1 Eylül 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

1 Eylül 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 EYLÜL PERŞEMBE 1938 FÜRKDİLİ GÜNDELİK SİYASAL GAZETE 30 Ağustos Zafer Bayramı Şehri- mizdeBüyük TezahüratlaKutlandı Büyük Gün; Binlerce Halkın Iştirakile Coşkunluk İçinde Geçti. . Gece Şehir Bol Işıklarla Aydınlatıldı, Fener Alayı Yapıldı.. - Zaferf ve tayare"i bayramı talı günü şebrimizde büyük tezahüratla butlulandı. Bu büyük günün kutlu tması iİçin evvelden hazır- proğrama göre ssat 8.30) da piyade alayı, bando, mo- torlu topçu taburu, nakliye Taburunun motorlu - bölüğü, Mektepler, memurlar, parti ler ve Hava Kurumu men: Tupları merasim mahallindeki :"lımıı almış bulunuyorlar- Oğgün daltreler, mücssese l"ı ev ve dükkânlar baştan bayraklarla donanmış Halk, merasimin yapıla Sağı Cumhuriyet — alanına üru erkenden akın etmiş Ikuvvetler caddesinin her tarafı dolmuştu. | Halkevi, söylenen nutuk | Arı halka daha kolay din | x———-—_—.. Harp Okulunun! eni Mezunları Ankars, 30 - Hurp oku “0v bitiren bit mütecaviz Rtnç subaya bugün sast 15 | Merasimle — diplomaları İ İki .'"lllıllı Daha evvel ipod Tomdaki — askeri Tidde bulunmuş ylar geçitres- olan su Atatürk âbidesine çelenk koymuşlar, iklâl ve Harbiye marşla- ı— Söylemişler, and içmiş: H"P okulundaki mera Üöde Meclis Reisi Abdül Renda, Dahiliye Veklll MU Genel Sekreteri Şükrü | A." Maarif Vekili Saffet | & ikan, mebüuslar, — birçok | Eraller, zabitler bulun | '6,." Merasime hep birliktd n İstiklâl mazşile baş.| * Bundan sonra diplo dağıtıldı. w SO Mezun arasında Ne- | Akın birinci, Sami ikin mduh İnce — üçüncü I Nıdı Kendilerine birer at hediye edildi. Sı- İ .iu?::clıl tarafından Harp © Yaş kütüğüne çivi letebilmek için Şebir Kulübü ne bir hoparlör ilâve etmiş &, Sant tam dokurda Korge neral Kemal Doğen ve Veli B. Ethem Aykut kıtaalı ve mekteplileri muayene ve tebrik ettiler. Bunu müteakip Teğmen B Ali Uçan, heyecanlı bir hitabede bulundu. Genç su bayın sözleri şiddetle alkış landı. B. Ali Uçandaon sonra B. Niyazi Sezen kürsüye gele- rek Ulu Önder Atatürkün başkumandanlığı !e kazanılan 30 Ağustos zaferinin ehem- miyet ve diğerini ve bu gü nün aynı zamanda tayare başramı olarak — ayrılışını, havacılığa verdiğimiz ehem- miyeti anlattı Mekteplilerin Geçltresmi Köy kalkınma proğramı le alâkalı olarak Türki- yede Balıkesir Ebe Mektebi- İlk Mezunlarını Verdi. 30 Gene Kız Wektebi Mu- vaffakiyetle Bitirdi. ilk defa şehrimizde | geçen yıl açılan Köy Ebe | mektebinde dersler termmuzun. sonunda kesilmiş ve — imtl- hanlarına bir ağustosta baş- lanmıştı Vekâletçe memur edilen doktorlardan müteşekkil bir heyet — tarafından yapılan İ | | | | | | | B Niyazi Sezenin nutku da şiddetle alkışlandı Daha Kemal ye Doğan kürsü gelerek: “Sayın yurd daşlar, — yiğit — aekerler! , Hitabiı. ile başlıyan veciz ve değerli sözlerile milli bayramı kutluladılar. Kıy- 30 Ağuslos zaferinin nasıl kazanıldığını ve nasl başarıldığını, sava şın 25 26 ağlustos gecesinden lübaren her safhasını anlat tılar. Değerli kumandanın söz leri sik sik alkışlarla kesil di ve aym huraretle erdi. Bunu müteakip Kumandan ve Vali, Ördüevi önündeki merasim yerinde yer aldılar. Yapılan proğrama göre piyade alayı, motorlu topçu ve nakliye taburları, mektep ( Sonu Ikinci sayfada) metli General, imtihanlar dün sona ermiş ve mektep !lk mezularının vermiştir | Valimiz B. Ethem | Aşkut ve — okulün direk- törü Doktor B. Halit Üzel ve arkadaşlarının değerli ça- lışmalarile: okuldan iyi bir muvaffakıyet elde edilmiş ve sonra Korgeneral ($ ğ Şehid Asker Abidesi Önün; ide Yapılanğ ! Merasim. ; Afyon, 31 Başkuman- danlık meydan muharebesi- vin 16 ncı yıldönümü mü- nasebetile dün Dumlupınar. da Şehit Asker — âbidesi önünde yapılan merasim çok azametli — olmuştur | — Tören yeri sabahin erken snatlerinden itibaren topla- nan kadın ve erkek, atlı ve: ya köylülerle bir ıııhçcı maAnzaranı arzediyordu kın köyler halkından bı.kı günlerce at koşturarak uzak köylerden gelmiş olanlar da vardı. Adatepenin yamaçlarında biriken insan yığınları hep aynı şeyden bahsediyorlardı. *“İstiklâl savaşı ve Atatürk, Kolordu Kumandanı Gene- ral! Tevfik Özemin; asker, gençlik ve healk kıtalarını teftişten sonca tören İstiklâl marşile ve Zİ pare merasim topu atılarak başlandı. Ordu adıma genç bir su- bay, .geçlik adına Ankara hukuk Fakültesinden Hayri Aksoy ve İstanbul üniveresi- tesinden Ekrem Yiğit, balk adına da Afyonlu İlhan Açık' göz heyecanlı söylevler ver- diler ve çok — alkışlandılar. Müteakiben törende Cum- huriyet Halk Partisi ve halk evlerini temsil eden Sinop mebusu Cevdet Kerim İnce- dayı, kürsüye çıkarak vık tik alkışlarla — kesilen ve umumi bir. coşkuluk — veren sutkunu söyledi ve ezcümle dedi. kiz “Çok asırlardanberi dünya durumunda mühim rul oyar- yan muazzam bir hâdise 16 sene evvel bu gün burada Türk elile cihan tarihine ya zıldi. Dünya tarihi kim bi lr daha kaç asır bundan üstün, bundan azametli bir talebenin hepsi de muvaflak ( Sonu ikinci sayfada ) hâdise kaydetmiyecektir. Bu hâdise Türk kudrelinin, Tür (Sonu ikinci sayfada | | | Harp Okulunda 1050 Gence Mera- simle Diploma Verildi. ON ÜÇÜNCÜ YIL SAYI: 3974 ATATÜRKÜN 'OrduyuTebrikleri.. «Zafer Bayramı Sılâh Arka- daşlarıma Kutlu Olsun.» İstanbul, 31 — (AA.) — | Retsicumhur Atatürkün Ma-f raşal Fevzi Çakmağa çek- tiklari tebrik telgrafı: Maraşal Fevzi Çakmak — ELAZIĞ — Türk ordusunun büyük zafer bayramı başta siz ol. mak üzere bütün silâh kadaşlarıma kutlu olsun. K ATATÜRK Maraşal Fevzi Çakmaktan Atatörke yazılan telgraf: Büyük Cumhurrelsi Ata- türk Mesudanet'idrâk ettiğimiz büyük zaferin — yıldönümü münasebetiyle — cumhuriyet ordusu mensuplarının Yüce Başbuğlarına sarsılmaz can- dan bağlılıklarını ve sonsuz tazimlerini saygı ile arzede. rim. Genel Kurimuy - Başkanı Maraşal Fevzi Çakmak Atatürkün Tebrik Tel- grafllarına Teşekkürü İstanbul, 31 (A.A.)— Riya- seticumhur Umumi Kâtipli ginden: Büyük zafer bayramı mü- navebetile yurdun — içinden ve dışından gelen tebrik telgraflarından Atatürk pek mütehassis olmuşlar ve te- şekkürleriyle - tebriklerinin iletilmesine Anadolu ajan: *0 Mmemur etmişlerdir. Başvekil Ve Maraşal Çakmağın Teşekkürü İstanbul, 31 (A.A.) — 30 Ağustos zafer bayramı mü nasebetiyle memleketin bir çok taraflarından ııleıı teb rik telgraflarına ayrı ayrı cevap veremediğine müteci: sir olan Beşvekil Celâl Ba. zar, bunlara karşı teşekkür- lerinin — iblâğına Anadolu ajansını memüur etmişlerdir. Genel — Kumay Başkanı Maraşal Fevzi Çakmak da zafer bayramı dolayisile or- du ve kendisi hakkında gör- terilen yüksek alâkaya ceva - ben teşekkürlerinin — ojanı vasıtasile iblâğını rica etmiş tir. Yurdun Her Tarafında yeniHastanelerAçılıyor 5T Milâyolt hastahane ve verem İspanseri, 16 yer- de dü ılııııııııılm iuınlıcılı ae f Balıkesir Memleket ,Hastahanesi Sıhhat ve İçtimai muave- net Vekâleti derhal tatbikına başlanacak olan çok geniş ve şumüllü bir proğram ha- zırlamıştır. Bu proğram yurdda bir taraftan hastahaneler, dls- panserler, bakımevleri — gibi halka mahsös sıhhi müesse- seleri çoğaltmak, diğer ta- raftan bunları idare edecek olan eleman sayısını, bütün memleketin ihtiyacını karşı- hyacak bir sayıya yükselt. mek gayelerini istihdaf et- mektedir Proğram essslarına göre 25 kaza merkezinde suhhat merkezleri kurulacaktır. Bu #ohbat — merkezleri, — kaza merkezinin — olduğu kadar etraftaki nahiye ve köyle- rin de sıhhat işlerile meşgul olacaktır. Hastabanesi olmı yan veya ihtiyaca kâfi gel- miyen 27 vilâyette yeniden 50 şer yataklı hastahaneler açılacaktır. Nüfunları fazla olan dört vilâyette ise yü- zer yataklı dört hastahane kurulacaktır. En büyük on vilâyetimizde — de 150 500 yataklı hastahaneler tesisi ka- rarlaşmıştır: Yeni prağramın hastahanelere — «id olan kumı, bugün memle- kette mevcut — olan yatak sayısını tekmil ihtiyacı kar- şılıyacak bir halde yükselt mektedir. Ayrıca veremin ca asga yalnız ı (Sonu Dördüncü sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: