25 Haziran 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Bugün Sahife AKŞAM Bugün 16 Sahife Sene 17 — No, 5992 — Fiati her yerde 5 kuruş SALI — 25 Haziran 1935 İtalya Musavvadaki askerine 1 350 mil uzaktan su getirtiyor İngiltere, Habeş işi için Italyaya anlaşma teklif edecekmiş Londra 24 (A.A.) — Kahire- «den Taymiş gazetesine yazılıyor: İtalyanın, doğu Afrikada kuv- vetli bir ordu bulundurmak için katlandığı zahmetler hakkında bir “fikir edinebilmek üzere, Musavva- dan 350 mil uzakta olan Port Su- dana gemiler gönderip su aldır. dığını bilmek yeter. Sudan makamları, Habeşista- nın bu ülkeden bilhassa pek çok buğday ve yük hayvanları satın © almakta olduğunu bildirmekte dirler, Sudanın Habeşistana şimdi yap- makta olduğu ihracatın ölçüsü ge- 3 çen yıla göre elli kat artmıştır. Imperator ne diyor? Paris 24 — Matin gazetesi, Adis ababadaki muhabirinin Habeş imparatorile konuşmasını yazı “ yor. İmparator muhabire demiştir ki; «Bir harp olursa komşu islâm ülkelerinden yardım göreceğimiz bir zandan ibarettir. Kimseden bir şey dilemiş değiliz. Eski Os- manlı generalı Mehmed Vehip buradadır. Fakat söylendiği gibi Habeş ordusunda kumandanlık Romaya giden İngiliz nasırı M. Eden etmiyecektir, —in Biz sulh istiyoruz. Harbe hazir- landığımız doğru değildir. Bunu görmek üzere bir bitaraf heyetin gelmesini ileri sürdük, Heyetin masrafını biz vereceğiz. Habeşis- | İnhisarlar idaresi bu yıl çok üzüm alacak Likör fiatleri ağustostan sonra indirilecek, Tekirdağı fabrikası İma anama fazla şarab yapacak Tekirdağı şarab fabrikası Geçenlerde Ankaraya giden “İnhisarlar genel direktörü bay Mithat İstanbula dönmüştür. Bay | Mithat Ankarada Tekirdağ: şa > Srap fabrikası hakkında yerinde yaptığı tetkikat ve inhisarları af&- | kadar eden daha bazı işler hak- kında bakanlığa lâzım gelen iza- > hatı vermiştir. İnhisarlar idaresi şaraplık kuru üzümü İzmir, yaş üzümü de Te. 'kıdağ ve Mürefteden alır, İdare önümüzdeki sene için her > senekinden daha çok şarap yap- O mağı kestirmiştir. Bu münasebet- le bu sene Tekirdağ bölgesinden fazlasile yaş, İzmirden de kuru ü- tim satın alınacaktır. Şarap ya- sebep, son seneler içinde inhisar şaraplarının piyasada iyi bir mev- ki kazanmasıdır, Tekirdağda kurulan fabrika şimdiye kadar tam çalıstırılamı- yordu. Bu fabrikanın şarap yap- ma kabiliyeti 1,200,000 litredir. Bu sene bu verim üzerinden çali- şılacaktır. Dün kendisi ile görüşen bir mu- harririmize genel direktör Obay Mithat şu beyanatta bulunmuştur: (Devamı 4 cü sahifede) 20.000 Okuyucusu olan bir mecmuanın nasıl tekamül ettiğini görünüz ve bugün çı- kan YEDİ GÜN'ün (32) sayfalık fey. tahin ne derece sulh sever olduğu» nu göstermek için bu teklifte bu- lunduk.» Londra 24 — Deyli Ekspres gazetesi M. Edenin Romada Ha- beş işini de görüşeceğini söylüyor. Bu gazete M. Edenin şöyle bir tek- lifte bulunacağını yazıyor: İngiltere İtalyanın Habeşistan- daki meşru emellerini yerine ge- tirmesi için bütün nüfuzunu kul lanmağa hazırdır. Fakat bunun için Habeşistana saldırmıyacağı« na dair teminat vermelidir. İtalyanın meşru emelleri ara- sinda Eritre ile Somaliyi biribirine bağlıyacak ve Habeşistandan ge- çecek bir şimendifer hattı vardır. Bundan başka Ozadenukda bulu- nan bir takım kaynaklardan isti- fade ve Habeşistanın şarkında pa- muk ekimini genişletmek de var- 'dır. Bu haklar 1906 tarihli ve üç taraflı andlaşma ile bir dereceye kadar gözetilmişti. Bunlara mukabil İngiltere de Habeşistana mahreç olmak üze- re İngiliz Somalisinde bir liman ya» pacak ve bir şimendifer hattı in- şa edecektir. AKŞAM kupası Dağcılık klübünde | büyük tenis turnuvası Gazetemiz bir tenls tur- nuvası tertip etmiştir. Turnu- || va Taksim bahçesinde Dağcer lık Klübü kortlarında yapıla- caktır, Tarihi 6, 7, 13, 14 Temmuz günleridir. Turnuvanın tafsilâtını lâtfen Y 4 üncü sahifemizde okuyunuz. DÜŞÜNCELER Deniz göresimi Dört bir bucağı denizle kuşatılmış bir şehirde yaşıyorum. Bir şehir ki, gökyüzü bile boyasını, ışıltısını altnda uçsuz bü- caksız, masmavi yayılan denizden al- muşlar, Her gün, bir sabah bir akşam deni- sin üstünde i Serinliği, yu- muşaklığı, iç açıcılığı bindiğim vapurun iki yanından akıp gidiyor. Elimi uzat- sam dokunacağım ona, yerde, pencereden ne vakit bakacak ol-, sam onu görüyorum, onun kokusu, açık yeşil çayırlıkların kokusunu almış bir tay gibi, burnumun deliklerine doluyor. Deniz bu kadar yakınımda, bu kadar. gözümün önünde. Gel gelelim ben çö- le düşmüş bir yalı uşağı gibi özlüyorum, ona, ona öyle içten, öyle ulaşılmaz bir göresimim var, z Yaz geldi, geçiyor, daha denize gire- medim. Bir sandalda yelken açıp açıla” 'madım. Bir deniz şehrinde benim duy- duğum bu özleyişi kimbilir haç kişi daha duymaktadır ve kim bilir kaç ki- .si denize yarım saatlik evinde denize Telefon? 24240 (idare) » 24249 (Tahrir) » 24248 (Matban) - 20113 (Klişe) Dün borsada pek az buğday satıldı Ekmekçiler belediyeye baş vurarak yeniden fiatlerin arttırılmasını istediler Dün zahire borsasında, ekmek halitesinin esasını teşkil eden yu-" muşak buğday satışları çok dur- gun olmuştur. Çünkü ellerinde bu kaliteden stok bulunduran tacir- İer, fiatlerin daha ziyade fırlaya- cağını umarak mallarını sakla- mışlardır, Yumuşak buğday olarak yalniz 100 tonluk bir parti satılmıştır. Fakat bu parti yüzde 45 nisbe- tinde serbest buğdayla karışık ol duğundan diğer yumuşak mallar- la birlikte ekmek yapılabilecek- tir. Bu kadar karışık olmasına rağmen 4 kuruş 30 paraya alıcı bulmuştur, Belediyenin koyduğu esaslara göre, ekmeklik unlara ancak az miktarda katılmasına müsaade © lunan sert buğdaylar, Mersinin yeni ürünleri yetişmesi dolayısile piyasada yumuşak buğdaylardan daha ziyade bulunuyor. Fakat spekülâsyon tesirile bun- ların fiati on para yükselerek 4 kuruş 25 paradan dört kuruş 35 paraya çıkmıştır. Bu fiatlerle 45 ton yeni, 15 ton eski mal satılmıştır. 50 ton Urfa serti 5 kuruş 20 paradan, 46 ton Samsun sert buğdayı 6 kuruştan muamele görmüştür. Mersinde buğday fiatleri düştüğü halde bi- zim piyasamızda fırlaması tabii görülmüyor. Dün Anadoludan 85 ton, Trakyadan 12 ton buğday gelmiştir. Bundan başka muhtelif limanlardan 45,120 kilo un geti- rilmiştir. (Devamı dördüncü sahifede) m ram ———— 2 POLİTİKA Eski politikaya dönüş Gazetelerde -hergün resimleri- ni göre göre, yazılarını okuya oku- ya- iki şeyden bıkkınlık geldi: Bi- ri Fransızların Normandie vapu- ru, ikincisi İtalyanın Habeşistan seferi... Gerçe biri çok güzel eser, öte- kisi oldukça çetin bir iş. Fakat, insanın, bu kadar sık gördüğü en güzele doyası geldiği gibi, bu ka- dar çok konuştuğu en kötü işe de, sonunda alışmaması imkânı yok- tar, İ «Habeşistan işi ne olacaksa ol- sa da, gazetelerin gündelik tem- cid pilâvından kurtulsak!» diye» ceğimiz geliyor, Her halde anlaşılıyor ki, İtalya, Habeş sınırlarında esaslı hazırla- nıyor. Askerden çok işçi; yolcu, da varcı, 'elektrikçi, makineci yolla maktadır. Bu çeşit hazırlıklar, uzun boylu seferlerin başlangıcıdır. İtalyanın, bu ağır hareketi, bir yandan, Al. man tehlikesi karşısında Avus- tarya sınırlarını boş bırakmamak, öbür yandan da, hazırlığını esas. İk göstererek, Habeş işini Devlet- ler arasında, hele İngiltere ile bir mesele çıkarmadan pazarlıkla bi- tirmek kaygusundan da ileri gele bilir, Son zamanlarda Habeş işi İngilizleri epeyce kızdırdı. Romaya giden İngiliz Dış poli- #kacısı M. Eden İtalyanlara, Ha- beşistanda harp etmezler ve Ha- beşin istiklâlini yok etmezlerse İngilterenin bazı şeylerde İtalya İ işini kolaylaştıracağını söylemiş: Meselâ Somali ve Eritre sömür- geleri arasında, Habeş toprağın- dan geçen bir Italyan demiryola yapılması, bazı su kuyularından İtalyanların da istifade etmesi, (Devamı ' 4 cü sahifede) Politikacı Ma Biro AA a de dl j aşil > pa

Bu sayıdan diğer sayfalar: