyin pafiz — Mehmet ni istifası “ünun temi- dilen İılliıl.. haciz de - vaki saği hagı “Üesin- dükânı ve solu ıı—i'u San İsmajl dükkânı — ar| hae, ve tabansız ve 81 metre üzerine bina edilmiş ahşap bir dükkân ve Börekçi - MET MAHDUMU HÜ - | ter mühellesinde vaki — saği SEYİN AVNİ tcaret - | Çavdar oğlu — veresegi ve hanesinde arayınız. U EEEREE solu sahibi senet hanesi l ve arkası yine Çavdar oğlu hanesi ve önü yol ila mü> hdut 11 Numaralı ahşap ve la, damla süzülürken hasta | üst katta tavanlı ikt odt s0n nefesini veriyor. Uykusuzluktan gözlerile doktora bak soruyor: — Aşkın sonu böyle mid- ir? Doktor, anlat bana böyle kızarsn an anhe midir?.. Kızımı gelin etme dim. — Na betbaht, ne zavallı — bir anneyim. All- ah aşkıma, fen denilen gey burada kendini gbstı—reıiy'. ecek mi? Bir. defacık olsun kızımın sesini işitmiyecek miyim?.. Annenin bitmiyen sualleri karşısında çaresiz, — dilajz" kalan doktor hastaya yakl- aştı. Nabzini tuttu, — Bileri buz gibi soğumuş, — kanın darabanı duruyordu. Bir çılğın gibi üstüne atılan an. ne. Kızının son - sözlerini işittiz —Bavollı aşkım. Enver Şefik ve önünde bir metre arzındâ tavanlı bir solfa — ve alt katta bir oda ve bir mutbsh ve bir hâlâ ve — kapıdd? Bgirince tabanlı koridor, YE 39 metre murabanda — urâf üzerine bina edilmiş müt- eddet bir bap hane — yö yine ayaı — muballede soğ! sahibi senet müceddet hat esi ve dola Necip efendi vöresisi hanesi ve arkatt emlaki milliye hanesi ye önü yol ile — mahdut 124 metre — müabaninda ürgü Üzerine bina edilmiş 12 numarada mükayyet ve kak üstündek! h kısmı ta bir oda ve bi üst katta iki od ndık odası ve Pençereleri — temil ve tarafta da ayrıca a) ve üstlü iki ada ve T salon çe '& ve bir Yüklük altı çe sülaf 29 birinsi teşrinde Ankarada açılacak sana- Yi sergisine iştirak et. Müracaat Müddet; 1 eylülde bitiyor- ve bir miktar bahçe ve bir sü kuyusu — ve halen elek- trik teşkilâtı. mevcut hane ve — Martli | muhıllsıını!e_ Hükümet — caddesiade vaki " sağı Barutçu Zade Süleyman yefendi hanesi' — ve solu ve #nü yol ve arkası huz;ı:ı ta Zdde hacı ü Böy'hanosile mahdut | murabaaında arsa Üze BN0 bina edilmiş vedahili Cut elektrik motoru mev- ve li ve tavanlı kârkir Sineyetto teşkilâtı mevcut Pazarı p, Yütro hane - ve taş FüZ Haşç, Bamı dinmekle ma de vaki 9> "Hail mahallesin- ve 176 zaların açık A Sadet mağa- raya cov:.ık_::.':"' ile ha. Dmiştir. Bu bapta ":l: veri. rintmeyi her koz “r":l- mek üzere 16. 8. 934 :ı:ı.' hirden itibaren on gü ğ gddetle icra dairesinden pobu pulundurulmaktadır. Bu bas pda bir hak iddiasında bulu- panlar varsa tarihi - ilândan jtibâren yirmi gün içinde ev- çakt müabiteler, le — birlikte Balıkesir icra dairosine mü- çacdat etmedikleri takdirde hakları tapu - sicillile sabit olmüdıkça satış — bedelinin Pu,lngıuıumndau hariç kala- l,.ılnrriıı'. Birinci — artlırma 18:9 934 tarihine tesadif edeh salı günü — saat 16 ola- çaktayin edilmiş olup o gün konülan pey hiymeti muha- moldesini bulmadığı takdir- de #rtirma 3- 10- 934 tari- hit tasadifeden çarşamha götü saat 15 ya — kadar on beş gün — müddetle temdit ediltcektir. Bugün de konu- Jan Pey kiymeti mühammi- genih yüzde yötmiş beşini şedtha fazla istoklisini bul- dığ" takdirde ön çok arttıra- nt Hala / edilecektir. Almak ye Şarinameyi Bgörmek isti- yenlerin 934- dosya numara- üze-| Jetlerinin ücretleri şunlardır: I ! ular; biletlerine yap ştırılmak üzere gişelere birer vesika fotoğrafı vereceklerdir. Boza jstasyonlardan İzmire gidiş- dönüş bilet ücretleri şunlardır: uH n Kuruş Kı_m | Ankaradan İzmire gidiş- dönüş 1050 | Konyadan — « « « 900 600 | Eskişehirden « « « 790 825 Afyondan « A 525 350 Uşaktan « « « 340 225 Balıkesirden « « 225 150 Bandırmadan « « « 375 250 Birinci mevki ücretlerde bu nispetlerdedir. 2 — Bütün şebekede meri olan fotoğraflı halk ticareti biletlerinin 15 günlüklerinden 20 Agustos ile 10 — Eylül 934 zarfında ilk defa İzmire hareket edilmek üzere alınacaktir.olanlarına ait ücretler yarı yarıya indirmiş- Yolcular, bu - biletlerle İzmire vardıktan, ve İzmir istasyonunun — vizesini bizzat aldıktan sonra biletin me. riyet müddeti nihayetine kadar istedikleri istikamete do- gru istedikleri yerde kalarek seyahat edebileceklerdir. Bu seyahata ait on beş gün müddetli halk ticaret bi- u n 1750 1250 — 875 Kuruş. et hamilleri 30 kilouk meccani bağaj hak. Bu bil ; h ndan başka ayaı cinstton 25 veya muhtelif cinsler- ları: müteşekkil 50 kilo nümunelik eşyayı dajma beraber- den de meccanen nakletmek hakkını haizdirler. ıemıı. ayonlarıdan uzak bulunan veya bu nevi biletler sa- lata: Y'_rw halkından bilet tedarik edecekler, Haydar- ulml!“';'; nbula, İzmir, Kayseri, Adana işletme müf, işlik- şa «lsta Ankarada Devlet Demiryolları Umum? idaresine lerine veya af ve adreslerini gönderirler, ve hangi tarihte :orel_, ıf:::sm don seyahate başlıyacaklarımı bildirirlerse, angi ( 'ne gönderilir. biletleri, ..ıreılzzın_'ı Ğ Eylâl 1934 — zarfında — şebekeni K 3- 16_ AĞ_"". myonlnd.l ve her hangi bir tarih için l"'h.nsı bir is idiş-dönüş bileti alacak yolculara umum zmire fotoğrafla gi de elli, ve panayırda teşhir — için :ı:f'ı ücretlerinden Yüzee T OA Vekpare uğir ecsa- ö İ:ırılecı.k.qyılı”l ife üzerinde yüzde yatmiş tenz. 4 İ adedine umumi tarıle V? Ş iktesi ve ta. iİlât yapılır. E, ilâtından istfede içın:, iktiesi ve Sarrul uı:f ıı!". lı-'k“eıı veya inbol*""d" ist.hsal edilmi i'lıııı!ı i'ı::yoıı yerilmesi şarllır. ilecek eşya için İzmirdağ? Yolcularile satılmayıp geri SEvTİ K zmirden h 1-24 Eylül 934 tür. Yol troket va sovk müddeti | una vise ettir. Cülar dönüş biletlerini İzmir istasyon hareketle ü müddet — zarfında — İzmirden Kİ ve — kısa Pl?l & Könderdinle Sönebilirler. STT ; en, #lınmız tleri na iade edilmek ,.ııil.ul::h:':;f::i;'ıu:.;n iade olunur. Fasla asihak ÖĞ DR UĞ Bo gi Z bir vesi yoldan Panayırda satılmıyan — Âskeri Satın Alma : Komsıyonundan! Susiğırliğin — kıtaat hayvanatının ikiyüzbin kile arpası muhammen fiata nazaran — kapalı zarfla ihalesi ieap ederken yanlışlıkla aleni mü- nakasa ile ihalesi icap edilmek üzere ilân edi- lmişse de yeniden yirmi gün müddetle ilân ve ihalesi 5 eylül 934 çarşamba günü saat on- da kapalı zarfla ihalesi icra edilecektir. Talıpl- erin mezkür gün ve saalle Balıkesir As. Sa. Al, Ke. nuna müracaaltları, , 4 — 158 İzmir ombarı. R

Bu sayıdan diğer sayfalar: