2 Eylül 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

2 Eylül 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 EYLÜL CUMA 1938 Teftiş TÜ Ediyor.. Almanyada, 'îylıîlde Hizmet Müddeti Biten Askerlerin Ter- his Edilmiyeceği Resmen Bildi Bern, 1 (A.A.) — Ciddi bir menbadan Berne gelen Malümata göre, Hitler dün rah mıntıkasında görü- Berek İsteiver Klo tstihkâm- larını teftiş etmiştir. Bu ha- valide Alman kıtaları bu- luğu ve bu kuvetlerin İki fırka, belki daha fazla Olduğu haber verilmektedir. Berlin, | (AA) — İki Senelik askerl hizmetleri 30 *ylülde biten gençlei tek ilkteşrinin 27 sinden Evvel — terhis edilmiyecekle- TÜ resmen bildirilmiştir. Berlin, 1 (Radyo) — Al TMan nasyonal sosyallst kon- Eresinin toplenacağı Nuren- gde musazzam hazırlık- yapılmaktadır. Söylendiğine göre, — bu 'Öngreye Nazilerden bir mil Yon kişi tstirak edecektir Almanya Hiçbir Nokta- rildi. # . A B Hiller | | Nasyonal sosyalist partisi | | rüesanı için yür yetmiş ten ta hazırlanmıştır da Ricat Etmiyecek.. Jİtinci Vuhalm, 1914 da Hitler gibi hareket etmiş ol Söydı, ya harp olmaz veya Berlin, | (A.A.) — Stutt ı"ddı bir nutuk — söyliyen ? Cephesi şefi dar bir saha: tukışıp kalan millet for. Mülünü tekrar ederek mür- tdle meselesini yeniden almış ve lstikbalden bah: k demiştir ki: — Ne olursa oldun hiçbir ;*“dl rlcat — etmiyeceğiz ':dlılbl—“ gittikçe büyümek - r. Hatip bundan sonra dün :ı.'". birincisi diye tavsif et. Ğ Alman ordusunun küv- *etinden bahsetmiş ve neti $© olarak demiştir ki: —Almanya herşeyi pek açık madtak görüyor. Londra ve Şirketi Hayriye de De- hizbanka Geçiyor.. Üniz yallarında işliyon bötün gemler dört yıl içinde Yamamen yenilenecek, | abul, | — Ticaret ge lmizde çalışanların ma- âin artırılmasına De: tk müdürlüğünce ka- Verileniştir. abuldaki Şirketi Hay de Depizbanka - geçe. ;:2"' Şirketin tasfiyesine fda başlanacaktır. bul - Yalova sefer: Tar — İstan t purlar Almanya muzaffar çıkardı.» Parlsteki nazırlar ikinel Vil- helimin yaptığı gibi işleri te - | sadüfe terk etmediğini bilme lidirler. 914 de Vilhelim Hit ler gibi hareket etmiş olsay- dı ya harp vukubulmaz ve- ya Almanya harpten muzaf- fer çıkardı. Londra, | (Radyo) gilterenin Berlin sefiri Ne vil Hendersou, Berline dön- mek üÜzere tayare ile hare- ket etmiştir. | Nevil Henderson, * Berline ' gider gitlmez, Almanya ha- | riciye nazırı Von Ribbentrobu. ziyaret edecek ve mühüm bir mülâkat yapacaktır. inşa Cettirile- | çektir. Dört yıl içinde tek eski gemi bırakılmıyacak bü- tün deniz hatlarında yeni laşa - ettirilmiş seri gemiler işletilecektir. ktanbul, | — Deniz kur may albayı harp bürosu ku- | | ın* | GÜNDELİK SİYASAL GAZETE Hitler Istihkâmları — Hatay Kalk Partisi mesal proğra- mını tesbit etti, Ankara, | (ALA) — Ha- tay Halk Partisi bir beyan- name — neşretmiş, Hataya yalnız. ve ancak saadet, refah veren, emin ve güzel istikbale kavuşturmak için | takip edeceği mesal proğra- minin ana hatlarını Hataylı- ların tasvibine arzetmiştir. da İtalya ile olan iştirliğin Tirab, 1 (A.A.) Ar navutluk ajanıı - bildiriyor: Düp, saat 17 de, hükümet | azasının, sivil ve astkeri yük vilâyet de- | sek memurların, legelerinin ve kalabalık bir | halk kütlesinin huzurlle, baş: vekil B. Kotta, radyoda neşredilen bir nutuk — söyle- miş ve bu nutukla, Arna- vutlükta krallığın — tesisinin onuncu yıldönümü şenlikle- rini açımıştır. Başvekil, nutkunda, her sahada başarılan eserleri te baröz ettirmiş ve Arnavut. luğun büyük — devletlerle, komşularile ve bilhassa bü- yük müttefiki İtalya ile dost- Romanya | Hariciyo nazırı Ganevreya giliyor. Bükreş. | (Radyo) — Ro- manoya Hariciye Nazırı Pet- resko Komnen, eylâiün on ikisinde toplanacak — olan uluslar sosyetesi asamblesi nin (8 nci içtima devresin- de hazır bulunmak — üözere | bugün Cenevreye hınlml etmiştir. — —-zmenem— — Girid asileri mahküm oldu. Atina, 1 (A-A.) — Hanya lsyanı mazaunlarından ikinci serinln de mahkemesi bit miştir. Kocalegelakis ve Ye- royanlı, giyaben — yirmişer sene küreğe, başka bir Ye- | royanis ve Simutopulor on: | beşer seneye, Vasil Metak- 801 yedi seneye, Kristo Man- maadan vekili B. Mebmet Alı Tuğamiralliğa, yarbay Mıthat: Necati ve Nuti de albay: taksas dört — seneye, diğer 38 kişi de iki seneye mah- küm edilmiştir. 30 Kişi - | recekleri belli değildir. t | daki tomas bakidir. Parla | Sü KDİLE Stalin obil kazası geçirdi B. Stalin Parta, | (Radyo) — Var c Almanyada, Eylülde Hizmet Müddeti Biten Askerler Terhis Edilmiyor. ON ÜÇÜNCÜ YIL SAYI, 3976 İtalya,ÇekMeselesin- de BitarafKalacak.. İngitere, Av.upanın - sükünet bulması için sarfedilen şovadan alınan bir haberde, Stalinin bir otomobil kaza- « geçirdiği ve hafif yara landığı bildirilmektedir. / Arnavutlukta Krallığın Onuncu Yıldönümü. . Arnavat başvekili krallığın nuncu yılmı - açış mutkun” | den ehemeiyetle bahsetti, luk ve işbirliği münasebet- | leri Idame eylediğini kay- | detmiştir. Başvekil, sözlerini * Kral Zogoyu hürmetle ana - rak bitirmiştir. Gece, Durres sarayında | büyük bir şüvere — verilmiş tir. geğretlere Mussolinnin Roma, 1 (Radyo) Ktalya Başvekili — Musolini, bu sabab, şarki Afrıka na- zareti binasının temel tapı- nı atmış ve verdiği bir söy. levde ezcümle şunları — söy. lemiştir. —lİtalyan milleti, impara- torluğu kanile — kurmuştur. Bunu, gayret ve kabiliyetile inkişaf ettirecek ve - silâhile müdafaa edecektir., Yeni bina, 32 ayda bite- | cek ve İtalyaya 62 milyon lrete mal olacaktır Parla, 1 (AA) — Roma- dan Jurnal gazetesine bildi- riliyor: Söylendiğine göre Noel Chrles Mussoliniden Avrupa- | nn sükünet bulması için sar- fedilen gayretlere yardım et- mesini istemeğe memur edil. miştir. Öyle zannediliyor ki, Duçeden meselâ yarın İtal- yan Afrikası nazaretinin te- mel atma merasiminde bu hususta akisler — birakabi- lecek beyanatta bulunması beklenmemelidir. Çember- İâyn Duçeden istediği çey | onunu dorudan doğruya ve ' kati bir müdahelede bulun - | | | | yardımını istedi, B. Mussolini masdır. Aynı mevzu — hakkında [ Matin gazetesinin muhabiri şöyle yozıyor: Zaanedildiğine göre, Noel Charles, Çekoslovak mesele- sile bunun beynelmilel akis- lerine temas etmiştir. İtalya nn esasen — Çekoslovakya meselesinde açıkça ilân et- miş olduğu bitaraflığını mu- hafaza etmek arzusunda bu- anmasına datr olan haberler dün akşam Romadan alınan malümatın da mühim kumı- | mı teşkil etmektedir. detAlmanlarına Geniş İmtiyazlar Veriliyor.. Çekoslovakya Başvekili Südetlere Yeni Bir Muhtıra Verdi. Fransa, Orta Avrupa Vaziye- tini Ehemmiyetle Takip Ediyor. Prağ, | (Radyo) — Baş- | vekil Milân Hodza, Südet Almanlarile yeniden başlıya cak müzakerelere csas ola- cak hususatı muhteva muh tırayı, bugün Südet Alman ları mümessillerine vermiş tir. Muhtiranın mühteviyatı, tamamen gizli tutulmakta dır. Bununla beraber, yeni muhtırada, Südet Almanla rına geniş mikyasta imtiyaz: lar verilmekte olduğu «öy leniyor Südetlerin, bu muhtırayı aldıktan sonra ne cevap ve Paris, 1 (A A.) — Nazır | lar meclisinin toplantısında | vermiş olduğu izahat sıra- sında B. Bonne, beynelmilel meseleleri gözden geçirmiş- tir Fransanın Çekoslovakya meselesi karşısındaki vaziye | ti değişmiş değildir. Bu se- | bepten dolayı Paris, Prağa karşı girişilmiş olan tanh- hüdleri hatırlatacak mahi yette Berlin hükümeti nez- dinde bir teşebbüste bulun- mağı İözumsuz addetmekte - dir. Parisle, Londra arasın- BAD | mekte olduğu faaliyeti tırma sahasındaki mesaisinin muvaffakiyetleneticelenece- | ğginden Ümntvardır. Bu mü: nasebetle İngilterenin sarfet- Ğ üstos ayı iİçinde Alman hü- kümeti nezdinde yapılmış olan ve şimdiye kadar her kesin meçhulu bu'anan iki teşebbüös suretinde tecelli et miş olduğu kaydedilmektedir, Prağ, 1 (ALA.) — Alman- yanın — Prağ — sefiri — hu- rlciye nazaretine — yeni bir protesto notası — vermiş- tir. Bu haberi veren çiftçi Yenkov gazetesi Alman im- paratorluk ordusu hakkında iki Çekoslovak — gazetesinde çıkan bir makalenin bu no- tanın verilmesine sebep ol- duğunu yazmaktadır. Alman makamlarının verdikleri no- tada Beneşten de bahsettik- leri söylenmektedir Prağ, | (A.A ) Emin bir menbadan öğrenildiğine göre, Haynlaynın murahhas- larına yeni teklifler yapıl: mıştır. Bu süretle kati safhaya girilmiş oluyor. Tek liflerin mahiyeti mektam tu - talmakla beraber Prağ hü- köümetinin geniş mikya: dakârlıklarda bulunduğu söy M' | Elâzıgda Büyük geç'tresmi yap d, Ankara, | (AA) — Dünan Elâzıgda büyük askeri geçit- resmi — yapılmış, Genelkur: may Başkanı Maraşa! Fevzi Çakmak, geçitresminden önce halkevinde — ateşemiliterleri kabul etmişlerdir. '“Amiral Horti Budapaşteye döndü. Budapeşte, | (A.A.|—Na- ip Amitral Horti, akşam Al- manyadan buraya gelmiştir. Mumaileyhi hâmil olan vapur sant İ7 de Tuna rıhtımina yanaşmıştır. Yağmurun çid- detle yağmasına — rağmen halk Naibi alkışlamıya gel- miştir. Nalp bütün nazırlar ve siyasi rical — tarafından karşılanmıştır. Finlandiya göreşçileri Ankara, 1(AA.) — Fin- lândiya güreşçileri İstanbula gelmiştir. Bu cumartesi An- | karada Tüörkiye . Fiolândiye güreş — milli takım — müsa- | nn

Bu sayıdan diğer sayfalar: