25 Haziran 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1935 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SD SaYI 9672 MEMMRTDAN GA (l oriran 25 Salb TÜREKDİLİ ZARTESIDEN ÖZGE GÜNLERDE VE SABAHLARI ÇIKAR. SETEREEA KU İyesi veBaşyazmanı:Balıkesir saylavı H.KARAN Çıkarım Genel Direktörü: K. E- AKMAN [_ Türk Dik'Evi Balikesir — | Yıllığı: BO0, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş | Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 'ı Ka Sayseri Mensucat Fabrikası işlemeye Başladı. Zaferlerle Sarılmış Bir As h ker: ATATÜRK. T Çılğınlığı içinde tehlikeyi kuvvetle beğıran bir W S8$ yükselmiştir. bu Atatörkün sesidir. lürkün bir Amerikalı siye olan diyevi hak- Hnuır t İstanbul &g k!n.ı Ş, ü K er Ls l.ıAfım1ıı bir Ata- sarılm $ İlpç bariş hüvaris Ti bi ,” Yüksek sesin adı MYazı çık Bi ""hıı ” arın şlir. deni liyor ki: 1 boğmak rensel (cih: Bizamsızlık — ve ni G İm,, ğ ö | "'nılı,. İ üt x' Mak istiyen nşü harp le, tehlikeyi n ve onü nnl #riDi yük bığ nıv*!!rw'll elmiştir. Bu —ılurk harp yaptı. Hattâ .qı mdi ç, Parla k bir zafor "'ki bütün dünya ke lşl * Gizi «Muzaffor» ad. GTdL Pukot o aa j 'g“; babasın adını, Atatü- h , Hün tatuyor: Kurtard. ı'. *Ğitte iği, .ııı, tirdiği ul- L Kendisi harp yapmış old. uğu için bunun dehşetlerini pek eyi bilir. Oaun hıralarını tatmin etmek ma keadile i ar üzerine bu belâyı yeni tirmek is. yetin) naza- », taaruzun vasıtaları olan önderleri na- müssüz!okla — suçlandırıyor Bu adamlar, ki «Kontrolleri altındaki milletleri, ve ananeyi yanlış bir milliyet eiliğ şekilde göstererek ve sı is timal ederek aldatmışlard.r» Diyor Bütün bu fenalıkların ça resi de vardır. Atatürk, yarın değ.l bu- gün harışın geçirmekte ol duğü tehlikeyi göstermekle onu - kaldırmak için gerekli olan çureyi de bildirmiştir. Bu kıyal (cani- kalmum ş. yanı) tasıvvuarları ortur dan kaldırmak için 4 I)evamı ıhm—i sayfada ) Sındaki Görüşmeler. İi hükümet kollektif gövenlik sıyasasına bağlıdır, e Y Eden hay Müssolini ile de görüşüyor. ,n"“, 24(AA) —B ' M"ı' dün akşam Somaliye il, ğ:' lıııgun B. Musolini Üşscektr 23 (AA) İngi- qün ız konuşmaları Mıq ı"mvelır B. Eden lq 'İvın dönüşünde B ı;' İle tokrar görüşecek- Iiı,, Laval bu konuşma Te ga Gtakü — arsjulüsal ’ A"u : ortuya koyduğua l 'İınhl','" selelerinin gözden ' ı "#'"x ve her iki hü- uı"dt kollektif gü venlik n ü ha bağlı bulundukla- Pi Ylemiştir & p' Z)Mxı— B. Ed ise #da, Ötpj, * Tan güzelesi diy #lerine düzen ver İngilterenin güv- N her şeyden dsha Lolduğanu - Selânık ÜYonu üç maç İçin Nkaraya geliyor, Adkar, Nn'"":ı *İS(RA) — Yu İ Aıi N Selânik şampiyo- u'ıkınıa 6, 7, 9 tem ÖÇ TMÇ. ya ipmak üze 3raya gelecoktir. yaptığı göreti to eyi nnlı). oruz da anlamalıdırlar ki Almanyanın kara silâhların- ın da düzen altına girmesi Fransa için de bütün Avrupa ulusları için de ayni derece- de önemlidir Stresa ve Csnevrenin birliği mototlarının, bizi en ziyade saknı (ihtiyat) ve üs nomal (fovkalâde) özenle ha- rek-te sevkedecek mahiyet- te olduğunu değerlemamek. B Eden gibi, Avrupanın du eyi bilon bir adam için kabil değildir.» Ayni Tanda fikir yürüten Entransijen da diyor ki «Eğer İngiltere, iddia et- İngiliz elbirliği siyasısını devamını gerçekten arzu ediyorsa, B. Eden, bugünkü bütün arsı- ulusal mrselelerde İngilte- renin bize yardımını udama- klta güçlük çekmiyecektir. (Davamı ikinci a rumunu çok tiği gibi. — Franesz Evkaf Genel Mürliluü. 23 ÇALA.) -- Sa- msun valisi Fahri Kiper ev- kaf Genel Direktörlüğüne ta- yin edilmiş ve bugün Sam- Ankara, surdan Ankaraya hareket etmiştir. laval - B.Eden Ara- e- | yfada) | lerim. Kayşen Mansucat fabrikası işle- meğe başlatlı. İçişleri Bakanımız Kayseride, Ankars, 24 (ALA.) — İç bakanı B. Şükrü Kaya ile sümerbank genel direktörü dün akşım Kııys::riyı- gitm işlerdir. İşlemeğe başlayan — Kuys. iri dokumı fabrikas nı geze cöklerdir Ankara, 24 (Aytarımı zıdat) Kayseri mensucat Çab- rikası işlemeğe boşlamıştır. İç şleri Bakanımız fabr'ka yı görmek üzere bugün Ku- _y:ır-ıın ='ıhıı|—<hr General Kondilis «Krallık Yuıı_ıııi- stanı kurtaracak» - diyor. Yanan Başb- akan yardıme- & General Ko ndilis — Avala ajansına yaptı- gı diyevini bu radaki göüzetö- lere aşağıdaki şekilde izah et- miştir: — Şahsiğ ol arak, geneloy- Gene ün küvyetli bir çoğunlukla krallıktan yana çıkmasını di- Çünkü cumurluk yı rda, normal bir sıyasa ha yatı sağlıyamamıştır. Eğer Monarşi bunu sağlarsa Yun anıstanı kurtaracaktır Heyeti İspartada Baş yüz kadar gezici İspartada Atatürk anıtıne çelenk koydular. İsparto, 24 (A A.) — Dün Aydın Kızılay Kurumu — dü- zenlediği beş yüze yakın bir gezici grubu İspartaya gelmiş gezicilere — şarbaylık tarafından bir çay göleni v.- rilmiştir. Atatürkün — aniti önünde büyük bir tören ya. plniş onuda Aydın Kızıl- ay ve gezleileri namına çe- lenkler konmuştur. Adapazarı, 24 (AA.) — Dün ve bugün Adapazarına ve köylerine faydalı yağ mu lar yoç rıııışılır Anknru 23 (AA) Bo lada faydalı yağımur yağmı: ştir Avusturya Ordusunun küçük zebit ka: drosu artırılıyor. Viyana, 23 (A A.) Avu sturya hükümeti bir — tem- muzdan sonra ordunun kü- çük zabit ve subay kadro- sunu artırmıya karar — vör. miştir. Yeraltı Servetlerimiz. (Madenlerimizin Değerleri Tayin veMilliğ Servetlerimiz Arttırılacak. Kamutay tarafından onanan | kanunlarla Etibank ile bir meden tekik ve arama enstitüsü ve bir de elektrik etüdü idaresi teşkil ıdılıyuı Maden nizamnamesi de ıieıışîınlıynı Kamutayın beşinci seçim devresinin ilk çalışma yılına son curirken onaylamış ol- duüğü bir sari kunun lâyi- haları arasında madenleri mizin hakikiğ değerlerinin tayini — buünlürin — işletilmek süretile milli servetin arltı- r.lıması hürüm sti- Mizce amacı en ynkn bir 7ını'ı'ıı|u tuhukkuk ettirecek şu dört kanun esı vardır: Maden tetkik ve arama enstitüsü, Maden nizamnamesinin ta. dili. Şumul ve ehemmiyet iti- barile üzerlerinde durulma- sında değer olan ve birbi- rini tumamlıyan bu dört ka- nunun ana hatlarını tetkik ederken ilk olarak maden nizamtamesinde — yapılmış olan — değişiklik — üzermde durmak Vâz mdir. Nizamnamenin eski hü- kümlerile bunlarıntadil edi liş şekilleri aras ndski fark nedir. Bu tadili icap ettiren sebepler ne jdi? Geçen yıl “içinde sanayi programımızın tatbik saha sına konulması neticesi ola- rak birbirini müteakip kurul malarına sanoyi müessesele- rimizlen Keçiburlu kük fabrikalarının temelini atar- ken söylediği bir - nutukta Ekonomi Bakanı Celâl Bayar bu tadilâtı icabettiren ge- bepleri şu sözler!e iz.h et miştir: «Bu yarlatı servetjiniz şim- diye kadar büyük bir kısmı itibarile sergüzeaştarkasında koşan kimselerin elinde bir spekülasyon mevzuu idi. Maden — sahasında bir iki gün bir kaç amele çalı- şdıirip kanun — karşısında ze vahiri kurtaranlar madenleri kârlı bir surette mek için fırsat — kollamış lar ve iş görmek kabiliye. ti olanları sahadan uzaklaşdırmışlardır. Bu su retle — madenlerimizin - kıy- meti s#p>külatörlerin arzu ve menfaatine göre bazan çok yüksek bazan da çok aşağı gösterilmiş, bunlara devret- da ve inanan — sermayedorların bü- yük zararlarını mücip ol- muş veyahnt da hiç işle- tilmeden fona şöhret kaza- nmışdır. Saltanat devrinde made- nlerin devlet — bakımından vergi resmj toplamak için ancık maliğ kiymeti vardı. Bizim telakkimize göre ma: ,yıliçinde mültezimlere Mad- Memleketinz n yoral ) servetlerinden Balya madenind ameliyatın. ikişer Tlötasyon denler bir — milliğ gelir ka pilân. ve nağıdır. Bunun için made- | mbltesemlerini ve maden yu- nleri işletmok için müraca-| tağının şeklini jzah eden jeolo- at edenlere malliğ ve fe. | jik krokivemaktaları verilecek ve bu tesisat jşlelmeğe - ve fen roporu icabında Ekono mi bakanlığı tarafından mü ltezim hasabına mahallinde nniğ ehliyet arayacağız. Bizimle çal şanların meşru ve müktesep haklarını ve bu hudud dajresindeki ka- zanç arzularına dokuünmak | tetkikat yaptırılmak ve ken- aslâ hatırımızdan geçmez | disinden mütemmim izahat Fakat bunun yanında ma- | alınmak suüretile tetkik edil- den servetlerimizi — sadeco | dikten sonra aynile veya ta- dil süretile tasdik — edilerek mültezime verilecektir spekülattif mahiyette ele « rak lâl şı şiddetli bulun. umuümi menfaatleri ih etmek istiyenlere kar- Tesisat, işletme ve fen ra- porlarının tekemmül ettiği Madenlerimizi işletenlerin | tarihden itibaren en geç - bir do devlate karşı olan taah- |yıl içinde mültezim tesjsata ve hütlerini yerine getirip ge- | ihzari ameliyata — raporunda cağız. tirmediklerini dikkatle ta- yazılı müddet içinde bu işle- kip edecağiz ri bitirmeğe ve madeni no- İşte Maden nizamname- | mal surette işletmeğe mec: sindeki tadilât ve bu tadilât ile gözetilmiş olan amac Ek onomi Bakanımızın temus et miş olduğua bu prensiplere dayanmakta vebu milliğ se. rvet kaynaklarımızın işletil mesini önliyen bütün mani leri ortadan kaldıran şu es- | ; as'ara ihtiva etmektellir. Madenin teslimi tarihinden itibaren en geç bir. buçuk burdur. Müddetleri içinde teşisat (Devamı üçüncü eııvfuıl.n Hergun beş kelıme; Otuz üçüncü Liste Havaylci zaruriye Yaşatık Örnek: Hükümet yaşat- ık fiatlerini — Ündirmek için elinden geleni yapı enin işletmesi için vucüde yor. getirilecek - başlıca - tesisatı | 9 “Gıda — Besin yaplacak ihzarinmeoliyatı bu laşe Beslev tesisat ile ameliyatın bitece. ği zamanı ve mal tahminikıymetij tesisat ve am eliyat bittikten sonra kulla- nılacak günlük — vasati işçi sayısiyle çıkarılaocak ve im- al edilecek Müden cevherle- rinin mıkdarından ibaret no- mal işletme esaslarının as. gri hatlerini ve jmarıma ka- dar ç karılan Maden cevher- lerinin görecekleri muamel. elori mühtevi olmak - üzere | 5 Ekonomi Bakanlığına tesi. sat ve iğletme hakkında ik; fen raporao yörmeğe mecbur tutulmaktndırlar, Bu raporlarla beraber te- sisatın umumi vaziyetini gö- sten iki harita ile — ihzari Örnekler: 1 — Çocuklar için süt en iyt besindir. 2—Bir ordunun beslev meselesi en - başla gelen işlerdendir. 3 Gıpla — imren Örnek: İmren güzel bir- şeydir. 4 -Hasel — Günü Örnek: Günü en huylardandır. Lütfu ihsan — Kayra Örnek: türk Hava kuru- muna yardımınız bir ka> yra değil bir ödevdir Not: Güozetemize gönderi- lacaek yazılarda bu kelimele- rin Ozmanlıcaları kullanılma- 1 rica edeiz.r alacığı çirkin

Bu sayıdan diğer sayfalar: