8 Mayıs 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

 | Müdür: mıı Yın işleri: 24319. € vi 24310 Telefon | taaı atban 1 ISTANBUL 1935 BUGUN Haa Bır Mürteci İfade Verirken Oldu' '*3“' IRTİCA HADİSESİ C. H. PARTiSİ BÜYÜK KURULTAYK üyük Kurultay Yarın Ata- Bursada İspartada Yeni Tevkifler B Yanıldı. 20 Müvkui Var!l türk'ün Sövlevi ile Açılıyor
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'ÇARŞAMBA _î!yııı 5 Kuruş ' BUGÜN ll İncide * Peyami — Safanın fikrası — &a Şehir haberleri. İlzcüde: Aakara muhabirlebimizin ter lefonarı — Ahmet Şükrü Ba> merin Baerlin mektubu — Fe'eğin fık ast Yüncüde : Aziz Hüdayi Akdemirin “Biz- de Casusluk,, adi eseri — Sinclağ ç İEMSİ kendimize çatıyoraa, 3 Bon haberler. Sancıda ; Hitler'in “Kavgam,, adlı kita . b tercimesi —Sarı Bal- Böizçide * Spor. incide : Ekonzmi — Sağlık öğüter! — Şehirde düşündüren - bir gezinti. MN zamedein Nazifin “Fatih İs- tanbulu nasıl aldı?., tefrikası — BSevişenler, evlenenler — Ti inclde.: Briç dersleri — Çok-geren W incide Cemhüriyet Halk Partisi düncüde » Kadın, ev, moda — Yarmın Müncüde : Kızıl Çember. incide : (Ankara Husust Mu- abirim.z Yazıyor:| -Cümhuriyet Halk — Partisi Türk köylüsünü — toprak sahibi tedir. eç bile kaldık. Fa- itan O.manlı İmpa- n sıca bi- b'tin Töüncüde : €tmeği vazifeleri arasında göre- Mutay kürsüsünde, gazete sü- ;ıa,ı(h memleketin hususiyet ve ha edileceği kanaatini vermek- ci; diğer taraftan &-hip- başlıca — ihtişalsrmı erin medeni- sa tatbk zarure- tatfiye edilecek, hem de yurd- iş h Tek bu işe yeni pmgrammdz yer Yük derdin bir dava olarak ele ir memleketm'ş gibi düne geti mek için sa fedi- a yol aldıkça top bir. m-m'eketiz. ’ 'n şümu'lü in- . Verecektir. Zaman zaman ka- tunlarında işaret olunan bu bü- Alıımış bulunması; en kısa za- t yaç'arı güzönünde tut larak Makla tütenmez beldlarin dar ihmalin kurbağı olan bu me ger rejmin d-ğı iminda yaptı'ları Bunu yanmakla hum geçmiş tırılmış ve onlara d terakki amacma doğru yol açıl- Miş olacaktır. Yurdumuzun bast mınt>ka" Tında bugün du: 'hn_ıırak darlığı ne nülust Sından, ne toprak azlı”mcdan, hc de ziraate y: Zih nadir oluşundardır. Zira İ('l — Yurdun yüzü 762. “Ometre murabbar ve nüfusu- 'af_’- da bu sene yapılrcak nü'ns i> Yüt ile sabit olacağı veçhile Yonu gecmiş bulunuyor. umuzu toplu bir rakam Cİ- di m'lyon kabul kilometre mü- nüfus tesadüf et- bama 2 iektedir. Bu da gösteriyor ki _,“metre murabbarna düşen d Miktarı çok azdır. Ve ver- n © vi k,;fı — Yurdumtuzun tabii teşek Çif €t icabı bütün topraklırı b;—:çl"ğ' elverişli olmamakla aber, mevcut nüfusa göre_bc’ ak vardır. Fakat işe, ekime da .'.y"l yerler “toprakta hudü- hun'"“_" " yüzünden şunun bu- târi elinde faydasız ve çorak lalar halinde merezlik “Zünden adeta kabuk t tuYOr- hk':p“flznrluk tarih'n'n kazan- kay *Yfalarına karışan — 2raf! Etibar tnun “Toprakta huc_lvdîl Ve '“'I'ıhükmünün yurdun imar Tol gezüründa oynadığı menff devam edip gidiyor. Toprak (Arkası 8 incide) Mac. &. $: löğleyin Ispartaya varıyorlar- Burdurda da tevkit edilenler v? ISTANBUL IRTIİCA HADİSESİ Bursada, İspartada Yeni Tevkifler Yapıldı, 30 Mevkuf Var! Bir Binbaşı Mütekaidi Suçlu, İfadesi Alınırken Birdenbire Düştü Öldü, Saidi Kürdi Ne diyor ? İç Bakanı jandarma genel kumandanı ile birlikte bugün SAYI (€ BUGÜN | 16 | SAYFA Tolefor;:— İdare ve matbaa : 24110 — <19 Onbrnc YiL Sahıb ve Başmuharrirı: MAHMUD SO YDAN üdür: 2318 Yazı işleri: 24310. C. H. PARTiISİ BÜYÜK KURULTAYK ç B F M | DA Büyük Kurultay Yarın Ata- türk'ün Söylevi ile Açılıyor ( Ankara Husust Muhabiri Cümhuriyet Halk Partisinin büyük meye göre, ruznamesi hazırlanmıştır. lantısında iki başkan vekili, miz Bildiriyor | Ankara, 7 kurultayının, ııîıı_mnı— Kurultayın birinci top« dört kâtib ve on beşer üyeli prog- rem, nizamhame, hesab ve 25 üyeli lâyiha encümenleri seçi apılacaktır. Başkan vekilliklerine Kamutay başkanı Abdülhalik Renda ile Erzincan saylavı Saffet Arıkanın - seçi meldir. lmeleri kuvvetle muhte« Ayni gün, Partinin Genel Başkanı Atatürk bir söylev yuccok— tir. Atatürkün söylevinin dinlenmesi için şehrin muhtelif yerle- rine oparlörler konmuştur. Kongre Perşembe günü saat üçte Parti Başkanı tarafından açılacaktır. Atatürkün nutkunun bir saat kadar süreceği, atıl- mış ve atılacak adımların anlatılacağı anlaşılıyor. Birinci gün dileklerle program, nizamname projeleri ve he- sab hülâsaları hakkında genel kâtiplikten yazılan tezkereler 0- kunduktan sonra encümenlere gönderilecektir. Encümenlerin faaliyetine meydan vermek için kongre genel heyeti pazar veya pazartesi günü toplanacaktır. Encümenlerce incelenip genel sunulan işler de görüşülecektir. S idare heyeti seçimi yapılacak ve Pa 'a konuşma ve onayına antıda da yeni umumi e verilen yeni yol hak- € ürseRmtan eayes 5 daha pek çok nüfusa ihtiya- | ardır. İrtica hazırlıyan şebeke « başılarının sorguları henüz rilmemiştir. -İspartadan sonra Bursa Adliyesinin de başladığı tahkikat devam ediyor. İsparta tekaidi binden ölmüştür. İçişler Bakanımız Şükrü Ka« va da dün Ankaradan İsparta- ya hareket etmiştir. Bugün öğ- dığımız telgrafları sıra ile neş- yoruz. Ankaradaki - hususi abirimiz şu haberi veriyor nkara, 7 — İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, bugün öğle trenile yamında umum jandarma kuma: 'danı General Kâzım olduğu hal- de İspartaya ve Cemub vilâyet- lerine gitmiştir. Cumartesi gü - ü b 'a dönmüş olacaktır.,, aü bDurayi MECDI Son dek'kada İsparta muhabirimiz bildıriyor Isparta, 7 (Hususi muhabiri- miz gece yarısı bildiriyor) — Şüphe üzerine -uzun zamandan beri zabıtaca göz altında bulun. durulan Be-diüzzımarg ve arka - daşları Nisanın yirmi dokuzun- | danberi mevkutturlar. Bu adam- latın evlerinde arama yapılmış, şüphe altında bulundukları su- a ait tahkikata medar olacak evrak ve vesikalar elde edilmiş- tir. Şimdiye kadar tevkit edilen- ler otuzu buldu. Bugün de ayrı- ca 3 kişi tevkit edildi. Mevkut- Jarın birkaçı memur, diğerleri a cahil halktır. Antalya mültüsü Kil Ahmed tevkit edilenler ara sındadır. DünBürdurdan buraya guin'.'erı mütekaid binbaşı Asım bugün ifadesi alımırken birden bire ölmüştür. Mevkuflar ilade- lerinde, dini bir vazile telâkki ettikleri kuran tefsirinden istifa de maksadiyle Bediüzzaman Sa- idi Kürdi ile görüştüklerini, mu habere ettiklerini, Türk inkılâ-, | da dün de.yeni tevkifler yapıl - | | mış, ifade veren bir binbaşı mü- - | leyin İspartada olacaktır. Bu | hususta muhabirterimizden al - | yar Si ha Yü .."X,/"*.. : :—-.—ş,iğ»;—*._-. F 4 CC| Jandarma genel komutan general Kâzıim braleyhine müteveccih fena bi: niyetleri olmadığını söyliyerek inkâr vadisine gitmişlerse de bu, kendilerini şüpheli vaziyet ten kurtarmaya kâli gelmemiş - tir. Bediüzzaman iladesinde, di- ni ve ilmi meseleler için kendi- siyle görüşmek isteyenlere bir çok delarıza göstermediğini, tahkikat neticesinde hiç bir su- çu meydana çıkmıyacağını söy - lemiştir. Bediüzzaman sotgu hâ- kiminin huzuruna ağır ağır gir- miştir. Fizyonamisi kurnaz ve hilekâr bir adam tesiri bırakı - yordu. Bediüzzaman matruş, 65 yaşlarında zaif olmasına rağ - men hâlâ dinç, başında halezo- ni şekilde sarılmış bir sarık ve sarığın altında ve omuzlarına ka dar poşu denilen ipekli bir örtü bulunduruyordu. FU Tahkikat devam ediyor. Cüm huriyet Müddeiumumisi geceya rılarına kadar uğraşmıştır. İçiş- ler Bakıı_nı yarın öğleyin bura - dadır. Size yarın yeni malümat verebileceğim. — Hamdi Üstel Bursada 7kişi daha tevk f edildi Diğer taraftan Bursada yeni- den 7 kişi tevkif edilmiştir. Tah kikat inkişaf ettikçe irtica şebe- (Arkası 3 üncüde) kında Genel Başkan bir söylev İspar” - Belediye parkı ve Atatürk heykeli KUNMEADAN AÇTIM, KAPADIM Gece, odamda, biraz kafamı din- lendireyim diye,radyonun içini araştırmağa başladım. Mısırı açtım: Pencerenin altında Bir kör Arab dileniyor sanarak hemen "aşağı kapıyaF! dedim, kapadım. Berlini çevirdim. Mahud “Gö- bels” in sesi, bağıra bağıra hançe- yırtılmış bir biçarenin feryadı geldi, kapadım. Moskovayı açtım: - Kolhozdan, Savhozdan geçilmiyor! Kapadım. Romayı açtım: Müussolinileşmiş bir hadın sesi Habeşlerin yamyam- lığından dem vuruyor, kapadım. Bükreşi açtımı Güzel bir tango, bir Romen tangosu... Derken geve- | zelik başladı, hapadım. Paşteyi açtım. Renk renk etekle- vi havada uçan enfes bir Macar Çingene çalgısı kabarenin birini hırıp geçiriyor. Fakat burada da çok gecmeden Venedik honferan- sında Macar tezinin müdafoası ve “Aman silâhlanalım!” davası baş- ladi, kapadım. Londrayı açtım: Başka âlem, başka ses, başka çalgı... Belli ki denizlerin çok ötesinden ve bize yabancı ellerden geliyor. Pek an- layamadım, kapadım. Nihayet, İstanbulu açayım de- dim. Açtım ve... derhal kapadım, Ali Nzci KARACAN brakide eeeti şnitsnnnme | bire vahimleştiğini gösteren tel yapacak veya kongre kapandık- tan sonra bir beyanname çıkaracaktır. HARB Mİ? IHABEŞİSTANIN SEFERBER- LiGİ ÜZERİNE (Dün gece yarısı Romadan aldığımız ve Habeşistanla İtal- ya arasındaki vaziyetin birden- grafı aşağıya yazıyoruz:) - Roma, 7 (A.A.) — Hangi fab- rikalar olduğu iyice anlaşılmış olan bazı Avrupa fabrikalarının Adisababaya çok mikdarda si - lâh sevkiyatında bulunmaları, Habeş hükümetinin seferberlik tetbirleri ittihaz etmesi ve Ha - beş İmparatorluğunun son za- manlarda söylemiş olduğu nu- tuk İtalyanım şarki Aürikadaki YARINKİ ——— SAYIMIZDA SALİMIZODA YAHYA KEMAL in yeni bir Şiiri müstemlekelerinin emniyetini zıman altına - almak için bazı ihtiyati tedbirler ittihazını za - rurt kılmıştır. Bu sebepten dolayı Duçe Sa- baudia de Cagliali fırkasiyle si- yah gömleklilerin iki fırkasının seferber edilmesini emretmiştir. İTALYADA BiR ÇOK SINIFLARI ÇAG.RDI Habeşistan imparatorile imparatoriçesi ve Prensler Tarını da harb halinde bulundur. mak maksadiyle yalnız altı ay askerlik yapmış olan 1912 es - nan erbabı da silâh altıng çağıs rılmıştır. Bu tedbir dolayısiyle 1913 esnan erba, yle 1911 de 1914 esnan erbabı tamamen si « lTâh altına alınmış bulunmakta « dır. Eritre'de ali komiser ikinci (Arkası 3 üncüde) | VA nketimiz Yarın Başlıyor ea ee LAŞ ETİ YAPAN NI- EDDİN NAZIF'. ANK ZAM IN BU ANKET HAK. Prlarmo, Güenn, Ravenna ve Porli siyah gömlekli taburları seferber edilmiştir. Ana vatanın diğer cüz'ü tam- KINDAKİ YAZISINI ÇSAYFAMIZDA OKUYUNUZ 1 1

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler