25 Haziran 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AN ” .—. hib ve Başmuharriri SIRRI SANLI İDAREHANESI tamir Birinci BEYLER “SOKAĞINDA iyen evrak iade edilmez mn Neşriyat Âmiri SIRRI SANLI ABONE ŞERAİTİ Seneliği 7, Altı Aylığı 4 Liradır, Günü Geçmiş Nüshaların” Beheri 15 Kuruştur. ( Halkın Sesi ) Matbaasında Basılmıştır p #ömemi—eisin ALTINCI SEN SENE No 2507 25 HAZİRAN 1935 SALI TEL; 3503 ( 100 PARA ) .GIRID ADASI KARISIYOR | GİRİDDE KARIŞIKL LIKLAR ei 25 (Özel) — A- inadan son/duyumlara göre | yere gelen zabıta kuvvetleri Giz Veniüclist iye mümayişçileri dağıtmak iste- ükümet leyhinde | mişlersede bünların başında vi Ke Üzerine : orada yazifesini ihmal ede ve; kismen. ayişlere işti- rak eden ve hüküm dedir. “Yı zı ta raflarında ve bilhassa -Girid- büyük - ihtiyat. tedbirleri alınmıştır. — Atina (Özel) -—- Burada i sıkan Neos Kösmös gezetesi | Giridde: ti Venizelist * eğ içini is- e sorira vazi- ii irklar bazı mi darma v r Veni İos m ğine mey: didi rg ra bazı ele bei bu- nümayişler yapmışlardır. Bütü, olmuşlar. ve. eger a b bir kavğa çıkmasını is- temezlerse - çekilip itmele- iki tarafı sivri bere vardı. rini tavsiye etmişlerdir. w 8 © Zehra Hasan i, Dikiş Yurdu e büyük Elli EL etler, parlak za- gi kianasak nâm ve şanını bir ii yükseltti BU SENE DİPLOMA Bu kıymetli yardun bü se- ALAN TALEBELER yi işlardır. “Bu yıl büyük muvaffaki- diploma “alan bayanlar Şu: izi Feriha, Hafize, Melek, İs- Zeliha, ai EE İK Askeri te terfi List 30 Ağustosta ilân Bayan Zehra Hasan ziyaret- « çilerine izahat verirken... Nümayişçilerin toplandığı | Yunan hükümeti Giriddeki bütün memur ları azletti ihtiyat tedbirleri alındı Çok kanlı olabilecek e olmak için jandarmalar eden halktan bir kısmı sokaklarda e şaşın venizelos “ kahroi- sun hükümet ,, diye bağır- mışlardır. A YA YARINKİ SAYIMIZDA (Eski bir Altay ) lının “ Ne olu: il » başlıklı ya- zısını okuyu ss * Polis teşkilâtı * Keebişliyberii İstanbul 25 pe zel ) — Bakanlığının polis ve İle genişletmek için proje re haber verilmek- 5 8 8 8 Yugoslav kabinesi Milân Stovadinoviç yeni kabi- neyi teşekil etti Yeni birlik kabinesi, Yugoslav umumi efkârı tarafından iyi karşılandı Belgrad 24 (A.A) — Milân in kabineyi teşekil etmiştir. kabine aşağıda gösterildiği Başbakan ve dış bakanı Stoyadino: Sü ve di 1 eneral Si oviç İç bakanı: orosets Münakalât bakanı: paho Bayındırlık bakanı: Bobiç (eski Belgrad şarbayı) inans bakanı: Letidza Fa an Vm Pereka im bak: Stankoviç Tü bakanı Auer Teci Urbaniç Terbiyei pe ASİ bakanı: : Kommenoviç Oorman ve maden bakanı: me Kültür bakanı: Sto: Devlet bakanları Yillar; Behmen Kabine saat 17 de and içmiştir. Belgrad 24 (A.A) — Yeni kabine geniş bir re hükü- metidir. Yugoslav geneloyu yeni kabineyi çok iyi karşıla- maktadır. Hükümet üyeleri itibarile iç iellelesi | kos ola- rak kotarılabilmesi için gereken birliği elde edebilecektir. se Ss s 8s 8s 8 Vergilerde haik le- hine değişiklikler Verasat vergisinden Tayyare hissesi alınacağı söleniyor. İstanbul, 25 (Özell — Ver- | değişiklikler anan için inans Bakani da çalışma lara devam emir Ve. raset, intikal, mele hay- van Sa ilerlndin halk lehin- hinde mühim değişiklikler eN matrahlar değişti- rilec: üyük ödeme kolay- yare hissesi alınması mevzuu bahistir. Ekonomi bakanlığınca ha- Kamutayın #zırlanan projeler toplantısına yetiş- ilk teşrin irilecektir. Yaraladı Bu gebe saat 21,30 da Ke- meraltı | Ustura ile | a Beyler hamamında hamal Ali oğlu Müslim ile | | | Salih oğlu Mehmet arasın- da yatmak meselesinden raladığından B. Lavala göre Fransajİ ,İtalya a aleyhine > gizli bir taahhüd altında değildir. İsatanbul 25 (Özell — angi bir noktai eşistan davasındaki raziye De ve İtalya | talyada koparılan lar bu cümledendir. İtalya hükü ii Sovyet iti- lafı takım hâdise- ler orya Game Gal. tinden de şübhelenmektedir. ve sair bir do: hadise yoktur, vaziyet makama Fransız- Alman | Deniz görüşmeleri Fransa hiç bir devletle gizli bir mame yapmiş değildir. Demi Kl Üyelerine bir sürpriz 935 Cumartesi günü akşamı saat 20,70 da - Alsancak, deniz sporla yurdunda - çok eğlenceli ve parasız bir gardenparti ter- edilmiştir. Cemiyet üye- lerinin ve bütün İzmirlilerin OŞ eğlenceli bir gece gi için, seçilen gü- e bir heyet simdiden ha- arılara başla; el < © e ri ayrı ayrı RENAL gönderile- Paris (Radyo) — İngiliz Edir, gazetelerine göre bay Rıbent” e 9 00 EZ ropun öze nlığındaki O bir “ Kızılay , ın eli, ayağı- Alman h ağar kararile deniz nın göz yaşını siler. siri dapş n temuz . mak için onlarında -Pürine gelecektir. usysta resmi hiç o bir Her Türk, derd ortağı Bu h müraacaat yoktur. “Kızılay , ın üyesidir. AREA Seta çı | kan kavgada Müslim ustura | hikâye ile Mehmedin ayağından ya- İ yakalanmıştır. Berberin sanatına göz dikmiş! Traş olan -< Başıma bu karıdan öyle belâlar geldi, öyle dertler çıktı, öyle Tele iii Yal e ş ki bunlari birer birer anlatm r gün bir gece yetmez. Bim ben li e bae bir iki saatta ebilirim.. Evvelâ şunu söyleyeyim ki: Berber — Böyle devam iii müsaade edin de koltuğa ben oturayım, traşı sız yapınız...

Bu sayıdan diğer sayfalar: