10 Aralık 1949 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

DUŞA HİGİMİCACÜĞİ _DUVYUI.* Gelir vergisi ve | Rusyaya ilhak edilecek | Memur maaşları Batılı diplomatlar, 8 ilâ 12 ay içinde bu ilhakın Paris 10 (Nafen) — İşi haber fin'in tpok yakındar Polanyaya, Rus cumhuriyetler birliğine il- hal edilmesi hakkında dolaşan pek Kuvvetli şalaları varit gör- Memekledirler. u mahafilin kananline göre, Politbüro bu selddi adamır at- mayı İstemekle beraber dana Bura hazır debiidir. Bünü mukabi bir çok batdi Giplamatlar Rusların 8 da 12 Aay içinde demir perde gerisin- deki memlesetlerden Çekoslo- Yakya, Macarislan, Bulgaristanı, Romanya ve Polonyayı «bü memleketlerin —kendi İstekleri derttin eli derlratimi kanaatindedir aa l aacalo binasa Memur maaşlarının gelir vergisine göre tanzim edilmiş şekli 1951 yılı martından itibaren yürürlüğe girecektir Ankara 10 (Akşam) — Gelir! nın alacağı yeni durum İse şöy- vergisinin önümüzdeki ayın bi-. Jedir: rinden itibaren / yürürlüğe gir- — Bilindiği gibt gelir vergisi 1950 mmesi münasebötiyie, — bilhassa yılından itibaren - yürürlüğe g- memur maaşları hakkında tüzlü recektir. Fakat bu sene zarfın- şayia ve tefsirler ortaya atıl-/da mükellerlerin yalız tahak- | maktadır. Bu arada maaşlara | kuku yapılacak, tahsilât 951 ya- yenlden zam yapılacağı, gelir| Hndan tüharen - başliyaeaktir. vergisinden iübaren bir mikla | 9SL yılı devlet bütçesi 950 yıhın-| artacak olan yeni maaşların ge- da yapılacak tahakkukat - üze. lecek aydan itibaren yürürlüğe | rinden tanzim edilecektir. Bu gireceği söylenmektedir. sebepledir ki, memur maaşları- vun gelir vergisine göre tanzim edilmiş şekii 1951 mali yılır | | | | ! | | Bu mevu üzerinde ügililerle | yaptığım temaslar - netleesinde| her İKi söylenlinin de asılsıa olduğunu tesbit. ettim, Memur maaşlşrına - yenlden zam yapılması keyfiyeti henüz| olan miktar ügürinden, mart B ügalada Te SAA | ST Z D L ae l Gn e ASAUA TeT ÜĞT SĞ ĞNNN UÇ Kasım ihracatı geçen yıldan. 5 milyon fazla İhracat istatistiklerimize göre İngiliz — lirasının Kiymetten / düşürülmesine rağmen, — geçen — aylar da olduğu gibi, bu sene Kasım ayında, 948 Kasım ayına nisbetle, beş milyon yüzelli küsur bin liralık fazla ihracat “yapılmıştır. Du meyanda iç fındık dört, tülün iki milyon ve tiftik Üçyüzbin lira raddesinde bir fazlalık göstermektedir. Bütün ihracat mallarımızda bu iki senenin Kasım ayı zarfında fazlalık olmuş değildir. Meselir balmu- mu gibi bazı tâli ehemmiyette ihraç mallarında ge- çen seneye nisbetle bir azalma varsa da bu daha zi yade kuraldık dolayısile geçen yıl bazı mahsullerin in az mıktarda olmasından elmektedir. Ve kün itibarile yukarıda belirttiğimiz veçhile geçen se- 'ne Kasım ayına nisbetle beş milyondan fanla hir faz- Tahık vardır. 5 - Manisanın Tarzanı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NE, SEN Üz sesi i / YENİ Kadıköy OPERA öüiezeilne kaplama su 2 P ünü Saat 21 de çmez Ve Yeni SES Opereti otomatiktir. SIRÇA KÖŞK Tütkiye mümessili ret 3 perde s Akıl: Biletler el gişesinde satıl- S Monere'de preciğiön maktadır. Telefon: 60821. Sene 32 — No 11192 — PFiati: her verde 10 kuruştur. CUMARTESİ 10 Aralık 1949 Sahibi: Necmeddin Sadak — Yazı işlerini fiilen Idare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası Peyk memleketler Sovyet Rusyaya ilhak edilecek Batılı diplomatlar, 8 ilâ 12 ay içinde Memur Gelir vergisi ve Memur maaşlarının gelir vergisine göre in sair şekli 1951 yılı martından İngiliz lirasının düşürülmesine rağmen Kasım ihracatı geçen yıldan 5 milyon fazla maaşları n yürürlüğe girecektir Me ri İngiliz lirasının b ilh k | k ti d di m geçen (oaylar u ınhakın O: acağı anaatindedir beğ KARMA ra A EE rinin ,iNafelj > İyE Haber Ankara 10 (Akşam) — Gelir) nın alacağı yeni durum ise şöy-!ğ ayına —— ve a yüzelli küsur bin liralık in ER na mahfilleri rem vergisi ini inin önümüzdeki ayın bi-| ledir: azla ihracat yapılmıştır. Bu meyanda iç fındık dört, rin ak en > mA im itibaren yürürlüğe gir-| Bilindiği gibi ei Br 1950 (ğ tütün il Myo e tiftik üçyüzbin lira raddesinde na mine EZ iv mı münasebetiyle; bilhassi sa | yılından “ eği bi De Eş bir MR emiri hal edilmesi hakkında dolaşai iğ Büti t mallarımızda b nenin pek kuvvetli şalaları varit gör May ye seirler Geli li mükele ehe rin yalnız tah ayı zarfında azlık olmuş değin. Meselâ: balm Ee imi maktadır. Bu arada maaşlara kk yapılacak, tahsilât 951 ri Hü gibi Basi €öH he iii yet İRİ raç ma b ve nen kile yenide n yapılacağı, gelir|lindan itibaren başlıyacaktır.İİ çen neye b valim Polk bu/erildi adimi Gb çrgisinden itibaren bir miktaı | 951 yılı devlet bütçesi 950 yılın-İl yade kuraklık dalüymsle geçen siri barı Felis MİLE abe artacak olan yeni maaşların ge-| da yapılacak tahakkukat üze- zin ei iyilarda Olmnsniii ileri ei El ME iğ a en lecek aydan itibaren yürürlüğe | rinden tanzim edilecektir. Bu|İ kün itibarile yukarıda belirti i : deği Buna mukabil “bir çok batdı imi gebepledir kl. memur rinaşları” İl ne Kasım ayına nisbetle beş lin Glie GİYİM diplomatlar Rusların 8 ilâ 12 Bu mevzu zerinde ilgililerle elim ERİ ri al m lalık vardır. ay içinde demir perde gerisir- yaptığım ti neticesinde | dan itibaren, yanl 1 deki memleketlerden Çekoslo- her iki söylentini uu, ERE den iliberen GE rize z vakya, Macaristan, Bulgaristan, olduğunu tesbit etti ir “5 ete göre 1 TP | ni bu Tena EE Memur maaşlarına. yeniden) 801 maalar halen..alınm; anl üzerine «Sovyet cummuriytine a keyfiyeti henüz Dn miktar ügörinden, çk imz :arafından ünül- 1 den itibaren (mart Sukar ilhak edilecekleri kanaatini iz- Rar etme Ktekirileir u tatbik etmek istediği prog- | Yahudilere bu demir perde ar- mi eğilir lee tekaüt ma- dan yeni sekil üzerinden ve- | iyal amaya d d | Yuzoslavya ve Tito Elie Sani başlanmış olduğu dikkat meklilik kanunu | rilecektir. bir «hal çaresi» buluncaya ka-| nazara alınmalıdır. iş verilmemekte * olduğundan, in Zeyez ue mika sam yi Yâ-| Maliye Bakanlığı Gelir ver- dar demir perdeni ufak vel Peyk rm ni yalnız çalışanlara verilmekte) Pılması bu söylentiyi çıkarmış) gisinden sonra memurların eli- 1 en zayıf memleketi olan Arna- Yı ba di iler olan gıda maddelerine ait ku- | olabilir. ein Me nin tatbi ş Tarzan kitap ve dergiye çok meraklıdır, anl rimi dâ alamamaktadınler. | KİLER maaşları- | tesbit etmiş bulunmaktadir: e vaktini bildiren Belediye topunu 5 ltb ondra mir i ve Kremlin'in pnmda gd pere enn bezi Yahudilerin iş temin edebil- ink SW oreta elemi cla gecce. öle po tepeye tırmanarak bizzat atıyor ilhak edilmiyeceği 2) gelen haberlerden anlaşıl- | meleri için iz li olan ko- IE Türkiye. tarafından öre bu kontrolü altındaki Ya- 13 biiğesz Yahudilere karşı tatbik; edü- | hudi demokrat birliğine dahil 3 ; Fr > Aylığı» Bugünkü EE 13 İs e e i $ eN ie seaeş S5 ar- Si SE zi ta ii eden ig kinden bugün daha ziyade art-| Bu birliğe dahil olanları ise İs- | »Mi“tuter mila 28 ist ep ie Kendisini nun, jandarmanın, polisin mış bulunmaktadır. . Filistine| rafi hükümeti kabul etmemek- ia ön geri milis teşkilâtını. ele Ain gitmelerine müsaade edilmeyen ! tedir. 15, 150— 10050 X12075 JMS0 aa 1425 1850 13A75 1270 126 Mae. 20' 4115 — 12310 ras 14825 15275 156.— 15725 15050 14875 TAŞ Güme 0 5 2: 10.17 öm 2 15— 25 1740 Y70 — 16850 e azeteci. y .i “>. 30 den. 189.— 3. 195. 200.25 19145 190.89 yarlıyoruz. *Ye . *n|"* 7 o Z > Ni ç Dedi. Halbuki onun şimdiye alı alaica ve oılivriye gıttı : kadar ihtiyasığı asla kabul et- > “ mediğini © biliyordum. o Aslen —mmm e ei Hindişianl, olduğunu. birle H Iki . k I l t 1 80 550— 368. 487.9: cihan harbinde İran çölünü m m erlere 20 la a a te as etti, ortao utun te cinı a t 100 750— 49014 57010 58545 59295 ew De mia 606.70 EE geçerek Türkiyeye geldikten ni ğ Fa m -< gm Wi) | 125 5— senn 66615 GTaz0 GLzn 68845 68020 wee sonra senelerce Van gölü ha- 150 1000 67.9: 5 71020 78295 valisind Eları eyva otlarla taayyüş ettiğini söyle- « . ay yen Tarzan; sakallarını daha Maçkada dedikodulu bir hâdise © (siva: uzatmıştır. Daimi hava —aa aaa ve güneş temasile esmerden siyahlaşmış halde bulu Polonya Kendi iddiasına göre işantaşı ve civarında vi ecnebi ailenin ba- geçen bir hâdise bura-| larda Ke DM. halinde çal- eli üz Maçka

Ar şından miz in liralık bir eşya başına gelenler mücevherat ve eşyayı alarak gitmiş an sert derisi, Manisa Tarzanının gençlik (Arkası sahife 2; resmi İı tacirin * sütun 7 Ticaret Odası meslek heyetlerinin toplantısı karısı 150 bin liralık tebaasından Kaploviç, kendi- sinden ola Zeng olan ma, | Aztortisman gsbetlerin tesbit için; heyet Edit ile Maçkada Gözem seçildi, çer ası ve uparamanını bir dairesinde o- : aki vi lislaa imdiye er kesiği Re Sanayi ali ve Belediye Başkanı Dr sü Kerim Gök: e an irek dileklerini ve şikâyetlerini | müteakiben GENE geçerek | * n kay civar dinlemiştir. a da belediye çalışmaları-|nın s: ii öyledir ilçelerde me dün de! Vali, Silvri ortaokulunu gözden geçirdikten sonra geç artımanım devam ederek Silivri ve Çatai- mel atma töreninde Hakimin vakik şehrimize avdet etmiş- caya He halkla temas ede- ve bu kazadaki incelemelerini tir ayi u 1 — Vie li mi Istanbul radyosu Insan'hakları 2 | ek aye Sl zi yilan Hi cabi Dinç'in oda- güreş maçlarını beyannamesi — |sinca telaş tir adam yine te- Bi t e yi e ERİDİ BERA yayınlıyacak Ü İnsan hakları beyannamesi-| lay g nin Birleşmiş Milletler tara özuliuğ "nın di İstanbul m bu gece fından kabulünün birinci yl! İrim ia meyi didda 0 ç ire Mu Peyga | rşamba ei /200 mi EE on e uta-| dönümü münasebetile bugün! n, Dan eşya, mücevherat ve param | lerin dinine mensup olanla, reçine yapacak olan mü İsaat 17 de ey Parti Vi-| dan da bir çok belir Hn a- a İ cağı IK ai or pi: elli bin lira tutarındadır yabilmek için | SASİ Ye çe y İlâyet idare heye binasında çük 'bir müracaati dah be mezeli yapıyor. Ku: gramlarır da değişiklik! “İbir toplantı ai tar, İns .sasiyetle dinleyen savcı baş- | meyen lima ve Mehmetler Girin Bu gece saat 21.10) Ankara 10 — Mali Toplantıda, insan hakları mi derhal tele < nla Emnj- |Tin cam irdikleri sık sık dan > e kadı yılın 1 mart orak Mel ce ar beyannamesini n maksat ve ga-| yet müdürlüğü ikinci şube mü-|vâ âkidir. dan nakil bul edilmesi üzerine | yesine, ne esasi a dürü Nihad'a rsiyeği bildiriyor Şimal erimek "3 mt EN verilecek, | iKi 2Ylık ek bütçe dez amak-! göre me mize Yi me e e karşısındaki ecnebiyi de ikin- | çam çok DAR ba El 28 ten moni Yaüsabakaların so, (tedi Ocak ve gubat ime ceye kadar Fleyet edildiği hak.| ci şube müdürüne gönderiyor | da ağaç ziyanı şu veya u | em anlara sine ait olan bu bütçe üzerinde|kında bir konferans verilecek- Hâdisenin tafsilâtı şudur sel Die telâfi edir iz kin' var ol ir za Maliye Bakânlığı. bir tir, İ Ticaret işleri yapan Polonya| bi mlar, tepeleri kı- evam olunacaktır. denberi calışma & nı Erenköy bahçeleri. çarşamb leri © yâpı 200 milyon lira tutae ri ak her yıl naklllerin ai ayrıca ii | edilmek rilecektir | Yeni tefrikamız pazartesi başlıyor a Düşman Dostlar | Ta ki hafta sonuna doğra” Meclise sunulacaktı Bağdat ve E Helsini ta elçileri Rat kli nkara 10 (Akşam) Eskil nkara 10 — İkinc! ağır ceza Lizbon. elçisi o Rahmi Za mahkemesi; an Büyük Macera ve Aşk Romanı | Bağdat elçiliğine, Kemal Nejat| tevkifine karşı avukatı tarafın-| i ) gi z : (VAN | Kavur da Helsinki orta a Tan iyileri ei reddetmiş-| u Yazan: 7. D. Carr. Tercüme eden: (Vâ—Nü) tir, gine tâyin edilmişlerdir. lan emt-| İstanbul Ticaret ve bugün piyasayı ie mü- lan Polonyalı a adinin e (Arkası sahife 2 sütun 5 de) | Odası mes i— heyetleri iii him meseleler görüşülmüştür tısı dün saat 10 da Oda toplantı ir: lonunda yapılı ü büziköreler Elti Noel ağaçları Bazli eğimizi masına 1 sebep oluyor. «K aksı içinde» ni | ikatte a ” MN - Üniversiteliler, âbideye çelenk koydular kiye Milli Talebe federasyonu İl ie ie Marmara ok yi bir önle ii yani Ir. zn a komiteleri aye yek ği bu toplantıda Çe itimat beyan edilmiştir. yo eden sonra bir heyet, ilaksim âblipdne giderek bir ço- k koymuştur. ve Ankaı turuna a âni su Noel katlia- iyi türlü . engellerle önle-!

Aynı gün çıkan diğer gazeteler