25 Haziran 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir küiübhaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. k yil j umhuri 3990 Telgraf v« mektup »dresi: Cumhurtyet, Istanbui . Posta r« Teıefon: Baçmuharrlr ve erl: 22366, Tahrlr beyeü: 24298, Idare Hayat Ânsiklopei 82 : İstanbul. No. 246 matbaa loanll* Matbaacıldc n Neşriyat Şlrketi. 24299 24290. öHİI 2 5 1935 nci cüzü çıkt Bedavadan urub Eksiğine bir Harcayış! S I] ngilterenin deniz kuvvetlerî üzerînde Almanya ıle konuşması ve anBayındırlık Ba laşması Fransaya pek fena dokunkanlığile Tramva\ du. Fransızlar Almanyanın yaptıkları sosyetesi arasm Şirketin bazı masrafları gözetilerek 1,700,000 yetmiyormuş gibı İngıltere de Versay da yapılan yenı lira Ödemesi kabul edildi andını yırttı dıyorlar. İngılterenm Alanlaşmıya göre sosmanya ile kendı başına konuşup anlaş Ankara 24 (Telefonla) Tramvay yete halktan fazla masında Streza konferansı birhğini yıkan Şirketile Bayındırlık Bakanhğı arasm aldığı 1,700,0000 li bir görünüş goriiyorlar. Burada bu kri daki müzakereler bitmiş ve halktan alı rayı 3 sene zarfın bklerde Fransanın nekadar haklı olduğu nan fazla paralann nasıl ödeneceği hakda hazineve ödi yecek... Bu para nu araştıracak değılız. Ancak FranMZ kındaki itilâfname bugün Bayındırlık bir kere verılmış basmında insana Fransız Dış lşleri Ba Bakanlığında imzalanmış, noterden de ve halkm kesesın kanlığmdan venlmiş dırektıflerle yazıldı geçmiştir. den çıkmıştır. Bı ğı duygusunu veren bazı atıp tutmalar Devlet Şurası karan mucibince Tramnaenaleyh gayrımalum on binler arasında şu çetın sozleri de görduk: vay Şırketinden alınacak paradan şirkece vatandaştan uzun yıllar zarfın« İtalyanın Habeşıstana gitmesini tin yerine getirdiği vecibelere dahil masda alınmış olan bu yekun kendıleniçin hoş görmiyelım? Italya gıbi "tnyiık rafları indırılecektır. Bu seferki müzakerıne iade edlıecek değildir ve esabir devletin Habeşistan gibi henüz yarı relerin mevzuunu da bu masraflann tes sen buna imkân da yoktur. Hazıne vahşi bir ülkeyi ele alıp adam etmege el biti teşkil etmiştir. Bugün imzalanan an ve Belediye iradlarına dahıl ve bet hakkı vardır. Dunyanm dört koşesi laşma ile bu paradan teftiş masrafı, belebütçeye gırmiş bir para da olmani sümürge (müstemleke) olarak elınde diye aidatı, istimlâk parası olmak eüzer dığma ğbre hava fılolarımızı art tutan İngıltere İtalyanın Habeşistan se verilen 150 bin liranın 125 bin lirası ve tırmağa canımızı dişimıze takarak ferini beğenmiyor. Her nekadar Habeşis kumpanyanın getirdiği dört otobüsün çalıştığımız bugünlerde en iyi, en tan hakkında İtalyanın da imzalanmş ol masraflan ve zararlan indirilmiştir. hayırh kullanma yeri olarak onu duğu bazı andlar varsa da arsıulusal Bundan ba^ka Fatih Edirnekapı hat Son itilâfî temin etmekle yeni bir Hava kurumuna hedıye etmek şekandlan bozan biricik devlet îtalya mı? tı faiz ve amortismanlan da indirilmiş muvaffakiyet daha kazanan Bayındırlini düşünüyoruz. Hiç zannetme Ondan evvel iste îngiltere de aynı şeyi tir. Müzakereler bilhassa otobüs mas hk Bakammız Ali Çetinkayanm Başyiz ki bu fikri isabetli bulmıyan yapmıyor mu? Biz Fransızlar candan raflan ve zararlar bakımmdan pek çetin bakammtzla yanyana alınmış bir tek bir vatandaşımız çıksın. clost olarak Lâtin kardeşimizin bu işine fotoğrafisi (Arkan 5 inci »ahifede) 1,700.000 lira gibi büyük bir mik karşıtlığı (zıddiyet ve mümanaat) hiç tar, Istanbul halkı namına hiç dedoğru bulmayız. îşte açık söylüyoruz ki ğılse üç, dört kuvvetli filo alma biz İtalyanın kayıdsız şartsız dostuyuz. ğa yetişir. Teklif ediyoruz: HükulAnlaşılıyor ki Avrupa karesindeki barışı metten rica edelim ve bu parayı 'da yalnız onunla elbırliği etmek güzeyıntayyareye verelim! de tutabileceğiz...» Kızgınlıkla söylenen b'u sözlere aşırı bir değer vermek gerekir mi gerekmez mi, orası bir mesele olmakla beraber büyük Sofyada dün oynanan maçlarda Romanya «devletler arasındaki bağlann şu pamukSpliklık halıne şaşmamak elde değildir. Yunanistan 2 • 2, Yugoslavya Bulgaristan da Ondan başka Fransız basınının Ingıîterefcre çatmak sayımma yazdığı bu fıkirler, 33 e berabere kaldılar içinde yaşadığımız zamanın siyasal taribinden pek önemli beleelerdir. Bu siv»eal tarıhı yapmakta olan büyük devletLiderler Krallığa ateş leri ip üstünde perende atmağa çalışan tambazlara benzetmekte yanlış değil, püskürmekte berdevam! hatta en ufak derecesınde bir aşınhk Atina 24 (Hu (mübalâğa) bile yoktur. Bu tarihi incele•usi) Muhahf littıek uzun s ;rer amma İtalyanın Habederlerden İtalyaya jistan seferine gitmesi her nedense elbet giden Kafandarit Bebebleri var îngilterenin hoşuna gitmeve Amerikaya gi • miştir. Fransa ise galıba Roma konuşmaden Papanastasi» Jarındanberi İtalyaya Habeşistanda haredan başka Mıhaket özgürlüğü (serbestisi) vermiştır. Avlakopulos ta Almanrupa karesine dokunan siyasalar bakı yaya gidecektir. Sotnından da İngıltere Fransanın bazı işleriBulgar Yunan maçmdan bir intıba: Bulgar kalectst fulij te bir aylık ni için için her nedense hoş görmemekte bir Yunan hücumunu kurtanyor bir seyahate çıka i İdi. îngilterenin Avrupa karesinde doğcaktır. Papanastasiu M. Sofuli* Sofya 24 (Hususî Muhabirimizden, fazla sevirci toplanmışh. rudan doğruya kendisine dokunmıyacak telefonla) Balkan kupası şampiyonaAmerikaya ve KaIlk müsabaka Romanya Yunanistan işlere pek sıkı ılışıklik göstermek istemedi sı bugün yapılan Romanya Yunanistan arasında oldu. Bu maçı bir Bulgar hake fandaris Romaya gittiklerini söyledikleri ğıni de ayrıca bılıyoruz. Ilk göze görü ve Yugoslavya Bulgaristan maçmdan mi idare etti. Oyuna Rumenlerin hücumi halde pasaportlannı Fransa için vize etnenleri bunlar olan bu gibi sebeblerden sonra bitmiştir. le başlandı. Yunan müdafaası bu hücu tirmişlerdir. ötürii îngiltere Almanya ile konuşma ve Bu sabah gene yağmur yağdıgından mu durdurduktan sonra mukabil hücu (Arkan 5 inci »ahifede) anlaşmasında Fransayı biraz kendi başına saha çok bozuktu. Maamafıh on binden (Arkan 7 nci »ahifede) bırakmak yolunu rutmuştur. Itilâfname Ankarada dün imzalandı Tramvay Şirketile uzlaşıldı Teklif ediyoruz! Bu 1,700,000 lirayı tayyareye verelim! Yugoslavyada lcabine buhranı bitti Yeni Yugoslav kabinesi dün öğle üzeri kuruldu Belgrad 24 (Telsizle) Kabine buhranı bugün öğle üzeri halledılmiş, eski kabınedeki Maliye Bakanı M. Mılân Stoyadınoviç yeni kabineyi teşkil etmiştir. Kabinenin listesi şudur: Basbakan ve dış bakanı: Stoyadinoviç, Sü ve deniz bakanı: General Jıfkovıç, Iç bakanı: Koroşets, Münakalât baka nı: Spaho, Bayındırlık bakanı: Bobiç (eski Belgrad şarbayı), Fınans bakanı: Letidza, Sağlık bakanı: Preka, Tanm bakanı: Stankoviç, Tüze bakanı: Auer, Tecım bakanı: Urbaniç, Terbiyei bed^ niye bakanı: Kommenoviç, Orman ve madenler bakanı: Strefanoviç, Kültür bakanı: Stoşoviç, Devlet bakanlan:Yankoviç, Behmen. Kabine saat 17 de and içmiştir. Yeni kabine geniş bir birhk hükumetidir. Muhalefet birliğinin lideri M. Maçek Yeni Yugotlae Batbakam yeni kabine ile doğrudan doğruya teşriki M. Milân Stoyadinoviç mesai etmiyor. Bununla beraber, son laşma yapıldığını bildirmektedir. günler zarfında M. Maçek ile Naib Halen Yugoslavyada en kuvvetli Prens Pol ve General Jıfkoviç arasında grup olan Jifkoviç grupu yeni kabineye yapılan konuşmalar muhalifler ile bir an(Arkan 7 nci »ahifede) M. Stoyadinoviçin kurduğu kabine geniş bir birlik kabinesidir, eski Maliye Bakanı Hariciye Bakanlığını da uzerıne aldı Balkan kupasını Yugoslav millî takımı kazandı Yunan muhalefet liderleri Avrupa yolunda! M. Musolini ile M. Eden dün Romada görüştüler Mülâkatta Habeş meselesi mevzuu bahsedilmedi, fakat Londra gazeteleri M. Edenin bu iş için teklifler yapacağını yazıyorlar Roma 24 (Tel slzle) Mister Eden ile M. Musoli ni bu sabah saat 10 da ilk defa görüşmüslerdir. Bu görüşmede îngilterenin Roma elçisi Sir Erık ile îtal Dış îslerı Bakanhğı müsteşarı Sinyör Suviç, îtal yanın Uluslar Der neği nezdındeki mümessili Baron Aloizi de bulunmuşlar dır. Ingiliz Bakanı M. Eden zevcetile beraber Paris ve Diğer yandan îngılız geneloyu (eîkân umumiyesi) Uluslar Sosyetesinde üye elan Habeşistanm gelişigdzel bir saldınlışa uğramasına karşıdır. İtalya kendısini hırpalıyan bu tutumu beğenmediği için İtalyan gazeteleri haftalardanberi îngıltereye karşı sert, çetin ve acı yazılar yazıyorlar. M . Musolıni Senatoda verdiği bir eöylevinde sıra Habeş meselesine geilnce: . îşte bu meselede, demişti, îtalyanın kim dostudur, kım düşmanı, beili olacak! O vakit îngiltereden başka Fransanın, hiç olmazsa Fransız geneloyunun bu işte tuttuğu yol pek açık değıldi, ve göriinüşe bakılarak bu geneloyu İtalyayı Habeş, seferinde uluorta tutmuyordu bile denilebılir. Çünkiı o zamana kadar Fransa genel siyasaca îngilterenin arkasından gıdıyordu. Euna göre belki îngilterenin gostereceği Ivzum uzerine İtalyaya bu işteki tutumum değiştirmesi veya yavaşUtması için ögjd verilebılecekti. Fakat ne zaman k i îıuıltere Almanya ile deniz silâhlan iizercde kendi başına konuştu ve anlaştı, F"ra:sa da artık yukarıda bir kısaltılmışLnı psterdiğimiz yolda bir dil kullanmağa koyuldu. Fransız basını bu yoldaki sözkile iki taşta bir kuş vuruyor: Hem îngiltîreyi kendi kenanna bırakıyor, h e m Musolininin söylevindeki dostluğu belirtnor. Bizce bt sözler de ciddî değildir. Fransa, İriEİtere ile birlıkte yürümek siyasasmcîan ıluorta aynlamaz. Eğer îngilterenin Alnanya ile anlaşması yalnız bir deniz silâlunndan ibaretse bu Fransaca ca nıhajpet tabul olunamıyacak bir meseYUNUS NADİ (krkan '4 üncü »ahifede) Karışık vergi işleri Tetkik Bürosu 2,600 dosyaya baktı, pürüzlü işlere K!'tı ve birçok ta alınamamış vergi buldu KENDİ KENDIMlZt TENK1D: Bol ve ucuz su Insanlar toplu bir hayatla yaşamaga karar verdikleri zaman oturulacak yer olarak su başlarını geçmişler. Hâlâ her memlekette en ücra köylere kadar gidiniz, bu küçük ve iptidat insan topluluklarının herhangi bir su kaynak veya akıntısile alâkast olduğunu görürsünüz. Demek ki insan hayatında su toplayıcı medeniyet hayatınm en ileri önemlı etkesidir. Onun içindir ki cumhuriyet Türkiyesinde buna ergeç büyük ehemmiyet verilecektir. Hatta Ankaranın Çıbik barajtndan anlanz Jei bu işe bir ucundan başlanmıştır büe. Bol su... Yalmz bahçeleri sulayan ve ev ihtiyaclanna yeten değil, sokakları yıkayan ve herhangi şehir veya kasa bamızın şurasında burastnda gürül grirül akarak gözlere ve kulaklara serınlikler veren bol su. îstanbul hesahına bu bakımdan eski Evkaf sularının en yenı metodlarla tekrar ve bol akttilması işini olanca ehemmiyetile ele almak lâzımdır. O kadarı yetmez, elimizden geliyorsa bunlara yenilerini katmakh.qvm.iz gerektir. Terkosa gehnce onun tesisatını bir an evvel ikmal etmelı, bu yüzden de şehir halkını bol ve ucuz suya kavuşturma K o n u ş m a Romaya gitmek üzere Londradan ayrıhrken Iardan sonra neşredılen resmî bir teblığ daki törümlü (meşru) umaylarını (emel* toplantıda son defa Londrada imzalanan lerini) yerine getirebilmesine yardım et * Ingiliz Alman deniz anlaşmasının, bir mek için, her hangi bir süel saldınma geçhava andlaşması akdi meselesinin ve 3 miyeceği inancına (teminatına) karşıhk» şubat tarihli anlaşmıya dahil meseleleıiıi bütün nüfuzunu kullanacaktır. tetkik edıldığini bildirmektedir. Bu törümlü umaylar (bu meşru emel* Salâhiyettar mehafıle göre M. Eden ler) arasında Habeşistanda, Eritreyi. t Habeş meselesini mevzuu bahsetmemiştir talyan Somalisine bağlıyacak yeni bir de ve etmiyecektir. miryolu yapmak, Ogadenuk bölgesinc tngiliz gazetelerinin neşriyatı bulunan bir takım kaynaklarla otlaklar Londra 24 (A.A.) Deyli Eks dan faydalanmak, kuzey Habeşistanda pres gazetesi, M. Edenin yapacagı bner pamuk ekimini genişletmek haklan var * geyi (teklifı) şöyle anlatıyor: dır. « îngiltere, İtalyanın Habeşistan (Arkaat S inci »ahifede) ınniıııııııiHiıiHitıımiHnıuıiM ınııınımmıtmıımniHiıımuınnııııııııiHHiifiuıııııııııııııııuiHnHiıımıııtıııımnımııiHnıuiHiııııııııiııın' Hava Kurumu için çalışmalar Mart iptidasmda teşekkül eden Ma hyenin hesab mütehassıslan tetkik bürosu son günlerde faaliyetini artırmıştır. Malum olduğu üzere memurlar eskiden mağaza mağaza dolaşıp kazanc beyannamelerini tetkik ediyorlardı. Bu şekil çok zor ve bilhassa çok uzun zamana mütevakkıftı. Bu yuzden 93C yılından 934 yılına kadar geçen zaman içinde muhtelif Maliye şubelerinde 6.000 e yakm beyanname birikmişti. Son zamanlarda Maliye Bakanhğı ta rafmdan Galatada Hudavendigâr ha 4r nında hususî bir dairede ihdas edilen Tetkik Bürotun'Ja çalışntâ (Arkan 7, şei tahifçde) ikigörünüş an 4 Yalnvz îstanbulda değil, her şehir ce Beyoğlu Halk Partisinde dün yapılan toplantt kasabamizda, ve kö'ylenmize vanncya Turk Hava kurumu Beyoğlu kolu dün kollarmın da şöylece çalışmalan karar» kadar ülkenın her yanında bol ve ucuz su Cumhunyet Türkiyesınin başhbası saat 6 da Beyoğlu kaymakamımn baş lasmıştır: Tıcaret Odasmm, esnaf teşküâtlan na bir medenıyet amacı olmak değe kanlığmda C. H. P. Beyoğlu kaza merkezinde toplanmıştır. Dığer kolların ça nın, kadınlar kolunun, bir, iki ve üç rindedtr. lıgma şekıllerı gozonune alınarak kendi | 'Arkan 7 nci »ahifede) •A

Bu sayıdan diğer sayfalar: