2 Mayıs 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

_'ÖŞayısı 5 Kuruş BUGÜN ? incide . Peyami — Safanm fıkrası — Mahmud inin — romani Süncüde : Ankara v sında — Feleğin Aziz Hüdayi Akd lerimizin te- * üncüde : S incide 1 Siyasal icmal — Balkan mu- imizin ve ajansların leri. Kavgam,, adlı kita- ni 801 6 meıda : eden başlar. 7 incide : — Kendi kendımize B incide : Ekonomi çatıyoruz. Yuncuda : Memlekette TAN. Kd ISTANBU —a AVRUPADA 1 MAYİS /200 Bin Alman Genci ı Büyük Tezahürat Yaptılar HİTLER NUTUK SÖYLEDİ, VİYANADA BOM- | BA PATLADI, 500 KOMÜNİST TEVKİF EDİLDİ. L F 6*6TOİİ | İdare ve matbaa : 24810
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l MAYIS PERŞEMBE 0 5 6 —— __ğsayısı 5 »Kuıuş BUGÜN ? incide . Peyami — Safanm fıkrası — Mahmud Yesarinin — romani | — Sehir baberleri. S üncüde : * üncüde : S incide : #son haberleri. 1 Hitler'in “Kavgam,, adlı kita- bınin tercümesi. Dünyayı idare eden başlar. momi — Kendi kendimi: çatıyoruz. * Memlekette TAN. uncuda : Nizameddin Naz: tanbalu nasıl aldı — Serişenler, evlenenler — Hikâye. Spor — Briç dersleri. : Özdil — Okuduklarımız, düy- düklarımız Radyo sayfası. Faydalı Bilgiler. 13 üncüde : 14 üncüde : Bulgaristanla Yugoslavya (Belgrad husust muhabirimiz yazıyor: | Belgrad, 27 Nisan Yeni Bulgar kabinesi yapıldı. Başvekil Toşef'in, şimdiki nazir- ların kendilerine göre, Balkan siyasetine göre ve Yugoslavlara göre birer şahsiyetleri ” vardır, Elbet... Maksadı, hedefi pek a- çık anlaşılamıyan bir ihtilâl ha- vasının Bulgar köylerini sardığı- nt da burada biliyorlar. Kilisesi bir, ırkı bir komşu milletin ka- rakteri de malüm; bir ihtilâl patlarsa 20,000 ölü verebilir... Bütün bunlar bilindiği halde Relorad gazetelerinin şu dur- kabinenin mahiyetini zamanla ölçmek kabil olabileceğini söy- liyerek geçtiler... Haydi gazeteler hükümetin arzusile susuyorlar diyelim. Ya bura halkının, siyasi mahafilin şu mühimsemeyisi ne olabilir?. 1929 danberi Yugoslavya ile Bulgaristan arasındaki ihtilâfla- rın halli için çalışmış ve 14 Şubat 1930 da Solfyada imzala- nan ahitname ile emniyeti temin olunmuş bir hududun öbür tara- fında kaynaşarak yaşayanlara karşı gösterilen bu kayıtsızlık nedendir? Yugoslavya-Bulgaristan yak - laşmasımı kolaylaştırmak üzere geçen kânunusanide Bulgar Kral ve Kraliçesinin Belgrad'ı Ziyaretleri de mi hatırlanmıyoı Bulgar işlerine karşı bura ga- zetelerinin alâkasızlığını görün- ce hatırladığım yukardaki sual- lerin mânaları,içlerinde emin bir daostlukla yaşadığı Sırplarla gö- Tüştükten sonra tamamile de- Üişti, Belgrad'ın Sofya'ya karşı büu ıl_âkasıılıgı, Balkan emniyeti- nin, Türkiye başta olmak üzere, Misakı imzalamış olan dört dev- let tarafından sımsıkı temin e- dilmiş olduğu kanaatinden iba- Tettir. AYııgoslıvI:ırın ekseriyeti ile izim bir kısmımız arasında bir de şu hissi fark var galiba: Bazılarımız Bulgarları Edir- nede döğüştüğümüz zamanla hatırlıyoruz. Halbuki Sırp- lar, bugünün Türk dostluğunu Ve 1935 senesinin kuvvet muva- Zenesini o günleri tamamen Unutmuş olarak duyuyorlar. Eşref ŞEFİK Türk-Alman iİcareti Ankara, 1 (Husust muhabiri- Tiz bildiriyor) — Türkofisten :'nltn malümata göre meriye- * giren Türk - Alman ticaret Anlaşmasının esasları — şudur: —— —amaerame ğı“_’ki)'cnin Almanyaya yapaca- ihracat serbesttir. Yalnız yü- Müurta için kontenjan ayrı!mıştır. ISTANBU L AVRUPADA 1 MAYİS 200 Bin Alman Genci Büyük Tezah BİTLER NUTUK SÖYLEDİ, VİYANADA BOM- BA PATLADI, 500 KOMÜNİST TEVKİF EDİLDİ. Berlin, 1 (A.A.) — Almanya bugün 1 Mayıs milli bayramını kutlulamıştır. Bütün evler, hu - susi ve resmi daireler süslenmiş ve donanmıştır. Trenler, tranı - vaylar, metropolitenler ve oto- mobiller, küçük bayraklarla süs lenmiştir. Alman gençliği bu - gün Lüstgarten'de iki yüz bi: nümayişçinin iştirak ettiği md- azzam tezahüratta bulunmuştur Gençlik teşkilâtı şefi Bay Bal - dur Von Sirah, propaganda ba- kanı: Göbels, Adolf Hitler nu - tuklar irad ederek milli birliği, devletin ve yurdun emniyetini temin eden yegâne kuvvetin gençlik olduğunu söylemişler - dir. Saat on ikide Tempelhof | tayyare meydanında muazzam tezahürat ve resmi geçitler ya- pılmıştır. Hitler gene Boğazından hasta Berlin, 1 (A.A.) — Reuter muhabirinden: Hitler, gene bo- ğazından muztariptir. Bu sabuh, © Hitlerci gençliğin tezahüratı münasebetile irad edeceği nu - , tuktan sarfınazar etmiştir. İşçi tiz yüzünluk VÜKÜDUMCAK tÜY5 lantılarında iradı kararlaşmış diğer bir nutkun da kışaltılma- st muhtemeldir. Berlin, 1 (A.A.) — Rexmi TArkası 5 incide| CUYA SABUNA BDORUNMADAN AGAÇ Hilkatin en değerli eseri, bence, ağaçtır. Hiç bir yaradılış, ağaç ka- dar güzel, ağaç kadar faydalı, ağaç kadar asil olamaz. Ateş ve kum içinde yarıp kavrulan, boş, in- sansız, korkunç çöllerde en vahşi hayvanları barındırmayan, hızgın güneşe karşı serin gölgenin eksik- liği değil midir? Ağaç olmayan yerde yağmur yağmaz. Demek, in- sanı yaşatan büyük sırrı da, hatlâ belki ohzijenden evvel, bereketi getiren o büyük kökte aramak lâ- zımdır. Evet, ağaç güzeldir, faydalıdır, asildir, şöyledir, böyledir. amma, ne yazık hi biz ağacı “';'""'f' Ağacın düşmanıyız, ağacı keseriz. Ar'ımlnlu, :ıır yı’r’, ı!lzri_»lı balta- larla, ya yakmak, ya bir hamlede zengin olmak için ormanlara mu- sallat olmuş ağaç Jı'ışmallanlc_dı— ludur. O kadar hki, devlet, ağacı kurtarmak için senelerden beri al- madık tedbir bırakmadığı halde gene muvaffak olmuş sayılamaz. ? Anadolu içinde ağacı yakmak i- çin, münevverliği himseye verme- yen İstanbulda ise, daha bııdfıl_q bir sebeble, manzarayı açmak için keseriz. Meşhur Süreyya Paşanın bundan on sene evvel bütün Vııdn— yı güzelleştiren beşyüz senelik ko. va bir çinarı o zamanki âriyet nü- fazuna kullanarak ve yalnız kendi | sına denizi göslermiyor î»',"."'ı.î'.—'.a. hatırladıkça hâlâ yüreğimin sızladığını duyarım. Za- vallı ağaç, baltayı yedikten N gövdesini günlerce yerlerde sürüdü ve belediye arabaları, dallarını günlerce taşıya taşıya bitiremedi- ler. Başka bir misal: Tanıdıklarım- dan birinin Ayaspaşadaki evinin önünde yemyeşil bir şemsiye gibi açılmış birkaç yüz senelik eski bir i satın alan Kayserili hidin kestirip manzara- yı açtırdığını, bu sefer İstanbula gelişimde görerek, hayretten ağzı ürat Yaptılar Hitler mnutuk söylerken Bütçeye Başlandı (Ankara Husust Mu- habirimz Bildiriyor:) Ankara, 1 Bütçe Encümeni bugün saat üçte Maliye Bakanı huzurile toplanarak 935 varidat bütçesi- nin müzakeresine başladı. Mali. > Bakanı encümende — verd ahatta; 3aylık varidatım: - zın tahsilâta nazaran fazla dere- cesini anlatarak bütçeye konan varidat rakamlarının isabetli bulunduğunu anlattı. Bundan sonra varidat bütçesinin tetki- kine başlandı. Encümen, 935 bütçesinin tetkikini bir haftada bitirmeğe çalışacaktır, —e açık kaldım. Fakat kime daha çok acımalıydım? Çama mua, herifin zevkine, anlayışına mı? ,Karadenizden vapurla Istanbula girenler, Boğazın iki tarafındaki koruların yer yer kelleştiğini elbet görmüşlerdir. Yıkık yalılar ve ar- kalarında fond olarak ağaçları so- yulmuş tepeler... İşte Boğaziçi! Yetişmek için bir ağacın bir in - sandan az zaman istemediğini ve yüz yıllarca yaşamış ağaçları öl- dürmenin adam öldürmekten, ya « :; çirkinleştirmekten farklı olma- ağını cemiyetin ruhi mak Tkar Baklar elt mak biz ise boyuna kesiyoruz. Şehir o hale gelmiştir ki, Galatadan Şişliye Deniz lisesi filo ile vunları göreceksiniz: Kaomutanı sencleri Hariciye «kiyor. | EnNcümeninde Ankara, 1 (Hususi muhabiri- ve Sirkeciden Fatihe ve Aksaraya | miz bildiriyor) — Hariciye en- kadar gidiniz, koca İstanbul ve Bevoğlanda yüz ağaç görmiyecek- siniz! Saçsız adam ne i: döedir, Ç RA N CŞ Eğer beş ön sene sonra #ehir | huzurile bir cümeni bugün Erzincan saylavı Saffetin başkanlığında Dış işle- ti Bakanı Tevfik Rüştü Arasın ü toplantı yaptı. En- tümende mevcud muhtelif mil- son leri de dökülüp cascavlak kalmış | letlerle affedilen uzlaşma, ha - kel bir şehirde oturmak istemiyor- | kem ve ticaret muahedelerinin | sak, baltayı yere bırakalım. tasdikı lâyihalarını görüşmüş - İ Ali Naci KARACAN | tür, DONANMAYA GiDEN GENÇ DENiİZCiİiLER *olarımıza dün 40 genç daha verdi. Resimlerde sıra teftis genç denizci kılınç takıyor, mezun- lar mektepten uğurlanıyor ve | Hamidiyeye gidiyorlar. Donanma edivar. Mısır başvekili Istifa etti Kahire, 1 (A.LA.) — Başve- kil Ziver paşa istifa etmiştir. Mısır kralının emlâk - nazırı Zeki İbrahim paşa, Brüksel mas lâhatgüzarlığına tayin edilmiş - tir. Eski maslahatgüzar Murat Seyit paşa, Romaya tayin edil. miş ve Roma orta elçisi Sadık Uahara paşa, Vaşingtona nakle- dilmiştir. Telefon ( Te y matbaz | SAYI: 10 - 3313 Onbirinci YIL | Sahib ve Başmuharriri i MAHMUD SOYDAN Bkrabarna harflasıı İatirnet İecer ) BERAEAEDE AUA A N Ç DA0 © CANDESSON Kamutay tatil Kararı veriyor Ankara, 1 (Husust muhabiri- miz bildiriyor) — Kamutay pa- zartesi günü aym 16 sında top- lanmak Üzere tatil karan vere- cektır, 935 bütçesi,» encümenden çı- kar ve azaya dağıtılabilirse Ka- nzşıtayı_n gelecek — toplantıda bütcenin müzakeresine — başla- ması mühtemeldir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler