3 Mayıs 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

T incide « Tüncüde Süncide $ incide Gntıda : » Dünşayı ida: Peyami — Safanı a fıkran — Mahmad Yesarinin — yemamı — Şehir haberleri Ankara muhabirleri: hin te- lefonları — Ağa oğlu Amedin yazısı — Feleğin fılcası Aziz Kita kdersirin “Biz ı eseri— Bur: de Ca han Cahidin ' ror 3 Biyasal icmal Habiclerimizln haberleri, Hitler'in binm tercüm alkan m: ajansların gam,, ağlı kita- e eden başlar. — Kendi kendimize ISTANBUL Telefon | Müdür: 24318 Yamı işleri İdare ve matban : 24310
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3314 ViL SAYI : 11 | | Onbir nec TAN ' Telefon | Sahıt Başmurısıriri MAHMUD SOYLAN MAYIS CUMA 193656 Müdür: 24318. Yazı işleri" 24319. İdare ve matbaa ; 24310. BUL Sayısı 6 Kuruş BUGÜN Safanın ? incide : - fıkran romamı Hünctde imizin te- lefonları — Ağa oğlu Amedin yazısı — Feleğin frecası Az de Cas han Cahi : Biyasal ic habirlerin berleri. Kavgam,, adlı kita Düayayı idare eden başlar. Ekonomi — Kendi kendimize çatıyoruz. Sinema. Nirameddin Nazifin “Fatih İs- nasıl aldı?,, tefrikası evlenenler — Süncüde $ incide G ntıda ; ? incide : 8 incide Süncada : 10 Yacuda N incide : 12 incide d üncüde Müncüde 15 incide : İstanbulu kıymetlendirmek. Kazıl Çember, Faydalı bilgiler. Yugoslavya İntihabatı Arifesinde IBelgrad husust Muhabirimiz yazıyor:) Belgrad 30 Nisan Yugoslavya intihabatı ayın eşinde tamamlanmış oıau_k. 1929 hâdisesinde kralın emrile dağıtılmış olan fırkaların bu se- fer başa doktor Maçek'i geçire- Tek muhalefet grupu namı al- tında intihaba girmeleri bazı Memleketlerde Yugoslav harici siyasetinin şimdiye kadar ko- yulduğu yoldan biraz olsun dö- nebileceği ihtimalini uyandır- Sırperadikal, demokratik | Sırp, Hırvat popüler ve İslâm Bosnalıların doktor Maçek gibi kuvvetli bir fırkacının liderliği- ni kabul ederek bu seferki seçi- Mme girmeleri, kuvvetli bir mu- halefetin faaliyete geçtiği zan- | Dint verebilir. Doktort Maçek Mazisi itibarile de kuvvetli bir Şahsiyettir. Avusturya zama- hmda Hırvat halk fırkasının ba- 500 Ya Şinda istiklâl için çalışırdı. Fır- asınm ananesi, şöhreti vardır. Muhalif blokunda, fedetalist ! Hırvat partisinin lideri doktor Trumbiç te maceraperest bir s Yaset adamı gibi görüleme Ugoslavya yapılırken hariciyc Vekili olmuş bir insant çürütmek | Pek kolay değildir. Büyük Pa- Biç'in itibarını üzerinde topla- Mağa muvaffak olmuş Maçek'in Yardımcıları arasında Sırp Zi- Taat fırkasının şefi Yovanoviç gibi uzun zaman Viyana sefir- ği yapmış ve Yugoslavyanın €n iyi tarihçisi ve edibi olarak Şöhret kazanmış biri de — bulu- Nüyor, 1929 hâdisesinde memleket- fen çıkarılan — Pribiçeviç demokrat endepandan fr finda yerini alan Vilder ve Bos- anları partisinin başı v boş a- öhretsız lamaz. ar; şimdiki Başveki- met şefleri olan Yugoslavya | 28yonal fırkasının şefi Uzuno- Viç bile kendine hükümet işle- Tinde mühim bir makam - veril- TArkası 6 ımcıda) Eşref ŞEFİK AĞAi c wmC0) Demokrat endepandan / fırka- Hu reksi olan ve 1929 hâdisesinde î”'nılek".,,_ çıkarılan Prit ç kra. A Marsilya: h zaman B d’*;l-:a şüphe ali Kar’nutay'Ğa Mü;ıakaşalar 3üncü Sayfada ISTAN KARS CİVARINDAKİ ZELZELE 200 den Fazla Ölü, a) Karstan bir manzara ve muhtelif yerlerde zelzeleden harab olan evler Ankara, 2 (A.A.) — Dün sa- at 13,14 de Kars ve civarında vukua gelen yer sarsıntı! k- kında meteoroloji enstit! den aldığımız mütemmim malü- mata göre, zelzele merkez- bağlı Digor nahiyesinde çok fe- lâketli olmuştur. Bütün evler çökmüş, yüzlerce hayvan enkaz altında telef olmuştur. Nahiye merkezi ve 15 köyde - şimdilik tesbit edildiğine göre- 200 den zla ölü ve 500 den fazla ağır yaralı vardır. Bir çok sular çe - kilmiş ,tarlalarda geniş çatlak - lar hasıl olmuştur. Bu mınta - kada sarsıntılar elân şiddetli o- larak muühtelif — fasılalarla de- vam etmektedir. Karsta şimdiye kadar başka- ca sarsıntı olmamıştır. Digor mıntakası — hasaratını tesbit etmek ve yaralıları Kars hastahanesine getirmek için gi- den s:hhiye heyeti beraberinde 50 çadır ve yiyecek götürmüş- tür. Sıhhiye heyeti, yer sarsın - tısı ile dağlardan düşen. kaya parçalarile kapanmış yollar üze- rinde güçlükle. ilerlemektedir. Ankara, 2 (Tan) — Kars ve civarımdaki zelzele üzerine İç N .| | | I| | yardımların Bakanlık lâzım gelen tedbir ve derhal yapılması (Arkası 6 ıncıda) Rus-Fransız, Misakı lise mezunlarını gösteriyor. Kim diyor ki matbaatımız uyu- şuktar? İşte eski Babıdli caddesir de şalak attı ve gazetelerimiz , kendilerine gelmeğe, çalışmağa başladılar. Derin bir an. sefalit letarjikten çıkar gibi, hepi- miz, kollarımızı açıp gerinerek, ağ- zımızı açıp eöneyerek, yavaş yo — 1, Fahat uyanmağa çalışıyoruzr 5y falarımız artıyor, lefrikalarımız ço- #alıyor, haberlerin bolluğuna, doğ- ruluğuna itina etmek lüzumu duyu- luyor, Demek, herkes işinin başın- da, herheste bir çabalayış var. Ne güzel, ne âlâ, ne mükemmel! Uyku sari olduğu için, miskinliği bırakıp çalışmağa başlayan böyle bir mat- buattan, şüphe yok ki 1alkımız da memnun olacaktır. Yalnız, pek göze batan bir küçük kusurumuz kaldız Lotarya ile oku- yuca avlamak! İşte, çok geçmeden, ondan da ümidimizi kesince o >> man gazetecilikle piyanko bayil. ni karıştırmaktan da vazgeçeceğ ve şüphe yok hi, daha iyi gazetec. olacağız. Amerikanın Gazete Kralı Hearst'ın karakteristiği, geniş halk yağınlarının inanma ve okuma is- teklerini büyük işler yapmak için | istismar etmektir. Onun kafasında gazete, bir Business - iş vasıtasıdır. Çocuklarına gazetecilikten ka- zandığı bü- ik servetler bırakarak #len «Do>. Meyl> sahibi Lord Nortklif'ir sistemi ise, İngiliz lord- lar âleminin doğruyu söylemek şia- rını sabah akşam - tokatlamak ve gazeteciliği bütün politika dalave- relerine merdiven yaptıktan başka (Deyli Meyl) Firmasını taştyan ga- zete kâadlarını da her çeşit borsa oyunlarına zırh haline gelirmekti. Halbuki, bence dünyanın en bü. yük gazetecisi - gazete tüccarı de- Hil! - Stephane Lausanne, “Sa ma- jestâö La Presse” adlı kitabında ga- zeteciyi tarif ederken, onun kendi | işi dışında işler, mevkiler, ve hattâ | dostlukla: peşinde koştuğu zaman gazeteciliğinin otomatik olarak, yani kendiliğinden sıfıra ineceğini söyler. Ne doğru söz! Ali Naci KARACAN —— — | ATATÜRK Ankara, 2 (Hususi puhabi- | | rimiz bildiriyor) — Cumür- | başkanı Atatürk bugün Çubuk İ Iîızrajı'w kadar giderek orada bir müddet tetkikatta bulun- Potemkin ve Laval (Tafsilâtı son haberlerde) | | muştur. Yazısı Gıncı 1020 genç dün Harbiye alayına katıldı. Resimlerimiz dün yapılan merasimi ve biribirlerile tanışan Harbiyelilerle yeni sayfamızdadır Dün Gelen Olimpiyakos Bugün F. Bahçe İle Karşılaşıyor YUNANLILAR SÜR'AT VE DAYANIKLIK CİHETİNDEN BİZE ÜSTÜN GÖRÜNÜYORLAR... karşılanırken Olimpiyakos oyuncuları dün Providans vapurile saat dokuz buçukta İstanbula geldiler Rıh- tımda Fenerbahçe ve Güneş ku- İüplerinin mümessillerile büyük bir sporcu kalabalığı tarafından karşılandrlar. Kendilerine her i- ki kulüp namma buketler veril- di ve kulüpler namına küçük “safa geldiniz,, nutukları söy- lendi. Bu kısa rasimeden sonra Yunanlı oyuncular otombillerle Beyoğlundaki “Halâs,, oteline gittiler ve bütün günlerini isti- rahatla geçirdiler. Bundan iki ay evvel Atinada oynanan Balkan futbol şampi - 1 maçlarında, Yunanlıla- vaziyete kaoy- hatırlardadır. - Yunan kendi sahasında Belgrad ve Bükreşten gelen milli kom- binezonları o hale koydu ki an, şampiyonayı kazanacağı ü- | mit olunuyordu. Dün gelen Olimpiyakosta İş- te o Yunan milli takımından al- tı yedi oyuncunun oynadığı dü- şünülürse, Fenerbahçe takımı- nin bügün pek kolay geçeceğe benzemeyen bir imtihana maruz kaldığı daha iyi anlaşılır. Gelen takımın en büyük kuv- veti evvelâ süratli, sonra da da- | yaniklı olmasındadır. Fener kaptan Fikret

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler