4 Mayıs 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

Tülston ( * BRtle: aM01a - Yazı işleriz 24319 Sayısı 5 K uruş i ISTANBUL İdare ve matbaa : 24310. ZELZELENİN TAFSIİLÂTI 1300 Bina Yıkıldı, Halk Heyecan içinde | BUGÜN Tincide » Peyami Safanm fikrast — Mahmud Yetarinin — romamı — Şehir haberleri, | mantik. | Tünellde: Ankara muhabirlerimizin te- ; kfonları — Tuhaf bir man- Çarşamba günü öğle üzeri tık — Feleğin fıkrası. Karsta vukua gelen zelzele bir FŞ t>
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M Cu | MARTESİ | 1935 | Sayısı 5 Kuruş BUGÜN Tincide » Peyami Safanm fikrast — Mahmud / Yesarinin — romanı — Şehir haberleri. mantik. Ankara muhabirlerimizin te- kefonları — Tuhaf bir man- tık — Feleğin fıkrası. Aziz Hüdayi Akdemirin “Biz- de Casusluk,, adlı eseri— Bur- han Cahidin romanı — Dünya siyasasında. : Siyasal icmal — Balkan mü- habirlerimizin ve — ajansların T ünellde : #üncüde * $ incide © meda : ? incide : : Ekonomi — Kendi kendimize çatıyoruz. 3 Ben bir Bultuanasırım. * Nizameddin Nazifin “Patih tanbulu masıl aldı?,, tefrik — BSevişenler, evlenenler Hikâye. 1 Briç dertleri — Kadm, moda. * Özdil — Terbiye bühlsleri. : Dünya karikatürleri. 1 Kırıl Çomber — kette TAN, 1 Faydalı bilgiler, Memle- ATATÜRK Türk Kuşu Kurumunda Bir Nutuk Söyledi TÜRK HAVACILIGINA NEDEN EHEMMİYET VERMEK LAZIM GELDİĞİNİ ANLATTI İSMET INÖNÜ HAVACILIĞA DAİR MÜHİM BİR SÖYLEVDE BULUNDU Ankara, 3, AA *Türk Kuşu,, küurumunun açilişi bu- gün Uçak alanında Reisicüm- hur Atatürk'ün — bulunmak su- Tetiyle şeref verdikleri büyük | Merasimle yapılmıştır. Başbakan İsmet İnönü ile Bakanların, Sovyet Rusya bü- Yük elçisi Karahan, Kamutay üyelerinin, Genel Kugmay ve millt müdafaa bakanlıklariyle diğer bakanlıklar ve Sovyet bü- Yük elçiliği ileri gelenlerinin bu hundukları bu toplantıda hava- nm müsait bulunmasından ve gidip gelmek için temin edilen kolaylıklar ve bu meyanda dev- et demiryolları idaresinin ter- tib ettiği katarlardan geniş bir sürette istifade ederek gelen ve alanı çevreleyen — binlerce halk unyordu. Saat tam 15 de Başbakan İs- Met İnönü kürsüye çıkarak bir Söylevle “Türk Kuşu,, kurumu- Nu açmıştır. Başbakandan sonra alanda bulunanların sürekli ve şiddetli Alkışları ve yaşa sesleri arasın- la kürsüye çıkan Atatürk bir Söylevle Türk gençliğini kara- Atatürk'ün , ANKARA, 3. A.A.— Reisi- tümhur Atatürk “Türk Kuşu,, kuruntunun bügün yapılan açı- t merasiminde şu söylevi söy- iştir : Bayanlar, Baylar, izim dünyamız — bilirsiniz — topraktan, sudan ve havadan Unülmuştur. Hayatın da, esas ları, bunlar değil midir? « Bu unsurlardan birinin ek- Sikliği, yalnız eksikliği değil, sa €ce, bozukluğu, haytı imkân- sız kılar. Hayatı, hele, ulusal hayatı Seven onu korumak isteyen, Yürdunun topraklarına, denizle Tine olduğu gibi, havasına da il- | Mühim Söylevi ISTANBUL Fenerin bir akınında Şeref topu sürerken IKİ da, denizde olduğu gibi havada da kendisini bekliyen yüksek ve değerli yerini almaya çağırmış- tır. Büyük Şefin bu söylevini Türk Tayyare Cemiyeti başka- nı Fuad Bulcay'ın Türk Kuşu kürumuna karşı büyük şeflerin göstermiş oldukları ilgiye kar- şı her iki kurumun derin duygu- larını ve şükranlarımı ifade eden ve “Türk Kuşu,, kurumuna ho- calık edecek olan plânörleri ve kuruma yazılmış olan gençleri- mizi takdim eden söylevi takib etmiştir. Bundan sonra uçuşlar yapıl- mıştır, İlk uçuşa Savyet uçakla rından Anohin ile birlikte Türk küşu kurumu gençlerinden Fe- rid iştirâk etmiş ve çok güzel akrobatik hareketler yapılan va alanda bulunan herkesin büyük bir zevkle seyrettikleri bu uçu- şu bir diğeri takib eylemiştir. Plânörlerden sonra bir tayya- re filamuz muhtelif ucuşalr yap tığı gibi Sovyet uçaklariyle Ye- şilköy makinist mektebi ilk me- zunlarından Necib de paraşüt gösterişleri yapmışlardır. daha yukarıki ginliğini, her gün biraz daha, ço galtmalıdır. Bu ilginlik, saydığım hayat örgenlerine egemenlikle olur, Natür insanları tügetti, onla- rı ,kendine taptırdı. da, Ancak, insanların dünyada, yaşayabil- meleri için, onların tabiata ege- menliğini de şart kıldı. Tabiata egemen olmasını bilemiyen ya- ratıklar, varlıklarını koruyama- mışlardır. 'Tabiat, onları, kendi unsur- ları içinde, ezmekten boğmak- tan, yöketmekten ve ettirmek- ten, cüuda, çekinmemiştir. | . Türk;, bu büyük hakikatı, ü | (Arkası 3 üncüde) İMakDonald ve Con Saymen ŞAMPİYON KARŞI KARŞIYA ! Fenerbahçe Güzel Bir Oyunla Olimpiyakosu 3-1 Yendi FİKRET F_EVKALADE BİR OYUN OYNADI! Fıaretin llk gölü: (Bu gölle neticelenen Şerefin pası resimde UYAZISI 7 İNCİ SAYFADADIR | ingiltere, Versay Muahede- sine Bağlılığını Terkediyor rülebilir) Londra, 3 (A.A.) — Mac Do- nald, nutkunda Şanselide Hitler tarafından yapılmış olan teklif- lerin iptal edilmiyeceği hususu- nu kaydetmiştir. Hitler, Sir Jahn Simonun Berlini ziyare" esnasında komşulariyle adem tecavüz misakları imzalamaya hazır olduğunu ve bütün hu mi- sakların bir araya getirilerek umumi bir ademi tecavüz paktı şekline konmasına itiraz etmi- yeceğini söylemiştir. Hitler, bundan az zaman sonra hattâ bu misaklara imza koyacak olan hükümetlerin kendi aralarında bir müşterek yardım misakları imza etseler bile kendi noktayı nazarını muhafaza edeceğini de ilâve etmiştir. Bidayette Hitle- rin tekliflerine büyük ehemmi- yet verilmemiş gibi görünüldü - ğü halde şimdi kendisi ilk tek - liflerini daha müsbet bir şekilde ıe_krar etmeye davet edilecek ğibi görülüyor Garbi Avrupa için bir hava | mukavelesi imzalanmasma dair olan teklifi Makdonald bir kere dah! A_lman hükümetine teyit etmiştir. L I.ngilîz Başvekili Almanyanın ıgıhlşnma hakkında aldığı ted- birleri muvafık görmemekle be- raber bu hususta Almanyayı (Arkası 6 ıncıda) Telefon | ZELZELENİN Çarşamba günü öğle üzeri Karsta vukua gelen zelzele bir felâket olmuştu. Fakat perşem- be günü bir ikinçi dela toprak sarsılmış ve çarşamba günkü he yecan henüz silinmeden, halk müthiş dakikalar yaşamıştır. Son dakikada gelen havadis - lere göre, Kars zelzelesi hakiki bir felâket balini almıştır. 500 ölü, 1200 ağır yaralı ve 1300 bi- na çöküntüsü vardır. . Çarşamba günkü zelzelede 200 ölü, 400 yaralı vardı. Bu fe- lâketzedelerle uğraşılırken per- şembe günü, beş defa, daha şid- detli zelzele olmuştur. Kars mu habirimizden bu husuüsta oldığı- mız telgraflar şunlardır: Kars, 3 (Hususi muhabiri- miz bildiriyor) — Dün de bu- rada beş yeni zelzele daha ol- müuştür. Zelzelenin saatleri şöy- le idi: 9,20, 11,30, 12,14, 13,15, 22,30. Bu zelzele Karsta ve köyler-. de hakiki bir panik yapmıştır. Şehir tamamen boşalmış, her- kes kırlara, yaylalara koşmuş - tur. Açık yerlerde çadırlar ku- 5. gün Narettin Hoça üç okka et alır... Karısıma getirir: — Yahu, şunu al. Akşama bi güzel pişir de yiyelim, der., gi- | der, Karısı muziptir. Ö gün eşini dostunu çağırır.. Eti pişirir, be- raberce gündü. yerler: Akşa- ma bir lokma bile et kalmaz. Akşam hoca gelir. Sofraya o- turur. Sade suya» çorba, Biraz peynir ekmek.. — Yahul hani et?,, SAYI : 12 - 3315 Onbirinci YIL Sahib ve Başmuharriri MAHMUD SOYDAN Müdür: 24318. Yazı işleri: 24319. İdare ve matbaa : 24310. TAFSILÂTI 1300 Bina Yıkıldı, Halk Heyecan içine L Zelzele mınlakasını gösterir harita rulmuş, halk buralara sığınmış- tır. Bilhassa köy ve zayiat çok ehemmiyetlidir. Son zelzele, evvelki sarsıntıda çök « miyen binaları da harap etmiş- tir. Yüzlerce kişi enkaz altında can - vermiştir. Slenlerin sayısı (Arkası 6 ıncıda) Karstan bir manzara: Kars kapısı HOCANIN TEKERLEMELERİ ——— ——— —— Nerede 100 Dirhemlik Fark? — At Efendi. Eti kedi yedi. — Hangi kedi? —- Bizim tekir kedi... Hoca kalkar... Tekiri bulur ve kantara vurur.. Tamam üç okka, Ve karısına sorar: — Bunun üç okkâsr bizim tekir kedi nerede? n « Ökka kilo olmadan et fiyatı bu mevsimde 50 kuruştu. Kilo oldu, gene 50 kuruş. Nerede bu- nun arasındaki - 100 dirhemlik fark? et... ya

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler