24 Haziran 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

24 Haziran 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lecektir. Ya:2. No : 417 i an €pimizi Düşündüre- vtek Kadar Azdır beraber”? İhtiyacı, rü li başlı sekiz on ilimizi herşeyden çok aba ik San tarla, <Bişliğine göre ede Tag ha zn en çoğu cak, ığunın, gr ürküte, yide —. hi zi nüfusu, bi en e peinin e a # A! 2 El - Z ğ g diği Üren a line. Min İçindir ki (o gereken im almakta © geciki- ke civar illerimiz- bi üyük bi Ek, e, ERİ az yer Sa In, sen Bu ala Ri? Ben Parken bana danış- a yapa- KE RE EE e EE m e is gn ül ba w zn bin kişilik Çin kızıl or. dusu Yusson şehrini işgal #ylemiştir. Bunlara karşı 300 ip kişilik bir ordu sevk g ULUSAL e BIRI,I İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir devam Yugoslavyada kabine buh- ranı henüz zail olmamıştır. Krallık naibi prens Pol, par- tiler liderlerile temaslarına eylemektedir. Telefon : 2776 — Pazartesi — 24 Haziran 1935 Roma müzakereleri bu gün başlıyor Fransa, Habeş meselesinde Italya'yı haklı buluyormuş solini Öze) — ve murahhas il Bay Eden, Ro ve in in işleri bakan Su M, Mus Istanbul, 23 uviç ile bir çok - gemidahayapılıyor Hamburg'da yapılmak olan denizal-| larda tayyare topu e ile andırmı in eek ei 35 nisbeti- desi dahilinde yeni im yeme gerek- wi ini mek, nüfusumu- un seğüklei sında ferden Ferda dikkatli olmak ve hü- kümeste yardım etmek kellef bulunduğumuzu hatır- kdır. Kâmi Oral iii il “Almanların deniz silâhları geniz arza bulunacak ve Fransa'yı alâ- kadar eden hususatı dala edecektir Paris” ten pa eri e Fransa Ki nı Bay Laval, Habeşisi mes'ele- ind Italya” yı Ef görmekte Paris görüşmeleri bitti: A. Paris 23 A) — Fran- sız - er bra dün hiz de bitmiştir.. Bay Roma'dan (dönüşte by ipi ile yeniden gö- rüşecektir. Bay Edene bu er Londra'dan gelen konuşmaların sonu hak iie da ümid verici gibi gözükü. yor. Ancak Fransa'nın orta- ya attığı mes'elelerin o çok önemli olması dolayısile e gilte re hükümeti, (keski kararını kabine tekin dan sonra verecektir. Bay Laval, bugün bay Edenle yaptığı konuşmalar sonunda şu diyevde bulun- uştur: “Doçlandtipinde iki Paris görüşmeleri bitti. Eden'e Londradan gelen tali- mat,/konuşmaların sonu hakkında ümid vericidir — Bugi yah yaa im rumun ortaya koyduğu - rupa mes'elelerini in geçirdik ve iki hükümet ara sındaki beraber çalışma işine 3 Şubat t e m bil- diriğini temel rak veri- lecek gl İkisini Vi e gör- ondrada görüşülen ğe mes Daimi ve yalınız iki memleket değil, fakat öteki Avrupa a ira de - eg İl işleriğkotar- atik “İyi (va- mara la lâzımdır.,, > larını tekrar etmiştir. Fransız tevkalâde ile Paris'te gizlice İstanbul 23 ( Hususi ) — ğu ve ali komiserin, Emir Suudun bütün tekliflerini kabul eylediği o söylenmek- edir. Son gelen haberlere göre, tahtına bi nu vezirler meclisine dermiştir. Vatani fırkasına mensub gazeteler, Hicaz veliahtı hakkında çok iyi yazılar yazmakta ve bütün Arab gön- “Kızılay,, cemiyeti,Cüm- huriyet devrinde yoksul- babasızlar lira ( harca kruvazörü zı harp gemilerinin inşasi işin vi emir vermiş- tir. Yeni yapılacak gemiler dağı! Doç land tipinde iki kruvazör de vardır. Hi tezgâhlarında landıracaklardır . gelen biler AK manların yi Kabi rinde iki büyük topla bir tayyare topuda e ve denizaltı gemisi icabında suyun| sathında da edebilecektir! Trocki Verem hastalığı- |. na tutulmuş Istanbul, 23 (Özel) — Sov- yetlerin eski harbiye komi- sanatoryonda kalmak ü Norveç'in ve gebrine va var- dığı Berlin liyor. iie nin, ük siyam ile uğraşmamağa karar ver- diği söyleniyor. ————. Girid üzümleri bu sene çokm Istanbul, 23 ii — Ati- > 'dan haber v. öre, Girid üzüm m. im sene şimdiye kadar rülmemiş derecede a vw nefistir, Altayı 5-1. mağlüb Dün Alacak k adyomun da hava kur lan Göztepe - akn hakem Riza'nın idaresizliği yüzünden zevksiz oldu. Her iki takım alana çık- tıkları zaman. Altay'ın çok noksan bir kadro ile olduğu görülmüştür. Birinci haftayım her iki isen kaçırdığı et satlardan sonra. Fuad'ın dakikada yaptığı bir li 1-0 Göztepe lehine netice“ lenmiştir. Ri devre : Oyunun beşinci ası Yili ki Altay slim ileri oynamasından kalıyan Göztepe sağ pa şii 8 Fiatı (100) Para Roma Konuşmaları bugün Başlıyor Bir .Arab imparatorluğumu Emir Suud Suriye tahtina getiriliyor komiseri, veliahd neler konuşmuş?. rabileceğini ilâve eylemek- tedirler. Sahada gene bir hâdise oldu Göztepe Altayı 5-1 mağlüb etti - Bisiklet koşusunda Kâzım birinci, Riri e Mustafa Ne geldi m Göztepe takımı ri gollerini de Syaptı. Göztepe iki gol arma tan sonra kem sebepsiz bir şekilde Altayın kalbi me- sabesinde olan Vahabı oyun- dan çıkardı. Artık oyun Al- Kia > Y oynamasile de- z Val > ın diskali- ki hareketi

Bu sayıdan diğer sayfalar: