25 Haziran 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

nu kirmiştir. Adımız. ınılımııdır Her yerde 5 kuruş — EDEN - MUSOLİNİ Dün Venedik sarayında görüştüler General Kondilis rejimde durluk istiyor 25 HAZİRAN 1935 SALI $ Zinginsor - Senegal - 24 (A.A) — Krua lı dü Sud adlı fransız deniz uçağı 4325 kile- metrelik bir yolu 29 saat 33 dakikada ola- rak deniz uçakları dünya uze&lık rekoru- Y Atina, 24 (ALA.) — Asbaşba- 'en uyelerm süs y artt' .’ Hava tehlikesi azalır! İç Bakanımiz ve Sumer Yoguslav kabıne- sini B. Stoyadino- Bank genel direktörü Kayseri'ye vardılar Kayseri, 24 (A.A.) — İç Baka- nıB. Şükrü Kaya beraberinde Sümer Bank Genel Direktörü Nu- rullah Esad Sümer olduğu halde bugün sabahleyin saat 6,40 da Kayseri'ye geldiler. İlbay, baka nt Boğazköprü'de karşıladı. B. Şükrü Kaya Boğazköprü'de ina — rek İlbay ile beraber otomobille şehre girdiler. Şehir dışında Kol- ordu Komutanı vekili General Sa- lih ve kalabalık bir halk tarafın- dan karşılandı. Bakan, ilbaylığı, şarbaylığı, Halk Part ve Kolordu Komu- tanlığını görete zitmiş, ilbayla şe- hirde bir gezinti yaparak bayın - dırlık kmavmı yakından incele - miştir. . Her gün beş kelime Ulus baştanbaşa kılavuz kelimeleri ile çıkıyot. Türki- yede çıkan gazete ve dergile- ze her gün verilen 5$ er keli- melik listeleri de yazıyoruz. Bu listeyi basan - gazete ar- tık bu kelimelerin osmanlı calarını kullanmıyacaktır. KIRK BİRİNCİ LİSTE “1. — Maznun — Sanık — Şahit — Tanık 8. — Hurafe — I| - Utasa 2 - (Eo- ham ve hayalât) sanıka Örnekler: 1 - Halkı urasa - lardan kurtarmak lâzımdır. 2 - Biz hesablarımızı sanıka- lar üzerine kurmayız. 4. — Hassasiyet — Duyganlık Örnek: Gazeteler haav sav- gası işinde büyük bir duy - ganlık gösterdiler. 5. — Şayanı dikkat — Dikkatde - 'er ârnek: Üslübunuz dikkat - değer bir gelişim içindedir. Not: Gazetemize gönderilecek yazılarda bu kelimelerin osmanlı caları kullanılmamasını rica ede riz. Üç bisikletçi geldi Fethiye'den 15 gün önce bisik- Tetle yola çıkan üç sporcu genç dün saat onda Ankara'ya gel - mişler, Halkevinin konuğu olmuş- Yardır. Üç gün Ankara'da kaldık - -tan sonra Bursa yoliyle şehirleri - ne döneceklerdir. viç kuruyor. B. Stoyadinodiç Belgrad, 24 (A.A.) — Yevtiç kabinesinde Finans Bakanı olan B. Stoyadinoviç'e yeni kabineyi kurmak ödevi verilmiştir. Dış Ba- kanlığına B. Bojidar Puriç seçil - miştir. Yeni kabinenin sırplarla radi- kallere ve belki de ayrışıklara da- yanacağı anlaşılıyor. Kabinede kimler var? Belgrad, 24 (A.A.) — Milan Stoyadinoviç kabineyi kurmuş - tur: Kabine aşağıda gösterildiği gibidir: Başbakan ve dış bakanı: Sto - yadinoviç, Sü ve Deniz Bakanı: General Jifkoviç, İç Bakanı: Ka - roşets, Münakalât Bakanı: Spaho, Bayındırlık Bakanı: Bobiç (eski Belgrad şarbayı), Finans Bakanı: Letidza, Sağlık ve Sosyal yardım Bakanı: Preka, Tarım Bakanı: Stankoviç, Tüze Bakanı: — Auer, Tecim Bakanı: Urbaniç, Beden eğitimi Bakanı: Kommenoviç, Or- man ve mağdenler Bakanı: Stefa- noviç, Kültür. Bakanı: Stoşoviç, Devlet Bakanları: Yankoviç, Beh- men, Kabine saat 17 de andiçmiş- tir. ÇER Belgrad, 24 (A.A.) — Yeni ka- bine geniş bir birlik hükümetidir. Yugoslav kamoyu yeni kabineyi çok iyi karşılamaktadır. Hükü - met, üyeleri bakımından iç mese- lelerin kesin olarak kotarılabilme- si için gereken birliği elde edebi - lecektir. kan General Kondilis, kendisinin kırallığa niçin egğin olduğunu izah için, Elinikon Mellon gazetco sinde yazmış olduğu bir yazıda dıyor ki: — On bir yıllık denemeden sonra, cumurluk rejiminin, azı - dan başka bir şey vermediği ve sıyasal adamlarımızın hasımları- na karşı saygı göstermeleri esası- ma dayanan bir rejim için henüz olgun bulunmadıkları anlaşılınca, cumurluk hakkında, bugünkü de- neçi edinmezden önce beslemekte olduğum heyecanlı sevgiyi nasıl muhafaza edebilirim? Benim, cu- murluktan yana olduğum pek doğ rudur. Ancak, sıyasal adamlar, yanlışlığı deneç ile belli olan ve memleketin asığlarına artık uy - gun düşmiyen fikirlere sonuna ka- dar bağlı kalmak zorunda değil - dirler. Eski parlâmenter hükümet başkanı Venizelist kuvvetleri tö - rümlü hükümete karşı ayaklandır- dığı zaman, on bir yıllık cumurluk rejiminin sonuçlarını geçen mart- taki azı hareketinde gördük.,, Hükümetin de durumunu an - latarak, B. Kondilis şöyle devam ediyor: “— Rejim meselesi başkaları tarafından vakitsiz ortaya atılın ca, B. Çaldaris, ulusal kurultayın geneloyu ilâr atmesini kabul etti. Bununla beraber, hükümetin büzs- bütün nötür kalacağını ve genelo- yun içtemliğini sağlamak için bü - tün gereken tedbirleri alacağını da resmiğ olarak bildirdi.,, Venizelos'un diyevinin yankıları Atina, 24 (A.A.) — B. Veni - zelos'un bir ingiliz gazetesinde çı- kan diyevi eskiden Venizelist olan Elefteron Vimadan başka bütün yunan gazeteleri tarafından yayıl- mıştı. Elefteron Vima'nın susmas.axr izah için Atina ajansı, B. Venize- los'un sözlerinin ne kadar doğru luktan uzak - olduğunu — herkesin anladığını söylemektedir. Ajans demektedir ki: « Venizelos'un söylediğinin ter- sine olarak örfi yönetim mart az - masında tersaneye yapılan hü - cumdan sonra konulmuştu. » Atina Ajansı, bundan başka Venizelosun diyevinin biribirins karşıt olan böleklerini hatırlat - maktadır. B. Şiyap Paris şarbayı oldu Paris, 24 (A.A.) — Paris şar kurulu, eski polis direktörü iken 6 qubıl 1934 hadiseleri üzerine atan- <ığı Fas ilbaylığını reddeden Bay Şiyap'ı 29 a karşı 55 oyla şarbay - lrğa seçmiştir. Bu seçim, solcular arasında bü- yük gürültüler koparmış ve bunlar Gbrap'm yarl kazleryla e dlye bağırmışlardır. Gürültüler yarım saatten fazla sürmüştür. BUGÜN B. H. R. Tankut'un Arab ellerinde sümer izleri “ 2, inci sayifamızda hava hattı meselesi gözden geçirildi | j : Roma, 24 (A. A.) — Bay Mu- solini bugün Ve- nedik - sarayın - da Lord Eden'i kabul ederk ken disi ile iki saat kadar görüşmüş- tür. Bu konuş - B. Eden ma sırasında 18 haziran tarihli in- giliz - alman deniz anlaşması 3 şu- bat tarihli fransız - ingiliz anlaş - ması ile ilğili bulunan hava paktı projesi ve diğer meseleler gözden geçirilmiştir. . w B. Edenin yapacağı onerg(' Londra, 24 (A.A.) — Deyli Ekspres gazetesi, B. Eden'in ya- pacağı önergeyi şöyle anlatıyor: “ İngiltere, İtalya'nın Habeşis- tandaki törümlü umaylarını yeri - ne getirebilmesine yardım etmek için, herhangi bir süel “saldırıma geçmiyeceği inancına karşılık, bü- tün etgerli kullanacaktır. Bu törümlü umaylar arasında Habeşistan'da, Eritre'yi, italyan somalısına bağlıyacak yeni bir demiryolu yapmak, Ogadenuk böl- gesinde bulunan bir takım kay - naklarla otlaklardan faydalan - mak, kuzey Habeşistan'da pamuk ekimini genişletmek hakları var dır. Bu haklar, 1906 tarihli ve üç taraflı andlaşmada bir dereceye kadar gözetilmişti. 3 Aynı zamanda 1925 tarihli in- giliz - italyan uzlaşması da, demir- yolunun geçeceği yerlerin italyan etgeri bölgesi içinde bulunduğu - nu tanımaktadır.,, Bu gazete, henüz berkitilmiyen bir yayıntıya göre, İtalya'ya vere- ceği bu imtiyazlara karşılık İngil- tere'nin Habeşistan'a Somaliland üzerinden denize bir mahreç öner- gelemesinin imkân içinde olduğu- nu yazıyor. Iç ve Tüze Bakanlıklarında yeni atanmalar . İç Bakanlığı tarafından hazir lanmakta olan İlcebay atanmaları Cükür Başkanlığınca onaylan - mıştır. Yeniden atanan ve yerleri değiştirilen ilçebaylar şunlardır: Cihanbeyliye Tuzlukçu kamun- bayı Mahmud, Kandreye Tarsus - tan Şekip, Karasu'ya Seyrandan Zeki, Akdağmadenine türe fakül- tesinden diplomalı Mehmed Ali, Menemene Karaisalıdan — Rebii, Karaisalıya sıyasal bilgiler oku - lundan diplomalı Hıfzı, Çerkc,-, sıyasal bilgiler okulundan Turgud, Serige Finikeden Şevket Finikeye Gördüs'ten Mazlüm, Gördüs'e sı- yasal bilgiler okulundan Muhlis, Boldana sşyasal bilgiler okulun dan Ekrem, Hekimhana — sıyasal bilgiler okulundan Suphi, Kemali- yeye Tatcadan Mazhar, Yalvaça türe fakültesinden diplomalı İbra. him, Tavşanlıya Emet'den Rasid, Simav'a, türe fakültesinden dip- Jomalı Fahri, Bâlâ'ya Seyhan türe işleri direktörü Nebil, Hara - na Sökeden Sadi, Mesudiyeye sı - yasal bilgiler okulundan diploma- h İlhan, Maçka'ya sıyasal bilgi ler okulundan diplomalı — Ziya, Aksekiye sıyasal bilgiler okulun dan diplomalı Haydar, Vartoya Şarki Karaağaçtan Vedad, Çer mike Başkaleden Adnan, Ordu - ya Dursunbeyliden İzzet, Şavsata Bâlâdan Fuad, Osmaniyeye Tire- den Gafur, Gölpazarına eski şeh- remaneti ispekterlerinden — Arif, Urlaya sıyasal bilgiler okulundan diplomalı Kemal, Karaburuna Tor- balıdan Muzaffer, Torbalıya Ur - ladan Nazım, Şarki Karaağaca sıyasal bilgiler okulundan diplo malı Nihad, Pertege sıyasal bilg' ler okulundan — diplomalı — Saib, Keşan'a sıyasal bilgiler okulun dan diplomalı Hamdi, Başkaleye sıyasa! bilgiler okulundan dip' malı Reşad, Şiran'a sıyasal bilgi ler okulundan diplomalı Sabri, T reye sıyasal bilgiler okulundan diplomalı Şefik, Hayreboluya sı yasal bilgiler okulundan diplo:. l Süleyman, Köyceğize sıy. bilgiler okulundan diplomalı Ha lil Hilmi, Boyabada sıyasal bilgi- ler okulundan - diplomalı Halil. Alucraya sıyasal bilgiler ok- * d Gökrnüli Cekid, Çebiğe &: yasal bilgiler okulundan diploma- İrAhmed, Tercana Danıştay ”.f Kemal, Emede İzmir güvenlik di- rektörü Osman, Kuruçaya Konya güvenlik direktörü Halid, Sökeye Pervarıdan Niyazi, Sason'a Çu - buktan Sırrı, Mazgirde Sarayköy- den Fahri, Şatâğa Köyceğizden Nadir, Çat'a eski Cizre il, bayı Hayri, Sarayköye sıyasal Hlıı.:r okulundan Hadi, Mutkiye Yaba... abadtan Bedii, Kulp'a Hayrebolu- d-a Hüseyin, Porvarıya İnebolu- dan Kenan, Düzceye Koçhisardan İsmail, Geredeye Düzceden Şakir Mudurnuya Gerededen İbrahim, Koçhisara eski Maçka ilçebayı Vasfı, Dursunbeye — Aksekiden Kâmil, Çiçekdağına — Yalvaçtan İdris, Tatçaya türe fakülte-" * diplomalı Hüseyin, Kâhtaya Mo- durnudan Kadri, Kağızmana Ve- zirköprüden Celâl, Mustafakemal paşaya Ceyhandan Hayri, Pınar başına eski Keşan ilcebayı Resad. Kiğı'ya Hilvandan Receb, Hilva- na Kigı'dan Samih, Zileye Artu - vadan Kerim, Artuvaya Zile Mustafa, Vezirköprüye türe kültesinden diplomalı İhsan, İne - boluya Kırkağaçtan Fuad, Kırka- ğaca eski Simav ilçebayı Ali Fu ad, Milâsa Emirdağdan Alhmed, Gercüşe — Mustafakemalpaşadan Fahri, Emirdağına Akçadağda Ahmed, Akçadağına Gıııım güvenlik direktörü Necati. Hükümenler: Konya başkanlığına Kütahya başkanı Sadık, Antalya başkanlı- ğına yargutay raportörü Necati, Zonguldak başkanlığına yargutay raportörü Ekmel, yargutay rapor törlüğüne baş genelsavaman yar dımcılarından Abdülkadir, ve A- dana genelsavamanı Münür, Kü tahya baskanlığına Ankara ceza hükümeni Asım, yargutay rapor - törlüğüne İstanbul türe hükümen lerinden Zeki, İstanbul üçüncü tü- ve başkanlığına yargutay rapor - törlerinden Ali, yargutay rapor - törlüğüne Erzurum başkanı Sadık, (Sonu $ inci sayıfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: