7 Mayıs 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MA eee Sayısı 5 Kuruş BUGÜN İiselde : Peyami Bafanm. fıkrası — Orban Selimin öztürkçe tıkra” ği 8 — Şehir haberleri, üncülde ; Ankara muhabirlerimizin te elionları — Galip Atıçin korniği — Feleğin fikrası #üncüde : Aziz Hüdayi Akdemirin “Biz de Casusluk,, adi eseri Kendi kendimize çatıyoruz. $ incide ; Siyanal icmal — Balkan ma habirlerimizin telefonları v6 Sia şe Dal ii itlerin “Kavgam,. & Ni benm tercümesi, —Sarı Ba— 8 nemde ; , — Dünya 19 oocuda : Güzel san'atlar untuda : Nizameddin Nazifin “Fatih İs- , tanbulu nasl aldı? tefrikası İ — Sevişenler, evlenenler — Hikâye. M İnelde ; Briç dersleri — Bir saltanatın — Krala u « 14 üneüde : Kizil Çember. 5 incide ; Paydalı bilgiler. Gazetecilerle Hitler Başbaşa IBerline giden arka- daşımız yazıyor) Berlin, 2 , Almanyada tetkik seyaha- tinde bulunan Türk gazetecile- PERŞEMBE GÜNÜ 2 Şe ISTANBUL rtica Şebekesinde Yeni Suçlular irtica Şebekesi ile Alâkadar Olarak, Bursada da 10 Kişi Sorguya Çekildi/Parti Programı Esasları İç İşler Bakanı Şükrü Kaya İspartaya Cenub Vilâyet! ISPARTA MÜDDEİUMUMİSININ BEYANATI | İşlerle İdare Meclisi azalıkları ine Gidiyor Suçluların gizli faaliyet ve muhaberelerine sahne olan şehirlerden: Milâs, Antalya, Isparta, Bursadan birer görünüş O SAYFA TARI yy AŞ YAŞ SAYI: 15 - 331€ Onbirncı YIL Sahib ve Başmuherrirı | MAHMUD SOYDAN | Müdür: 24318. Yazı Işleri: 24319. Telefon | İdare ve matbaa ; 24310 C.H.P. PROGRAMI Ve Hakkında Yeni Malümat Saylavların Yapabilecekleri İnzibat Altına Alınıyor C. H. Partisi programına ilâve edilecek yeni ve mühim €sas- ları dünkü sayımızda okuyucularımıza bildirmiştik. Ö esaslar et- rafında dün salâhiyettar bir kaynaktan tafsilât aldık. Bugün üçüncü sayfamızda bu tafsilâtı okuyacaksınız. Parti programma konacak yeni ve mühim esasları t-arüiz et- tirmek için onlardan bazılarını burada hülâsa ediyoru 1 — Partiye esas olan bütün prensipler Kamâlizm yoludur. : 2— Saylav seçimi iki dereceli olarak kalacaktır Ancak birinci seçmenlerin intihabı serbest olacaktır, 3 — Parti saylavları sermayesi devlete ait müesseselerde, şir- ketlerde, imtiyazlı şirketlerde, inhisar idarelerinde meclisi idare üyesi olamıyacaklardır. 4 — Şirketlerde idare meclisi azalığı umumi kaidelere tâbidir. 5 — Urnumi, hususi, mülhak bütçelerle menfaati devlete ait müesseseler bütçelerinden para ödemeyi tazammun edecek bir ticaret işini Parti saylavları yapamıyacaklardır. #i dün beklenmedik bir iltifata Mazhar didular. Alman Cumur- #tisi ve Başvekili Adolf Hitler, €cnebi gazetecilerle görüşme- mek hakkındaki teamülden ay- tılarak bizi kabul etmiştir, Hit- ler'in kabulü program haricinde olduğundan, hiç beklenmiyor- du. Almanya Matbuat Comsiy az at“. Limekamdı in Bela edeceğin p Alman Başvekâlet binası, Dış akanlığının da bulundu- Wilhemstresse'dedir. Mat- at Cemiyetinin bizi misafir ettiği Adlon otelinden Wil helmstresse sokağındaki Başve- kâlet dairesine birkaç dakikalık yoldur. Taksi ile, üç yıl evvel yapılan binanm büyük kapısı önüne geldiğimiz zaman, bazı memur- rm orada bizi beklemekte ol- klarını gördük, Hitler'in dai- Tesi bu binanın ikinci katında- ir. Palto ve şapkalarımızı bi- rinci katta bıraktıktan sonra Memurların refakatinde ikinci ta çıktık.Burada bizi,bekleme Salonlarmdan birinin içine da - b ettiler. Orta yerde yuvarlak ir masa etrafında geniş rahat oltuklar ve camekânlar içinde Porselen tezyinat eşyası bulu - ban bu odada on dakika kadar bekledikten sonra kapı açıldı ve ilat memuru bizi genişçe, fa t loş bir koridordan geniş bir gpu önüne kadar götürdü. API açılınca kendimizi futbol paaydanı kadar geniş bir salon Şinde bulduk. Bu salonun en u- ak köşesinde sarı üniformalı . £ zat ile küçük boylu ikinci bir bik Ve ikisinin arasında bulunan 29 adam âdeta zorlukla görü - ; sağ rdu. Kapıdan içeri girince e sağ tarafında banka gü te meclislerinin odalarında iç ülen uzun masa ile sandalye- bi” $ol tarafında da yuvarlak ra, AM vardı. Yuvarlak masa- Sir John Simon'un Alman li- Belgi, görüşmek üzere Berline Si zaman etrafında toplanı- düğgesa olduğunu evvelce gör- ai ,Tesimlerden (tanıdım. ez bir halı üzerinde yürü- e ve karşıdaki üç zata doğ- fe ş Srlemeğe başladık. Bu 2 bi, âna çok uzun geldi. San 2 Yürüdükçe k arşıdakiüç bi, ,2 bizden uzaklaşıyor ve hiç Maya dan kendilerine yaklaşa - âcaktık. Fakat uzakta bize tu ilerlemeğe başlayan üni - İ TArkası 5 ineidel N A. Şükrü ESMER İsparta adliyesi, irtiza müte- şebbisleri hakkındaki tahkikata büyük önem ve hassasiyetle de- vam ediyor. Ankara muhabiri- miz gece geç vakit şuhaberi SAZ GELER ANKETIMIZ verdi: miz bildiriyor) — İçişler Baka- mırr Bagli. İpi Va Cö- nuh vilâvetlerimi; birlerimizden dün aldığımız tel graflarda da ile Milâs ve l bereye giriştikleri anlaşılan on üç kişinin leri e sorgularına başlandıkla- nı bildirilmektedir. Ayni hâdise dolayısile Bursada da bazı tev- kifler yapılmıştır. Bursa muha- birimiz bunun için şu haberi ve- riyor: dise ile alâkadar oldukları zan- nedilen bazı kimseler hakkında burada da tahkikata başlandı. Şimdiye kadar sorguya çekilen- aa ——— YINA SABLNA olunmadan Ankara, 6 (Hususi muhabiri- ATLATMAK bir seyahate alardan toplayıp getirdiği başha gazeteleri atlattığını görürse, zamandır ki, kendi ış sa vabilir. Şarabın iyisini nasıl herkes bir ta- dımda anlayamazsa, bu da öyle bir memnumniyettir ki, ancak gazeteği olan tadabilir. , çalışmasının, uykusuzluğunun maddi yor. nlendirir, neşesi iştihası açılır, şakır şa- 'ge başlıyarak âdeta bülbül ve Atlayan gazete, ise, ak- sine, bir taraftan nejesi kaçar, nut- kü tatulur, öbür taraftan hem ne yapacağını şaşırır, hem de iştihası kesilir. isparta valisi Fevzi Dalda Saidi Kürdi Antalyadan muha- spartaya getirildik- latmak, zelzele Uç ayda, altı ay» da, senede bir, yani fasılalı atlat- malar. Bir de arka arkaya, yani gün aşırı atlatmalar. “Bursa, 48 İspartadaki hâ- ren yüzüne doğru patlatışlar. patlatan, patlatabilen i çin ciddi tadına doyum olmaz şeydir! Atlat- mak bu kadar zevkli olduğuna gö- re, artık atlamanın fecaatini, ayrı ca tarife hacet kalmadan, herkes asavvur edebilir. Atlatmunın bu kadar can verici e can alıcı olması şundan ötürü- tür ki, dihkate değer haberi atla- yan gazete, artık ağziyle huş tutsa, wi kalmamış, olanı biteni hal- a bildü vazifesini telâkki Çünkü g Bİ mek, çocuk, sinema, kadın, moda ve daha diğer hava ve civalardan evvel mz r demektir ve atlayan için asıl fenalık, işin kötülüğü ora- yep iler pemleker denilen bu uç- duz al stadyomda yarışı sey- * reden sayın halk ta bunu bilir. Bilir TArkası 5 incide) PERŞENBE PEN SAYIMIZDA Me YAHYA KEMAL In yeni bir Şiiri SKi-YENİ' İlk anketimiz için hem inkı - ölmez ruhunu daha iyi belir- de iki ayrı zihniyetin özünü” iyi gösterecek bir mevzu seçtik: eski - yeni! Anketin esası şudur: Eskiler ve yeniler arasından ayırdığı - mız en canlı tipleri “Tan” sahi- felerinde karşı karşıya konuştu- racağız. Bakınız nasıl * Bir ana ile bir kızı, bir baba ile bir oğlu, bir büyük kardeşle bir küçük kardeşi, bir arabacile bir şoförü, bir alaturka musiki | tarâftarile bir alafrangacıyı ilh.. Münakaşa ettirerek resimleri ve söylediklerile beraber okuyucu- İarımıza takdim edeceğiz. Bu anket hayali değildir. Tip İer inkılâbımızın ikiye böldüğü eski ve yeni devrin en karakte- ristik insanları arasından seçil - miştir . Perşembe günkü sayımızda başlayacak olan bu anketi de - ğerli yazıcı Nizamettin Nazif yapacaktır. Bu anket hakkmda Nizamet- tin Nazifin yaracağı tafsilâtr yarınki sayımızda bulacaksınız. aaa ki, çocuk, sinema, kadın, moda, işin salata tarafı, çerezidir ve koca say- faların birdenbire bakkal kâade hı- ratına düşmemesi için, hele mühim haberleri, asla atlatmamak gerek- tir. Böyle olunca, gazetecilik rehabe- ti, haberleri çıktıkları yerden her- hesten önce alıp okuyucuya ulaş- tırmak için yapılan faydalı ve gü- zel, meraklı ve asil bir yariş de. mektir. Yalnız, dediğim gibi, bu yarı atlamak ve atlatmak, atlatan için çok tatlı, çok zevkli, çok sğlenceli, fakat atlayan için, iz sorun, ne ben söyliyeyim, cidden berbad şey. ir! Yalniz şunu da itiraf etmeli ki, atlamanın bütün fenalıkları yanın. da bir tek, fakat çok büyük iyiliği de yok değildir. Gazeteci atladıkça zayıflar, zayıfladıkça atlar, ve böy- lece, atlaya zayıflaya, zayıflaya at- laya âdeta atlet olur ve atlet olun- ca da, günün birinde... kurtulur? Ali Naci KARACAN de Yevtiç listesi ezici bir ekseri yet kazanmıştır. Yevtiç hükü - meti taraftarlarının saylav se « 6 — Parti mebüsu avukatlar, devlet müesseseleri, hususi ida- relerle belediyeler, hayır cemiyetleri ve sermayesinin bütünü ve ya bir parçası devlete ait müesseseler aleyhine dava alamazlar. 7 — Üniversitelerin sayısı arttırılacaktır. &— Radyo milletin kültür ve politika terbiyesi için en değerli bir vasıta haline sokulacaktır. 9 — Sinemanın millete yarar olması iş edinilecektir. 10 — Hak ve vazife bakımından kadın ve erkek arasında hiç ayrılık gözetilmiyecektir, YUGOSLAVYA SEÇİMİ Yevtiç Listesi Ezici Bir Ekseriyet Kazandı a kaim Belgrad'da meclis binası giminde 360 yerden 300 ünü te- min edecek gibi görünmektedir. Muhalefet liderleri kendi list lerinin bu şekilde bir mağlübi - yete uğrayacağmı hiç tahmin etmeyorlardı. Yevtiç'in kazan - mas; bütün. Yugoslavyada bü - yük bir sevinç uyandırmış her şehirde büyük alaylar tertip edi lerek hükümet listesi alkışlan » mıştır. m Bu hususta ajansların verdiği tafsilât son haberler kısmımız - dadır. Yunan hey'eti Bükreşe gidiyor Atina, 6 (Hususi muhabiri - miz bildiriyor) — Bükreşte top- lanacak Balkan konseyine işti - rak edecek olan Yunan heyeti Yugoslavya heyetile birlesmek üzere yarın buradan Belgrad gidecektir. YEVTİÇ Yugoslavyada yapılan seçim.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler