1 Mayıs 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2

1 Mayıs 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mehmet Âkif Balıkesirli Müstecaplı oğ lu B Esat Âdlin geçenlerde Mehmet küçük bir ölen vatan şâiri Âkif hakkında broşürü çıktı. Esat Âdilita cocukluğun danberi tanırım; — bir sami miyet âbidesi gibidir... Va tan şâlri Âkifi de milletin her ferdi kadar — severim; onun, içtima| tecssür ve tah assüslerimizi yana yakıla co şup ağlıyan şiirleri, nesille rimizin gönlünde ebediyet lere kadar çınlıyacaktır. Âkifi; Esatla beraber oku- muş, Esatla beraber görmüş, beraber sevmiş idim. Âki Fin ölümünde yine Esat Âdille birlikte ağlayıp acın miış idik. Şimdi.. Esadın Âkif hak kındaki bu küçük risalesini görünce, onu Âkifin ölümü ne — Millet namına yazıl mış — mersiye sanmıştım Fakat mese'e öyle değilmiş :roıurü okuyunca gördüm üt Esat, — Âkili ilim ade sesinin Önüne koymuş, onun karakterini, — sanatkârlığını şülrliğini, — vatanperverliğini bir. mütehassıs âlim gözile tetkik ve muayene etmiş, bütün görüp — bulduklarını birer birer sayıp dökmüş. İlmin kati — düsturlarına bütün samimiyeti ile teslim olarak ve şahsi hislerini ta mamen susturarak bu kadar bitaraf bir tetkik yapabil mek — (bir Ffazilet örneği) sayılsa yeridir. Esat Âdili, bu yiğitçe ulaştığı muvaf fakıyetinden dolayi, bütün | ruhumla alkışlarım. Sanat ve şilr hakkındaki ilmi mütealar ile sağlam bir düstur. kurduktan sonra sanatkâr veşâir Âkifin hem meziyetlerini, hem kusurla rinı pervasızca söyliyen Esat Âdil, o vatanperver şâlrin maşeri âlemimizde ve tarihi içtimalyemizde ne derin ha reketler uyandıran bir kudret olduğunu da — ayni bita raflıkla öyle tebarüz ettiriyor ki, bu mazhariyet; ancak kafası ilimle, gönlü samimiyetle dolu insanların kârıdır. doğrusu.. — Bravo Evati, .. Yalnız broşürde bir nok taya takıldım. Müellif (My- atigvel — mutasavvuf) — keli mesini (Piszux dindar) ma nâsma ku'lanmış Gerçi islâmlık ile hıristi yanlık arasındaki —— din ilim'eri ve din tarihi bakı mindan — ince farkları bil miyenlerin hep bu hataya düştüklerini görüyoruz. Fakat ben eminim.. B Esat kardeşim — muhakkak bilir ki; islâmda (dindar Pi eux) başka ve (tasavvuf — misticisme) yine başkadır. Şarktaki tasavvuf namını taşıyan meslek Garbın (Phi losophte felsefe) sine benzer Ve Şark dostluğu manâsına geldiğine göre şarktan git- medir. Bunun din ile arası biraz şeker renktir. Onun için dinin yanında — değil, ekseriya karşısında mevki alır. Şu halde; Âkif — dindar idi fakat aslar mistik de- ğgildi. Bizde hakiki mistik şâtr (Hâmit) — merhumdur. Nitekim (Gram) adlı eseri nin intişarında Hâmit hak- kında bir. hayii dedikodu çıkmıştı. Nihayet Şâirlâzâm GÜS d " Edremit inde Büyük Kâmid için ihtifâal Büyük Hâmidin ebediye te intikali Türkiyenin her tarafında olduğu gibi kaza mızda da derin bir teessür uyandırmış ve bu vesile ile Halkevi taralından yapılan (İhtifal gecesi) bü yük dâhinin çok — sevdiği ilk hocası Mehmet Bahatti nin Edremitli olması itiba , tile hususi bir itina ile ha- zırlanmış ve cidden eşi az bulunur heyecanlı bir hicran ve matem gecesi olmuştur. 21 Nisan. Gece sast 18,30.. Halkevi müsamere sa lonu hincahinç dolü.. İstik (âl Marşı ayakta — saygı ile dinleniyor ve perde ağır. ağır açılıyor Hâmidin; o ebedi şâirin Fotoğrafını siyah tüllerle çerçivelenmiş olarak görü- yoruz. Ne acıklı bir man zara Daha on gün evvel dostlarını, âşıklarını kabul eden bu resmin sahibi, bu şilr hâkimi bugün — artık ebediyete karışmış bulunu yor. Onun cisminden kalan yegâne hâtıra.. Bu , Silik gölgedir. Onu içimiz sızlı yarak; gözümüz yaşararak kalbimiz titriyerek — seyre- diyoruz Bu esnada şâir Ömer Bedrettin Gökbelen hitabet | kürsüsüne geçiyor Baş ucun | daki çerçivede ebediyetten | bizleri seyreder gibi temiz ve | hazin bir. bakışla bakan büyük Hâmidin 86 başlıyor. Şâirin bu söylevi yüzler ce dinleyici tarafından he yecanla takip — edilmiştir. | Kiymetli şâir onun büyük haya'ının seyrini tasvir ede rek; Hâmidin ebedi eserle | rinden birer parça sunuyar ve onunla geçen bir saatlik | kiymetli hâtırasını anlatarak sözüne nihayet veriyor. Al- kışlanıyor. Tanınmış — inünevverleri- mizden Ruhi Naci Sağdıç Hâmıdin bir şiirini okuyarak kürsüye geliyor Hâmid için küçük bir mukaddeme va parak onun namıns yazdığı ve fakat sağlığında takdim edemediği bir şiirini kendi ne has bir jestle okuyarak a'kışlanıyor. Ruhi Naciyi Osman Aca, Mustafa Sötüen, — Fethiye Örbey takip — ediyor. Her birinin ağzından ayni heye canla dinlediğimiz Hâmidin şiirlerini, susamış insanların suya- kavuşması — gibi tatlı bir ürperme ile dinliyoruz. Perde tekrar açıldığı za man Eşberden bir — parça seyrediyoruz Gençler kı sa zamanda hazırladıkları bu parçayi çok büyük bir muvaffakıyetle — başatıyor lar. Ş Kıymetli şâlrin ve güzide batiplerin yarattıkları heye canlı havaya bu temsil bir parça daha heyecan katı- yor. Müsamereyi derin bir yıllık | büyük l FU SA PANDIA NİN Dalacaklar ve sınıflara tak | Zabıta Mamorlarının — masşları arktırılıyor. Zabıta memurlarının maaş ları hakkında hazırlanan yeni kanun projesine göre bundan sonra polisliğe almacak kim- seler orta mektep mezunu ola caklardır. Zabıta Mmemurlu- ğuna alınacak kimse üç se ne namzetlik devresi geçi recektir Bu müddet esna- sında 1600 kuruş asli maaş alacaktır. Namzetlik devre sinde kabiliyet ve muvaffa kıyet gösteren asli memur- luğuna tayin edilecek, maa g: 2000 kuruşa çıkarılacak tır. Halen — çalışmakta — olan polis memurlarının maaşla rı 1600 den 2000 kuruşa çıkarılmaktadır. Üçüncü ko miserlerin maaşları - 2500, ikinci komiserlerin maaşla rıi, 3ÜOD0, birinci komiserle- rin maaşları 3500, emniyet âmirlerin maaşları 4000 ku- ruş olacaktır. Kalemlerde çalışan polis- ler de merkezlere - verile- cektir. Kalemlerde zabıta memurları çalıştırılmıyacak, bunların yerlerine yeniden Vihdas olunacak muamelât memurları getirilecektir. Muamelât şefi bulunacak bun- lar da 3500 kuruş maaş sira edileceklerdir. Birinci sınif — muamelât memurları 3000, ikinci sı nıf memurlar 2500, üçüncü sınıf memurlar 2.000 — dör- düncü sınıf memurlar 1,500 kuruş maaş alacaktır. Kanunda zabıta memur- larının — terfil, — çalışmaları hakkında mühim esaslar var- dır. Kanun hazirandan evvel kabul edildiği takdirde ah kâmı hazirandan itibaren ca- ri olacaktır Yani Adem 174 üncü sayısı çıktı. Bu | nüsha ile Anatole Francenin 'Sahte çavuş 9 Aya Epikürünün Bahçesi ilâvesi- | nin 5 inci formasını veriyor. İçinde Kollektif tiyatro, Hâ mit için ne yapalım? Çocuk bayramı, Rusyadan Dönüş, Yugoslav ya, Demir ve Çelik. Akıl Hastalıkları, Haytim yazıları, Hâmit Anketine verilen ce. vaplar, iç, dış, sosyete, kt tap ve poletika haberleri vardır. Tavsiye ederiz Bir küumıı—lı ESTâT Afyonkarahisarlı Mustafa oğlu Tahir ve Konyalı Ah- met oğlu arabacı Recebin yatmakta oldukları Darbali oötelinde kt — karyolalarının altında şüphe üzerine yapı- Mahküm DOldu.. Sıııi:ill—Mı.yı—stıı;ılmk' Otelden Elbiseleri Toplayıp Giden Suçlu Her Şeyi Itiraf Etti Bir kaç ay evel Çankırılı Ahmet oğlu İsmail adında birinin iki tarafta sahte Jan dörma başçavuş elbisesile dolaştığı ve Palas öotelinden bazı eşya çald.ıktan sonra kaçarken yakalandığını a zaman yazmıştık Dün saat 14 de ikinci asliya ceza mahkemesinde duruşmasına devam edilen suçlu bâki min suallerine şöyle cevap verdi: * Askerliğimi daha bitir- memiştim. İstanbulda — Gül- hane hastahanesinden çık tum. Kıtama gitmek üzere Bahkesire geldim ve Palas otelinde dört gün misafir | kaldım. Üzerimde başçavuş elbisesi vardı. Ben esasen on- başıyim Çavuş elbiselerini has tahaneden çıkarken bana verdi ler. Yanımda iki de tabanca vardı. Bu tabancaların birini paramla aldım. Diğerini de jandarma iken yakaladığım bir adamdan aldım. Pa: lasotelinde Iııldıgıın müd. det zarfında şehirde başça- vüş elbisesi ile — gezdim. OÖtelden ayrılacağım — gece yattığım odada bulunan eş- yalarımı topladım. — Benim çaldığımı iddia ettikleri eş yalar da o esnada benim eç | yalarımın içine karışmış Di ğer odada bulunan bir ba vuldan da bazı eşyalar aldım. Bu sırada odalarda kimse yo- ktu. Fakat bavulları ben aç madım. Ondan sonra da Ça- nakkaleye gitmek üzere otel den ayrıldım.,, Hâkim elinde bulunan bir nüfus kâğıdını tetkik ederek soruyor! — Hüviyet cüzdanındaki 326 tarihini niçin 328 yaptın?| Suçlu bunu kendisinin yap- madığını, ne şekilde ya - pıldiğini — da — bilmediğini, fakat asker olduktan sonra yapılmış olabileceğini ve o İ danbı ö İlakar “padoğojlei | zamandanberi de böyle ta şıdığını söyledi Müstantikte “ki ifadesini de tasdik etti İan araştırmada bir kilo iki- yüz yirmi gram esrar bu huşüğla terkediyoruz lanmuştür. Suçlular yaka AOi lanmışlardır. LA — SAA A İ İ YT Ş Hümid Şehbal mecmussında | mız Hâmidin — nereden ve | bu hakikati açıktan açığa ilân etmişti. Garp âlimlerinin meşbur Danteye muadil — saydıkları (Şeyh Galip Dede) merhumu ÜB A s o aa OLi Haf lt okuduktan sonra Şâiriâzâmı- nasıl mülhem olduğu apâşi- kâra görülür. Baki: Bizi şiir öksüzü bı- rakan Âkifin de; Hâmidin de ruhları nür olsun. Ruhi Naci Sağdıç iç t sR bda Şahit olarak — dinlenen 3 No: po'is memuru M fa Kayserili suçluyu nasıl ya- kaladığını şöyle anlattı: *Ogün sabahlayin otel kâtibi bana otelden 80-100 li- ra kıymetinde kadar mi safir kalan kimselerin ba- zi eşyaları çalındığını ve bunu da otelde dört gün- denberi misafir — kalan bir Jandarma baş çavuşundan şüphe ettiklerini söylediler. Hemen tahkikata başladım Bu sırada Çanakkaleye işliyen otobüsün şoförünü de bularak sordum Şofâr böy- le bir başçavuşun — otobüsle Çanakkaleye gideceğini, kendilerini de şehir haricin- de bekliyeceğini ve çavuşu tarif etti. Neticeyi bu kadar elde ettikten sonra Çanakkaleye hareket eden ayni otobüsün SAT arka tarafına atladım. Ve polis olduğumu mümkün ol duğu kadar gizledim şapkamı çıkardım — üzerime de bir palto geydim. Otobüs Kaz- pınarına vardığı mrada ora da bulunan köprü altından bir jandarma başçavuşu çık- ti ve ötobüse doğrüu yak- laştı. Yan tarafında bir ta- banca ve elinde güderi el- diven vardı. Şoför çavuşa otobüse arka taraftan bin- mesini söyledi. Arka tarafta da ben bulunduğum için çavuş bana yaklaşıyordu. Kaybedilecek vakit yoktu. Çünkü tabancasına davra vabilirdi Derhal tabancamı çeklim ve yere atlıyarak: — Kıpırdama!.. Diye ihtar ettim ve ya- kalıyarak üzerini araştırdım. Belinde takılı iki tabanca vardı. Bunları ve eşyaları da birlikte alarak merkeze ge tirdim , Bundan sonra olarak dinlenen Palas öteli kâtibi Aziz, otobüs şoförü İkcahim. — üçüncü komiser Mehmet denüfus cüzdanında yapı'an — değişiklik, sahte başçavuş ve çalınan eşya larla hırsızlığın ne şekilde yapıldığını söyliyerek bu eş yaların Ahmet oğlu İsmall tarafından bir botiça yapı larak otelin camından aşağı arsaya atıldığını ve oradan alınarak götürüldüğünü an lattı'ar. Suçlu bu şahitlere - itiraz etmedi. Bunun üzerine Müddelu muümi — Muavini B Azmi | iddiasını serdederek hareketi ceza kanununun — 253, 543, 594 neü maddelerine uyan süçluünuün tecziyesine ve nü fus cüzdanında yapılan de ğişikliğim kendisi tarafından yapılmış olmadığından bu moktadan da berantına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti bir müd- det müzakereden sonra Hâ kim &. Sakip suçluya nü: fus cüzdanında yapılan d- İ gişiklığin kendisi tarafından | yapıldığı anlaşılmış o'ımdığııı-'l dan beraatına, sahte jandar- ma başçavuş elbisesi geydi- Zi, tabanca taşıdığı ve hir sızlık yaptığı için de (9 ay (12) gün hapse, bir lira ha- | fif para cezasile (1700) ku ruş mahkeme masrahı — ver- meğe mahküm edildiğini bil. dirdi. : AMAD —— niuynnılııııııı Bahar bayramı münasebe tile bugün Matbaa tatil yap- tığından Gazatemiz yarın çıkmıyacaktır — Pazartesi günü de her haf taki gibi çıkmıyacağımızdan neşir vaz!fesine — salı günü I başlıyacağımızı okuyucuları | mıza bildiririz. | A GKYT P T TRRE L ç K Ki z S D yine şahit ' LİMiZDEN HABERLER So ”A MENREEANR ST LAT TU DAİA Resim İstanbul müstakil ressam- lar ve heykeltraşları tarafın- dan Halkevinde bir resim ser gisi açılacağını ve bu sergiye | ait tablo'arın gelmiş bulundu ğünü yazmıştık. Öğrendiği mize göre 8 mayıs cumar- tesi günü sant 15 te Vali ve C H. Partisi başkanı Ethem Aykut sergiyi bizzat açacaklardır Tanis Kortu Yarın açılacak Halkevi tenis kortu mev- sim dolayisile yeniden tan- zim edilmiştir. Kort yarından itibaren tenisçilere açılacaktır. -eee e- İlk Okul Müsamereleri dün sona erdi ' Dün Çocuk Haftasının son P Gece Halkevinde güniydi Hacıilbey okulu tarafından | | bir müsamere verilmiş bu | | süretle ilk okulların verme kte olduğu müsamereler so na ermiştir. - Hacıilbeyin akşamki mü- sameresinde birer perdelik İstiklâl piyesile Eskt Borç adlı piyes — muvaffakivetle temsil edilmiştir. j Kelebekler, bizi koruyun ronptlarında monoloğlarda ve Efeler şarkısında ve di; numaralarda yavrular ba rılar göstermişlerdir. Yavı ları kutlularız. k Bu akşam Halkevi temsi kolunun müsameresi vardı! Bu müsamere de “Gaip Ço cuk,, adındaki piyes temsil olunacaktır. Ülk Okulların Voleybol maçı Halkevi — tarafından - ilk okullar arasında — voleybol, başketbol, entbol müsaba kaları tertip edilmiştir. B müsabakalarda birinci gelen takımlara Halkevi tarafın* dan birer kupa hediye edi” lecektir. Voleybol maçı bü ayın Üüçüncü pazartesi başlıyacaktır — * GüA İ üi Belediyomeclisinintoplantı (Baştarafı birinci sayfada ) şehrin imarı hususunda bul ettiği tahsisatı bih önemle kaydediyorum. rin sıhhi vaziyetini alâkadaf eden Çay deresinin iki ta rafında yapılacak kanali zusyon için 1937 yılı b cemizde tahsistt ayrılı memleketin sıhhati umuml yesine taallüku itibarile mühimdir. Gerek kanaliza$” yon, gerak su, gerek yap! lan işin hayatf ihtiyaçlar cevap vermesi İd:y“e 9 yılı bütçemizde birçok Pa dalı işlerin yapılması nüönde tutulmuştur. ne ayrılan 50 bin küsur va ile birçok işler başarmi! imkânlarını da vermiş 07? yorsunuz. Bu isabetli karâ? larınızdan dolayi hep teşekkür eder ve hürmet selâmlarım.,, * Yi A D L p h Mün P * : B

Bu sayıdan diğer sayfalar: