10 Aralık 1949 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

10 Aralık 1949 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GUMARTESİ| Gk Onlari inline LİNYİT KÖMÜRÜ elgraf; Ulus - İni ne a ARALIK 1949 | Müsme Mü Ma En ucuz bir yakıt Yıl 20: Nel 10216 lk) 10496 ii pie lam 3 o 3 a — a & a “ E © 1 © 7. 3 a La a & G © m — © - Meclis'te dünkü görüşmeler Uzun müzakerelerden sonra Hâkimlere dair tasarının ilk görüşmesi bitti Bakilolla. gi lere Peerte. günü de devam edilecek Saracoğlu Kupası Maçlarına dün başlanmış ve Harb Okulu İs © Modaspor kalım mu, ölenin e Mülkiyeliler Birliğini" yen- iştir. mine pm imge Yukarıki fotografta - Meclis Başkanı Şükrü Saracoğlu ımı İle bir arada görülmektedir. Cumhurbaşkanı İsmet İı İçel pre. Al eN al Eliy: Mithat Toroflu, Rifat stahsile 143 bin ton buğday senli ci arada wcuve Turgut İçgören''den mürekkep Tarsus Heye- tini kabul buyurmuşlardır. (aa) di zerinde uşuldu. Fil yaktin. lerlemin yi yüzünden biti Tohumluk dağıtımı büyük E bir başarı ile sona erdi Si e Hül a Cavit Oral, tar tarım aletlerinin in dağıtımında hiçbir politik gaye .. ve Demirspor bugün Fenerbahçe ile karşılaşıyor. sp be e My Ankarada Penerkahn sayfamızda le İstanbul'da İsveç ln m ar mr şir al maya iile dneiieöe mlipee doğru Bektaş, Şevket, Nurettin ve Ali Yü- ve İl mizin aşrrapllri Kanli el görülmekğedir. De satış usulünden “çiftçinin daha çok faydalandığını i etti|i DJ e iye le az , ein il > > . yp V

C.H.P. Divanı | —: -:::. 5: D.P.deki ihtilâf .. , Ter i ğ iyle di ra ham ie r vet İn S7 İnci sütun gibi liği Hayri Üstüdağ le di dün toplandı müz ketimize getiri gir igrem Alanyalı, dün topl r tarım vasıtalarını vilâyet- lerde “e w e Gakışıl ara Bağım devam edilecek ere kurmuş olduğumuz tevzi koz e Alsancak kongresinden sonra istifa ettiler LP. ivanı dün & CEP, an ek Hilmi Uran'ın alkan toplanarak ni iş- ri imizde İş ça Mali yılım dn siyle gi —————— leri görüşmeğe tar. Diyen bu sabah saat 10 da tek > iy e an Vi iri ğ toplanarak çalışmalarına devam edecektir. ni a i Meba. ie Mala. keehğmleki gülişme Uzun zamandanberi mevcut olan ni merasimle yakıldı, fakat bütün m Karalama iş ir üm, danla çalınan b ee alan m va ie. | mamlamcağı tahmin elimektelir. | || ihtilâf kongrede patlak verdi. Uzlaş- i alevlendirmekten başka bir — telif parti ve memleket ri let ivan leminde ii Li ır has A ihti. 1 rm blunmaktır. Mesken kabraını dnlemek üzere ez 7 ğer tara rd | ya İlleri yakma ğü miyon | İl e ma çaresi olarak bazı mektup ve dos- mete Yer kredi ei hakkında e de incelen; ecek ir. ekliyen Serin ırsızlanma- rında olacağı anlaşılmakta-| &., 4 Sonu 2 inci $. 7 inci sütunda 2. İzmir, 9 (Telefonla) — D.P. İzmirjle açik bir mahiyet almıştır. İl İ: o ilâtındaki ihtilâf vr Alsan-' dare Kurülu âzaları başta Dr. Ek” Ruh - , cak ilce kongresinde en hâd. şekliyle rem Hayri Gatündağ bulunduğu bal stan a yer eşen peni semi Taka sonunda dek epi e ane i ele hastalıkları Ke m ? z N ve sinema , Diyarbakırlı I ürk. Hüseyin Cahit YALÇIN zıssıhhası Mi : mi n ( Dünya turuna çıkan İrfan Kimin toplantısında hazır bulunm. tilere , Nevyank i da halen Peşaver'de bulunu a Meksika'nın mü hkları mütehassıs ve Meksi : i EREM gis ka Üniversitesinde Peyehiatry i Perihan Kuturman bildiriyor (e mu. yiz siye ey â lin Amarin sahnelğimn o ji (İslâm Memleketleri Ekonomi © Zide kendilerine refakat etm bpm ya va profesyonel bir mü Konferansını a aa ir ber aporumla İha geikça lm ed sıfatiyl fikir beyan ettiğin ta miş sin © İle ör irlmüğ TE KU ğ Mi ! mi kare vinde Mr salli yi Hlnlerinin kalka gösterilmeden İma Beef mairan Balam TERE yl “Bumu takiben e ene: evvel Zihin Hıfzıssıhhası Müte-| çan, Li Li ğ sinde Yi in oldukları bir ge- onu $ inci i sütunda ———— ——— — hassısların kn kep bir 'kö- Çalışma Bi miri şal Şemsettin aliş eri , ; : Şey Muhitin Baha Pare okul Kete bunlar balm hiç anlamadığı Star MD eriyiği ei Dokuma m) : ap aki çe sine Türken ir i : : ; cendi Oku arif aynen bir si 7 eğ e a dar 1 m. P 2 a o > aylığı ilm — e w sta, vw ir Lr işçilerini i ig k 4 : ve seriemekeleri eldaği, e e. a mişler mi yi real İri , e inde de bit şekilde ve br me si ne giri himaye mi Ta e pren- T Ursa, Dokuma sanayiinde iş le Şak filmler mesut). hacminin daraltılması- ” 7 eğik MEM le ge iz elzem olan iyi itiyatlarin ve örnekle| na karşı Ç: rin ele etmesine mani ol) okanlığı tedbirler e muşlardır. akli “P) Zihin |, son zamanlarda Tatanbulda pazı hi, vi Meksikalı rofesö le ususi mensucat senn ) Mütehassısların-| ve bu arada Çikvankili ve Adal i ğ | i orada yatı gi Hali ven üm dan mürekkep bir komite teşkil suçat fabrikalarının da fi kelimeleri, ©-İdir. Büyük Millet Meclisinin, Hükü- li lara | "2 altmak zorunda elan TA ila “e â & mi edilerek yapılan filmlerin onlara | benle işçilerinden bir kısmını çıkart. İ gösterilmesini ve genç zihinlerin va basirlendıkları" haber «ein erin yapabi-| tar. i sami yek vii çiya sütünündü

Aynı gün çıkan diğer gazeteler