1 Eylül 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

1 Eylül 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Son Havadisler fen; e e. Hiti Sene: 7. Sayı: 2301 T EYLUL Bİ Pöllteri ve rilen heyecanlı er pim > 38 Perşembe Ea Gİ RR e haberler: ültimatom mahiyetinde beyanatta bulunacak! Ürdumuzun Elâzığdaki | Geçit resmi muhteşem oldu türk manevra komutanlarına! « Direr Saat hediye ettiler öl — Manev Yek aş UN iyi lara san hediye bayi şlardır. Başvekille Mareşal arasında | telgraflar |, 31 (A.A) — 30 Ağustos mi dolayısiyle başvekilimiz âr ile Genel Kurmay Baş kanı Mareşal Fevzi Çakmak arasında şağıdaki telgraflar teati edilmiştir: Büyük Başvekil Celâl Bayar; yük zaferimizin 16 incı yıldönü. ünasebetile Cumhuriyet arı sayın Başkanlarını a kutlular ve derin say- sahadaki yerlerini va Dp w tribünde Yunan, “Bul Müz, Yu uğozlav, Rum hi r A, Se » So © dn ardı e ee iyi 1. Saat 14 Fran- rleri de “İnkılâp hayatımızın en Ber Der amı 5 öncide ini $- Mi “öl verildi k bütün ko: altındaki tarih hazineleri ârih Kurumunun yaplırdığı hafriyat muvaffakiyetli netice! er veriyor stikşafların bügünkl durumü mutan. İ | riyst ve 1 — Prelstorik araştırmalar Türk Tarik Kurumu Anadoluda yon De Devamı 4 üncüde ârem “açıklarında bir sandal battı imzalarını ihtiva eden birer âltın | $ çük ve | Ayni haberlere göre Almanyanın talepleri fevkalâde ağırdır Südetlere tam muhtariyet verilmesi, e bütün ittifaklarını feshetmesi ve Almanya ile gümrük bilrliği vam istenecekmiş Talepler kabul edilmezse Harbin mesuliyeti Çekoslovakyaya raci olacakmış ! Paris, 1 (A,A.) — Bn. Tabul, Övr ga. | Bn. Tabul, diyor ki zetesinde Reichtag'ın içtimaa davetine | (“Bundan b: müteallik olup Alman mahafilinin ademi | va naklettikten saat 18'de kı ir toplantı yapmağa dâvet etmiş olduğunu bildir. | y ik 2. tere erlin elçisi Sir Henderson ğu e m v 5 incide Pazarlıksız satı Henüz başlamadı tatbikatla bugün başlandığı yolundaki haber yanlış olduğu için alışverişte gene eskisi gibi hareket elmelisiniz map” Yansı 5 incide Buyünden itibaren gazetemizin £ içinde verilmektedir. Başvekil Bu akşam Ankaraya hareket ediyor rdan şehrimize ayar, haber aldı- karaya hareket edecektir. Sanayicilerin toplantısı Muamele ve istihlâk vergilerinden şikâyet edildi Dün Ticaret ve Sanayi odasında Gençler ! Yüzme müsabakamıza Sanayi umum müdürü Reşadın riya. iştrak ediniz setinde bütün sanayi erbabı bir top- “rt tayfalan biri boğuldu, cesedi bulunamadı ep” Yazısı 2 incide lantı yapmışlardır. Tik sözü alan Sana. yi Umum müdürü, Teşviki sanayi ka. nununda son yapılan değişiklikleri an. De Devam: 5 incide Müsabakalar Cumartesi günü Bundan evvelki akamızda birinci bik alan Galatmemnu e Büyükderede yapılıyor inkar önkam

Bu sayıdan diğer sayfalar: