6 Mayıs 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

, A L zi aai Sayısı 5 Kuruş ISTANBUL Müdür: 24318 Yazı işleri: 24 Taletön (AT aS ASN BUGÜN T incidü : Peyami Salanm fıkrası — Orhan Selimin öztürkçe fikra- # — Şehir haberleri. 3 Ankara muhabirlerimizin te- letonları — Agnoglu Abme- din yazısı — Feleğin fıkrası 1 Aziz Hüdayi Akdemirin "Biz- de Casusluk,, adir - eseri — Kendi kendimize çatıyoruz. 1 Siyasal icmal — Balkan mu- habirlerimizin mektapları - ve ajanslarım son haberleri. * Hitler'in H Bd kita- avgam,, adlı kita- IRTİCA: ŞEBEKESİ Antalyada Dört Kişi Yakala- narak ispartaya Gönderildi BU e A LARİ G a a WERA SÜ SR A e ANKARADA TÜRK KUŞU . 2 ea ea A MA 2 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MAYIS PAZARTESİ1 | I 1935 MA . Snyısı 5 Kuruş BUGÜN Tincldk » Peyami Salanın fıkrası — Orhan Selimin öztürkçe fikra- # — Şehir İdncüde : Ankara letonları — Agnoçu Abme- din yaztsı — leğin #üncüde : Aziz Hüdayi Akdemirin “Biz- de Casusluk,, adir eseri — B b Kendi kendi çatıyoruz. “ncide : Siyasal icmal — Balkan mu- habirlerimizin mektapları ve ğanslarım son habecleri. $ mevda : İitlerin “Kavgam,, adlı kita- binin tercümesi —Sarı Bal> Dünya sıyasası. 7 iacide : “Türk kaşu” kuralarının açı- « Taştan ait resimler $ incide * Ekonomi aa dcuda : İzmir sayfası Ü uncuda : Nizameddin Nazifin “Fatih İs tanbala nastl aldı?.. teirikası — BSevişenler. evlenenler — M iacide : Briç dersleri — Büyük bi İdişa, — Ertistin sevda maceraları dagücide : Özdil — Sağklık öğütleri 14 ööcüde : Kadın, ev, moda. İ$ Üscilde : Kızıl Çember, $ incide : Payrlalı bilgiler. KARAGÖZ —HD Halk, asırlarca, divan dili ve E'l!lımm kafasile eğlenip dur- Karagözü gülünç sanmayı- fiz: Ö, halkın sağduyusudür. — Karagöz, Haciyvad da, b'ıî' li ve osmanlıcaya gülk- — Ben, berideniz, ben hâki- Payiniz.. Maleri Karagözün öksürüğünü işidi- Yor musunuz? Haciyvad sırma sözler, İstan- lin cümleler, önü ilikli, fesi taşında nüktolerle konuşur, Ka- tagös, biraz yutkunduktan sot- Ta, ışkırlağı ensesinde, bağrı Açık, ve ağzı ile beceremediği in elinden cevab verir. , © zamanlar, bizde, kitabı Ha- Ş'Yj—'!d yazdığı, şarkıyı Haciy - "Daha doğrusu keridimize gül- Memek için, Haciyvada güler - dik, Kitabet ve tecvid bilmeyen ldırı çıplak! Peder diyeceği Yerde, kabasaba, baba, mah- l’fııı.ıu kemteri yerine, ırgad gi- 1 oğlum diyen poturlu!... Çünkü biz yedi yaşrmızda n pantalon, hani şu arkasın- Mmahmuza basınca potinden Çıkan kundura giyerdik. 1906 bayramlarını hatırlıyo - d ! tekne salıncaklarda mah- d'ı"lu kemteri'leri kolan vurur- — ÂArzı ubudiyet ve takdimi m“mnutı faika eylerim, 'ğer siz bunu: — Topuk — tozunuza Üüstün Ygılarımı sunarım, diye çevir- Ye kalkarsanız, nehaventten tra yapılabildiği kadar, dili - ' türkçeleştirmiş olursunuz, ıı—üıl'hciyvadın bir başka tür- İîl?*r_nanlıca yalnız bir kalrp de bir ruhtur: Ösmanlıca yaz- Manı eĞİL, belki daha fazla os- İt lica düşünmekten korunma Yız, . Batı kültürüne yakın olan ,"z"'_gözün, halkın dilidir: yal- ,.ıh"!lrız işlemek, yetiştirmek yü;zfen bendeniz, ben hâkipa- — Ben kulunuz, ben ayak ıoî;ıi’lruz.. P'PIİ birdir. n, akaf bunun türkçesi acık a- Yalı dik bakan göz, çıplak göğüs, düz " düşünen kafa gibi düm- lüz, sad TAR ISTANBUL | SAYI: 14 - 3317 Onbirinci YIL 3 Sahib ve Başmuharriri MAHMUD SOYDAN Telefon ( Mödür: 24318 Yazı işleri: 24319. İdare ve matbaa : 24 IRTİCA: ŞEBEKESİ Antalyada Dört Kişi Yakala- narak ispartaya Gönderildi ( Husust Muhabirimiz Bildiriyor| Antalya, 5 — İrtica h “seste nin merkezi İspartadır. Urada Said Kürdi ismindeki adam ken disine Bediüzzaman ismini ver- miş, gizli bir tarikat kurmuştur. İspartadan gösterilen lüzum ü- zerine burada mektuplastıkları ve aşçı, Hamdi Hasan yakalanmışlardır. Bun « lar mevkulen İspartaya gönde- rildiler. Aşçı Antalyada, Müttü de “Korkutelinde” tevkif edil « miştir, o Ispartada meydana çıkarıldı- Binı dün haber verdiğimiz” irti- ca şebekesi ile bu şebekenin ele başları hakkımdaki tahkikata devam ediliyor. Böyle bir şebe- kenin gizliden gizliye çalışması ve kendisine kuvvet araması u - mumi bir nefret ve teessür uyan dırmıştır. Gizliden gizliye fesat karıştı- rarak irtica zehirini el altından yaymak gayesini güden bu ah- Makların rejim aleyhine baş kal dırmağı tasarladıkları anlaşıl -« maktadır. Tahkikatın derinleş- tirilmesi, bu sefer de ele başılı- ga geçen şeyh Bediuzzeman Saidi Kürdi'nin din perdesi al - tında Milâs, Antalya ve civarın- da üç beş mürit peydahlıyarak işe başlamak üzere bulunduğu- nu göstermiştir. Şebekenin aza ve müridi ola- rak Milâsta yakalananlardan başka Antalya ve İsparta da bı zı tevkifler yapılmıştır. Tahki- kat, bugünlerde tamamen ıydşn lanacak, mürteciler — adaletin pençesine teslim edileceklerdir. Saidi Kürd? kimdir ? Şeyh Saldi Kürdit sırtında kısa bir kürt abası ile 2 İNCİDE ORHAN SELİMİN. ÖZ TÜRKÇE YAZILARINI Bu şebekenin reisliğini yapan | sokaklarda gezer, ötede beride Saidi Kürdi, Şeyh Sait isyanın- | konferanslar vermeğe çalışırdı. da parmağı görüldüğü için İs -| Kendisine Ümmi âlim ve ü 2 air tiklâl mahkemesince mahküm | lâkahını vermişti. aralık !)a— edilen ve İspartaya sürülen alt- | rülhikem — reisli i — yapmış, mış beşlik biridir. Mütareke &- | (Kürt taali) cemiyetini: Silanitlik Iıunbuld: buıı.::nuş— da çalışmıştı. tur. Kulaklarında küpe.' başın - Bir Kilı iteri ğ - da yeşil sarıklı bir keçe külâhı, | , 4a tini berx:ın?:sî;ı:tîrğ:ılddı“ ürlâaî. - en sön Şeyh Sait isyanına karış- | mış, mahkümiyetten sonra İs - partaya sürülmüştür. Son hâdi- se gösteriyor ki bu adam gene siyasi ve dini emellerini yayma- ga yeltenmiş ve bir kaç cahili de kendisine - uydurmaktan geri kalmamıştır, n başın- OKUYUN: RESİMLERİ Tinci Sayfada ınc ANKARADA TÜRK KUŞU Tatil Günleri Pazar oluyor ( Husust? muhabiri- miz bildiriyor ) a Ankara, 5 Hükümet ekonomi bakımın - dan zaten tatil ile geçmekte o- lan parzar gi ) bundan böy- dle cumanın yerine — haita tatili günü olarak kabul edilmesine karar vermiştir. Bu hususta ka- mutaya verilmek üzere bir ka- nun projesi hazırlanmıştır. Bu proje esaslarına göre cu- martesi günleri akşama kadar dükkânlar açık kalacaktır. An. cak devlet dairelerinde, mülhak ve husus! bütçelerle idare edilen müesseselerdeki — memurlarla iabrika, sanayi müesseselerinde (Arkası 3 üncüde) Parti Proğr'amına_ ; Konan Yeni Esaslar Kredi fansiye kurulacak - Köylüye toprak veri'!ecek- Müstehlik aleyhine tiyat birliği yaptırılmıyacak - Köy mektepleri açılacak - Gençlik teşkilâtına mühim yer verilecek - Talebe cemiyetleri siyasetle uğraşmıyacak (Ankara hususi muhabirimiz bildiriyor) Anlcara, $ — Perşembe günü toplanacak olan — Cumhuriyet Halk Partisinin Dördüncü Bü- yük kongresinde görüşülecek o- lan yeni program taslağında Partinin adı “Cumhuriyet Hatk Partisi,, olarak tasrih edilmiş, Partinin ana vasıflarında bil- hassa devletçilik fıkrası tebarüz | ettirilmiş, daha izahlı tarzda ge- nişletilmiştir. Programda kredi meselelerine daha çok ehemmi- yet verilmiştir. Bu arada esas ih tiyacı temin edecek bir kredi fonsiye tesisinin başlıca işler â- rasında sayıldığı kaydedilmek- tedir. Programda topraksız Türk köylüsünü topraklandırmak için hususi istimlâk kanunları çıka- rılacağı ifade olunmuştur. Proğ- ram taslağına amele, işçileri- miz, iş kanunları hakkında yeni ' (Arkası 6 ıncıdaj Dür sayısını Yunanlılar bin müşkilâtla nasıl atlattı. ? O l ı NEŞİ 2-1 YENDİ “-çın en dikkate değer enstantanesi: Güneş takımının beraberik ( Yazısı 10 uncuda |

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler