2 Mayıs 1935 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 9

2 Mayıs 1935 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 2-5.035 Şehir Kurultayı Dağıldı Sulama işine önem veriliyor, yeni mektepler yapılacak Konya, 28 (Husust muhabirimiz bildiriyor) — Genel meclis, umumi top- linulannı bugün geç vakit bitirdi. Hususi idare bütçesinin vari- lat ve masraf kısımları başa baş getirildi. Yeni bütçe bir milyon san üç bin yüz otuz üç liradır. B Daimt Şn:üm)cn üyeliklerine Ömer (Akşehir), Server İhsan ko- Tucu (Konya), Kemal (Karaman), Mehmet (Nakip) seçilmişler- ir. Bu yîl)ı'n y'ol parası altı lira olarak tesbit edilmiştir. Vilâyet dahilindeki suların keşfi yaprlacak ve arazi sulama işine çok ehem Miyet verilecektir. Konya Ereylisinde yeni bir ilkmektep y"f".' Ması da kararlaşmıştır. Meclis, doğum evinin tamamlanması için '€ tahsisat ayırmıştır. ——— » Vilâyetin numerotaj işi bitirilmiştir . o © © Belediye borç taksitini azalt- mak istiyor, Ankarada teşebbüsler yapılacak İzmir, 30 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) — Son toplantılarını yapmak ta ve yeni yıl bütçesini müzakere etmekte olan şehir meclisi büt- çe darlığı dolayısile bir çok çarelere baş vurmaktadır. : Bu akşamki toplantıda üyelerden 14 kişinip 'ımıas_âlı: _v?rılçn bir takrirde 929 yılında İş Bankasından istikraz edilen iki mil- Yon liraya ait taksitlerin elân o vakitki mikdar üzerinden venldı%;ı halbuki o vakit iki milyon liraya yakın olan viaridştm 940 bin “aya düştüğü bildirilmektedir. Bunun için taksitlerin ayni mik- darda verilmesine maddi imkânsızlık bulunduğu, bu seneler va- Tidatına göre taksitlerin ödenmesini temin için başkan doktor Behçet Üzerin Ankaraya gitmesi teklif ediliyordu. Bu teklifi ittğ. fakla kabul edildi. Belediye başkanı perşembe günü Ankaraya gi- derek taksit mikdarlarının azaltılmasını ve panayıra ait bazı işle- rin hallini teminc çalışacaktır. c 000 Cellad gölünde sağlık ovası İzmir, 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) — Cellât gölünün kurutulma- sına başlandığını kısaca bildirmi Kurutma işine mensaptan haolanınrotr TISA 1 pularlamalı Gcara ! V- İsaeman haİsima arile bir ana fau.ıl açılacaktır. Bu kanalın boyu 46 kilometre, ge- nişliği 16,5 metre olacaktır. Merasimde, İzmir valisi General Kâzım Dirik bir nutuk söy « lemiştir. Atatürkün işaretile Cellât gölünün kurutulması işine savaşıldığını anlatmıştır. Gölün yerinde pek kısa bit zaman sonra Münbit bir sağlık ovası meydana gelecektir , coc Peçe ve çarşaf kaldıriıldı Ordu, 1 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) — Şehir meclisi peçe ve çar- Şafların kaldırılmasına, belediye yasakları arasına girmesine ka- Tar verdi, ç © e © Halkevi salonu yapılıyor 4 Milâs, 30 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) — Halkevi salonunun temel atma merasimi yapildı. Vali Ömer Cevat da Mılaşa gelmişti. Onun da hazır bulunduğu bu merasimde Halkevi reisi Nazmi Ak- eniz bir nutuk söyledi. / » o00 Adanada inhisarlar - Varidatı çoğalmaktadır ,Adana, (Hususi muhabirimiz ü bildiriyor) — Seyhan inhisarlar Müdürlüğü, bütün tütün müna - lâtmı Mersin transit limanın- an alıp vermesi itibarile çok ;::mmüetli bir mevkide bulunu M. OSKAY Baş müdürlük merkez teşkilâ e düzgün bir şekilde işlemeye Jaşlamış, idarenin bu seneki ge- Tİ Epeyce artmıştır. 4 Baş müdürlük, şarka gönderi İen emtianın daha ucuz naklini temin için bazı tedbirler ara - 'Or. Bunun için esaslı tetkikat Yapılmaktadır. Hudut mmz:k':' İln ÇS yerlerin tütün ekimi DA "Ğ:iî:ıa)lan. kaçakçılığa mâ | olacak sıkı tedbirler alınma - da icap ettirmektedir. Son Yapılan umumi — araşmalarda 1500 e yakın vaka tesbit edil - İş, Cigara, tütün ve saçma Cl€ Eeçirilmiştir. Baş müdür Emin oı:ğdı kaçakçılıkla mücadele A Bu mıntakanın ihtiyacını kar Emin Özbel şılamak için Mersinde ve £.da - nada birer barut satış depoları vardır. Baş müdürlüğün, cigara ve tütün yapan fabrikasında 280 amele çalışıyor. Nezaret altında imalât yapan üç hususi rakı fab- rikası vardır. T.A B MEMLEKETTE TAN izmir -Ankara- Istanbul telefonu İzmir, 30 (Hususi müuhabiri - miz bildiriyor) — Geçen hafta | İstanbul ve Ankara ile konuşma | tecrübeleri yaprlan şehirler ara- | sı otomatik telefonunda muvaf- | fakiyet elvermiş sesler çok net gelmiş ve yalnız İzmir ile Bor - nuva arasındaki hattım zaif ol - masrı dolayısile ufak bir arıza görülmüştü. Bu hattın değişti - rilmesi için iki gün iki gece faa- liyet sarfedilmiş ve hat yeniden | yapılmıştır. Dün akşam yapılan son tec - rübede gerek İstanbul ve gerek Ankara ile arızasız konuşulmuş ve sesler mükemmel alınmıştır. Tecrübe neticeleri Ankaraya bildirilmiş ve hattın mayıs bir - den itibaren umuma açılması için müsaade ve talimat isten » miştir. İzmirde bu hâdise - bilhassa tüccar arasında sevinçle karşı - lanmaktadır. Sivas valisi Kim olacak ? Sivas, (Hususi muhabirimiz- den) — Belediyeler bankası mü- dürlüğüne tayin edilen vâli Sü- leyman Saminin yerine kimin getirileceği henüz belli değildir. Mektupçu Fahrettin Başel, ye- ni vali tayin edilinceye kadar vekâlet edecektir . KÜÇÜK TELGRAF HABERLERİ * Merzifon, (Tan) — Kültür müdürlüğünün teklifi üzerine mer:ifon muallimleri bir tayya - re alımağa karar vermişlerdir. * Sivas (Tan) — Belediyece mahallelere verilen yeni adlar plâkâ üzerine yazdırılarak her tarafa astırıldı. * Sivas (Tan) — At yarışla- rı icin bir program hazırl tur. * Eskişehir (Tan) — Avdan köyünde kaçak rakı bulunduğu haber alınmış, tahkikata başlan mıştir , * Mersin (Tan) — Çocuk bayramı bitti. Cümhuriyet mey

danında bir çok çocuk eğlence - leri yapıldı. Sinemada filmler gösterildi. Halkevinde bir mü - samere verildi. Çoban piyesi tem sil edildi , * Konya, (Tan) — Parti ku- rultayı için hazırlıklar yapılıyor. O gün, her taraf donatılacak ve şenlikler yapılacaktır, * İzmir 30 (A.A.) — İzmir'n Faik Paşa mahallesinde oturar Bayan Naciye onbin lira tutarın daki bütün menkul ve gayri men kul malları ile bankadaki mev - duatını tayyare cemiyetine terk ve vasiyet etmek suretiyle ör » nek olacak bir yurtseverlik göş- termiştir. A * Tire (Tan) — Kıskançlık yüzünden bir vaka oldu. İsmail adında bir genç sarhoş Fatma is minde bir kadınla yaşıyordu. İs- mail, sonradan Fatma isminde bir başkasile münasebete başla- mıştır, Bunun üzerine ilk sevgi - lisi, yollarını beklemiş ön- lerine çıkarak her ikisini de bi- çakla yaralamıştır. Fatma yaka lanarak tahkikata başlandı. * Gaziayıntap, (Tan) —Köy- lerde ekilen deli tütünün kuşi'îe itibariyle düşkün olması bu mahsulün adınt kötülediğinden kooperatif tarafından köylerde deli tütün ekilmesi yasak edil- miştir. Dört aydanberi çziışan tütün !ıo'q'eeratifi her gün biraz daha iyiliğe doğru gidiyor. Tütünle- rin hemen hepsi Mısıra gönde- rilmiş ve satılmıştır. * Edremit, (Tan) — Büyük Mahfel sinemasına yeni kiracı- lar sesli makine getirdiler. Bi- nada şimdi tamirat yapılıyor. | Mayısta açılacaktır. * Edremit, (Tan) — Marma- ra zelzelesinde zarar görenler için Edremit kazasında 2200 liradan fazla para toplanmıştır. —— ci Jimnastik şenlikleri memleketin her tarafında çok canlı bir şekilde kutlulan- raştır. gönderdikleri resimler bu şenlikleri tespit ediyor : 1,2 - Çankırıda.. 3 -İzmirde Atatürk heykeli önünde şenlikten sonra.. 4 - Zon- guldakta ., 5 - Fethiyede.. 6 - Eskişehirde.. 7 - Sivasta., 8 - Eskişehirdeki Bir muallim Değişti Sivas, (Husust muhabirimiz- bildiriyor) — Erkek muallim mektebi müdürü Mümtaz Bursa ya tayin edilmiştir. Yerine ede- biyat muallimi Ziya getirilmiş- tir. İnhisarlar müfettişi Abdul- lah da Konya inhişarlarına ta- yin edildi, iki kaçakçı Şebekesi tutuldu ) (Hususi muhabiri - İnhisar takip cı Şevketle ar- ) Mrerziföna gü - | diklerini haber almışlar, iki köy de araştırıma yapmışlardır. Kaçakçıların Çay köyü ihti « yar heyeti, âzasından Nurinin evinde oldukları anlaşılınca ora ya gidilmiştir. Kaçakçılar arka - daşları Nuri ile beraber ele geç- mişler, ihtisas mahkemesine ve- rilmişlerdir. Gene inhisar memurları mah- zen mahallesinde bir evde ara - ma yaptılar, 9 Kilo rakı, bir ka- zan ve cibre buldular. Tahkikat yapılıyor. Kemikleri dışarı Döken hastalık Bayburt, (Husust muhabiri . miz bildiriyor) — Bayburt has- tahanesinde, hükümet doktoru Salâhaddin Cimcoz tarafından tedavi edilen 3 yaşmda bir ço - cuğun ellerinde şimdiye kadar memleketimizde görülmemiş bir hastalık tesbit edilmiştir. Çoçuğun elindeki yara altı ay içinde büyümüş ve kemikler gö- rünmeğe başlanmıştır. Salâhad- din Cimcoz hastalık hakkında: “Bu bir nevi parmak kankra- nıdır. Şimdiye kadar altı defa rastlanmıştır. Hususiyeti, çocuk larda görülmesidir.,, Demiştir. n , şenliklerden bir görünüş Tire Suya ire, (Hususi muhabiri « miz bildiriyor) — Bütün Tirelileri sevindiren mühim bir iş başarılmak üzeredir. Ödemiş ve Manisanın su işlerini yapan mütehassıs ile bir mukavele ya pılmıştır. Mayısın 20 sinde işe başlanacak ve tesisat 18 ayda tamamlanacaktır. Belediye bu - nun için 96 bin lira harcıyacak tır. Cuma dağları eteğindeki de- ğirmen derede toplanan yirmi muhtelif membam suyu - tahlil ettirilmiştir , Tire belediyesi yakında kana lizasyon işile de alâkadar olacak tır. Hazırlanan projeye göre, ka nalizasyona 400 bin lira gide - cektir. Belediye, çocuk bahçesin den başka bir de stadyum yeri hazırlamıştır. Su işi bittikten sonra burada yüzme havuzları yapılacaktır. Havuzlara otuz bin lira yetecektir. Tirede dört ilk mektep var . dır. (1400) talebesi vardır. Or - ta mektep ihtiyacı günden güne artıyor. Nazilli, Ödemiş, Berga- ! MEKTUPLAR Kavuşuyor Belediye bu iş için 96 bin liralık tahsisat ayırdı T Tirede Belediye müesseselerinden: Mezbaha Tirede yeni binalardan: Şehir sineması ma nüfus itibarile Tireden aşa- ğt oldukları halde bu kazalarda ortamektep açılmıştır. Kazanım nüfusu 44 bin, merkezin 22 bin- dir, İki nahiyesi, 78 köyü var « dır. af kanununun neşrindenbe- ri 7359 doğum, 1344 ölüm ve 1077 kayıtsız evlenme tesbit e- dilmiştir. Denizii (Tan) — Burada yapılan gürbüz çocuk müsabakası na birçok küçükler girdiler. Yukardaki dar kazanarak hediyeler aldılar, resimde görülen çocuk-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler