5 Mayıs 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayısı 8 Kuruş VENİZELOSUN İDAMI TARN ISTANBUL İSTENDİ v—————) SAYI: 13 3316 Onbirnci YIL İ Sahib ve Başmuharriri MAHMUD SOYDAN t Y Telefon ( — Sra e sanben 1 Si BUGÜN T incide * Peyami Safanm fıkrası — Orhan Selimin — fıkrası Şehir haberleri. Ankara muhabirlerimizin Tüncüde : te- #üncüde : han Cahidin romanı — Dünya | siyazasında. 1 Siyasal icmal — Balkan mu- cn ler'in “Kavgam,, adlı kita- binin tercümi Spor. : Ekonomi — Kendi kendimize çatıyoruz. Memleket sayfası. Nizameddin Nazifin “Fatih İs- tanbulu masıl aldı?., tefrikası — Sevişenler, evlenenler — Orkan Selim'in Hikâyesi. 3 Briç dersleri — Büyük bir artistin sevda macet * Özdil — Sağlık öğütleri. Kadın, ev, moda. Kızıl Çember. Faydalı bilgiler. Almanyanın İlk Ve Son He clî_f İ lA!manyada bulunan arkadaşımız yazıyor:) Berlin, 2 Mayts 3 incide 9 uncuda : 10 uncuda : k K Alman Matbuat cemiyetinin daveti üzerine Almanyada tet- ahatine çıkan Türk ga- zeteciler Heyetile birlikte bir haftadanberi Almanyada bulu - nuüyorum. Almanyaya giri İ Türkiyeye en yakın Alman ri olan Barselon'da başladı. B radan heyet emrine tahsis edi- len üç motörlü bir Yunkers tay- ROYEte KONGEYü KA Ve ŞER Berlin'e gi e Alman toprağına ayak bastı- ğımız gündenberi g; hakkında gösterilen i: Misalirperverliğin — hud ok aşmış ve Alman milletini: 'ürk milleti hakkında duy dostluk hislerinin tezahürü şeklini almıştır. Bu tetkik seyahatinin intibalarını Ve yeni Almanyanın nasıl çalış- tığını, hangi hedefe doğru yürü- düğünü yazacağım bir makale Serisinde saygı değer okuyucu - larıma anlatmağa çalışacağım. Ancak bir noktayı şimdiden te- | barüz — ettirmek i Alman milletinin ve Türkler hakkında duyduğu dostluk hissinin — derinliğidir. Nereye gitmiş ve kiminle temas Etmiş isek, bunun en bariz de- lillerine şahit olduk. 1914 ile 1918 yılları arasındaki silâh ar- ş anlatmadan bir irkün g Ş & mümkün değildir. Bu silâh daşlığından sonra da Milli eleyi muvaffakiyetle ba- $armamız, Türk milletine kar- #, Alman milletinin kalbinde Çok derin dostluk hisleri uyan- dırmıştır. de samimi Siyaset sahnesinden Alman mil- ttinin kalbine intikal etmiştir. € bu siyasi dostluğun devamı- TDa en büyük zamandır. Almanyayı tetkik eden bir Bazetecinin ilk intibalarından iri Alman milletinin milli sos- Yalizmi — benimsemesidir. Al- Nanyayı geçen yaz da görmüş- tüm. Geçen yaz gördüğüm Al - Manya ile şimdi gördüğüm Al- Manya arasında görünüş itiba- Tile büyük bir fark yoktur. Fa- ât aradan geçen bir seneye ya- İN zaman içinde Almanyanın | Tühunda büyük bir değişme 'I?es_vdana_ geldiği âşikârdır. Mil- h“t;îyah;n-_ Alman milletinin tikb, Vı karşı telâkkisini ve is- ale bakışmı kökünden de- (Arkası 6 ıncıda) Ha- | A, Şükrü ESMER Karstaki Felâket, Her Yerde Büyük Teessür Uyandırdı | İç Bakanı Kamutaya Zelzelenin Tafsilâtını Anlattı Ölenler, yaralananlar, kayıplar İstanbul Rasathanesindeki sismoğraf zelzeleyi böyle Ankara, 4 (Hususi muhabiri- miz bildiriyor) — Kamutayın bügünkü toplantısında Dahili « ye Bakanı Şükrü Kaya söz iste- di, Karstaki yer sarsıntısı etra- fında î" tmalümatı verdi: DAYAR G MAD y “Güzel yürdüumüzün — en gü- UYA SABUNA nn momün Z DUT | L/ÜİİULLJ ll AUÜ I NEYE SİNİRLENİRİM Bir bayan, bir gazetede, soruyor — Neye sinirlenirsiniz? j Ediblerimiz, düşünenleri - miz, terbiyecilerimiz de cevab ve- riyorlar: KA — Tramvay çanına sinirlenirim, yemekte bıçağın tabağa sürtünme- sinden çıkan cızırlıya sinirlenirim, gürültü ile konuşana - sinirlenirim, otomobil kornasına sinirlenirim, si- nirlenirim, sinirlenirim... Acaba neden kimse demiyor ki: — Lâğımların senelerden beri kapanmaması yüzünden tifo- nun eksik olmamasına sinirlenirim On binlerce lira sarfedilerek yapı- lan asfalt yolların altı ay geçmeden bazulmasına sinirlenirim. Yıkılan €vlere ve çöken kuyulara sinirleni- | rim. İçkiyi ucuzlatma teşebbüsleri- ne sinirlenirim. Apartıman üstüne | apartıman yapıldığı halde ev kira- larının pahalı olmasına sinirlenirim ve daha birçok şeylere sinirlendi- #im halde şimdi hepsini hatırlaya- madığıma sinirlenirim. Ali Naci KARACAN SON DAKIKA Venizelosun fldamı istendi (Atina husust muha- bür T Hrert *s1uivuu) yazdı zel yerlerinden birinde bir yer sarsıntısı oldu. Bu bir çok va- tandaşlarımızın hayatına mal oldu.,, Bakan, burndan sonra son gelen telgrafı okudü, l oraft erı ör ol Iıruîı_cüa'ı'mı'â'ı 'eâe(ı'ı tggorır?c- TArkası 6 meıda) RUS-FRANSIZ ANDLAŞMASI — Karşılıklı Yardım Nasıl Temin Ediliyor Te Fransa-Sovyet Rusya arasındaki vaziyeti gösterir har'ta Paris, 4. A. A. — Fran- sa - Sovyet karşılıklı yar. dim andlaşması başlangı- cında, barışı kuvvetlendirmeğe, uluslar kurumu andlaşmasının hükümlerini sağlamlağa ve bir Avrupa genel uzlaşması hazır - lamağa matuf olduğunu haber vermektedir. Andlaşmanım birinci madde - sine göre, Fransa ile Sovyetler birliği, her hangi bir Avrupai devlet tarafından tehdide maruz kaldıkları takdirde, Cenevre andlaşmasının onuncu maddesi hükümlerine uygun olarak, ge - reken tedbirleri almak hususun- da, derhal biribirlerile istişare c- deceklerdir. İkinci maddeye göre, bu iki devletten biri ,bizzat sebebiyet vermeksizin taarruza uğradığı takdirde, yine Cenevre andlaş - masınm yedinci maddesinin ü- çüncü fıkrasına tevfikan, öteki devlet ,derhal yardıma gelecek- tir. ÜUçüncü madde, Cenevre and- laşmasının 16 ıncı maddesi mu- Gonatas, Pananastasiu, Kafar diris Atina, 4 (Hususi muhabiri- miz bildiriyor) — Atina Divanı harbi hükümet komiseri, Veni: zelos ve Plâstirasın idamını is- temiştir. Komiser, ayrıca Mosko vidir ve Argiropulos, Burdaraz, Kunduros, Maris, Çanakakis'in müebbed küreğe, Kiryakos Ve- nizelosun, 10 sene,Yanopulos ve İsotidis'in altı sene hapse mah- küm edilmelerini veLâ- mirakis, Kibaris, Leonardos ve Maksisin de beraetlerini istedi. Müuhalefet liderlerinin de mu- hakemeleri bitmiştir. Komiser, Gonatasın altı ay, Kafandarisin bir ay, Papanastasiu'nun beş ay, Milânosun dört. ay Hacibeys in iki sene hapis cezalarına şçarptırılmalarını istedi. Komiser liderlerin isyana işti. rak etmediklerini söyledi. Soko- lisin muhakemesi, Divanı harb. de görülmiyecektir. Suçlular mü | dafaalarını yarın yapacaklar - dır. LİTVİNOF cihin_ce. ayni yardımın yapılaca- ğinı ifade etmektedir. | —Dördüncü madde de, andlaş - manın, barışı temin için gere- ken tedbirleri almak — hususun- da uluslar kurumuna muhavvel vazifeyi tahdit eder mahiyette (Arkası $ incide) | meydana çık İrtica Hazırlayan Bir $Sebeke Tutuldu Kamutayda Münakaşalar “Memlekette Ucuzluk Yaratmak Lâzımdır,, Kamutaydaki münakaşalara giren saylavlardan: Hüsnü, Mükerrem, Retfik Şevket, Mehmet Ankara, 4 (Hususi muhabiri- miz bildiriyor) — Kamutay bu- gün Tevfik Fikretin başkanlı « ginda toplanmıştır. Toplantıda İç Işler Bakanı Kars yer sarsın- tısı etrafında malümat verdik- ten sonra Haydar (Afyon) ve Saip (Manisa)jnın ifadelerinin alınmasına dair tezkere kabul e- dilmiştir. Eski Aksaray sayla' Riızanın - teştil — masüniyeti ref'i hakkındaki mazbatada ka- bul edilmiştir. Bolu mebusu Falih Rıfkı, Kü- *tahya mebusu Naşit Hakkının masuniyetlerinin ref'i hakkında- ki tezkere, nizaniname mücibin- ce devre sonuna bırakıldı. Saip (Manisa) nm,neşriyattan dolayı M N < rinin kaldırılması mazba! da devre sonuna bırakıldı. Bündan sonra Ankara şehri imar müdürlüğü, yüksek ziraat itüsü, evkaf umum müdür- i rlar idareleri bütçe akale yapılması ka- taları bul edilü Deniz yolları işletme idaresi- ne 10 milyon liralık vapur alın- ma tahsisatı, Ankara stadyomu nun demir aksamının gümrük - (Arkası 6 uncıda) Mustafa Şeret, Sü'eyman Sırrı, Salâhaddin, Abdülmuttalib ;' irtica Hazırlıyan Bir Şe beke Meydana Çıkarıldı MİLÂS'TA ŞİMDİYE KADAR '15 KİŞİ TEVKİEF ' EDİ:Dİ ( Husust Muhabirimiz Bildiriyor ) Milâs — Merkezi İs; —a partada olan bir kara kuüvet şebekesi ve Cümhuriyet müddeiumumiliği hemen işe göz altına almıştır. Mesele şudur: İspartada, vaktile şeyh Said isyanında methaldar ol (lpî_nyı istiklâl mahkemesince mahktm edilen ve mahküi bitiren, bir Kürt şeyhi oturmaktadır.Bu şeyh hâlâ akıllanmamış ve zehrini saçabilmek için kendisine yeni zeminler aramıya baş- lamıştır. Bir çok yerlerde muhabir bulmuş ve Milâstada bazr kimseleri zehirli çemberine almıştır. Nihayet Cümhuriyet zabi- tası bir ip ucu :ld_c etmiş, evlerde yaptığı araştırmada bir çok mektublar ele geçirmiştir. Bu mektublarda, rejimirmtliz aleyhinde b?!unulnıakra. din ileri sürülerek saçma sapan bir takım — tahri- kât yapılmaktadır. Adliye tahkikatı devam etmektedir. Nahid M. SON DAKIKA Suçlular ispartaya Gönderildi bekesi meydana getirmiş, orada bulunan müritlerile daimi mu - habereye girişmiştir. Şeyh, dini âlet ittihaz ederek birtakım he- zeyanlarda da bulunmuş, risales ler neşretmiştir. Bu suretle et- rafına daha birçok kimseler top lamak istemiştir. Antalya zabıta ve adliyesinin TArkası 6 ınmcıda) el koyarak 15 kii Milâs 4 — Meydana çıkartlan irtica şebekesi etrafında şunları öğrendim: İrtica şebekesi, Kürd isyanın- da İstiklâl mahkemesi tarafın dan İspartaya sürülen Şeyh Be- | di Uzzeman Saidi Kürdi tarafın dan kurulmuştur. Saidi Kürdi Aydın, Milâs, Egirdir, Bolva - din ve sair yerlerde bir irtica şe-

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler