25 Haziran 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ame Sağlıksızların ,düşkün-| lerin, yoksulların ve İmsesizlerin ana ku- cağı “Kızılay,, dır. g ULUSAL e BIRI Ei İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir Sıkıldığın zaman “Kı- zılay,, ocağına koş, der- dini anlat, ilâcını al.. Telefon : 2776 — Salı — 25 Haziran 1935 —Dört Çin Torpitosu İsyan Etti— Sırbistanda siyasal buhran zail oldu Yugoslav kabinesini bay Stoyadinoviç teşkil eyledi and na 24 (A.A) — Mi- Neri kabineyi İda Kabine aşa- etmişti geriliği gibidir: Sysikan dış bakanı: Sü nl in bakanı: Ge- ala ir ir ie Ke yp Bobiç Fina in yeri w il baka il o idza ka ağ sosyal bakanı: Pre- Arim a Tep ba Urbaniş Li Konuş Yei bedenin e baka- er e baka; İnan ve denle ba- Ka tefanov Külü bak, Prens Pol ni Stosoviç Devlet bakanları: Yanko- a mm —ğ—ğ— e e Suriyede karışıklıklar Gene kanlı çar - pışmalar oldu âlaniler, hükümeti protesto etti- €r, iy kişi tevkif edildi a di birçok vari ve jandi ufak bir toptantıya olmaktadır. Haleb, Şam ve Boya mâni masından korkulmaktadır. — > — Kay komiseri P . ö MA ykm 2 TE aris yö Pten Lİ Hususi ) — Mta er verildiğine . z tar yl ünlerde ei Nasyonalistleri tur, © Garpışmalar ol- kazandılar Manila i Mi 1ö) liderleri cami- eya 25 (Özel) — Eski igne vererek hü. | Paris emniyet direktörü (Jan işle 7 isasını protesto Şıyak), rin lam seçildi. koru, iğ we m Bu seçim, F çi T MIŞ: ve için aki büy Tablyy» nemli bir hâdise Te We'taki çarpışmalar- Dü yor. Bay Yevtiç kabineye girmedi. Yeni kabine dün içti ve işe başladı viç, Behm e? si 17 de and içm Belgrad 24 (A.A) — Ye- ni kabine geniş bir | birlik hükümetidir. Yugoslav ge- abi, i rak kot tarılabil. mesi için gerken birliği el- de edebilecektir. Belçika Süvari kıtaatı mo- törize ediliyor İstanbul, 25 (Özel) — Bel- çika Sü bakanlığı, marti kıtaatının süvari motöri; lele mr er e ve bu karı 'emm 3 nder iban ta ibik “ ealile- ceğini bildirmiştir. Istanbul 25 (Özel) — na'dan haber veriliyor: len Ati- Bakanları seyaha- ta çıkıyorlar M. Çaldaris İstanbul 25 (Özel) — Elen sü bakanı Va; eryapi Temmuzun 6 ın ü Ro- yn ebelik) ve Salan s te ayın 18 nde Berline decüklerdi. Italya 1 Yunanistan'la tecim işlerinde anlaştı İstanbul, 25 (Özel) — Ital- ya- Yunanistan tecim muka- imzalanmıştır. (Bu mukaveleye göre, her iki devlet, tecim ve endüstri eşyaları üzerinde yüzde yüz velesi mübadele muamelesi yapa- saklanır 2, Polonya Tebaası Fransa- dan kaçmak istiyorlar Istanbul 25 (Özel) — Lili) şehrindeki Polonya tebaası, Polon; konsoloshanesinde ve Paris'tekilerde Polonya sefarethanesinde nümayişler yapmışlar ve memleketlerine gitmek üzere pasaport iste- mişlerdir. Yunanistanda durum Kostantin'in ke- mikleri getiriliyor: Atina ile Piredeki mübadiller, Trakya'ya mı naklolunacak ? Yunanistan'ın her yanında gizli bir k parlâmeni eş eyer istiyecek ve i kökünden elsi bare bilen lifler, şimdiden ER ka- rn başlamışlardır. Atina ve Piredeki müba- diller, hükümetin prensiple- halle- muha- si efradı. kemikleri ma'ya getirilecek ve kral ailesinin gömülü bulunduğu i diğer mezarlığa konacaktır. Yankesicilik ema caddesinden geç-| Me hmet oğlu sici muş oğlu Yaşar, abi taca yak alanmıştır. Fiatı (100) Para Ingiltere hazırlıklara başladı Londrayı muhafa- zaya çalışıyorlar Bombardıman tayyarelerinin hak- kından takip tayyareleri gelecek Bir ta; ee le yerleştiriliyor ondra — İngiltere hükü- | bombardıman esnasında tay- meti, sayarlar” çoğalt- | yare toplarının ateşine ma- eyi için çok geniş ve esaslı | ruz kalacaklarından dikkatli r program tanzim etmiştir. | olmak mecburiyetindedirler. — program, 1937 yılının s0- Halbuki bu esnada birde nuna kadar tama tatbik | takib tayyareleri harekete edilmiş bulunacaktır. Ingiltere rel bombardıman tayya- Londranın üzerine gelecek | releri iki ne arasında ka- olan düşi tayyarelerinin | lacaklar ve toplu bir halde ne suretle imha edilebilece- TUZ evkiine ğini tesbit etmiş ve tay, düşeceklerdir. Bu sebeple toplarile takip tayyarelerinin | Ingiltere o hükümeti, takip çevirecekleri rol üzerinde | tayyareleri ile beraber tay- yaptığı tetkikat sonucunda | yare topl. büyük bir '. eti karar kılmıştır. | önem vermiş ve yalnız mi mbardıman tayyareleri, '—Devamı EDEN sahifede Sevkiyat devamda İlki nizamiye fırka- e . sı daha gidiyor Askerle beraber “külliyetli miktar- da erzak ta sevkolunacaktır Afrikay asker göre bir vapur İstanbul 25 (Özel) —İtal- | miştir. ya hükümeti; yeni toplanan Senkiyat bu ayın nihaye- R v tinde bitmiş olacaktır. İki askerlerden tesis eylemiş ol- | fırka ile beraber küliyevi duğu iki nizamiye fırkasının | miktarda erzak ve bim Afrikaya sevkini oemreyle- İ mat ta sevk erki

Bu sayıdan diğer sayfalar: