9 Mayıs 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

9 Mayıs 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-— - MAYIS PERŞEMBE Sayısı 6 Kuruş BUGÜN ? izcide ; P sı — Orr şe- Tünüde tÜcüde 5 incide Sacda :H Tincide : 5 H incide * Ekonomi — Sağlık Vütada $ Nasıl yaşadılar, nası w dler, Kncuda * Etem İsret Benicenin ” 9 ma> t yış" adlı makalesi 1 incide : Dün meydik, bugün va olduk? İ2 incide » Fatih İstanbalu natıl aldı? — Sovişenler, evlenenler — Hi- İ kâye Üncüde : Hergün birar daha gençlese- lim. İt öncüde : Kızıl Çember — Radyo. incide : İstanbulda toplunun kadın kongresnin netceleri, 16 mncıda * Paragüt. M incide 1 Atinıda gördüklerim. M tucide * lg'ler, YENİ - ESKİ . SUNCUDA GENÇLER! BÜTÜN YURD ıISTANB BUGÜN TARIHE GEÇE UL Teleton | SAYI 17 520 Onornec YIL San:b ve Basmuharrır HARHMUD SOYDAR Müdür; 24318 — Vazı CEK BiR GÜN YAŞIYOR TÜRKİYE ATATÜRKÜN BÜYÜK AÇIŞ SÖYLEVİNİŞBEKLİYOR ! I'Yurdun Her Köşesinden Yağan Telgraflar Vilâyetlerin, Şejfirlerin Ta Köylere Varıncaya Kadar Donandığını , Ulusun Heyefanını Bildiyiyor Cumuriyet Halk Partisi bu- gün Ankarada dördüncü büyük | kurultayını topluyor. Türk ulu- | suna | başlıyarak kurtuluşunu, Cumur- Hukuk” dan “Müdalaai luğu veren parti geçen kurul- taylarında yurdun devrimi ve kalkırar içir, ne kadar yüksek ve yerinde kararlar aldıysa bu bü- yük kurultayında da yeni bir ileriliğin atılışını yapıyor. — | Genişleyen; daha iyiyi, daha olgunu ve daha ileriyi getiren bir programla ulusun karşısına çıkıyor. BU PRÖOGRAM PÖLİTİ- ' Cesaretimizi Takviye Ve İdame Eden Sizsiniz. Siz, Almakta Olduğunuz Ter- biye Ve İrfan İle İnsanlık Meziyetinin, Vatan Muhabbetinin, 'Fikir Hürriyeti- nin En Krymetli Timsali Olacaksınız, ha _.'_'Jl'*_E.LY_ı 1 M&!& y Cumhuriyeti Biz Tesis Ettik, Onu İlâ Ve İda- me Edecek Sizsiniz. K. ATATÜRK KA" BAKIMINDAN OLDU- GU KADAR ÜLKEMİZİN KÜLTÜR, TERBİYE, EKÖ- NOMİ, KORUNMA, Fli- NANS, BAYINDIRLIK YOÖN. LERİNDEN DE BİRÇOK | | YENİLİKLERİ İÇİNE ALI- YOR. Bu yüzden bugünkü Kurulta- yın anlamı" ve değeri çok bü- yüktür. Cumuriyet Halk Partisi Eğf zurum ve Sivastaki ilk toplağtı- tün Türk hallginın verim ve ira- desini toplağlin partidir. BUNDARN ÖTURUDÜR KI, BU SEFER BÜYÜK KURUL- TAYAĞETİRDİĞİ PROGRA MI D ÖNÜMÜZDEKIİI DORĞT YIL İÇİNDE BAŞA- RALAĞGINA — EMNİYETLE EfİKIYORUZ. 'TAN Bütün memlekettg; Bugün bütün Türk yi dör- larından beri her dediğiniğferi- | düncü kurultayin topfantısını ne getiren ve Büyük Sdğnizin itadesile kendi varlığtığğa bü- ' vam biliyor ve ; in bir bay- - yapmaya ve 9 Mayısı kendi* 'or. Yyftlun her köşe vt graflar vilâyet ffin & ide bulunduğu- açış nütkunu i bildiriyor. yı Perti Başkapgf've fi ürk milletinin büyük bafi Ata- türk saat on beşte açgfaklar ve Türk ulüsu için yetgebir atılışın amaçlarmnı çizecek#söylevlerini vereceklerdir. Ankara, İstanbul ve radyosu olan bütün şehirler bu söylevi bugün dinleyebileceklerdir. Ankarada Ankara hususi muhabir CÜMHURİYETÇİYiİZ " VA R Ce A d HALKÇIYI DEVLETÇİ VA AM | dün geceki gfEfonunda bilhas- sa Ankaraffki heyecanı bize şöyle ngflediyor: Ankara, 8 #farti kurultayı münasebeti- #€ Aukara şimdiye kadar az gö- rülmüş bir kalabalık içindedir. Sokaklar Parti Kurultayı mu- rahhaslar. ve kurultayı görmek, Atatürkün nutkunu dinlemek ve şenliklere iştirak ötmek Üzes re civardan gelen Halk ile dol« muştur. Ötellerde hiç yer kal - mamıştır. Yarın sabah son parti murahhasları da gelecektir. Şehir dündenberi donanıyor, | Daha. bugünden Fırka, hükü- nakGaireleri, bütün müessesat, #ler Türk bayraklarile donan- fiş bulunmaktadır. Elektrik vtenviratı da yapılmaktadır. Pare ti merkezi gayct güzel süslen- miştir. Nutkun ve Kurultay ko- nuşmalarının dinlenmesi jçin her tarafa oparlörler konmuş. tur. Ana caddelerin heriki tarafı- na büyük harflerle#fyazılmış ve cizeler asılmıştış/ En doğru bir görüşle dengjfbilir ki, Ankara bugün en gfyük bayram günle. rinden ffini yaşıyor. Kyfültay üyeleri 500 ü geçti- ğğelcin dinleyicilere yalnız 150 #er ayrılabilmiştir. Konuşmalar da bulunmak isteyenler çok ol- duğu halde bu arzularını yetine f;tırmeğe imkân bulunamamış- Kurultayın açılışı k .Yaı_-u.ı üçte Kurultay açılmca iki reis vekili, dört kâtib, Üüç en. cümen seçilecek, bundan sonra Parti Başkanı Atatürk söylevini verecektir. Murahhaslar bugün Kamutayda kongre hâtırası o « larak yeni çıkarılan sigaraları Fırka rozetlerini, Fırka prog - ram ve nizamnamelerini almış- lardır. Kamutayın önündeki ta. kın yapılması bitmiştir. . Salon tamamen Türk ve fırka bayrak- larile süslenmistir.., İstanbu'da tün yurd ve Ankara heve. (Arkası 3 üncüde)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler