25 Haziran 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ingiliz diplomatı dün Italyan Başbakanile onuştu — 2 nci sayıfada — © Sayısı 100 KÜRÜN Bugünkü Sayımız 'SAYIFA 18-1inci YIL e SAYI: 6271 - 211 © Salı 25 HAZİRAN (6 nci ay) 1935 — Fiyatımızı 5 kuruştan 700 paraya indirdiğimiz için Dün birçok okurlarımız, dostlarımız telefonla, yazı ile ve idareye kadar gelerek bizi tatlı sözlerle okşadılar, kutluladılar. Gördüğümüz bu iyi karşılama ile verdiğimiz kararın isabetini bir kere daha anladık. Okurlarımızın iltifatlarını halka hizmetten ibaret olan yolumuzda ilerlememiz için teşvik sayıyoruz ve kendilerine burada da teşekkür ediyoruz. Dört yanımızdaki değişiklikler Diyebiliriz ki siyasa dünyası Büyük Harptenberi hi a- uğu - muz devletler rejim buliranı “içinde - dir, en çok-birkaç ay, için- Görünüşe göre peri e değilse bile zaman İ- .le getirebilir. Onun için dört yanımızda bugünler. | iten işleri büyük bir dikkat Rk (tetkik) bir; , duruma İmiş bulunuyoruz. edi gün içinde > İngiltere ile ise, Avrupanın siyasal çi sürü değişikliklere yol çicek v. hâdisedir. Bundan sonra Italyan Doğu Afri başladığı sömü az ve dar gö zaman ne yapacaklardır.? ASI M us Adliyede | VE Kaymakamlar . Arasında tayinler | * (2 nci sayıfamıza bakınız) Eşya . çekilme dün bitirildi Yugoslav kabinesi mi Kabine Stoyadineviç “wİfarafından kuruldu Yeni hükümetin dış siyasası değişeck mi? yi eni li üm Stoyadinoviç (Yazısı 2 öld) Osmanlı paşası Vehip, Habeş Habeş Imparatoru Kimseden yardım istemedik, diyor Ha. le .Selâsiye, Mein e şunları söylemis- Ee be tut komşu islâm ülkelerinde: en mad- di yarı » Fakat söylendiği gibi bes ordusunda komutanlık elmiye- “ezktir. Masrafı bizim Hralimendar ö- ordusuna kumanda etmiyecek 1 tutuştuğumuz takdirde | Nai 13 yaşında 65 santim! Naim iki aylık bebek kadardır, ünde bir paket mi içer! m a e denmek üzere, nötre bir heyetin| Naimi buraya gelip de, İtalyanın sandığı gibi, saldırıma hazırlanmadığımı- zı yerinde gerçinlemesini (tahkik is etmesini) istiyoru: z. Habeşistanın barışsal ni; yerini bir kere daha i bu ,|Erenköyü “Kiz lisesinden miz pat eti önergeyi yapı- FUMeş3, yo Hab talyan meselesine — İta dair öteki telgraflar ikinci sayıfa- e mızdadır. birincilikle çikanlar lime Emine Kadri Belkis Sait Bü yıl Diselerden ve orta ol otograflarını koyduk. renköyü lisesinin fen ein en İyi derece ile bitiren bayan Emine Kad- ri ile edebiyat şubesini en vi derece ile bitiren bayan Belkis Saidin fotoğ” raflarını basıyoruz. Kendilerini kutlularız. Giritte bir Ayaklanma |: Olmasından Korkuluyor Yunan hükümeti tedbir - aldı (Yazısı 8 inci sayıfamızda) ağa Kuraklık korkusu kalmadı |Dün borsada ilk buğday ürürnü satıldı Uzu r yağmur yağ- maması "ifteiyi korkutuyor, buğ- day fiatların. nda görünür artışlar o- luyordu.Sevinerek öğreniyoruz ki, kuraklık elk kalkmıştır. Yur- —— (Sonu Sa, 2. Sü, 2) akı or. raları baba - 3 yi Mai 8 yaşındaki normal boyda. Bi Çocü- sına bile im et nında, bakınız, nasıl görünyor! rl. e nun kö öyde en SA ii -| bile nadıni muhtarıdır. Kı me iki iskemleye oturtulduğu za- n köy di idi. Hoglanilğı Alain göri man kendiliğinden yere inememek - ür. Hoşlanmadıklarına (cevap | tedir. . Köyünden çok memnundur. Hoşuna gitmedi! (Yazısı dördüncü sayıfada) (KURUN) un okurla- rına hediyeleri bugün ayrılacaktır “KURUN, un sayılı kuponlarını toplayıp idareye gönderme, k için koyduğumuz mü iğıtl Gi ilânı tarihi 1923 ü, yahut içinde bulunduğumuz 1935 yılını göste. ren rakam sıraları yapmak gerek ti. Bu sıraları bulan değil, bulanlar pek çoktur. Bunlar arasında bu» gün saat 12 de ( 'AKIT) kütüp hanesinde bir kur'a çekilecek, üç hediye h azanırsa ona sunulacaktır. kur k İstiyenler bu kur'ada bulunabilir ler. (Numaraları sıralanmış tam lis- te 9 uncu sayıfamızdadır.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: