June 25, 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

June 25, 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

son Posta — SALI — 25 HAZİRAN 1935 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruş Birçok Böylece Halkın Satınalma Kabili- yeti Çoğalacak Hükümet son Üç ay içinde bir gçok mühim maddeleri ucuzlattı. Çimento, kömür, tuz ve şeker fiatları #hemmiyetli nisbetlerde indirildi. Şimdi bu fiat indirme- lerinin, diğer maddeler üÜzerindeki ucuzlama tesirlerinin tetkik edi- mesl gerekleşiyor. Filhakika kö- Rum, Ermeni ve Müsüvi vakıfları da bundan sonra Evkaf Genel Direktör- ÇHüğü tarafından idare edildcektir. Burada şehrimizde Ermeni vakıflarından büyük bir bina görüyorsunuz. Tafsilât altıncı sayfadadır. İşçilerimiz Haklarını İstiyor ! Bunlar Dururken Yaban- Ucu cılara İş Kanun Haricine Çıkanlar Ceza Görmelidir Ankara, 25 (Hususi) — Anka- ranin yapı mevsimi son aylarda başşehrin (merkezihükümetin) ya- rın alacağı bol yapılı, bol kurağlı. (binalı), konförlü şekli İçin çok Ümit vericidir: Her sokak başında her köşede, her haş yerde kübik modern- yapılar yükseliyor.. Yani; bugünkü vaziyetle Ankara tam bir (yeniden kurulan şehir)dir. ve bü şehirde işsiz. kalmış binlerce İşçinin, ustanın durmadan çalıştı- ti görürsünüz, Bol yapılı Ankara lr işçi ve amele şehri olmuştur, Ankara yeni kurulurken Bul- garistandan, Macaristandan, Ab manyadan, Avusturyadan, Sırbis- tandan, — Yunanistandan birçok usta ve amele gelmiş, ve uzun yıllar çalışmışlardı. 2007 #sayılı kanun çıkdıktan sonr Türkiyede, Türk vatandaş- larma hasredilen hizmetler ara- sında yapı, demir, ahşap endüstrisi Idman Piyankosunda Kazananlar Türkiye Idman Cemiyetleri İttifakının eşya piyankosunun ke- şidesine dün de devam edildi v bitirildi. Seyahatler, — otomobile gibi büyük hediyelerin hepsi çık- mıştır. Bunları sıra ile yazıyoruz: 50584 - 1935 modeli dört ki- şilik Bulk otomobili, 78049 Ame- “yika seyahati, 60115 Paris seya- hati, 571 Brüksel seyahati, 14789 Peşte seyahati, 70800 Viyana seyahati, 23873 12 beygirlik, se- petli motosiklet, , 12643 — sekiz lambalı radyo, 4014 - bisiklet, 63572 1935 modeli singer dikiş makinesi, 28305 1935 modeli buz dolabı. 14976, — 28499, 31420, 37417 Erganl tahvilâtları. 7845 kadife, mavi koltuk takımı, 18977 İsparta seccadesi, 27401, 45517 48239, 55249, 62353, — 66,800 ( Davamı 14 Üceü yüzde ) ( Devamı 14 Üncü yüzde ) Verileme Hava Kurumuna Bir Teklif Bakır Nişan Yüzükleri Takılacak Ankara 96 (Hususi mubhabirimiz telefonla bildiriyor) — Bütün evli ve nlşanlıların, nişan yüzüklerini hava kurumuta vererek yerine kurum ta- rafından verilecek bakır nişan yösük- lerinin takılması hakkında bir teklif yapılmıştır. Bu nişan yüzüklerinin parasından bir “Mosut çiftler filosu,, kurulacaktır. Teklif kabul — ve — tatbik — edilirse, vasat bir hesaba göre, hava kuru- muna Üüç İle dörü milyon arasında bir pars temin edilmiş olacaktır. Hakkını istiyen Türk işçisi işçilerinin de bulunması bu yabancı işçilerin — çalışmaları imkânını bırakmamıştı, Bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 2249 sayılı kânunun Tinci — maddesinde de "'ıî'. işleri — üzerinde çalışan yabancı işçiler, geçen mayısın 21 ine kadar işlerini ıırlı.ıüyııılı zorağında (mecburiyetinde) bıra- kılmışlardı. Kanunun — yürürlüğe girmesi ( Devamı 10 uncu yüzde ) Hint Denizinde Türkler Bir zamanlar Karadeclz bir Türk havuzu idi. Bir samaslar Akdeniz bir Türk havuzu idi. Bir zamanlar Türk kadirgaları ta Hint denl: usanmışlardı. Türk gemlcil yayılmaları binbir macora He doladur. Yeni tefrikamız işte bu maceraların ea oanlı ve en heyecanlılarını bir ara- ya toplayan bir ever olacaktır. Burada, Hadım Süleyman Paşanin aynı bir şimşek gibi parlayıp Hint de- Bizine geçerken yaplığı akla —sığmaz İşler, Murat Reiszin inanılmayacak ka- dar büyük maceraları, Piri relsin #ne yaşları vardır. M. Turhan, size bir çırpida- Üç bü- yük Amiralin deniz maceralarını anla- tacaktır. Şekerden, Tuzdan Sonra Maddeler Daha Yakında birçok maddelerin ucurlayacağını göreceğiz Federasyon Ceza Yedi 300,000 Levayı Ödeme- si İstenilmiştir |Fakat, Neticede Bir | Hal Çaresi Bulundu Sofyada bu yılın Balkan fut- ' bol şampiyonluğu müsabakalarına ! devam ediliyor. Türk ulusal fut- l bol takımı bu maçlara, bazı dü- İ şünceler öne sürerek İştirak ettk , rilmedi. Futbol federasyonunun | yenilmek korkusile bu maçlardan uzak kalma kararı verdiği, hal- buki böyle bir düşüncenin hiç te | yerinde olmadığı, #porcular - ara- sında acı acı söyleniyor. Gelecek yıl ğıllııı şampiyo- nasının —Bükreşte — yapılmasına karar verilmiştir. Fakat bu karar werilirken, bu yıl Sofya maçlarına Iştirak etmeyen Türkiye Federns- yonu hakkında da tamam (300) bin leva ceza keslimiştir. Şimdi 'Türk Federasyonu bu parayı öde- mek — mecburiyetindedir. Fakat bizim Federasyon bu ceza kararı (Devamı 14 Üncü yüzde) Kutbol federasyonu başkanı Bemdi Binin Hava Witingleri Yapılıyor Ankara, 24 (Hususi) — Hava tehlikesini bilen Üyelerin sayısı beş bini geçmiştir. Anadolunun muhtolif yerlerinde hava tehlike- sini anlatmak için toplantılar, hava mitingleri yapılmaktadır. Eaki kibarlardan Küâbya — iüiraz bir. zat rüyaya ilinden eder; pek ııırıklıy:ıiı_ ç_._:.lıığı—— ——Bıkı_n elendi- Her kim, kendi- —E T ee N -eT yibiadirme. Rü- sine — mütcallik Kâhya Bırakmamış yanın orasına gi Hince:“Uyandım!,| ve hayra delület eder bir rüya nakledecek olursa, ona avüç dolusu - para verirmiş. Dalresine yeni kapılanan açıkgöz bir uşak, efendisinin bu merakına vükıt olunca bir rüya uydurur. Fa- | Dernin. Biraz sonpra, ikisl beraber efendinin, yanına çıkarlar. Uşak aynen rüyayı anlatır. Fakat sonunda: — Tam, efendimiz üzengiye ayağı- kat önce bir defa da kühyaya dae- mizi atacağımız. sırada — uyandım.. T Örü diye bitirir. nışmayı münasip görür. y d K:hyı sorar: Elandi, — çıkarıp uşağa — bir altın uzatarak; — Ne idi bakayım gördüğün rüya? Uşak da anlatır; — Geniş bir ova elendi | bir dere konarlada oturmuş. Derken, karşı- dan mükemmel donanmış, ikisi kır, biri de al, üç tane âlü «t göründü. Bu al atı efendiye çektiler.. bindi. — Eğer bindirmiş — olsaydın, beş altın verirdim, deyince, uşak ken- dini kaybedip, kâhyayı işaretle; — Elendim, ben bindirecektim ya, fakat gu teres bırakmadı!. Der. Tıflı

Bu sayıdan diğer sayfalar: