8 Mayıs 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

8 Mayıs 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ne İpany a hükümeti nezdinde Yapıları teşebbüsler neticesin- de, bedelleri bloke edilmek mız İspan- Ügümrüklerinden geçecektir tal Martile yumurtalarım Telefon : 2776 e ULUSAL e BIRI KES İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir — Çarşamba — 8 Mayıs 1935 İç işleri bakanımız bay Şük- rü Kaya, bu akşamki Atyon trenile şehrimize gelecektir. Bakanımız buradan ya geçecektir. Isparla- İtalya seferberlik ilân etti. (Ilânıharb) Doğu Afrikasında barp ve kan kokusu var dakikadan dakikaya bekleniyor. Habeşler, gönüllü alayları tertib eti etmeğe başladılar. Italya; müs- akbel harbın bütün vasıtalarını Habeşistanda tecrübe çepni 1 k GENERAL Dö Bono Yanın ww e Müstem- | we gi anı ema — Hangi Kal ep iyice an- by amış olan bazı Avrupa Raven- gömlek- i ll bağ: ai edil- yim weli miştir. Ana tanın diğeri pp h linde bulundurmak maksa- dile yalnız altı ay askerlik 3yapmış olan İ an er- ve 1914 esnan7erbabı ta ame- men silâh altına alınmış bu- lunmakt: eyi ir. Hali ubia ismini alacak bir fırkanın teşkiline ve si- yah g yemi ele eme vidi” etirilmi ves- sül ili. gül ie raat mutlak bir intizam ve ittirat içinde cereyan etmek- tedir. Roma 7 ( çin — — Royter ajansından: Mussolini Hlakeçietn. e, 2 1913 an nın tamame aşist mi islerden iki | del ile Eritre yerli kıtaatından iki fırkanın seferber edilmesini emret- eri ir Roma, 7 ajansı b Bay M Mussolini | Rayon, Pa- lermo, Kuneo ve Forli fa- gistlerini Me yap ve meç — Havas non; Ingiltere, a mr yaf kin — Avam iel is yi Ver- Al endla, şmasile Yadsüel bir İn İmiş olan mi ssd Ni manya (değişikli iliği ie eşlere nin a a göre 1 şah ksvvekile Fran- Ni Yrm ve edib etmiye- Sir Con m Şu karşılığı mi GL oLarn iç anla ması Ml Koralaktimıb ne gibi i '€ yerine getirileceğini | ZAR yarime e BE p z e hükümeti lokarno asında kendisine dü- altı ay hizm sonra e — —— Mühim bir sual İhgiltere, Fransaya Jardim edecek mi? kendisine düşen pacaktır, diyor ge yeke sadıkane bir anmakinivetindedir.. Eritrede Masana Kal'ası terhis edilmiş olan 1913 sı nıfın geri çağırmıştır. Saloda sınıfı seferber hale gelmi: cevab olarak ünsi çişi Harekât muntazam bir kilde cereyan edecektir. Istanbul 8 ( Hus zin — Italya - Habeşistan Venizelos Idam kararını na- sıl karşıladı Venizelos Pei 8 | Hususi İs pe ankö: rlükle it ettikten sonra, 192 Mayra vk Elen milletini: Den b daima ii Mz akat narilerie ire müt batı son derece Klin — — ———e- e d Zulusunun nı serbest göster Habeşler, Italyanların şarki Afrikadaki Mi e üzerine e üllü tip etm. baş İki meki selini har, ilân edilmesi alen da- kikaya bekleniyo: — & E Londra askeri meb verdikleri omalümat: vi tecrübe edilecektir. Be —— ——— Atatürk Bay Hitler arasında teati olunan tebrik erilmiştir. Bay Adolf Hitler erlin Alman Ulusal (o bayramı münasebetile ekselansınıza en issi tebriklerimle özel önenciniz ve âsil az genliğ beslediğim samim dilekler ri sunarım. Kamal Atatürk ml Sez geri en lal bayramı misir gön- dermiş olduğunuz (o kalbi, tebriklerden illa zatı devletlerine samimi teşek- kürlerimi sunarım. Adolf Hitler Bu akşam Bay Receb Peker bir söylev verecek Ankara 8 (A.A rultayı münasebetile parti 'enel kâtibi bay Receb Pe- önemli bir kadar gile anılacaktır. ol a yapılmış Ulus ve leri yı büyük şenlikler yapılacak v şimdiye kadar başardığı işler minnetle, ini ve say- nlerdenberi her tarafta başlıyan hazırlıklara de- unuyor. Vilâyetimizin bir çok kö Yurd ü müzün önünde hepimize pi verecek bir plâ; karşılaşmış bulunuyoruz. Ulus, ün- de bulundururken, 17 yıl Ezeli karanlık durumumu- zu Hehe ve li ki apan C.-H. Partisinin bundan yapmağa yeli olduğunu anlıyacaktır. Fiat (00) Para ya Seferberlik Ilân Ettim— fc. H. Finn Küncü kurultayı yarın Yapılan büyük ye sevinçle kabartabilir Yarın, C. Partisinin dördüncü menin Bu münasebetle ülkemizin her tarafında vilâyetlerden başlıyarak en işler göğüsle- büyük kurultayı küçük köyi ere ve dev işleri, V: bu plânçoyu gözü öni büyük ve a verici iş- nra da neler Altay, Gö: Istanbul mekanin > > üzerine lik maçlar hafta geri bırakıldığı ceği Futbol he: elekinin üç gündenberi | İstanbulla, konuşma aalesef müsbet bir netice vermediğinden ve İstanbul mubtelitin eğe lerinde İL gelmesin: kân o arına tekrar kararlaştırılmıştır. |Şampiyo- nanın en > karşı- laşması olan Altay - K.S. maçı için İnnbdan iste- nen hakem radan hai eti V lağiya yetişmiş olacaktır. ey'etinin dünkü Futbol he; toptantısında bu a pro- gramı şöyle tesbit edilmiş- ncak alanı: Saat 9da B. takımları Lik maçlarına devam edilecek Altaymı, K.S.K. mı kazanacak ?. Cuma günü yapılacak maçın şampi- yonluk üzerindeki rolü mühimdir Hakem Geliyor ötepeyi bu takımla ai şti Altınordu - spor, ha- kem İsmail Gani 11 de A. takımları Göztepe - Şark spor hokem Mustafa Altın- ordu, 13 de A, takımları Altınordu - Buca Ohakem Esad K.S.K., 15 de A. ta- kımları — İzmirspor - Türk — Bi adü sahifide— , | Bay Şükrü Kaya Bu akşam şehrimize geliyor eo bay şamki Af- teftiş seyahatı yapmak üzere bugünkü öğle trenile Ispar- taya gitmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: