25 Haziran 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAZIRAN SALI SAYI: 64 — 3367 Onbirinci YIL SAHİB ve BAŞMUHARRİRİ Mahmud SOYDAN ULUSAL OLAN MA a z YA DKi SAYISI 5 KURUŞ BUGÜN | Z incide 1 Peyami Safa'nı Orhan Selirn eri — Ali Rr- Demiryolu si- M verimi önünde” — Felek'in “Dut t" S üncüde 1 Bizde casıslak — Kendi kendimize çatıyoruz. | Son haberleri — İcmal, | Memlekette TAN — Sağlık | öğüdleri. Özdil. Ekonomi — Askerlik, Spor. F # üncüde * 5 incide * 6 mada 1 7 incide * 8 incide : B uncuda : Yo uncuda : İştanbulu nacıl aldı ? Briç — Sevişmeler, ev- lenmelei Güzel sanatla: Dünya hâdisele gazeteler Çocuklar. için yazılar — O kuduklarımız, — duydukları- Sinema — Kadın ve Moda. Y1 incide * 12 incide 1 Ti karşısında Y3 üncüde * Yü üncüde 1 Türk Alilesi - Ağaoğlile HüseyinCahide göre - Epeyce oldu.. l Sayın Bay Ahme betkesini, Çmakalesini) okudum. Bunda; Türk nilesi hakkındaki düşüncelerini anlatı- yordu. K r AA Ahmede göre, Türk ailesi düşüş ha- lindedir, Tehlikededir, Gün” de: Hüseyin Cahidin tatlr kaleminden Türk ailesi- ne damlatılmış acılar tattım.. e Fakat.. Bunlar ne söylüyor?: Bunlar ne istiyorlar?! Ağaoğluna göre Türk babanın evle bağı kalmamış- tır. Onün dayanılmaz harçları, (mas- Tafları) vardır. Maral bakımdan da bitkin bir haldedir! Daha neler?! Ve neleı Hüse Pek-açık saçıktı: Baloların, dansların gönüllüsüdür ! ete kavgalarının ihtiyar şampi- yonu, bundan yanıcıdır. (müptekidir). . Ahmedle, Hüseyin Cahit arasında tefacık bir ayırd yapmak lâzımdır: — | Birincisi çok sert; alabildiğine sal- Gryor. Batırıyor, Vuruyor ve aklına geleni söylüyor. Niçe”, (Zaratustra) sında: “En azdan kadınları, haftada iki kere kamçılamak doğru olur.,, derl. Ahmedin son yazılarına bakılırsa Alman filozofuna oldukça inanmış gi- bidir. İnanmış ve geçmiş bile'l, O, kamçısını sonsuz bir hınçla dur- 1 İkincisi; Hüzeyin Cahid, Çinsaflıdır). Hüseyin Cahid, davranmıştır. Fakat!.. Ağaoğlunu okürken, 'Türk ailesini gamurlara belenmiş buldum !, Korktum ve titredim. Korkunç karanlıklardan, zorlukla kurtardı biraz daha ekitli biraz daha ekitli kendimi e Fakat!, Bu iki yazıcımızın Türk bayanmı bu kadar düşkün bir durumda (va: yette) göstermek hakları var m: Bunda bakir mıdırlar?! Hele Ağa Oğlu Ahmed; hele ol. Bu kadar ileri gidebilmek için, il vanın elinde kuvvetli belgeler (vesi - kalar) bulunmak lâzımdır Fakat Ahmedin belgeleri Bunları bilmiyoruz!. O, belge diye ortaya birşey koymu mıştır. - Yalnız ve sadece - dilevcidir. | yuna anlatıyor.. O, boyuna anlatan bir dilevcidir! Kanıtları, (delilleri) yok. | Anlatmayı yetkin, (kâfi) görüyor Fakat! | Buna, böyle bir dilevin doğruluğu- | Da, yalnız kendisi inanabilir!, Başkası değil Ahmet, 'Türk silesi hakkında hük- Münü verirken gözünün önünde kim Var?! Yalnız bir iki aile, birkaç bahrtsız Bayan mı? Yoksa bir iki büyük şehrin bazı ailelerile beş on bayanları mı?. Veya bütün Türk aileleri ve bayan. re me?i. Bu noktalarr bilmeği çok İi Eğer Ahmet, bir iki aileyi TArkası $ incide) | ! Mahmut Esat BOZKURU ISTANBUL ATiNA HUSUSİ MUHABİRiMiZiN TELGRAFI < aa. | Atina 24- Ordudan 800 Zabit Çıkarıldı. Kondilisin Yaverleri ve Taraftarı 70 ( Müdür : 24318 Yarı işleri * TELEFON | girre ve Matbaa : 24310. Zabit Bu Aradadır. Kondilis Çaldarisle Görüştü. Kabineden Çekileceği Şayidir ALTIN, PETROL ismet inönü Şark Seyahatine Ç&yor Başbakan Ismet İnönü Yugoslaryada Buhran Bitti Belgrad, 24, A.A. — Eski fi- nans bakanı Milân Stoyadinoviç kabineyi teşkil etmiştir. Kabine aşağıda gösterildiği gibidir : Başbakan ve dış bakanı Sto- yanoviç, Sü ve deniz bakanı General Jifkoviç, iç bakanı Ko- Toşets, münakalât bakanı Spa- ho, bayındırlık bakanı Bobiç (eski Belgrad şarbayı), finans bakanı Letidza, Sağlık sösyal Preka, Tarım bakanı Stanko- viç, tüze bakanı Auer,tecim ba- kanı Urbaniç, terbiye heden ba- kanı Kommenoviç, orman ve madenler bakanı Stefanoviç, kültür bakanı Stoşoviç, — devlet bakanları: Yankoviç, Behmen, , Kabine saat 17 de and içmiş- tir. Yeni kabine geniş bir birlik metidir. Yuğoslav genelo- yu yeni kabineyi çok iyi karşı- lamaktadır. Hükümet, üyeleri i- | tibariyle iç meselelerin kesin o- larak kotarılabilmesi için gere- gen birliği elde edebilecektir. İspanya İle Konuşma durdu Ankara, 24 (Hususi muhabirimiz bildifiyor) — Ispanya hükümeti baş. ka memleketlere verdiği bazr haklı r e gun bir şekilde teklif ettiğimiz müva- zeneli Ticarct esaslarına rağmen, bi- ze de , Madridde devam etmekte olan müza- keceler taralımızdan katedilmiş ve iki aya yakındır Madridde bu işe memur Luıunmakşs olan Türkefisin İspanya masası şefi bugünkü umumi politikamıza uy- vermekte taallül - ettiğinden, Tİ Çağırılmıştır. —— İngiltere ile ticaret Ankara, 24 — (Husust mühabirimiz bildiriyor) — Türkiye ile Ingiltere arasında imzalanan ticaret anlaşması bugünkü Resmi Gazetede çıktı, Rüştü Aras'ta Beraber Gidiyor Ankara, 24 (Hususi muhabi- rimiz bildiriyor) — Başbakan İsmet İnönü önümüzdeki gün - lerde Şark vilâyetlerinde bir tet kik seyahatine çıkacaktır. İs - met İnönünün seyahatine Trab- zondan başlaması ihtimali kuv- vetlidir. Bu seyahatte kendisine, diğer Şarka gideceklerden maada,Dış İşler Bakanı Tevfik Rüştü Aras ile Genel Jandarma kumandanı General Kâzım ve Petrol arama teşkilâtı direktörü Eyüp te re- fakat edeceklerdir. İsmet İnönü petrol ve altın arama mıntakalarını da geze « cektir. Trabzon valiliği Ankara, telgrafı) Trabzon valisi Ri - fatın hastalığı dolayısile mezu- niyeti uzatılmış ve vali vekâle- y * - aait Talat tayin edilmiştir. istanbul da bulünan Tevfik Talât derhal Trabzona giderek vazifeye baş- lamak için emir almıştır. MAHSUL DURİJM'.; | Buğday fiyatı Yükseltilemez Ankara, 24 (Hususi muhabi- rimiz bildiriyor) — Ziraat ba- kanlığı müsteşarı Atıf buğday vaziyeti hakkında gazetemize ŞU izahatı vermiştir: — -Memleketin mahsul vaziyeti tebellür etmiştir. Trakyada ve Adana havalisinde feyizli mah- sul elde edilmiştir. Sahil vilâ - İ yetleri mahsulleri de fena de - ğildir. Orta Anadolu mıntakasına ge lince, yani Ankara, Konya, Es- kişehir, Sıvas ve Malatya mın- takalarında kışlık ekinler iyi i- se de, sulanamıyan yazlık ekin- ler zayiata uğramıştır. Bunun- | la beraber buralarda da geçen seneye nisbetle alımacak mahsul yüzde elliden aşağıya düşmiye- cektir, ÇArkası 5 incide) 24 (Muhabirimizin | y* DABİR, | Peşte yarışlarma giren süvariler: Önde Türk, arkada Macar birincileri sahaya çıkıyorlar, Başta Türk ekipl ç işler Bakanı Kayseride Kayseri, 24 .A.A. — İç işleri Bakanı Şükrü Kaya beraberin- de Sümer Bank umum müdürü Nurullah Esat Sümer olduğu Halde bugün sabahleyin saat 6.40 da Kayseriye geldiler, İl- bay Bakanı Boğazköprüde kar- şıladı. Şükrü Kaya Boğazköp- rüde inerek İlbay ile beraber o- tomobille şöhre girdile. Şehir dışında kolordu komutanı vekili General Salih ve — kalablık bir i halk tarafından karşılandı. Ekonomi Bakanı Cumaya geliyor İHUSUSI MUHABIİRIMİZ BİLDİRİYOR)| Ankara, 24 Ekonomi Bakanı Celâl Bayat ve Parise gidecek olan Ekonomi Bakanlığı mi doğlu Perşer günü buradan hareket edeceklerdir. Valiler arasında (HUSUSİ MUHABİRİMİZ BİLDİRİYOR) Ankara, 24 Urfa valisi Nizamettin Ça- nakkale valiliğine, İstanbul va- li muavini Rükneddin İçel va- liliğine, Denizli valisi Fuat Sam sun valiliğine, Kars valisi Cev- det Çorul va vekâletine M 'e müfettişle - rinden Osman Nuri tayin edil- mişlerdir. Vali tayinleri listesi âli tasdi- tiran etmiştir. BE- Kaymakamlıklarda, Adliyede, Emniyet işlerin- de ve diğer yerlerde yapı- lan yeni tayinlerin listele- rini 3 üncü sayfamızda bu- lacaksınız. SAA ea aK, steşarı Faik Kur- | ne, Kars vali | AVRUPADA TÜRK SÜVARİLERİ Binicilerimiz Peştede Bir Zafer Abidesi rat Yüzlerce Atın Girdiği Son Müsabakada Mülâzim Eyüp Birinci, Saim Polatkan Üçüncü Geldiler! Yüksek Atlamada Yüzbaşı Cevat Kola Kazandı Yarattılar ! yefi Miralay Cevdet Bilgişin görünüyor Üstte: reşte at yarışlarında Cevad Kola 1,90 yüksekliğinde bir mâni- ayı atlayarak yârışı hatâsız kazanırken.., Altta: Melâhat Akselin mânia atlayışı (Avrupadaki binicilerimize refakat | eden bir arkadaşımızın süvarileri: zin elde çttikleri yüksek muvaffa) yetleri nasıl kazandıklatımır hil den mektubu ile yarışlar — esa TArkası 5 incide) atiyle yarışı kazanırken »— -Bu rtesimler “Tan” iç

Bu sayıdan diğer sayfalar: