25 Haziran 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> k > SALI 28 Haziran 935 a4 -Gazi Bulvarı - IZMIR - a4 | Siği v - - - . H | gintiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN | l araççı | uharrir ve umumi neşriyat müdürü: | ” iş | HAKKI OCAKOĞLU — KARDEŞLER İ AEONE ŞERAİTİ e i İbav # müddet ürkiyeti için Hariç için k Mamülatı Sandal m l yelerini Her Yerde | | ; NIZ. ez ON 2657 i NE Aray, Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gaceledir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. de. şayış düze Yü ikseltilecektir Endüstrileşme hareketimizin Yarılan d dünden bugüne, daha belirmektedir. yi > EE ünleri © kapsal “etkileri sum On tesirleri) bugün olduğ uluslar ( ilebi, | lesi arasında, her bakimdan mek a ki alan ve salt ger: bezel ie levrimdir. Gön Mz içind yapan — Tükiye rine H. imparatoru diyor ki: Harba tutuştuğumuz takdirde Kimseden yardım beklemiyoruz Paris, 24 b dan ve iliy İyan hükümeti başkan: b v R.) — Roma- gı z vaziyetine dokun. yü "bir an yazıra :tadırlar. Bu sabahki Merming esi gazelesine yöre B. Ede fından Roma e yapıla büs eee ihtilâfın bır arrekii e silâ ir mak için son bariz çevrele- İtalyanlar “susuzluktan kırılıyorlar ana GİRE” muyatfak 9 marsa, önümüzde Eylül ayında blabüyieinn harp başlıya- inde B. Eden “aheş Imparatorunun sü: diği. 24 (AA) — Selasiye İm- Matin ei rdim — göre- amdan © ibaret- hizli > miş 4 değiliz. ki Tür Esi ralı Mehmet Vehip LA Fakat söylendiği gibi Habeş ordusunda komutanlık ikili re Mei tarafımız- ö Ünel sahifede - Habeşlilerir cenah başk maa yeri ll ratma gü cüne ig zamanla ——. kaybe: güel yi ii imleri ler bi aralik. der: ii hak kaza- İn nı keli Bizim güdümlü ekonomid ve ir iğ am toplu olarak si sö uştun ağlı olduğu daha iyi bali r ki güdümlü eko- b yarasa istedi di amacı yur Kalas genliğini hazırla- inak, genel kalkınmaya destek B. Kondilisin Kralcılığı.. General Köndilis Atina, 24 (Ö.D) — “Aval jansı tarafın yapılan di- yevi dolayısıyle ordu: - bakaı deneral Kondilis vzo lav tekrarlamıştı Yunan Cumhuriyetçilerini yıldırmadı REJİMİ KURTARMAK İÇIN VAR KUVVETLERİ İLE MÜCADE EDECE Bili İR amamiyle bitaraf olması zımgeldiğin: “ bildirdi; tel ahsı ütalezmi dim ki! “ Krallığın büyük in Ajansına blm dilek ğişmemiştir. Benim ii şey “ ülkemizde en bir iş görmek ve son sı içinde -muhalif rl rümu yüzünden baş ren rejim buhrani ile vini yek şıklığın kati olarak önüne geçmek üzere si arasında Sofulis, Kafandaris. ve iğ İma Papaanastasyo birarada bay Kondö lisin esli Yer gliiseni le al ki görüşe birkaç günden ri rik sldğ ui VE bilen bay ai ve matlar Ne kanı hakkında iler sürdüğü dell kanmayarak daha aa Sonu Gc sa de yaşamaktan kurtarmaktır. Burada, mr çok köy- tutulması öklü ol- indir. Köy irin Saşiyl KA ii <dhlinz ” ce, derin yoksunluk içinde ya- | p edilemez. Bu tesirleri ) gibi... öylümüzün enerjisini kay: Emmi Köylerden çok sar betmemesi için tam kaloride ri en okan işlerden | beslenmesini, kılığı a öne Mef Şar ların tabüğ Le güne e düzelerdsini, y a olmasını isteriz, V istekle- | ması işidir, Devlet bu ni rimiz boş bir hayalolarak kal- | çok işler e Hele Ta- e Çünkü bunları sie ze etmek te devrimin ülküleri ara- | sındadır. Deren sar yanl İni ge in ii lbise, köy izi ap ucuz e ER - Bütüm bunlar çelik dö- “bir rejimin a ineceği şeylerdir. Fakat bunleri ger- çekleştirme işi, biraz ye köy- İünüm belini doğrultabilmesi Ardiye meselesi i iç Beklenen emir ge DEMİRYOLU HANGARLARIN ör alınmadan zahire ve emsali bir ay izlee ya 1s Gün demiryolu Be a kalabilecektir Katarlarımız — hangarlardan — taşan #ahire yığınları kay geçerken iryolu ee olan (D. l 120 Ne du | nün © Ön li in makil ücre a G m gn lu önemi daima göz azn tatbiki emrini ikea din Göleli — Sonu 6 ince sohiede — ard a el | se ec ARNE İngilizler Almanlara Üstünlükmü vermişler? Mussolini deniz İND masile ie a ko orlar ki Almanyaya In- m Za Le — vi iz ama üzde si i de inde bir deniz. kuvv im a Yare eline canin a m lak sini e -| — sahifede — köylerde kalkmmıya yo! ak ievket —iigim Dlus evindeki toplanti (Yazısı Ikinci sahlfedej

Bu sayıdan diğer sayfalar: