1 Eylül 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

1 Eylül 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞIİ HALKIN DIl_İ Bene 9 — No, 2906 Yazı işleri telefonu: 20203 PERŞEMBE — 1 EYLÜL 1938 Bevnelmilel vaziyette gerginlik devam edıyor İngiltere, Fransa Hariciye Nazırları Amerika, Rus sefirlerile görüştüler Ruzvelt ve Çemberlayn'in Kitlere bir mesaj gönderdikleri şaylaları dolaşıyor Henlayn'in istişarelerde bulunmak üzere Almanyaya giderek Hitlerle goruıeceğı şöyleniyor Henlayn Alman sübay larile görüşürken Londra, 31 (Hususi) — Kabinenin | yapılmamıştır. Maahaza, mevcud gergin- dünkü toplantısından sonra, Südot mo-| lik te artmış değildir. selesinin halline doğru ileri bir hamle (Dovamı 11 inci sayfada) Kabadayılık için adam öldüren canavarlar! Şu dakikaya kadar sebebi henüz kat'iyet- le anlaşılamıyan, mahiyeti karanlık ka- (Devamı 11 inci sayfada) Evvelki gece Ortaköyde feci bir cina- yet olmuş, genç bir şoför vücudü delik deşik edilmek suretiyle öldürülmüştür. Dün Elâzığ'da muazzam | bir geçid resmi yapıldı © Geçid resmi saatlerce sürmüş, sahayı dolduran 100 bin kişi kahraman orduyu çılgınca alkışlamıştır Manevralarda kırmizı taraf kuvvetlerine mensub bir sübay #hizife başuıdıı VF: (A, A.) Elâzığ, 31 (Hususi) — Bir haftadanbe- bugün Elâzığda ııpılth « hasretle beklenen büyük geçid tesmi| (Dhııı | Bugün 16 sayfa | Posta İdare işleri wlehnu 20203 Ankara, bayramı nasıl kutluladı? Kahraman askerlerimiz bayram günü yapılan geçid resminde Pazarlıksız Salış kanunu bugün tatbik edilmiyor Talimatname üzerindeki çalışmalar bitmedi Ankara, 31 (Husust) — Pazarlıksız satış kanunu yarından itibaren mer'i- yete girmektedir. Fakat İktısad Ve. kâleti tarafından kanunun sureti tat. bikine dair hazırlanmakta olan talt- matname üzerindeki çalışmalar bit memiş olduğundan kanunun tatbiki biraz daha gecikmektedir. Talimatname üzerindeki çılıpnıl.ı- ra halen devam edilmeki Japnn adalarında müdhiş bir tayfun Londra 31 (Hususi) — Otuz seneden- beri misline tesadüf edilmemiş çiddetli bir tayfun, Japon adalarında ve bilhassa 'Tokya ile Yokohamada büyük zararlar ika etmiştir. (Devamı Z nci uvjada) Seyahat notları Yazan: Bürhan Cahid Güzide edib ve romancımız Bürhan Cahid Avrupaya gitmiştir. Bu seya- hatin intıbalarını yazarak «Son Pos- ta> ya göndermektedir. İlk yazıyı bugün 3 üncü sayfada kendisine aid ulın ıutunda bulacaksınız. Duşmanı | nasıl yendik ? Yazan: General H. Emir Erkilet «Son Posta> nın kıymetli askeri mü- harriri büyük zaferi anlatmaya devam ediyor. 9 üncü sayfamıza bakınız. Bayram günü diploma alan yeni sü baylarımız Harb okulunda Atattirk heykelinin önünd en geçerlerken Dedikodu uyandıran İzdivaç İstanbullu Bayan Belkis, Mısırın ihtiyar milyoneri ile evlenmek üzere Kahireye gidiyor Bayan Belkis ve Gallini Paşa) (Paşanın resmi ezki resmidir) (Yazısı 3 üncü sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: