18 Ekim 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 12

18 Ekim 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türkiye vekili Zülfaris sokak ve Hezaran caddesi N. 121 ANKARA ACENTASI HALİL NACİ MIHÇIOĞLU İl Galata Sesli han Kar'a çekilecek Ankara Bahçeli Evler Yapı Türkiye Cümbhuriyet Merkez Ban. kasından : in adına yazılı D sını- Gen li rü 5718/20, Emi Pe 26125 umaralı ie artık hükmü kalmadığı ve ine başka numaralı kırk adet vi pes verileceği bildirilir. 71 — Yüksek Mühendis mekte - Hasan a yavrularınıza sıhat, neşe verir. eşesi evinizin, yuvanızm neşesini doğuru! mül Gi ilân olunur. Merzifon'da mühendis Enver Tarman. 7712 Zayi — Kigi nüfus eee ee aldığım nüfus tezkere Bulan aşağıdaki Rirenibi iii tağaikde, 5 Hira mükâfat verilecektir. — kutular 35 ei Toptancılara tenzilât. Yavrularınızı Hasan Özlü unları ile besleyiniz | ocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yarım 7564 Yavrularınızı8 Tunur. zinosunda Mehmet oğ. Si Yazı Kadınlık âleminde modern lerimizde kullandığımız; ve BAĞI'dır. Böyanların sıhhi arkada; inkılâb yapan (aylık temizlik) - . Her eczanede ve büyük ticarethanelerde bulunur. 6804 Baş, diş, nezle, grip romatizma ve bütün ağrılarmızı keser 7536 İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Odun ve kömür alınacak e Genel Direktörlüğünden: e 938 çarşamba günü yapılan &k- ii verilen fiyat haddi layı- ie rr iliki 24. 10. 038 — si gi ik edil- mişt İsteklilerin: vessik've m riyle müracaatları. 166: e İflâs Alanya Tera MA ARL Alanya Belediye dairesi ve- ili Sıtkı İncinin 25- 10-936 ve 10-10-936 ve 27-10-936 ihli dört det senet mucibince İzmir Tilkilik Osman zade çıkmazı 14 numaralı ev- de elektrik müteahhidi Salih oğlu Şükrüye elektrik tesisatı için vermiş olduğu 2500 liranın haczen tahsilini istemiş ise de borçlu Şükrünün ika- GÜZELLİK güzelliğin yolu den geçer. Türkkuşuna 15 genç alınacak Türkkuşu Genel ira : Tü akkuş teşkilâtında motörlü ve mi üzerindi çel 15 gence ihtiyaç vardır. Aranan bell başlı şartlar şu 5 'k (soyundan) ol —bi “al ye göbret bibi bulun S7 vu tayyareci laz elverişli olmak deyiz ime e n aşağı ol 5.— En az lisenin onuncu a Li pikiri olmak 6. — En az 18, en çok 22 yaşında olmak 7. vekil fokoğrafı ibeas etin olmak ü; Öğretmen namzedi ri una ait olmak ü 25, liseyi bitirmiş olanlara 30 lira ret Kiş li Gelecek seneler içinde uçuculuk. le artış de bit edilmiş bulunmaktad. li şuna ba E ç eçileceklerin Eeee Muavi- e evlenmemeyi ve yi ir zaksmamey imza nde vereceği vazifeleri on al ii etmesi şarttır. u hususlar Oi tai iri alma ak Ti ki Talim Terbiye doğruya şahsen veya yı Kayıt rin ln Bayraı de- vE ağıl müracaatların bu tarihe a yapıl ası şarttır. müddetle görmeği kabul v. an 720 le öğretmen olarak çalışmak alel yasini başi er. “Türkküşü teşkilâtinda uçuculuk öğrenmiş plânör: cülük B veya € brövelerile işe başladıkları tarihten, hiç ış bulunanlı ük ga tarihten sl nizamname mucibince yatmak, yemek v: izere ea lise 10 Türklkaşumun ilân tarihinden on gün zarfında m0 Sayın halka Kömür ve odun alırken dikkatli olalım Belediye Reisliğinden : Şehrin iye semtlerinde bulur odun kömürcüler- ul |142 ci maddelerine tevfikan ii ol G“ itiri da emme sakiğinde leme em ri Dr u- niz. KATRAN HAKKI EKREM sulü m: ve 7745 YENİ 4 İ kadi slmlar ve erim eli tartısından ve Si gir kantarından gidin lenenlerin derhal Balsdiyesı mü: atları ilân o) (4356) den bazılarını sa malları tartarken yerler üze- E & sala rae eksik çekip halkı aldattıkları görülmüş- ULUS — 19 uncu yıl — No: 6185 ve bu: nlar ında kanuni takibata başlanmıştır. Fakat İmtiyaz Sahibi halk üze- JUNER ık dik. Umumi Neye vr Eden Yazı ei Mümi £ FENİK ULUS Ba: minde # ANKARA Matbaa Müdürü: Ali BU GÜN BU GEC! May Donglan Robert dilen fransızca sözlü Seans saat 2,45- Mz Tas gece 21 de Programa ilâv t Young tarafından temsil PARİSTE BULUŞALIM Pareme Diya Hira iklizi SANERERLAR H > a K GÜN BU GE: Hajelağil pimi meli dolu SAADET DURAĞI gu E Re pil a z Sonja Hennie-- Döne z Ayrıca: Paramunt e inya en z Seanslar: 2.30-4,30-6.30. Gece 21 de > Halk e iz 15 de b Pek yakında ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR EĞLENİYOR Türkçe sözlü Ankara Adliye Sarayı caddesi Genç Ağa apartımanı No: 6 Telefon: 2208 7101

Bu sayıdan diğer sayfalar: