19 Eylül 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4

19 Eylül 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ULUS Kamutay dün toplandı Korsanlığa karşı tedbir B. Menemencioğlu dün Kamutayda anlaşmanın veciz bir izahını yaptı Kamutayın dünkü kındaki ee gö müsteşar B. Numan Menemencio; ile dinlediği konuşması, şudur: zamandanberi den kanlı hâ hâdiseler hepimizin te- essürle takib rm bir fa- cia bakin Imıştır. zaman harice e t etmek istidai ve göstererek büt devletleri üyük bir teyakkuza met İspany: dahili harbı son ayları de Akde- nizde ticaret gemilerinin niyet ve maâsuniyeti meselesini orta; çıkarı Bir aydan kısa bir za! lenizin dan Çana Je azı ağzına kadar muhtelif noktalarda uhtelif gö! teri Tan. hükümetle, evletleri bir toplantıya devet deiyetivizi, aldılar. ete icabet eden altı Akdei üç Jülde Cenevre civarında hrinde toj ılar. Me mmüzal hüviye- tini bildirmeksizin hare! harbiyede bulunan vı harekâtı beynelmilel ka- bul edilmiş usuller haricinde gayri in- ni olarak ic denizaltı gemile- rinin İspanyada mücadele halinde bu: ne o ni “pirate” telâkki eöllere ek kendilerine o ei aksee yapılması konferansa yapılan teklifin esasını teşkil ediyordu. eçmişe kısa bir > “Malâmuâliniz olduğu üzere yi 19 rına kadar korsanlık açık denizlerde ismi teyid edilmiş kaideleri de ukuku sal plantısında, Nyon ülmesi dolayısiyle Dış bakan vekili ve Siyasi glun: anlaşmalarının tasdiki hak- ve alâka run, Kamutayın dikkat birlere müracaat etmeksizin ticaret ge- milerini batrramıyacağı ve ususta denizüstü eşe > olduğu hü- ümlere tebei' si lâzım gelece- ğini yl bulu ei Nyon konferansı, İspanya hâdisatı dolay: hali harbın sm kabul etmemek ve İspan — cadele halin- e bulunan tarafları ar hukuku inan r Londra anlaşme- ları esaslarını bu “pirate” lık harekâtma karşı ittihazı her devletin salâhiyeti cümlesinden olan tedabir ile Faeyömde. rek İspanya işlerine ademi e emen İspanyada hal mücadele- olan taraflardan gayri devletler gemi- ENİ ii temin edecek usul- lere istinad ettirerek tesbit kabul bulunuyor. r raha 4 eylülde Türkiye del ciye Vekili Dr. Aras'ın, ie m garistan, an, Romanya, Sovyetler Z io lavya mam bike imza et- uğ anlaşması Yüksek tas- sir, 08 - vib ve yn Hi ser - Bu biraz evvel bahset ğin “çime rini temin a ii aç ddesinden sonra alınacak tedbirlerin bilfiil cereyanı ne yolda vu- bi ği içini hükümleri ihtiva ta rın irae edecekleri e ke Ky vusta tecavüzlerden kurtarmış- bazan suli » Ancak sulh zamanında da Ee öm rr bir Hai mek için âkid deeri rnk eri Akdenizde yıdlara tâbi olarak seyrisefer ede erdir . e GAL e olmı. anlaşma hei ör aylık mü- tekaddim ihbar ile ali bem ix öyle fili harb hareketleri olur ki bun- Jar te” e eticelehi ibare rarları müeddi kali şeklinde Ili edi devletleri tedafüi - birler ittil bu har ş 3 w 5 e z B 2 S gelmiş görüyoruz. Yine İspanyada- tarihte çı! ihtilâl münasebetiyli ık deniz emniyetini tehdid eden va- yi cereyan etmiş ve devletleri bu teh. didleri ika edenlere karşı “pirate” Irk ah- nı tatbika mecbi iştir. Londra anlaşmasına da; yon kon! da mesnedi bu düvel lerinde, tarihi; e: zamanda da 1930 936 m kik in harbla- rınm tanzimi rada akd ve imza edilen ve e ve onu mü- > praseverbal ahkâmında bul ukukü Pi bu misalinde ve 3; ve 1 Türkiye cumhuriyetinin, o Yüksek Meclisinizce kabul ve tasdik olunan 1 kanun ile iltihak etmiş olduğu 1936 Londra prose v e- nizaltı gemilerinin bir takım insani ted- w 7 numara g hangi bir &kide de bu gekilme önünden muyor Nyon anlaşmasının ma inci maddesi mucibince bu anlaşma ii en hiç bir mia halek e duğunu ayrıca kaydetmek İk arelişer; Giri emi :snasın: - mamış olan diğer baz arm müza- 'keresine devam edilerek müzeyyel bir itilâf daha akdine lacağı ye gi ikinci ee ne zayı emmimesinden rede e mu - za edildi. tasdikmı rica ettiğim ikinci metin de bu. dur, Denizalti ei mın, denizüstü gemileriyle tayyarelere de teşmilini is- tihdaf eden bu iilliname (Nyon) anlaş- masının hudud ve esasları ilinde ve memleketimize aynı (mükellefiyetleri ismet İnönü Tunceli vaziyetini Izah etti (Ba; inci sayfada) lub kaliğisti kale isyan edenlerin bunlardan biri içinde sığınarak aşıl halinde Mk kn muvaf- ede, gibi.. bu ın bir neferin ayak madığı yer, ini inmedi ve çıkmadığı tepe emye (Bravo sesleri an etin programına li ein pie bütün engeller ortadan kal. program bir an fasıla selamla aş bul Bugün orada yapılmakta olan yollar, kışlalar ve sine mektebler, hükü- mleketin en mamur € zevk verse gerektir. ÇA! ). Arkadaşlar, mukavemet (vaziyetini bertaraf ettikten sonra, halkımın refah e serbestisi için takib edilen programa am ediy: Bu e size arze - en yazı 1 n be li den faaliyette si insan zâ nda deni bent bl ğunu, olduğ ça söy! lemek isterim. ma skar r yani 17 eylüle kadar haki sim harekâtının başından itibaren veri - len zayiat ur: ubay, bir şehit, dört yaralı, Er, 28 şeh hit, 46 yaralı, Bekçi, bir şehit bir yaralı. Arkadaşlar cumhuriyet İse in nın hükümlerini yerine getirmek içi: aziz canlarını severek bu vat Sr da len iy vatan evlâdlarını huzurunuzda hürmetle ya. ded Bu vazifeyi için tn, Si va e huriyet oi LR di ve şükra! .M. Ne im ssiyatır.. ifade etmiş olduğ; eminim. (ei sesleri alkışlar). irâi da isyana iştirak eden, ii iğfal hi ei ir vi mak. tul, 20 yaralı vardır, 27 kişi yakalan- mış ve müsademe tanasın 849 kişi izim olmüştü ai izde matiz . Bunlar, m olan, ber fenalık yi o temennilerini ifade ediyorum, Pa z niçin hafiftir. Eş alar türk EE duğu gibi iyet ka. bir tereddüt olmadığı halde isyan e. Kamutay toplantısında Nyon anlaşmasını tasdik eden kanunlar ittifakla kabul edildi urama) » İkinci & else 17.2: d millet vekili alışarak Hi üzerindeki tikleri bitirmiş ve mazbatalarını hazırlı ni, vaktin darlığı yi heel nı ve okunacağı: Nyon anlaşması zi ii iki projeyi hid eden muhtelit encümei azba- ei projelerin aynen k: yordu. Dış bakan vekili ve Siyasi müsteşar Numan Meneme: mencioğlu projelerin müstaceliy: iyle görüşülmesini taleb etti ve bu teklif ittifakla kabul €- ildi. Projelerin heyeti umumiyesi üze: rinde söz istiyen olmadı; dan deyil B. Numan Menemencioğlu 1 ve dâdisenin uzun bir ma e B. Menemencioğlu'ndan sonra alkışlar a- rasında kürsüye gelen Başbakanımız, diğer üyü tarihi konuşmasını yaptı. Açık reyle Kamutayın tasvibine ar- zedilen projelerden anlaşmaların tasdi- kına dair olan i ve 364 reyle; ini sadr ve onun yüklediği m vi eme kalmak şar hi an- hükümet: âhiyet ibi ii ak Bnb projesi de, toj sırasında mevcud bulu. nan 372 Pi bayi kabul edildi. Bun mak- mükellefiyet 3 e İaaiy ii güze il izah yap- 1. Bu izahı da birinci sayfamızın 4 ün- di ve beşinci sütunlarında aynen bula- caksınız. Kamutay 1 ikinci eli 1937 pazar- tesi günü toplanacaktı: Projelerin metni Akdenizde el fiillerine kar- şı alınacak müşterek tedbirler hakkında Nyon şmasına müzeyyel itilafna- me hakkındaki hükümetin mucib si bebler mazbatası şudur tahmil eder şekilde akd ve imza edil miştir. bül ükümetinin, edilmiş olan siyase- ettiğimiz (Nyon) anlaşmasile müzeyyel Cenevre anlaşma- ve tasdik buyurmanızı rica et M isin isinizce tesi denlere karşı silâh kullanan ordu he- i ve cuhumriye le mahdud sahaya inhisar ei tir. . Meclisinin memnun olacağına eminim! İsyana iştirak ed rinin hi için ç See iii içinde b ğa müsbet idi kdeni; anlarda hâdis olan e gililerine | 27 şı İl e müşterek tedbirler a anlaşması Akdenizde deni ali tarafından ika edilecek pin lık #üllerini ie etmektedir. Ayni fiiller deniz üstü gemileri veya tayya. reler im yapıldığı takdir. FE mütemmimi olan pi ilim başlıca hükümleri şunlar. pay srlmeii api Meli olmıyan gemi. sine ei 7 ir ekler üstü gemisi m bir tayyare tarafından malüm in- rensiblere mt aarruz sani uhalif olarak vuku bulduğu balde bu taarruz defedi. N yyel anlaşma ke İn. giltere, demiri Mısır, nanistan, Romanya, Sel ği ve Yiğomlai a muri ları tari Cenevrede 17 eylül 1937 tarihinde imza edilmiştir. , Birinci Nyon anlaşmasının tahmil ve “ayni i maksadı istihdaf eden bu mü- zeyyel yi anlaşmasını hükümet yüksek tasvib ve tasdikine ar. Kabul edilen kanun projesi şudur: e 1 — Denizaltı se korsanlık inle kin müşterek tedbirler hakında mi ii eylül 1937 tarihinde imza il ani olmak üzere Geziye iz üstü aşma kabul ve tasdik olunmuş- Madde 2 — Bu kanun neşri tarihin. den muteberdir. a uu ununun hüküm. lerini ar İcra vekilleri heyeti me urdi ai konferansı - Nyon anlaş- müzeyyel itilâfname lenizde denizaltı gemileri tara- ş iz üs- tü gemileri hava ineleri ra. fından ika olunan bu gibi fiillere karşı ileride müşterek tedbi ittihazı im- kânını muhafaza ettikleri: şimdi ibi İz tevessül etmel inasib. olduğunu dikkate alarak, hükümetleri atisi asal dairesin. rede toplanıp ei olan berveçhi ati hükümleri kararlaş- mışlardi 1 — İşbu ma Nyon anlaş- masmı tamamlar mun mütemmim sinin kuvvetli olduğı! kadar Mi ve adaletli olduğunu girit Sri le Tunceli hâdisesi i bir misal YE ğidderi e he bravo sesleri). aflardan hiç birine aid olmıyan bi gemisine yi izde bir işe am gemisi Sali ai düveli e mua > n insaniyet ini Lif Seyit Rıza'nın sorgusu | re almaksız istü veya ha : isi tarafından yapılan bilcümle hü- devi yor cumlar hak #bik olunur. Elâziz (Hususi a bildiri- 3— n ıma tevfikan a- 5 n £ p b devam edildi. Seyit Rızanm bu. ine iştirâk maddede zik- gün bazı iin isimler ie şerait dai dan bir ortaya attığı bildiriliye uma şahid olani e. ai ge Seyit Rıza silüetini tapu işleri | misi için oğlu! i müdürü eliyle» direkeitler vermek istemiştir. De Eğer hücum bir hava gemisi ta- ( Sonu 5. inci sayfada ) 19-9 -1937 ———

Bu sayıdan diğer sayfalar: