20 Ağustos 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

20 Ağustos 1935 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'l“'ü ib sıyasal 4J de e& 4 SN * .İlıl ve Bıçyıımuu « Balıkesir saylavı YRETTİN KARAN Çıkarım genel Direk- Körü: FUAT. BİLAL Ba Sıra .? Portekizin mi! Bir iki, gün önce, ajans berleri arasında okumuş 9lacaksmız, Londradaki Po- Hekiz elçisi gazelelere — bir Yevde bulunuyor, Aha çizgileri - Yâtamın ayrılmaz birer par- ır, 2 — Bunları İhansımız başkalarına ör- Tek olacak katlar eyidir. pa" Ta sıkıntımız yoktur 3 - Sömürgelerimizi eyi Yönetiyoruz, bu yönetim lekli herkesle Böy - ölçü- Bbilecek kadar — ileridir. talardaki egemenlik ha- lüniz söz gölürmez., Gazeteler, elçinin bu leri — niçin — -söylediğini aydınlatıyorlar. Porte- sömürgelerinin, — para Almanya İtalya _l! ndı paylaşılması düşü- lmüştür. Bu iki devlet RIbııı vererek bunu dü- fünmüş değillerdir: Ancak Bllardanberi sömürge yen İtalya ile Almanya- Si bir kolayını bulup Yatıştırmak isliyenler var- dr Bunlar kimlerdir ve ni- Portekiz sömürgelerini '.“lnıılıleıdlr" Yukarıdaki İaber bunun şunlardır: satamayız. de kiz verilirken bu — nokta .'dlnhnmıı değildir. An Tik Portekizliler, yerinde kkîrı şle şimdicden seslerini "'ıelnyoılıı- Kendi öz mal- sandıkları k'd!n karşılık bol para ve- "* deayrılmak islemedi- Tini söylüyorlar, “Sömür- er yönetmekte biz baş j ı*İırı kadar haklıyız,, diyo: " söz bir de sömürgeleri k,ı"ıııııık istiyenlere bıra Irsa, onlar birçok sebep bulacaklardır. — Ancak 8rlekizin sömürge sahibi :'lliçük ve en güçsüz bir let olduğunu hiç söyle Yeceklerdir. ı.ıkıı Üzlerle İtalyanlar Ha Üzerindeki karşı'ıklı ay ı——l (münakaşa) ve alış- —Cllylo 1935 en peryaliz z."'ln literatürünü yapıyor * Fransa bu iki devlet ..lldı bir kombinezon bu'- için çabalıyor. Arasıra A*'llıılndıı , yarı yalva Yan Yarı da meydan aku- . Sesler yükseliyor. Kral kralı Cenevreden ala- N'İl erkinlik kararını şi Paristen bekliyor. cenıvmım içinde ve dı- kı.ı olan milletlerse, göz sahneye dikmiş heye- :;.'h İşin sonunu bekliyo sömürge- ,_Y" Yüzünün bu çetin du- ş.ü“ Arasına bir de Por: | et sömürgeleri — karı Ceçmlş yıllarınki Tite- tkinliklerini ka- l l"'"ın Afrıka ve Asya """I güçlü olmaktan bir hakla yapı'an sal- ! — Sömürgelerimiz, ana| gezisinden dönen, | bastırarak sömürgeleri pay- Ağuıloı İsmet İnönünün Şehrimizden Geçmeleri ihtimali var. Başbakanımız panayırı açtıktan sonra - Mazıli dokuma fabrikasının temel atma mmnmdı hıııı bulunacaklar İstanbul, Daoğu 19 (Özel) - Başbakan İsmet İnönü arsıulusal İzmir panayırının açılış -törenini yapmak üzere yarın re gidecektir. Başbakan önemli iki söylev vereceklir. Bu sövlevlerin, tarafından için İstanbul radyoları tertibat almış'ar dir İsmet İnönünün Fandırma İzmi dinlenet ilmesi ve yolu ile İzmire geçme'eri muhtemeldir. Başbakanımız panayırı açtıktan sonra Ege bölgesi ' bulunacaktır. illerimizde inceleme İzmirde çok $ yurdun her | Ankara ö İsmet İndnü nin en hüyük fabrikası olan Naz'lli dokuma fabrikasının temel atma töreninde de Arnavutluktaki ayaklanma İtalyanboyunduruğun- dan kurtulmak içinmiş Öldürülen generalıa yanında - Kral da bulunuyordu. Bu kurşunun kral Zogoya atılmış olmak ihtimeli de var, Atina, 18 (A A.) Arnavutluk — basın bürosu Fievrideki ayaklanma hare- ketinin tamamile bastırı dı- ğını bi dirmektedir. Ekodepatı gazetesinin Lo ndra aytarı bu kargaşa ı ğin İtalyan - Habeş anlaşa mamazlığın akisleri o'duğu nu ve Arnavutluğu İtalyân boyunduruğundan kurtarmak İstiyenler tarafından yadı'- diğini ileri sürmektedir. Bu gazete bundan başka öldü- rülen generalin — tecavüze uğradığı sırada Kralın otom obilinde bulunduğunu ve be Iki de Krala atılaış bir | Akmet Zayo kurşun'a öldüğünü kaydet. mektedir. dırışları anlatacaktır. Küçük bir Avrupa devle- tnin sömürgelerini büyük- lerin bu yi İm belki yeni bir üslübu ola caktır Paylaşmaya Por'ekizden başlanılmak isteni'mesi, gü cü en azsömürgeli devletin paylaşması Portekiz o'masından biraz daha güçlü olan sömürgeli küçük devl'etler vardır. Bu üslüb sıra onlara gelecek ve bu yürüyüş kim- bilir - nerede — duracaktır. Her büyük güç. küçük gücü yürürse laşırsa sonunda bütün sö mürgeler sayılı birkaç devlete, Belki kurtuluş gü artık çok — şişkin ve sayılı güçlerin aralarında bölünmüş olacaktır. sömürgelerin neşi de, kopacak çarpışıryadan da ) ğacaktır. Kemal Üna İ yapglııı_ıtıt. Trşyğda Ordugâh tatbikatı yapılacak Ankara, 18 — (Özel) Askeri bazı lüzüum — ve ihti- yaçlara göre ayın yirmi bi rinde başlamak ve iki gün devam etmek üzere Trak- yada mutad orduğâhta tat- ,ı"h' vıpılacaklır Yugos(a vya Ün uçak, 0n beş- motör salın alıyor Londra, 18 (A A ) e Finabyabimi gazelesi ne göre Yugoslavya Sü Ba- kani ile İngiliz fermalı ara- sında on uçak, on beş mo- | tör satın alınması hakkında | bir mukavele imzalanmıştır. Maoskovada uçak — günü, Moskova, 19(A.A ) Dün Moskovada bir uçak — günü 20 Salı P iki Bakan arasında - yapıla- | mlekelerindeki 1935 Paris, 19(A.A.) — Habeş İtalya işini barış: yo'u ile hal için Paristeki görüşme- ler dün inlataa uğramıştır Tekliflerin tetkiklerine dip- lomatik yolu iledevam edi leceği bildirilmn el tedir. İngiliz Dışbakamı Edenle cak görüşmelerde İtalyadan Habeşe yapı'an silâh sevki yatı üzerine ambarza kon- nulması, Habeşteki İngiliz el- çiliğinin muhafazası ve Ha beş civarındaki İngnlz müste kuv vetlerin pay'aştı ması ve İngiliz İtalyan münasebet'erile İn gi terenin uluslar — sosyetesi konseyinin dört eylül top'a- ntısında alacı ği düurum ce'eneceklir. in- Fransız gazeterinin — bir kısmı Paris görüşmelerinin yarıda' kalıvası fena sonuç'ar| vereceğidi ve bir Afrıka hartinin karışılıkklara se bep olacağına ve İtalyanın uluslar sosyetesinden çekil — bir ağustosta, yedi ve ; mesini icabetlireceğini san maktadır'ar Londra, 19 (ALA)— İn giltereden bildirildiğire gö- re İngiltere hükümeti — u'u- alar sosyetes'nin dört eylül toplantısında İta yaya karşı TURKDILI) Jİ'PAZARTESİDEN ÖZGdE GÜNLERDEİ VESABAHLARIÇIKAR . — « - şbakanımız İzmirde iki Sö ylevde Bulunacak.. isliyccek ve görünüşe göre İtalya bu toplanlıda hazır bulunmıyacaktır. Bürüksel, 18 (A A.) Sosyalist ikinci ente- rnasyonal kongresi dün Bü rükselde toplanmış ve İtal yan - Habeş işini görüşmü ştür Paris, Laval 18 (AA ) ere üç devlet delgeleri bu- gün ilk toplantıyı yapacak- larını ve bügüne kadar bu yapılan görüşmelerde bu üç devlet. delgeler arasında le Habeşistan arasındaki il gilere ait olan meseleler gö rüşüldüğü ve bundan sonra ki toplantılar İtalyan Habeş bir çareleri anlaşmazlığının barışçıl tarzda kolarmak aranılacağımı söylemiştir Maten gazetesigörüşmelerin uzun — sürmek konferansın Lu kadar der ametik — şartlar değildir demektedir. Paris, 19 (ALA.) — Paris te üç devlet arasında devam eden konuşmalar etrafında bir takbih kararı vermesini ö E_.)'lâl Panayırı İçin: alınan haberlere göre Fran Demiryoli arımızda Önemli Tenzilât Yaptı. Şahrimizden 150 kuruşla izmire gidip gelinebilecektir. Hn_ haş günlük halk ticaret biletleri de yııııldı. Devlet demiryolları İzmir panayırına gidecekler için | gidip - gelme — biletlerinde | önemli tenzilât yapmakta- diır. Bu tenzilât biletleri yirmi .' eylülde — verilecek, alanlar panayır sonuna - kadar gel- me hakkını kazanacaklardır. Birinci mevki: 300, ikin ci: 225, üçüncü: 150 kuruş tur. gazete- cilere diyevinde İlalyan Ha- beş meselesini görüşmek üz- Yehlikesini gösterdiğini ve henüz hiçbir içinde ve hiçbir zaman harp bu kada- ra yakın olurak — görülmüş | L DD Z | TURK DİLİ EVİ Balıkesir Yıllığı: 800, alturylığı kuruştur. Sayısı 3 kuruş Günü şeçmış sayılar ——— —— —— — —— ONUNCU YıL, Habeş - Italyan Anlaşamıyacak. İngiltere İtalyaya Bir Takbih Ka- rarıiVerilmesini İstiyecek. Habeş İtalyan işini barış yoluilihal i için uğra- şılan görüşmeler yarıda kaldı. !talya uluslar Sosyetesinden çekilecek. ( Fransız gizeteleri yınkılan görüşmelerin snıuclınnı eyi görmüyorlar. Habeş İmparaloru yeni bir diyevinde. —— Erkinliğimizi müdafaa yolunda sonerdimize kadar ölmeğe hazırız. italyan himayesini kabul edemeyiz,. diyor. İtalyadan sınır — kom- şusu olan sömürgeleri ve Habeşistandaki tabasının er- kinliği için ne gibi inançlar istediğini sormuşlardır. Roy- ter ajansına göre de 1925 İngiliz, İtalyan ve 1935 İta- Iyan, Fransız. uyuşmalarını berkitmek veya genişletmek için ekonomik özgelerden başka Habeş standa - İtalya ekonomisinin gelişmesi için I D:vımı ikinci sayfa sa ve İngiltere Habeşistanla Bir evde yapılan araştırmada Hititlere ait bazı esarler bulundu Ankara, 19 (ALA.) Meraşta bir evde yapılan | araştırma sonunda Hititlere ait eserler bulundu. Kültür Bakanlığınca Antepte eski eserler araştırılması yapılma s1 kararlaştırılmıştır. İzmirde üzüm satışları İzmir, 19 (A A.) — Piya- sanın açıldığı üç gün içinde İzmir borsasında beşle, on dört kuruş on para arasın: da 5766 çuval üzüm satıl- mıişlır. Japon donanması — manav- Tada Tokyo, 18 ( AA ) 72 gemiden mürekkep Ja- pon donanması 2 ay süre. cek manavralara başlamış- tir ——îî Ürünleri - Almanyada - çok heğenildi. Berlin; 19 (A.A.) — Al- manyada açılan panayırda Türk ürünleri çok beğenil miştir. Ekonami Baknımızla tetkike giden heyet dönüyor, Moskova, 19 (A.A.) — Ekonomi Bakanımızla Sov- yet Rusyaya gitmiş ve ora- da ayrı ayrı şehirlerde inc- eleme'erde bulunmuş — olan hıyot dün Oduıdın İstan-

Bu sayıdan diğer sayfalar: