1 Eylül 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

1 Eylül 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FİATI ( 100 z Para Abone bedeli: AKKIN SES (Halkın eda m ai e "ny A veri'mez F sisinde b o ır KISA VE Açık Dünya politikası bozuk ürük Londrada o:ta Avrupa devletlerinin arasını bulmak, daha | doğrusu çok gergin BlEE vaziyeti biraz düzeltmek için ya pılan ei sların, kongrelerin hiç bir semere ver di ğini, veremiyeceğini anlıyoruz. Berlin Londranın bita; a ğından emin adığını ve kendi iii bendi b uvvetleri ile İmei tercih edeceğini mi GAL alar bildirdi ve ga- zetelerine ia ırdı. Çek Pr el ir Alman ine korumak için gerek İngilterenin ve ii Fransaniu takın- , dığı ye "aldığı tedbir! erin pratik bir faydası olmycığım bizzat Ingili vi z aym da itiraf etmekten çekinmiyi lar. S. meşhur olan (o İngiliz umumi i yandığı ör yi” dözelmi I ebbar beder: bahri dinen ati iriç bala i vlğkemliie zn bale et meğe başladı. B. Hitlerin yeni istihkâmları teftiş etmesini manalı bir hareket EY iğ 'ansa da daha tesirli askeri tedbirler iye ğa mecbur oldu. Dünya politikasının Obukadar bozuk v çü'ük su ei şıldıktan so: nra diplomatların bu izde derman bulacaklarını (o zannetmenin akdağ saçağı bağıranların adedi gün (geçtikce soğal alıyo”. ye da Rusyanın ii iz nsaya Çekoslovakya işinde her wi ma bazır olduğunu resmen bildirmesi, vasiyetin ii, iki, kon- fe çiyan dei m la > O halde buna ne demeli ? Buna denecel Me şudur : Dz ve ge olan iğ politikası gün di kok- ME başlamı eri geli ve altına almıştır. Filis- neşi Doğuyo ol mi şir tır, değerli valimizin teşeb- büsüle İzmirimizin — türistik bir şehir haline getirilmesi ve büyük millet meclisimiz Bay Asım Tuncay göğsünde toplanmış olan bi yol iy varidat temin etmiş olac: ei ie olduğu gibi ilk Re A Ni : ehrimiz Cumhuriyet müd- B FAZLI GÜLEÇ , #ex| günlerinde biraz zorluk çe Ea — vi Izmir ve hinterlantinin ilemi ve fedakârlık göste- | çilerimizden B. Asım Tunc adet ve ikbal güi rilmesi icabeder. Bu müna- | bir ay yengiriri aldığımı lir kaynağı olan türistik ka sebetle vapurlarda o'obüs- | baş mu Sedad Çum- ul 9 eylülden (itibaren | lerde mey para zam ya | ralı kendlilariye vekâlet ede- meriyete geçmiş bulunacak- | pılacı aktır. ceklerdir. Arab DE Dur emrine itaat etmiyenler kurşuna dizilecek - Filistine iki alay Ingiliz askeri geldi. Her taraf abluka altına alındı Arablar üç sınıfı askere aldı tesis edildi ei SIRRI SANLI . Mali di mai bris uştur. Ara NE nilay ısır. iki e Ingiliz işi a. ara sev- İzmirin Saadet Ve İkbal Gü- | iki çeş ve ber tara | kedi ke Kudüs 1 (Radyo) — vu ris | ( Radyo n hükümeti celbettiği a ver terhis etmediğ tecavzden korkuluyor. Pırağ 1 (Radyo) " İSTER GÜL ISTER AĞLA Her fırsattan istifade etmeği bılen bayanlardan biri, pazarlığın ortad:n kaldırılıp maktu fiat konulması hakkındaki imdi çıkmak üzere bulunduğu gazetelerde okuduktan sonra kocasile aralarında şöyle bir konuşma oluyor. Bayan — iyi lerim ey Pazar günü e id otuz lira bul li n eğe ne söyliyorsun ? lmkânı yok, cebimbe Saça lira var. onu Fuara gitmek için bugün çe alacağım, sezai olm ei şiddetli bir nota tebliğ eden diplomat gibi yüzünü ekşiterek şu cevabı verir : e diyorsun, va çıkan kanundan haberin yokmu sakın — Mei kanun karıcığım il ie yasak olduğ Adamcağız yaratılan bu gök ve Ve hayran sü ağzını bir karış aşar ve: (Ya!) Bidasile evkelrle. etmekten kendini alama; Sen de “ a uyuzum bazı kerim idin gelen kanunları öğrenip böyle işlerde Pazarlığın Yasak Olduğunu Duymadın mı? — — 0) ABDULLAH e, 30 ki vi ) — ti- Nu ISTER GÜL İSTER AĞLA liğehöreti kez, ee logi- liz mevki kumandanının neş- - inden bir ek kabinesi dün ge fevkalâde | Yeni Maverayi Şeria Kabinesi çi ve iki kişide kimsenia bir yerde ması öf nedilmiş. toplan» bir içtima yapmıştır. İçtima gece yarısına kadar devam etmiş ve ri kararlar ittihaz edilmi vk e Sg bir tuk yen si Mrk Eye iştir ki: — Ne olursa olsun hiçbir dü & Mr derhal el. vca fazla kat'iyede men- HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Faydalı neticeler vereceği şüphesiz bulunan bir dilek arzeden camdan adami Arab Çetelerinden ken Kişi Divanı Harba Sevkedildi i o Kahire,3i e “9 — Fi- İ listin kadınla evkalâde İ — Sonu 4 taci — Bizar, 31 (Rad, 5 gar kralı Bor yi a e i miryolla rında kullanılan xe ni sistem Jokomotifleri re etmiştir. Asker terhis ediz Çek kabinesi fevkalâde bir içtima nirtekii , Bir Alman iş cer hesi sefi he Mİ sö ylöz — Ar çi noktada ricat tetmeniş ç .— gittikçe büyümek 1 ordusu dün Ta iman ia birinci ordusudur. m Alı İmanya herşeyi pek d çık olarak görüyor. Londra ve Paristeki nazırlar ikinci — Sonu döncüde — ei mek öğ nden. adam unun bütün teferrü- di in İlmi ve Istanbulda pazar e 9 UNGU YIL No. 3497 a Sahib, Harp ze .. Perşembe . SIRRI SANLI 1 EYLÜL 938 Ha Ik ın 36: me > eri Me ge ELEFON 3503 İŞ I li öz #1 nh ğin iii i Ni i Ğ Bulgar “Kralı © Bir Tren | İdare Etti

Bu sayıdan diğer sayfalar: