25 Haziran 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmidördüncü Yıl No. 6 SALI 25 ——— RAZİRAN 1935 | İzmir'de hergün sabahları çikâr, siyâsal gazetedir. — ğ öy Telef on: 2776 Başbakanımız Avrupa'ya Değil, Batı Illerimiz- de Tetkikat Yapmak Için Seyahate Çıkacaktır. Paris Müzakereleri Sonuçsuz Kaldı. knir'de Spor 18 Gençlik rgaşalığı. Cuma günü Alsancak alanında, Piti birtakım çirkinlikler oldu. Bu i şöyle Ne ven iliriz: İdaresiz hakem, ve yı m olmıyan venin ink » İl ta kı spordan usanç ve dadağa srlyr. Pa ruz ki, hâdise; (sanı mma bir bizede ve iş bik ye bütün Fikri. mi değerli iyi aş e Çünkü İzmir'de a bityey kalmamıştır. ii g- soysal bir hastalik, ie morali, sinir. ve şuurunu yiz EZ eğ Habeş Kralı, Vehip (Paşa), Habeşistan'dadır, Dedi. Adis.Ababa, 24 (AA İmparator Haile Selasiye Matin yterıma şunları söylemiştir; Barbe tutuştuğumuz takdirde komşu (İslâm Törk'lerinden maddiğ yardım göreceğimiz bir samdan ibarettir. eden bir şey dilemiş değiliz. Eşki Türk etmiyecektir. Masrafı bi. rafımızdan ödenmek üzere noter bir heyetin baraya gelib de İtalya'nın settiğı gibi saldırıma hazırlanmadığımızı yerinde ge ginlemesini ( Tahkik oo) istiyoruz. Habeşistan'ın barışsal niyetlerini bir kere isbat “ye için bu önergeyi yapıyoru! Londra 24 (A.A) — Kah re'den Taymis gazetesine yazı- liyor: 2 lem doğu Afrika'da Habeşistan Kralı ve maiyeti kuvvetli bir ordu bulun durmak İçin : katlandığı zah metler hakkinda bir O fiki “(Fakat Komutanlık Etmiyecekmiş, Ha- - )beşistan Kimseden Birşey Dilemiyor. verebilmek üzere Musuvva'dan 350 mil uzakta olan Port.Su dan'a ogemiler gönderib su aldırdığını bilmek yeter. Sudan bu buğda: lçüsü geçen yıla göre elli kat Adisababa, 23 (A.A) — Ha- beş hükümeti, Habeşlstan'ın seferberlik yapmakta olduğuna dair olan yayıatıları yalanla- adır, Resmi çevenler Ha- Pin uluslar esi konseyine yi durumu 'k için note görmenler gönderilmes!ni İstemiş olduğunu batırlatmaktı dışlar “Bağlarda E zbk Şarımız tarım direktörlüğüne Pl bir raporda Ödemiş mın. m dl yari ika madığı ve ürünün bol v. iyi Shi lari, Kızılay haftası münaeebetile dün şehirin beş kolunda öğret- menler tarafından kı ay üye yazımı İçin çalışılmağa lan. mıştır. Bu faaliyet ai ANADOLU'nun Anketi: 3 İzmirin Ekonomik Durumu Ne Haldedir? Bay Fehmi, Tarifelerde Tenzilât ve devamınca İlerliyecektir. Ayrıca Ki Bayraklı, Burnava ve Buca'da da öğretmenler muhtelif kollar üye yazmak için faaliyete Re Kızılay haf tarı münasebetile 29 haziran cumartesi akşamı Kızılay Cemiyetine üyı Yazımı Devamdadır. Muhtelif Kollar, Şehir Içinde ve C varında Faaliyette Bulunuyorlar, müsabakasında çocuklara mükâfatı dağıtan heyet Maid Kiebi az (Ortada İlbay ve a başkanım: an refikalanı Bayanlar) Kordonda Denizeporları yü lenparti için zi haz erik yapmaktadır. 'emmuz akça, en) yurdu tı varil dan pe bir gardenparti verilecektir, Mekteb (talebesi “ arasın eği ER edilen kazananları yazmışt W güzel yazılardan birtan üçüncü sabifemizin son süt larındadır. Gümrükte Kolaylık Istiyor. Burnava kamuntayi (Nahiyesi) şarbayı Fehmi; tecim İşlerile de ; Mes'ele önemli, dedi. Mücliketin önemli bir derdine temas ettiniz. Takdir ederim, Kuşadası iskelesi; son senelerde Bay Fehmi Burnava Şarbayı ve tecimer İzmir zararına mühim bir su rette İhracat yapmıya bâşlamış- tır. Bilhassa OAydın İle daha ötedeki illerden Rin el vanlar Mi tedir. Çünkü ol yi akli masrafı fazla, ne iğ? başka zor. yem vardır. zamanda Aydın incir b yili Germencik ve itaki ii anelerinde İş- lenen incirlerin bir kısmı da Mann Konan sele General Kondilis'in Yazısı Krallığa Niçin Eğgin Olduğuna Anlatıyo Venizelistlerin Son Ihtilâli Bu £ disede Rol Oynamıştır. (© Venizelos'un Beyanatının Akisleri sinde yazmış olduğu bir yazıda diyor ki: — Onbir yıllık denemeden sonra cumurluk rejiminin ih- tilâlden başka birşey vermediği ve siyasal adamlarımızın ha- sımlarına karşı 8ny; luktan yana olduğum pek doğ: Er 2 malini ema

Bu sayıdan diğer sayfalar: